Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2015-01-xx


 

17 JAN
Sixten Gemzéus stiftelse

Stipendier  för högre utlandsstudier. Sökande skall ha avlagt en akademisk grundexamen (180 p) eller har motsvarande praktisk utbildning. Dock ges ej stipendier för praktik. Övre åldersgräns är 32 år. Stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelsen kan tilldelas sökande från hela landet.
Gålöstiftelsen

 

17 JAN
Svenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK 

Stipendium för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri.
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK

 

20 JAN 
Lennanders stiftelse för främjande av naturvetenskaplig och medicinsk forskning

12 stipendier à 100 000 kr vardera till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat.
UtlysningUppsala universitet

 

20 JAN
Scholarship for studies at one of the top U.S. universities

You are a Swedish citizen, studying at a university in Sweden. The scholarships covers travel to and from the U.S, tuition, accommodation and basic living expenses at the University of Wisconsin-Madison, recognized as a public IVYleague university.  You can choose freely what subjects you want to study at the university.
The Brittingham Viking Organization
 

 

22 JAN
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF announces the availability of a total of SEK 250 million in grants in a national call for proposals for Research on "Generic Methods and Tools for Future Production".
The Swedish Foundation for Strategic Research

 

26 JAN
Nordiska rådets journaliststipendium 2015

Stipendiet är instiftat för att öka journalisters intresse för och möjligheter att beskriva förhållandena i de andra nordiska länderna samt rapportera om nordiskt samarbete.
Nordiska rådet

 

27 JAN (submission of a letter of intent)
The Novo Nordisk Foundation Excellence Project 2015

It is possible to apply for projects within the fields of Basic, translational and/or clinical endocrinology research. The projects must be carried out in a Nordic country (Denmark, Finland, Iceland, Norway or Sweden).
The Novo Nordisk Foundation

 

29 JAN
The Swedish Foundation for Strategic Research - Infrastructure grants

SSF announces the availability of a total of SEK 240 million in grants in a national call for proposals directed towards research infrastructure that meet the highest international scientific standards and strengthen present or future Swedish-based industry and society.
SSF

 

29 JAN
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Forskningsprojekt - skiss
 • Juniorforskarbidrag - skiss
 • Postdoc 

Forte

 

30 JAN
Rolf Luft Award 2016

The Rolf Luft Foundation invites nominations for the 2016 Rolf Luft Award in Diabetes and Endocrinology research.
Karolinska Institutet

 

30 JAN
Svensk Trafikmedicinsk Förenings Forskningsfond

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning. Stipendiet kan sökas av läkare, andra personer anknutna till sjukvården
eller forskare som redovisat ett eller flera betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.
STMF

 

30 JAN
Europe and Global Challenges

The funding initiative was set up to provide support for research projects predominantly in the humanities and the social sciences. It is required that, beside European scholars, the project involves researchers from at least one other region of the world. It is a joint funding initiative of the Volkswagen Foundation, Wellcome Trust (UK), and Riksbankens Jubileumsfond (Sweden).
The Volkswagen Foundation

 

30 JAN
Jimmy Dahlstens fond

Fondens syfte är att stödja projekt och idéer som bidrar till ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet.
Jimmy Dahlstens fond

 

30 JAN
Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling.  Stiftelsen stöder projekt som förenar tekniska/ naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus.
Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

 

31 JAN 
Brottsoffermyndigheten

Uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 juli 2013 och 31 januari 2015.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 • Stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller praktiska yrken såsom hantverk eller handel.
 • Anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesevis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institut har företräde.

Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 

31 JAN
Nordiska Afrikainstitutet

Fältarbete i Afrika. Inom ramen för detta stipendieprogram får årligen 20-30 studenter eller forskare vid nordiska universitet bidrag till forskningsresor till Afrika.
Nordiska Afrikainstitutet

 

31 JAN 
Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendium kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.
Stiftelsen C.M. Lerici

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond - Den Goda Staden
Fonden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.
Utlysning AnsökningsblankettRiksbyggen

 

31 JAN
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

Bidrag till medicinsk forskning kan sökas av disputerad forskare vid ett svenskt universitet/högskola som bedriver kvalificerad medicinsk forskning.
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

