Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2017-01-16


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

MISSA INTE ATT SÖKA DONATIONSNÄMNDENS STIPENDIER 
MED SISTA ANSÖKNINGSDAG 1 FEBRUARI!

 


 

20 JAN
Stipendier för studier vid College of Europe - Belgien och Polen
Ettåriga påbyggnadsutbildningar för studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer. Studieplats och stipendium söks på samma formulär.
Svenska Institutet

 

20 JAN 
Anders Karitz Stiftelse

Stiftelsen har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och kungör härmed att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.
Utlysning Ansökningsblankett

 

 

20 JAN
Svenska Föreningen för IT och Juridik

Stipendiet skall stödja framtagandet av goda examensarbeten genom att belöna ett examensarbete inom området Juridik och IT varje år. 
ADBJ

 

20 JAN
Novo Nordisk Fonden
Excellence Project for Young Researchers within Endocrinology and Metabolism. The projects must be carried out in a Nordic country. Applicants must have completed their PhD within the past seven years.
Novo Nordisk Fonden

 

24 JAN
Lennanders stiftelse för främjande av naturvetenskaplig och
medicinsk forskning

Stipendier till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare (svenskt medborgarskap krävs) som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende.
Utlysning
 

 

25 JAN
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Projektet ska involvera minst tre nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Projektet ska ha ett konstnärligt och kulturellt innehåll.
Nordiska kulturfonden

 

25 JAN
Riksbankens Jubileumsfond

RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Anslag till program, projekt och infrastruktur för forskning. 
Riksbankens Jubileumsfond

 

 

25 JAN
Stiftelsen Allmänna Barnhuset - Stora Priset 2017

Känner du någon som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige? Barnhusets styrelse bjuder nu in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla prisets syfte.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

 

25 JAN
Strålsäkerhetsmyndigheten

Forskningsbidrag till post doc-tjänst inom terrester radioekologi.
Strålsäkerhetsmyndigheten

 

 

25 JAN
Guldägget 2017

Guldägget bedömer i Sverige producerade bidrag inom kommunikationsområdet i femton kategorier: Digitalt, Direkt, Event, Film, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Innovation, Integrerat, Mobilt, Onlinefilm, PR, Radio, Tidningsannonsering, och Utomhus.
Guldägget

 

27 JAN
VINNOVA

Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017
VINNOVA

 

30 JAN
InfraSweden2030

Syftet med innovationsprogrammet är att skapa framtidens transportinfrastruktur. Genom att hitta nya strategiska förhållningssätt inom branschen vill vi släppa fram nya tekniker för en miljömässigt hållbar transport i Sverige.
InfraSweden2030

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser ettuppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Nominera till Medtech4Health Innovation Award

Priset vänder sig till personal, kliniker eller verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård med syftet att lyfta fram goda initiativ som kan spridas till andra.
Medtech4Health

 

31 JAN
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse - PROGRAM

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Programmen är stiftelsernas viktigaste anslagsform. De avser att i första hand stödja forskargrupper med examinerade forskare och doktorander vid universitetsinstitutioner. Ansökningsperiod: 1 dec 2016 - 31 januari 2017.
Svenska Handelsbanken AB

 

31 JAN
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstipendium

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna. 
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

31 JAN
Zalandostipendiet

Hur du tror att e-shoppingbeteendet kommer att förändras på den svenska marknaden inom en tioårsperiod? Zalandostipendiet är öppet för alla studenter som är registrerade vid ett svenskt universitet eller högskola, har en passion för mode och inspirerande idéer för e-handelns framtida utveckling.
Zalando

 

31 JAN
Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond - Forskningsanslag till Beteendevetenskaplig och Social forskning

Stöd ges för år 2017 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.
Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond

 

31 JAN
Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond - Anslag till medicinsk forskning

Forskningsanslag kommer år 2017 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond

 

31 JAN 
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

50 procent av stiftelsens årliga bidrag går till medicinsk forskning på hög nivå. Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Obs! Stiftelsen tar emot ansökningar endast mellan 1 november och 31 januari.
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

 

31 JAN
SFK-LLK stipendiet - Bästa examensarbete

Svenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK delar ut ett stipendium för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri.
Utlysning, regler och blankett Svenska Förbundet för Kvalitet

 

31 JAN 
Stockholms Arbetareinstitutsförening - Forskarstipendium

Tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia. Stipendiet är avsett för den som är behörig att antas som studerande för forskarutbildning vid svenskt universitet.
Bestämmelser

 

 

31 JAN
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generell kungörelse för Geovetenskaper inklusive geografi - Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 50 000 kr.
 • Stiftelsen Margit Althins stipendiefond -stipendier och anslag som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige, Norge och Danmark. 
 • Stiftelsen GS Magnusons fond - Stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik.

KVA

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond - Den Goda Staden

Stipendier delas ut för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.
Utlysning Ansökningsblankett Riksbyggen

 

31 JAN
Finansförbundets uppsatsstipendium

Har du skrivit C- eller D-uppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om vårt uppsatsstipendium.
Finansförbundet

 

31 JAN
Apotekarsocieteten

Stipendier från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning:

 • doktorander för resor till kongresser/symposier/kurser
 • studerande på grundnivå för examensarbeten utomlands hösten 2017
 • för post doc vistelse utomlands under ett år vid välrenommerat universitet

Apotekarsocieteten

 

31 JAN
Wenner-Gren Fellow-stipendier

Avsikten med stipendierna är att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

31 JAN
Stockholmiapriset

Pris till bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.
Stockholmia

 

31 JAN
Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendium kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.
Stiftelsen C.M. Lerici

 

31 JAN
L E Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Stiftelsen delar ut forskningsanslag till projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus (områden:samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi).
L E Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

 

 

31 JAN
Svenska föreningen för Allergologi - Stora SFFA-stipendiet 2017

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare.
UtlysningSFFA

 

 

31 JAN
Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia

Stiftelsen har som ändamål att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia.
Radiostiftelsen

 

31 JAN 
Kristian Gerhard Jebsen och Jantzens Fond Stipendium 2017

Fondens ändamål är att stödja norska, svenska och finska jurister i samband med praktiska eller vetenskapliga sjörättsliga studier i utlandet. Stipendiet ges först och främst för trainee (praktikant) - vistelser i New York och/eller London.
Nordisk Skibsrederforening

 

 

? FEB 
Scholarship to study in the Uk in 2017

Final year undergraduate students are eligible to receive the scholarship to study a masters in the UK! Write an original article about a city or a country where you have, or would like to, study abroad. We're looking for well researched, well written content - something that will help other students through their decision making process.
Study Without Borders

 

1 FEB 
Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa. Fonden ger även bidrag till profylaxinriktad forskning av mera grundforskningsbetonad karaktär, förut¬satt att projekten är vetenskapligt högklassiga och ansökningarna är välmotiverade.
Patentmedelsfonden

 

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stiftelsen delar ut individuella stipendier för studier utomlands. Ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Även deltagande i eller anordnande av seminarier och konferenser kan berättiga forskningsanslag. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

1 FEB
Stiftelsen Sävstaholm - Doktorandstöd

Stiftelsen ger bidrag till forskarstuderandes avhandlingsarbete med vetenskaplig inriktning som fokuserar barn, ungdomar eller vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 FEB
The Volvo Group Scholarship

The scholarship is available to citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India who are required to pay a tuition fee for education in Sweden. The scholarship is intended for Master’s programmes at the School of Business, Economics and Law. Application period 1 November Admissions office

 

1 FEB
The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law and are required to pay a tuition fee for education in Sweden. Application period 1 November 2016 – 1 February 2017.
Admissions office

 

1 FEB
Hasselblad Foundation

Two stipends for natural scientists to spend time at either Hôtel Chevillon in the village of Grez-sur-Loing in France or Villa Martinson in Jonsered. Grants can be applied for by natural scientists, working as teachers or researchers in the natural sciences employed at universities or university colleges in Sweden.
Hasselblad Foundation

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA delar ut medel till forskning på socialpolitikens område.
CSA

 

1 FEB 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Bidrag för bedrivande av vetenskaplig forskning tilldelas forskare för viss i ansökan angivet forskningsändamål. Bidrag ges till forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. Bidrag till medicinsk och juridisk forskning ges endast i undantagsfall.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

1 FEB
Donationsnämndens stipendier 2017

Stipendier för studerande i ämnesområde ingående i "filosofisk fakultet" vid Göteborgs universitet.

 • Stipendier för studier kan sökas av studenter på grundnivå eller avancerad nivå.
 • Stipendier för resa kan sökas av studerande på forskarutbildning.

UtlysningAnnouncementDonationsnämndens stipendier

 

1 FEB
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

1 FEB
Boehringer Ingelheim Fonds - PhD fellowships

The fellowships allow junior scientists to pursue a PhD project in basic biomedical research at an internationally leading laboratory in Europe.
Boehringer Ingelheim Fonds

 

1 FEB
Forte - Juniorforskare/Skiss 2017

Steg 1 i utlysningen för juniorforskarbidrag 2017 är nu öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.
Forte

 

1 FEB
Forte - Forskningsprojekt/Skiss 2017

Nu öppnar steg 1 i Fortes årliga öppna utlysning för forskningsprojekt. Utlysningen är öppen för projektskisser inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.
Forte

 

1 FEB
Forte - Postdok-bidrag 2017

Forte utlyser postdok-bidrag en gång om året i syfte att främja forskare i början av sina karriärer. Nytt för i år är att du är behörig att söka postdok-bidrag under två år efter doktorsexamen.
Forte

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA  lämnar bidrag till forskning inom socialpolitikens område.
CSA

 

1 FEB
Precis - Uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen– och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.
Precis 

 

1 FEB
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

Stiftelsens syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen. Resebidrag, Forskningsbidrag samt Assar Gabrielssons Pris.
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond
Pages in English

 

 

1 FEB
Utbytesstudier 2017/18

Som student vid Göteborgs universitet har du möjlighet att studera utomlands inom ett utbytesprogram.
Studentportalen

 

 

1 FEB
Kulturfonden för Sverige och Finland

Aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning.  Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna. Forskare/doktorander kan t.ex. ansöka för att delta på en konferens i Finland.
Kulturfonden för Sverige och Finland

 

 

1 FEB
Johan & Jakob Söderbergs stiftelse

Är Du en kvalificerad forskare inom , juridik, ekonomi eller kultur? Då kanske Johan och Jakob Söderbergs stiftelse kan tänkas vara intresserad av att stödja Ditt projekt.
Johan & Jakob Söderbergs stiftelse

 

 

1 FEB
Lennart J Hägglunds Stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbildning

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och samt därmed sammanhängande studier gällande Götaland och Västra Svealand.
UtlysningLennart J Hägglunds Stiftelse

 

 

1 FEB 
2017 års Lärare skriver-stipendium

Stipendiet tilldelas lärare för deltagande i kursen Lärare skriver - där lärare enskilt och tillsammans – systematiskt utvecklar olika texter om lärares erfarenheter av skola, undervisning och samhälle.
Lärarstiftelsen

 

 

1 FEB 
Estrid Ericsons stiftelse

Bidrag ges främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons stiftelse

 

2 FEB 
The University of Gothenburg Study Scholarship & New Scholarships from Adlerbert Scholarship

Scholarships intended for fee-paying applicants, who have applied in the first admission round via universityadmissions.se for one or several two-year Master's Programmes with entry autumn semester 2017. The scholarship application will be open January 17 2017.
The Admissions Office at the University of Gothenburg

 

 

3 FEB
Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser för 2017 tre stipendier om 100 000 kr till unga forskare inom Akademiens verksamhetsområde. Stipendiet
kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag.
UtlysningKungl. Vitterhetsakademien

 

 

3 FEB
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship – Japanese Studies Students

Studier i japanska språket under ett år i Japan. Kan sökas av dem som studerar japanska på heltid vid ett universitet.
Japanska ambassaden

 

6 FEB 
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 • Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
 • Resestipendier för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 

6 FEB
Swedish Nutrition Foundation

Ett antal anslag à 50.000:- delas varje år ut till doktorander vid svenska institutioner, som bedriver forskning inom nutritionsområdet, såväl experimentella som kliniska studier.
Swedish Nutrition Foundation

 

 

7 FEB
STINT - JSPS Summer Program

The program offers Master and PhD students as well as recently graduated doctors a possibility to receive an orientation on Japanese culture and research systems during two summer months.
STINT
 

 

8 FEB
Renovas forskningsstipendium för doktorander och unga forskare inom miljöområdet

Renova donerar 50.000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.
Utlysning
Announcement

 

 

8 FEB 
Riksbankens Jubileumsfond - Sabbatical 2017

RJ announces funding of research periods of six to twelve months for permanently employed senior lecturers and professors in the humanities and social sciences (including law and religion) at Swedish higher education institutions.
Riksbankens Jubileumsfond

 

9 FEB
Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum

Stiftelsen utlyser två stipendier om vardera 10 000 kr för examensarbete som rör bostadsrätten.
Utlysning

 

 

9 FEB
Internetfonden

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Både privatpersoner och organisationer, till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka.
Internetfonden

 

10 FEB
Ellen Keys Stiftelse Strand - 2017 års vistelsestipendier

Sökanden skall vara kvinna över 25 år, fullt frisk och rörlig och dessutom kunna sköta dagliga göromål såsom egen mathållning, städning av eget rum m.m., ordningsam och aktsam om Strand och dess miljö.
Ellen Keys Strand

 

 

10 FEB
STINT - Grants for Double Degree Programmes

Syftet med programmet är att internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. Sökande ska vara dekanus eller motsvarande med mandat att besluta om nya utbildningsprogram vid ett svenskt lärosäte.
STINT

 

13 FEB
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship for 2017 – Teacher Training Students
Stipendier till svenska lärare som önskar studera eller forska om skolundervisning vid ett japanskt universitet.
Japanska ambassaden

 

 

14 FEB
Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen öppnar en ny utlysning för nya ballong- och raketprojekt 2016-BR med uppsändning från Esrange.
Rymdstyrelsen

 

15 FEB
Vitalis Stipendium

Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som med stöd av digitalisering och nytänkande utvecklar användarnära innovationer.
Vitalis

 

15 FEB
Göteborg Energi Miljöfond

Miljöfonden skall stödja projekt som ger ny kunskap om, eller sprider kunskap kring, utveckling mot uthålliga energisystem. Fokus ligger på elproduktion från förnybara energikällor och effektiv energianvändning. Alla kan ansöka, såväl privatpersoner som företag och organisationer.
Göteborg Energi

 

15 FEB
The Global Challenges Prize 2017

The aim of the prize is to find models or frameworks for international cooperation, capable of addressing the interlinked risks and problems of climate change, other large-scale environmental damage, violent conflict (including nuclear and other weapons of mass destruction), extreme poverty, and expected continuing rapid population growth.
Global Challenges Foundation

 

15 FEB 
De Svenska Juridiska Mästerskapen

En rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. Juridikstudenter från universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg och Umeå är inbjudna att delta. Förutom chansen att vinna 10 000 kronor och en resa till Shanghai, får deltagarna också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper.
SSJM

 

 

15 FEB
Sven Svenssons stiftelse för Numismatik

Bidrag kan bl a lämnas till forskningsprojekt eller del av forskningsprojekt. Bidrag kan också lämnas till resor inom forskningsprojekt som inte finansieras av Stiftelsen.
Sven Svenssons stiftelse

 

15 FEB
SMHI -  Medel för utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat 2017

Svenska myndigheter kan söka medel från SMHI för att utveckla handlingsplaner för klimatanpassningsarbete inom sitt ansvarsområde. Myndigheter som redan har handlingsplaner kan söka medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning, riktade till andra aktörer.
Utlysning AnsökningsblankettSMHI

 

15 FEB
Letterstedtska föreningen

 • I - Anslag utdelas bl a till anordnande av nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer, tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse. 2017 har 100 år förflutit sedan Finland blev en självständig stat. Ansökningar som anknyter till detta jubileum välkomnas.
 • II - Under 2017 står sammanlagt 225.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
 • III. Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land.

