Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Söktjänsten är för närvarande ur funktion. Vi arbetar med att lösa problemet.
Onsdag 16 augusti 10:15

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 1-5 Doktorander i Design

HDK – Högskolan för design och konsthantverk har som ambition att vara en av de mest attraktiva och spännande konstnärliga högskolorna i Europa. Här bedrivs forskning och utbildning inom design, konsthantverk och utbildningsvetenskap. Institutionen är engagerad i samhällets stora och små frågor och bidrar till ett hållbart samhälle och en bättre framtid.

Vi söker nu totalt 5 doktorander inom Konsthantverk och/eller Design. Antalet som antas inom respektive ämne avgörs i rekryteringsprocessen.

Design på HDK i Göteborg består på grundnivå av ett program Design och på avancerad nivå av tre program: Design, Child Culture Design och Business & Design, se http://www.hdk.gu.se/sv/utbildningar/design. Forskarutbildning i design har funnits på HDK sedan 2000. I utvecklingen av forskningsverksamheten ingår att bygga kompletta miljöer som inkluderar alla tre utbildningsnivåerna, inklusive forskarutbildning, samt forskning och att verka för samarbete mellan dessa verksamheter.

Den gemensamma utgångspunkten är den helhetssyn på designaktivitet och konstnärlig kompetens vilken är oberoende av designinriktning och gestaltningsområden, men med en tydligt samhällsinriktad och humanistisk profil där ansvar och etiska ställningstaganden i relation till globalisering, intersektionalitet och hållbarhet, spelar stor roll. Viktiga och strategiska områden, vilka vi gärna ser att forskningsprojekt i design utvecklas i relation till är: barn & ungdomskultur; deltagande, interventioner & utvecklingsprocesser; kulturarv, migration & politik; organisation & management; åldrande & hälsa samt ätande & matkultur. Se länkar för HDK´s deltagande i olika Centrumbildningar:

http://agecap.gu.se

http://bdl.gu.se

http://criticalheritagestudies.gu.se/svenska

http://criticalheritagestudies.gu.se/clusters+and+heritage+academy/curating-the-city

http://cgm.gu.se

http://havochsamhalle.gu.se/havsforskning/swemarc---marikultur

http://www.mistraurbanfutures.org/sv


Ämnet design på HDK syftar således till att upprätta en dialog mellan praktikbaserade, teoretiska och samhälleliga frågor rörande design och designpraktik. Ämnet fokuserar på design som gestaltande praktik med hjälp av för ämnesområdet relevanta metoder och teoribildningar. Utmärkande för designkompetensen är förmågan att i en meningsfull gestaltning sammansmälta en mångfald av olika kunskapsperspektiv. Ämnet design är något som utvecklas i en dialog mellan utbildning, forskning och samhället i stort. Syftet med utbildningen på forskarnivå i design är att utbilda med hjälp av för ämnesområdet relevanta metoder både praktiskt och teoretiskt med fokus på att utveckla förmåga att självständigt och kritiskt utöka kunskapsbasen i ämnet med avseende på såväl bredd som djup.

Forskarutbildningens mål är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Här ingår förmåga att identifiera, formulera och undersöka konstnärliga och/eller vetenskapliga problem och frågeställningar inom designområdet. Utbildning på forskarnivå i design ska utveckla doktorandens förmåga att gestalta, undersöka, analysera och diskutera design i samhällelig och kulturell kontext samt påvisa kritisk och reflekterande förmåga i relation till forskningsområdet.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten innebär studier på forskarnivå som omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av en kursdel om 60–90 högskolepoäng samt en avhandlingsdel om 150–180 högskolepoäng. Det huvudsakliga syftet med kursdelen är att introducera och utveckla det konstnärliga områdets forskningspraxis. Kursdelen syftar till att ge den studerande teoretisk fördjupning, breddning och metodologisk skolning. Avhandlingsdelen innefattar eget forsknings- och gestaltningsarbete samt färdigställande av en doktorsavhandling. Utbildningen leder till filosofie doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Utbildningen på forskarnivå på HDK är delvis organiserad i gemensamma kurser och aktiviteter i en forskarskola, där teoretiska och metodiska frågeställningar med särskild inriktning mot konstnärlig forskning behandlas. Forskarskolan drivs av de tre institutionerna vid konstnärliga fakulteten inom forskarutbildningen. Fyra obligatoriska baskurser som återkommer regelbundet organiseras samt gemensamma seminarier och konferenser, se http://konst.gu.se/utbildning/Utbildning+på+forskarnivå/doktorandkurser

 

Forskarstudenten, som har en tidsbegränsad anställning, kommer att ingå i institutionskollegiet Design och förutsätts aktivt ta del i och samverka med undervisningen på grund- och avancerad nivå. HDK ser gärna att forskarutbildningen inom ramen för doktorandtjänsten kombineras med undervisning motsvarande 20% av heltid. Detta innebär en studietakt på 80% och en total utbildningstid om fem år. Skulle en sådan lösning inte vara möjlig, bedrivs utbildningen på heltid (100% studietakt), om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%.