 

31 JAN 
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander. Vi har 4 stipendiefonder, avsedda för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

31 JAN
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse
 
Anslag till samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Inom denna ram prioriterar stiftelserna forskning rörande näringsliv, organisationer, förvaltning och ekonomisk politik, som belyser frågor och problem av betydelse för den praktiska verksamheten. Nationellt och internationellt forskarsamarbete är prioriterat. Vid vårens ansökningstillfälle kan anslag sökas för Forskningsprogram samt Forskarutbyte, konferenser mm.
UtlysningHandelsbanken 

 

31 JAN
KVA - Stiftelsen Margit Althins stipendiefond

Stipendier och anslag som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige, Norge och Danmark. Medel kan även beviljas för bearbetning av material och presentation av resultat från sådana resor.
KVA

 

31 JAN
KVA - Generell kungörelse för Geovetenskaper inklusive geografi

Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100,000 kr och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas forskningsanslag med ett maxbelopp på 300,000 kr. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.
KVA

 

31 JAN
KVA - Generell kungörelse för Kemi

Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100,000 kr och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas forskningsanslag med ett maxbelopp på 300,000 kr. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år. Särskilda villkor 2015: För ca 2/3 av de disponibla medlen gäller i år, enligt finansierande stiftelsers ändamålsparagrafer, att sökande skall ha svenskt medborgarskap.
KVA

 

31 JAN 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Anslag till beteendevetenskaplig och social forskning samt utvecklingsarbete inom dessa områden. Stöd ges för år 2015 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

31 JAN
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Anslag till medicinsk forskning. Forskningsanslag kommer år 2015 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

31 JAN
Stockholms Arbetareinstitutsförening

 • Forskarstiendium - Tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia.
 • Ekonomiskt stöd till framställning av studier som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete, dess historia, utveckling och idéer.

Bestämmelser forskarstipendiumEkonomiskt stöd till skrifter
 

 

31 JAN
IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning

Resestipendier för doktorander, post doc stipendier för vistelse utomlands samt resestipendier för examensarbeten hösten 2015.
Apotekarsocieteten

 

31 JAN
The International Stefan Banach Prize

The Polish Mathematical Society and Ericpol are inviting doctoral students in the field of mathematical sciences to take part in the 76th edition of The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences.
The International Stefan Banach Prize

 

31 JAN
Wenner-Gren Stiftelserna - Särskilda stipendier för postdoktoral utbildning

Stipendierna skall ge unga forskare inom området biomedicin möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands samt att därefter bedriva forskningsverksamhet i Sverige. Med området biomedicin avses i detta sammanhang biologi, medicin, biokemi, biofysik och bioteknik. 
Wenner-Gren Stiftelserna

 

31 JAN
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstuderande

Ett antal forskarstipendier. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna. Studerande som är födda i Kronobergs län kan ansöka.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN 
The Sven Lovén Centre for Marine Sciences - The KVA Fund

University of Gothenburg offer funding to support internationalisation and scientific renewal at The Sven Lovén Centre for Marine Sciences. Available funds for 2015: SEK 3 000 000. Funds can be used to cover:

 • sabbatical visits to the Lovén Centre for up to three months
 • post-doctoral fellows at the Lovén Centre for up to 12 months (post-doctoral fellows at the Lovén Centre for up to 12 months (granted sums may be used for stipends, but will not fund employment or per diem)
 • international graduate schools at the Lovén Centre
 • costs for graduate students at the Lovén Centre for up to three months

The Lovén Centre

 

31 JAN
Personskadeförbundet RTP

Ekonomiskt stöd till forskare och andra aktörer som sysslar med utveckling som är verksamma inom förbundets intresseområden:

 • polio
 • trafikskador som ger personer bestående funktionshinder
 • andra olycksfallsskador
 • följdtillstånd av ovan nämnda skador

Personskadeförbundet RTP

 

31 JAN
Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation

The Foundation announces the twenty-first (21st) annual Programme of research grants and educational scholarships starting on October 1st, 2015 which is addressed to non -Greeks, University Professors of all levels (Ph.D. holders), Postdoctoral Researchers (Ph.D. holders) and Ph.D. Candidates.
Onassis Foundation

 

31 JAN
F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till bryggerinäringen. Syftet med stipendiet är att stödja sådan vetenskaplig forskning som ur olika ämnes- och tidsperspektiv kan förväntas bidra till ökad allmän kunskap om och förståelse för svensk bryggerinäring; dess verksamhet, betydelse och förutsättningar. Stipendiet kan sökas av enskild person eller forskargrupp för i särskild ansökan angiven vetenskaplig forskningsuppgift.
Utlysning
 

 

1 FEB 
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

Kvalificerade forskare inom juridik, ekonomi eller kultur kan ansöka om anslag för projekt.
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

 

1 FEB
Herbert Felixinstitutets uppsatsstipendium

Examensarbetet/uppsatsen ska behandla ämnen som är relevanta utifrån Herbert Felixinstitutets arbete som ett nationellt centrum för forskning, opinionsbildning och erfarenhetsutbyte kring integration och entreprenörskap.
Herbert Felixinstitutet

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Även deltagande i eller anordnandet av seminarier och konferenser med mera kan komma i fråga för forskningsanslag. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

1 FEB 
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för 40 konsultföretag – och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.
PRECIS

 

1 FEB
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Bidrag för bedrivande av vetenskaplig forskning tilldelas forskare för viss i ansökan angivet forskningsändamål. Bidrag ges till forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. Bidrag till medicinsk och juridisk forskning ges endast i undantagsfall.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

1 FEB
Helge Ax:son Johnsons stiftelse - HELGEPRISET

Stipendiet kan sökas av lärare för att pröva, utveckla, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja elevernas kunskapsnivå och bidra till att framgångsrika modeller sprids.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

1 FEB 
Stiftelsen Sävstaholm
- Projektbidrag eller Doktorandstöd
Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 FEB 
Lärarstiftelsen

Stipendierna kan sökas av lärare i alla skolformer.

 • Lärare skriver 
 • Innovationer för lärande
 • Alice Tegnér sångstipendium

Lärarstiftelsen

 

1 FEB 
The Assar Gabrielsson's Award 2014
Price for an excellent thesis in the field of cancer research given within the University of Gothenburg, Västra Götaland’s Region. The Assar Gabrielsson's Award is a research grant of SEK 100 000.
Stiftelsen Assar Gabrielssons fond

 

1 FEB 
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.
SEB

 

1 FEB 
Kulturfonden för Sverige och Finland

Stöd till kulturutbyte och samarbete mellan länderna. Aktivitetsbidrag och  Vistelsestipendier.
Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 FEB
Svensk-isländska samarbetsfonden

Resebidrag kan sökas för resor med syfte att främja det svensk-isländska samarbetet inom områdena kultur, utbildning och forskning. Ändamålet med resan ska vara bilateralt. Resebidrag kan sökas av enskilda personer bosatta i Sverige eller Island.
Föreningen Norden

 

1 FEB
Anders Jahre's Awards for Medical Research 2015

 • The Anders Jahre Medical Prize for outstanding scientific activity or results within Nordic medicine. The prize amounts to NOK 1 000 000 (approximately €125 000).
 • The Anders Jahre Medical Prize to young medical scientists within the Nordic countries. The candidate must be below the age of 40 by June 15, 2015. NOK 400 000 (approximately €50 000).

All professors of medicine serving in a Nordic country are invited to nominate potential awardees.
The University of Oslo

 

1 FEB
Göteborgs Frimurares musik- och sångstipendier

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand sådana med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg.
Svenska Frimurarorden

 

2 FEB 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

2 FEB
The Google Anita Borg Memorial Scholarship: EMEA

Scholarship for female Bachelor, Master and PhD student studying Computer Science, Computer Engineering, or majoring in a closely related technical field for the 2015/2016 academic year.
Google

 

2 FEB 
The University of Gothenburg -  Study Scholarship

The scholarship is aimed at applicants who have to pay tuition fees for their studies at the University of Gothenburg. It will be offered for Master programmes starting the academic year 2015/2016.  E-mail: internationalstudent@gu.se
Announcement

 

2 FEB
The University of Gothenburg - The Volvo Group Scholarship

The scholarship is available for citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India who are required to pay tuition fee for education in Sweden. 
Announcement

 

2 FEB
The University of Gothenburg - The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

The scholarship is available for students who have applied for and been admitted to one of the School of Business, Economics and Law’s (SBEL) Master’s programmes and are required to pay tuition fee for education in Sweden.
Announcement

 

2 FEB
Fulbright Arctic Initiative Program

Participants will focus their research on one of the following Fulbright Arctic Initiative themes: Energy, Water, Health and Infrastructure. Applicants must be conducting current research relevant to the program's themes. 
Announcement  Fulbright Commission

 

2 FEB
Resestipendier för forskarstuderande 2015

Dessa stipendier kan sökas av den som vid ansökningstillfället är registrerad som forskarstuderande vid Göteborgs universitet i ämnesområde ingående i filosofisk fakultet. Resestipendium utdelas till resor för deltagande i internationella konferenser, resor till sommarskolor motsvarande eller kortare fältstudier, t ex materialinsamling.
UtlysningWebbansökan
AnnouncementWebapplication

 

2 FEB
The Foundation Blanceflor

Scholarship to doctorands and younger doctors with Italian or Swedish citizenship for a longer period of studies abroad. The subject areas are physics, chemistry, odontology, medical science, engineering, computer science, geophysics, geochemistry, astrophysics.
The Foundation Blanceflor

 

2 FEB
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Fonden delar ut anslag till vetenskaplig forskning och undervisning vid universitet och högskola. Anslag beviljas normalt endast till sökande från Göteborgsregionen eller för ändamål som direkt berör denna region.
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
 

 

3 FEB
STINT - Grants for Double Degree Programmes

The aim of the programme is to internationalise and renew higher education at Swedish higher education institutions, primarily on undergraduate but also on graduate level. Applicants must be dean or equivalent with a responsibility for decisions regarding new
education programmes at a university or college in Sweden.
STINT

 

3 FEB 
Swedish Nutrition Foundation - Forskningsanslag

Ett antal anslag à 50.000:- delas varje år ut till doktorander vid svenska institutioner, som bedriver forskning inom nutritionsområdet, såväl experimentella som kliniska studier.
Swedish Nutrition Foundation
 

 

4 FEB
NordForsk

Call: Research projects on user-driven innovation in health and welfare. Researchers and research groups at universities and other public research institutions in the Nordic countries, Estonia and Lithuania are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

5 FEB 
Bo Samuelssons doktorandutbyte vid UC Berkeley 2015/16

Forskarstuderande som vid söktillfället har varit aktiv doktorand vid Göteborgs universitet i minst ett år kan ansöka. Avhandlingsämne skall vara relevant för institutionen doktoranden söker sig till vid UC Berkeley. Som utbytesstudent betalar man ingen terminsavgift för att delta. Resa, uppehälle, ”Visa processing fee” och ”Visiting Scholar and Postdoc Affairs Fee” betalas av studenten.
International Centre

 

6 FEB
Kungl. Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält (i huvudsak humanistisk inriktning).
Kungl. Vitterhetsakademien

 

9 FEB
Renovas forskningsstipendium för doktorander och unga forskare inom miljöområdet

Renova scholarship for PhD students and young researchers
Renova donerar 50.000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.
Göteborgs miljövetenskapliga centrum

 

10 FEB 
Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Stiftelsens ändamål skall i första hand främjas genom personliga stipendier till unga forskarstuderande verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige.
Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

 

11 FEB
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond - Ny omgång av RJ Sabbatical

RJ utlyser medel för forskningstid från sex månader till två år för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten.
Riksbankens Jubileumsfond

 

11 FEB
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond - Flexit-anställningar

Fem anställningar som in-houseforskare vid olika företag/ organisationer. Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

11 FEB
 .SE:s Internetfond

Internetfonden delar varje år ut flera miljoner till olika projekt som utvecklar Internet. Det är öppet för alla att söka finansiering av .SE:s Internetfonden. Både privatpersoner och organisationer, till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka, med undantag för dem som har en nära koppling till .SE.
Internetfonden

 