Letterstedtska föreningen

 

 

15 FEB
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Anslag och resebidrag för främjande av forskning inom beteskultur, vallkultur och fröodling eller för studier inom vallodling, vallfoderberedning och vallfoderutnyttjande.
KSLA

 

 

17 FEB
Demensfondens forskningsstipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information.
Demensförbundet

 

17 FEB
Naturvårdsverket - Innovationsjägarna

I denna tävling vill vi att du söker och samlar in befintliga globala urbana innovationer och hållbarhetslösningarna som finns på marknaden idag, och som kan bidra till att svenska städer kan utvecklas mer hållbart i framtiden.
Naturvårdsverket

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. 
Stiftelsen Markussens studiefond

 

21 FEB
Vetenskapsrådet

Ansökningsperiod är 18 januari - 21februari 2017 för följande bidrag:

 • Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Bidrag till forskningsmiljö- Skiss (Klinisk behandlingsforskning)
 • Kerstin Hesselgrens gästprofessur(Humaniora och samhällsvetenskap)
 • Olof Palmes gästprofessur (Humaniora och samhällsvetenskap)
 • Tage Erlanders gästprofessur (Naturvetenskap och teknikvetenskap)

Vetenskapsrådet

 

 

22 FEB
Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation 2017

Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at the University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies. The extent of the studies should be at least three months.
Announcement Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation
 

 

24 FEB
Stiftelsen Solstickan - Projektstöd

Ansökan skall avse avse värdegrund och bemötande inom äldrevården.
Stiftelsen Solstickan

 

24 FEB
Ericssons forskningsstiftelse

Stipendier åt forskare och studerande inom svenska universitet och högskolor för civilingenjörs-examen eller motsvarande utbildning, som vill bedriva forskning på de områden av elektrotekniken, vilket är av intresse för bolagets verksamhet. Stipendier kan exempelvis ges till studenter som vill göra sitt exjobb utomlands, huvudsakligen är det dock doktorander och doktorer som utgör målgruppen för stipendierma.
Ericssons forskningsstiftelse

 

27 FEB
Postdoctoral fellowships in Japan

The Swedish Foundation for Strategic Research is participating in a joint programme with the  Japan Society for the Promotion of Science
(JSPS) aimed at stimulating young Swedish researchers to  conduct cooperative research activities with leading Japanese research groups. This postdoctoral  fellowship program covers a  one to two year stay in Japan at an academic institution funded by JSPS.
SSF

 

 

27 FEB
STINT - JSPS Postdoctoral Fellowship Program (short-term)

The program gives PhD students close to graduation as well as recently graduated doctors a post-doc scholarship for 1 to 12 months research stay in Japan.
STINT

 

 

27 FEB
FIL FAK - Udda bidrag ur Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt till gagn för universitetets studenter. Bidrag beviljas endast till ändamål inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
Utlysning


 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food). 2017 års stipendier kan sökas från mitten av november månad 2016.
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB
Stipendiet Byggmästaren

Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen SEK 100.000:- till stipendiet "Byggmästaren" i avsikt att befrämja byggmästeriyrket. Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri.
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

Föreningen delar årligen ut anslag för forskning samt forskningsstipendier. Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi.
Föreningen Margarethahemmet

 

28 FEB
Svenska Rominstitutets vänner

 • Romvännernas stora stipendium - forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.
 • Romvännernas resestipendium för ungdomar - universitetsstuderande inom ämnen knutna till Institutets verksamhetsområden.

