Till startsida

Universitetets organisation

Inom universitetet finns ett antal befattningar och organ som är speciella för den akademiska miljön. Här gör vi ett försök att reda ut begreppen.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Enligt högskolelagen skall styrelsen ha "inseende över högskolans alla angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullgörs". Ordförande och 6 ledamöter i styrelsen företräder allmänna intressen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda – tre fackliga representanter – har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Rektor och ledningsråd

Rektor är universitetets chef och främste företrädare. Rektor leder universitetets verksamhet och ansvarar bl.a. för att verkställa styrelsens beslut. Vid sin sida har rektor en prorektor som tillika är rektors ställföreträdare. Rektor, prorektor och universitetsdirektören utgör tillsammans universitetsledningen.

För beredning av viktigare frågor och som stöd för rektors beslutsfattande finns ett ledningsråd som möts varannan måndag förmiddag. I ledningsrådet ingår universitetsledningen, samtliga dekaner, överbibliotekarien och GUS ordförande.

Rektor biträds också av fyra vicerektorer med särskilda ansvarsområden.

Central administration

Den gemensamma förvaltningen leds av universitetsdirektören och  ansvarar för universitetets centrala administration.

Bibliotek

Universitetsbiblioteket består av 8 bibliotek och 2 studietorg och leds av en överbibliotekarie som är direkt underställd rektor.

Undervisning och forskning

Fakultetsnämndsnivå

På nästa organisationsnivå finns 8 fakultetsnämnder samt ett särskilt organ för lärarutbildning. Dessa har betydande beslutsbefogenheter inom sina respektive ansvarsområden. Ordföranden och ledamöterna i fakultetsnämnderna utses genom val. Till varje fakultetsnämnd finns knutet ett kansli.

Institutionsnivå

Under varje fakultetsnämnd sorterar ett antal institutioner, för närvarande ett 40-tal inom hela universitetet. Institutionerna är universitetets basenheter där den huvudsakliga verksamheten – undervisning och forskning – bedrivs. Chefen för en institution benämns prefekt.

 

vasaparken

Kontaktinformation

Göteborgs universitet

Box 100, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Universitetsbyggnaden
Universitetsplatsen 1

Telefon:
Växel 031-786 00 00

Fax:
031-786 10 20

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta