Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Grafisk bild med mönster och färger
Länkstig

AI & digitalisering

Digitaliseringen håller på att förändra hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Göteborgs universitet är i frontlinjen av denna utveckling.

SAID, samordningsgrupp för Artificiell Intelligens och Digitalisering, har som syfte att synliggöra och samordna forsknings- och utbildningsområden kopplade till AI och digitalisering. Gruppen består i nuläget av totalt elva personer från olika institutioner under ledning av vicerektor för samverkan, Fredrika Lagergren Wahlin.

Senaste nytt

Medel till nytt samverkansprojekt mellan HDK-Valand och juridik

Göteborgs universitet har fått pengar till ett samverkande AI-projekt från en av Sveriges största forskningsprogram, den så kallade The Wallenberg Autonomous System Program – Humanities and Society (WASP-HS). Medlen går till forskningsprojektet AI, the Social Contract and Democracy, som är ett samarbete mellan juridiska institutionen vid Handelshögskolan och HDK-Valand. Projektet möjliggör att en biträdande lektor och två doktorander anställs under en projektperiod på fem år. Projektansökan och implementeringsprocessen koordineras av professor Elena Raviola och professor Gregor Noll.

Läs mer om projektet här.

Samordningsgrupp för AI och digitalisering (SAID)

SAID ska synliggöra och samordna forsknings- och utbildningsområden kopplade till AI och digitalisering för utvecklingen av ett hållbart och inkluderande digitalt samhälle.

Den gemensamma plattformen SAID syftar också till att underlätta kommunikationen med företag, organisationer och offentlig verksamhet så att samverkan kring forskningsprojekt, kompetensutvecklingskurser och seminarier främjas.

Samordningsgruppens sammansättning ska återspegla bredden inom forskning och utbildning på GU och består i idag av en grupp på totalt elva personer från olika institutioner och leds av Fredrika Lagergren, vicerektor för samverkan.

Om artificiell intelligens

Forskningen inom AI är ett brett område bestående av flera fält: teknik, juridik, etik, filosofi och lingvistik, för att nämna några. 
En av de vanligaste beskrivningarna är följande: 

Artificial intelligens: Ett system med datorer som är kapapla att härma mänskligt beteende och utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. 
Machine Learning: Ett delområde inom AI. System som blir bättre på en given uppgift när mängden erfarenhet och data ökar.
Deep Learning: är, i sin tur, ett delområde inom maskininlärning 
vilket gör beräkningen av neurala nätverk med flera lager möjlig.

Om digitalisering

Digitalisering är, i teknisk mening, en omvandling från analoga till digitala system. Men begreppet används också för digital transformation även utanför det rent tekniska: Samhällen, organisationer och branscher kan digitaliseras genom övergång till informationssamhället. Syftet kan vara att ersätta papper, att automatisera och rationalisera bort onödig administration, förenkal distribution och kommunikation samt att kunna erbjuda förbättrad informationsförsörjning och tillgänglighet oavsett tid och plats.

Fakta

Regeringen beslutade 2017 om en digitaliseringsstrategi med det övergripande målet att Sverige ska vara världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. 2018 följdes detta av ett uppdrag att, genom samarbete mellan flera lärosäten, genomföra en kompetensutvecklingsinsats inom artificiell intelligens. Syftet är att skapa förutsättningar för en stärkt konkurrenskraft och utvecklad välfärd både inom näringsliv och offentlig sektor.

Video (3:54)
En introduktion till artificiell intelligens
Video (1:09)
Gregor Noll, professor i internationell rätt
Video (4:16)
En kort översikt av tre typer av maskininlärning
Video (6:42)
En kort genomgång av grunderna för artificiella neurala nätverk.
Video (50:34)
Jonas Ivarsson, professor i informatik
Video (1:01)
Elena Raviola, professor i design