Svenska Rominstitutets vänner

 

28 FEB
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2017

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel. Stipendier kan sökas både på kandidat- och masternivå.
Utlysning
 

28 FEB 
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige. För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar eller avser att studera vid svenskt universitet eller högskola.
Ekmanstiftelserna

 

28 FEB 
Fellowship in Memory of Jeanette Bonnier

The Board of Rolf Luft Foundation for Diabetes Research has decided to announce 2017 Fellowship in Memory of Jeanette Bonnier to young researcher (post doc, 0-3 years after dissertation) at all Universities in Sweden. 140 000 SEK is available for travel grants and/or fellowships.
AnnouncementRolf Luft Foundation

 

 

28 FEB
Ögonfonden

Ögonfonden stödjer vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Ögonforskare med anknytning till svenska universitet och lärosäten är välkomna att ansöka om forskningsstipendier och/eller projektanslag.
Ögonfonden

 

 

28 FEB
Wendelapriset

Pris för bästa socialreportage i svensk press eller i bokform. Wendelapriset

 

28 FEB
Riksarkivet

Bidrag till historisk och arkivvetenskaplig forskning ur Stiftelsen Riksarkivets samfond, Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond och Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond.
Riksarkivet

 

28 FEB
Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond för svensk vetenskaplig forskning

Under år 2017 finns ca 50 000 kronor tillgängliga för forskning inom medicin. Stiftelsen prioriterar ansökningar från yngre, odisputerade forskare verksamma i Göteborg. Medlen är i första hand avsedda för viktiga studieresor.
Utlysning

 

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet. Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.
Nordensamtal

 

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

 • Internationella stipendiet delas ut för studier med fokus på internationell förståelse.
 • Lärarstipendiet kan sökas av studerande som genomgår lärarutbildning och som önskar fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt ämne genom att bedriva en del av sina studier utomlands.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Statens institutionsstyrelse - Projektskisser

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet.
SiS

 

1 MARS
Byggnads kulturstipendium

Kulturstipendium kan fås för vidareutveckling inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, till exempel litteratur, bildkonst och musik. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma, exempelvis journalistisk verksamhet.  Ansökningsperiod: 1 dec-1 mars.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge.

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med.
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum som ett led i sin forskarutbildning.
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare som är villig att arbeta i svenska eller norska forskargrupper.

UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
ÅForsk - Forskningsanslag

ÅForsk beviljar anslag för forskning inom sina ändamålsområden (Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror). Ansökan avseende forskningsanslag, vilken får avse högst tre år, kan inges av forskare verksamma såväl vid universitet, högskolor och institut som inom industrin. Ansökningar från unga forskare med nya och gärna vågade idéer prioriteras.
ÅForsk

 

1 MARS
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.Ansökningsperiod: 1 feb - 1 mars.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 MARS
Skyltfonden

Stöd till projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Skyltfonden

 

1 MARS
Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet. 2017 -  forskning inom medicin.
Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse

 

1 MARS
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi. Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 MARS
Stipendier för musikforskning

Kungl. Musikaliska akademien förfogar över medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 MARS
Svensk-isländska samarbetsfonden

Fonden delar årligen ut resestipendier för bilateralt samarbete mellan dess länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens
områden.
Svensk-isländska samarbetsfonden

 

 

1 MARS
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige.
SSMF

 

 

1 MARS
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen stöder svensk klinisk forskning kring prevention, behandling och vård av HIV-infektion och AIDS.
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

 

1 MARS 
RBU:s forskningsstiftelse

Stiftelsen stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar. Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år. Med forskning menas forskning grundad på vetenskaplig metodik.
Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapliga möten. Detta innebär bland annat att ansökningar för resebidrag eller bidrag för att delta i olika typer av möten prioriteras lågt av stiftelsen.
RBU

 

1 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer och universitetslektorer med förordnanden tills vidare vid institution som räknas till samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde samt professorer, universitetslektorer och "lärare" (följande lärare under förutsättning att de har fil lic examen eller fil dr examen: tidsbegränsade anställningar som universitetslektor, universitetsadjunkter, biträdande universitetslektor och forskarassistent) vid institution som räknas till humanistiska fakultetsområdet.
UtlysningFIL FAK - Lärares resor