Övrig information om forskarutbildning inom Göteborgs universitet, bland annat gemensamma doktorandregler, se http://medarbetarportalen.gu.se/doktorand

Behörighet

För att kunna komma ifråga för antagning måste sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningens kapitel 7 § 39 samt kraven för särskild behörighet enligt de allmänna studieplanerna (se http://www.hdk.gu.se/sv/utbildningar/utbildning-paforskarniva/antagning) för forskarutbildningsämnet design, se även nedan.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet i ämnet design krävs:

- Minst 120 högskolepoäng (eller motsvarande) inom ämnet, alternativt annat ämne/andra ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet, eller motsvarande kunskaper.

- En dokumenterad studieinriktning som omfattar ämnen inriktade mot relevanta frågeställningar inom ämnet.

- Ett godkänt självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng (uppsats alternativt flera arbeten som tillsammans motsvarar eller bedöms motsvara 30 högskolepoäng) i ämnet, alternativt annat ämne/andra ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet.

- Dokumenterad förmåga att arbeta med gestaltning och kritiskt reflekterande frågeställningar och processer på avancerad nivå.

Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller kriterier för behörighet sker på grundval av inkomna ansökningshandlingar och intervjuer med de sökande som bedöms i första hand kunna komma i fråga för antagning. Urvalet bland de behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt de urvalskriterier som anges i forskarutbildningsämnets allmänna studieplaner, se http://www.hdk.gu.se/sv/utbildningar/utbildning-paforskarniva/antagning(punkt 4.3).

Vid prövning av denna förmåga tillämpas följande bedömningsgrunder: det i ansökan beskrivna forskningsprojektets genomförbarhet samt relevans och angelägenhetsgrad i förhållande till ämnesbeskrivningen för design, förmåga till självständighet och kritiskt tänkande inom ämnesområdet och konstnärlig kvalitet och självständighet med erfarenheter på professionell nivå inom ämnet.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2021-12-31

Omfattning: 100 %

Placering: Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg

Tillträde: 2018-01-01

Diarienummer: PAR 2017/799

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Ulf Dalnäs, Prefekt (tillgänglig: 170703 - 170707 samt 170815 - 170831)
031-786 4255
ulf.dalnas@hdk.gu.se

Gunilla Hellén, Personalhandläggare (tillgänglig: 170710 - 170804 samt 170821 - 170831)
031-786 4885
gunilla.hellen@hdk.gu.se

Emma Grundström, Forskningshandläggare (tillgänglig: 170628 - 170714 samt 170814 - 170831)
031-786 3661
emma.grundstrom@hdk.gu.se

Henric Benesch, Biträdande Enhetschef design (tillgänglig: 170807 - 170831)
0766-181858
henric.benesch@hdk.gu.se

www.hdk.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Då delar av rekryteringsgruppen är engelskspråkiga är det önskvärt att ansökan och dess bilagor är utformade på engelska. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar HDK inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av skador som kan uppstå vid översättningen.

Speciella bilagor som inte går att ladda upp kan postas, varje bilaga dock i fyra exemplar och med angivande av referensnummer, ska ha inkommit till Göteborgs universitet senast 1 september 2017. Bilagorna skickas till: HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet, Att. Emma Grundström, Ref. nr PAR 2017/799, Box 131, 405 30 Göteborg.

I ansökan krävs: 

- Vidimerade kopior på examensbevis/studieintyg och eventuella andra intyg som kan vara intressanta för ansökan.

- En CV/meritsammanställning, inklusive arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning, ska bifogas, likaså examensarbeten, dokumentation verk/utställningar, C/D-uppsatser, böcker, artiklar etc. för bedömning.

- En projektbeskrivning på 5–10 sidor, inklusive bildmaterial, ska bifogas, vilken beskriver det forskningsprojekt som den sökande vill utföra som avhandlingsprojekt inom utbildningen. Här ska ingå en beskrivning av projektets syfte, mål, innehåll och metoder samt en tidsplan. Utöver projektbeskrivning ska en sammanfattning av projektet, högst 200 ord, bifogas.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-09-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?