 

 

1 MARS
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Stiftelsen ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2017/2018 två helårsstipendier på 250 000 kr för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
 

 

1 MARS
Bo Samuelssons doktorandutbyte vid UC Berkeley 2017/18

University of California, Berkeley och Göteborgs universitet har ett samarbetsavtal med syfte att uppmuntra utbyte av lärare, forskare och doktorander. Forskarstuderande motsvarande fyra helårsplatser per läsår kan skickas till Berkeley respektive till GU under minst en, men högst två terminer efter överenskommelse mellan studentens heminstitution och den mottagande institutionen.
International Centre

 

 

1 MARS
Sahlgrenska akademin - Resebidrag till internationella kongresser ur donationsmedel 2017

Behöriga att söka är doktorander, d v s vid Sahlgrenska akademin i Göteborg antagna forskarstuderande, samt nyligen disputerade forskare, d v s disputerade VT 2016 eller senare.
Utlysning Announcement
 

 

3 MARS
Handelns studentuppsatspris 2017

Studentuppsatspris till studenter vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

6 MARS
Mistra - Hållbar konsumtion

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. Forskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp.
Mistra

 

6 MARS
Administrativt pris vid Göteborgs universitet

Priset utdelas för administrativ kvalitetsutveckling. En person eller grupp vid Göteborgs universitet som har genomfört ett administrativt förbättringsarbete av innovativ karaktär kan ansöka. Arbetet ska ha bidragit till förbättring av administrationen.
Medarbetarportalen

 

 

7 MARS
Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 1 februari:

 • Proof Of- Concept - Livsvetenskaper (MH, NT)
 • Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse (FI)

Vetenskapsrådet

 

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

 

 

 

12 MARS
Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Medel till forskning som kan öka kunskapen om celiaki. För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården.
Svenska Celiakiförbundet 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

Stiftelse har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan ges till:

 • Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 • Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 • Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Anslag till vetenskaplig forskning och undervisning vid universitet och högskola. Ansökningsperiod 1 januari - 15 mars 2017.
Lundgrenska stiftelserna

 

15 MARS
Svensk-Franska Stiftelsen

Stipendierna för studier eller forskning i Frankrike. Stipendier delas ej ut för praktiktjäntgöring eller liknande.
Svensk-Franska Stiftelsen

 

 

15 MARS
Stiftelsen Marseillefonden

Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller motsvarande examen kan söka. Stipendier utgår inte för utbytesstudier.
Tessinsällskapet

 

 

15 MARS
Wahlgrenska stiftelsen

Tvååriga jubileumsstipendier på temat ”Is the World Becoming a Better Place?” till medieforskare. Behörig sökande är disputerade med färsk doktorsexamen i ämnen som Medie-och kommunikationsvetenskap, Filmvetenskap, Mediehistoria, Kulturvetenskap, Historia, Statsvetenskap, Sociologi, Globala studier, m fl.
Wahlgrenska stiftelsen


 

15 MARS
Svensk-Spanska Stiftelsen

Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får icke vara äldre än 30 år.
Svensk-Spanska Stiftelsen

 

15 MARS
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien - Gästföreläsaranslag

Universitet och högskolor har möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.
Vitterhetsakademien

 

15 MARS
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 • Stiftelsen Enboms Donationsfond - forskning i Medelhavsområdet.
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond - forskning i Norden inom det textilhistoriska området.
 • Stiftelsen Gihls Fond - studier vid Svenska Institutet i Rom.
 • Stiftelsen S.B.F. Janssons Minnesfond - studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.
 • Brusewitz donationsfond - bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.
 • Stiftelsen Linds Fond - tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning.
 • Stiftelsen Oscar Montelii Fond -tryckning av arkeologiska arbeten.
 • Stiftelsen Nordins fond - historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.

Vitterhetsakademien
 

 

20 MARS
Palmestipendiet

Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitioner. I den mån fonden ger stipendier för studier ska dessa ligga inom något av områdena fred och gemensam säkerhet, internationell förståelse och mänskliga rättigheter.
Olof Palmes minnesfond

 

 

20 MARS
Röstfonden - Pris för bästa examensarbete inom röstområdet

Ett stipendium på 5000 kr och tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums Riksstämma. Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insändes av utbildningsansvariga eller handledare. Även studenter kan nominera egen uppsats. Uppsatsen ska vara slutförd och godkänd under vt 2016-ht 2016.
Röstfonden
 

 

 

21 MARS
Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 15 februari:

 • Bidrag inom rådsprofessorprogrammet (HS, MH, NT, UV)
 • Projektbidrag (HS)
 • Projektbidrag - Forskning om det civila samhället (HS)
 • Projektbidrag - Demokrati (HS)
 • NOS-HS workshops (HS)
 • Tidskriftsbidrag (HS)
 • Projektbidrag Konstnärlig forskning (KF)
 • Projektbidrag (MH)
 • Projektbidrag Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) (MH)
 • Etableringsbidrag (MH)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)

Vetenskapsrådet

 

 

21 MARS
FIL FAK - Gästföreläsare

Institutioner vid Humanistiska fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän lå 2017/18.
Utlysning
 

31 MARS
Borealis Student Innovation Award

An international competition for students from all over the world. Graduates in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals can participate.
Borealis

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Carlssons Stiftelse

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Hos oss har du möjlighet att ansöka om stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst. Uppfostringsfonderna

 

31 MARS
Kronofogden - Forskningsbidrag

Kronofogden välkomnar ansökningar från olika vetenskapliga discipliner. Sökanden kan vara en enskild forskare eller flera forskare i samarbete. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen. Exempel på områden:

 • aspekter av globalisering, exempelvis digitalisering och migration
 • förändrade familjemönster och genusrelaterade mönster
 • konsekvenser av omvälvande livshändelser, exempelvis separation, sjukdom och dödsfall.

UtlysningKronofogdemyndigheten

 

 

31 MARS 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Forskningsinstitutsdoktorand

SSF avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstitutsdoktorander.
Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi.
SSF

 

 

1 APRIL 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

1 APRIL
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

 

1 APRIL 
Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen har som ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning.
Svensk-danska kulturfonden

 

4 APRIL
Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 1 mars:

 • Projektbidrag (NT)
 • Etableringsbidrag (NT)
 • Etableringsbidrag (UV)
 • Bidrag till forskarskolor (UV)
 • Projektbidrag Utvecklingsforskning (UF)
 • Nätverksbidrag - Swedish Research Links (UF)

Vetenskapsrådet

 

 

4 APRIL 
NordForsk

Call for proposals: Inclusive Education Across Borders: Research projects oriented towards practice and policy.
NordForsk

 

 

14 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius Minnesfond

Stipendier för vetenskapliga undersökningar inom  följande områden: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Zornmuseet

 

 

20 APRIL
Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Stipendium delas i första hand ut till två kategorier av sökande:

 • personer med avklarad akademisk grundexamen som vid utländsk läroanstalt vill studera på högre akademisk nivå (masters- eller doktorsnivå)
 • personer som är engagerade i eget företagande och vill förkovra sig inom sin bransch genom specialstudier av något slag utomlands.

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse
 


 

 

24 APRIL
The Fulbright Commission

Grants for Graduate Study in the United States for Academic Year 2018-19. Applications will be accepted in all fields, except medicine (not including Public Health or medical research), dentistry, and veterinary medicine.
AnnouncementThe Fulbright Commission

 

3 MAJ
NordForsk

Call: New instrument for Nordic University Cooperation: Nordic University Hubs. Nordic universities, universities of applied sciences and university colleges that perform research are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2017

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs universitet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension Fund

 

30 JUNI
VANBRUUN AB

Ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.
VANBRUUN AB

 

30 JUNI
Encell Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2016 samt vårterminen 2017.
Encell

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-01-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?