13 FEB 
Fornminnesföreningen i Göteborg

Ett stipendium på 25 000 kr för att främja vetenskaplig arkeologisk och historisk forskning rörande Göteborg och Västsverige. Ansökningar bör i första hand avse: genomförandet av mindre forskningsuppgifter, tryckningsbidrag eller anordnandet av mindre
symposier.
UtlysningFornminnesföreningen i Göteborg

 

13 FEB 
Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond - Samlingarna och forskningen

Anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner, till exempel arkiv, bibliotek och museer.
Utlysning Vitterhetsakademien
Riksbankens Jubileumsfond

 

13 FEB
Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse

Stipendier till studerande i handelshögskoleämnen på högskole- och universitetsnivå vid Handelshögskolan i Göteborg.  Under 2015 kommer minst ett stipendium på vardera 30.000 kr per stipendiat att utdelas till studerande i följande tre kategorier: Grundutbildning juridik, Grundutbildning övriga ämnen vid Handelshögskolan, samt inom Masterutbildningarna. 
Utlysning AnsökningsblankettAnnouncementApplicationform
 

13 FEB
Dagens Medicin - Guldskalpellen 2015

Vi vill veta vad ni har gjort för att förnya och förbättra svensk sjukvård. Du kan nominera i tre kategorier: Årets förnyare/Årets banbrytare/Årets entreprenör.
Dagens Medicin

 

13 FEB 
EMBO Long-Term Fellowships

EMBO stands for excellence in the life sciences. The fellowships are awarded for a period of up to two years and support post-doctoral research visits to laboratories throughout Europe and the world. 
EMBO

 

13 FEB
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Stiftelsen ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2015/2016 två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

 

15 FEB
Göteborg Energi DinEl Miljöfond

Vill du förverkliga ett miljöprojekt - men saknar pengar? Alla kan ansöka, miljöfonden vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Skicka in din ansökan redan nu så kan du öka dina chanser till att få bidrag ur miljöfonden!
Göteborg Energi DinEl

 

15 FEB
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
- Doktorandanslag
Behörig att söka är handledare för planerade eller påbörjade doktorandprojekt som rör forsknings kring barn och ungdomar med funktionshinder.
UtlysningStiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

15 FEB 
NordGen Forest Scholarship

The scholarships should contribute to common Nordic benefit by supporting education, continuing education and knowledge exchange for persons working or studying within forest seed or plant production, regeneration methods and tree breeding in the Nordic countries.
NordGen

 

15 FEB 
Sven Svenssons stiftelse

Stöd till forskare inom området svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse

 

15 FEB 
Jernkontoret

Stipendierna delas ut till personer som bedriver bergshistorisk forskning. 
Jernkontoret

 

15 FEB
The World Wood Day Foundation - Research Grant, 2015-2016

WWDF invites applications from scholars and graduate students that focus on "wood and culture." Both ongoing projects and new initiatives are encouraged to apply. The proposals will be evaluated on their originality and scholarly excellence.
World Wood Day

 

15 FEB
Stiftelsen professor bror Gadelius minnesfond

Anslag till psykiatrisk forskning.
Utlysning
 

15 FEB
Letterstedtska föreningen

 • Gemensam utdelning - Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
 • Nationell utdelning - Enskilda personer kan inge ansökan om anslag för studieresor till andra nordiska länder.

Letterstedtska föreningen

 

15 FEB 
Alliance Française

Stipendier för högre studier i Frankrike. Studenten skall ha förkunskaper i franska. Studierna skall omfatta minst fyra månader. Maximalt stipendiebelopp är som regel 15 000 SEK. För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK).
Alliance Française

 

16 FEB
Demensfondens forskningsstipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information.
Demensförbundet

 

18 FEB
NordForsk - Nordic Research Infrastructure Pilots in Health and Welfare

NordForsk is now announcing the third call under the Nordic Programme on Health and Welfare. This call is targeted towards establishing infrastructures based on Nordic registers of socio-economic and health–related data in order to facilitate cross-border research that addresses societal challenges. Researchers and research groups at universities and other research institutions in the Nordic countries are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

18 FEB 
Riksbankens Jubileumsfond - Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Forskningsfinansiärerna Forte, Formas, RJ samt VR utlyser gemensamt anslag till forskningsprogrammet; Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Svensk forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang.
Riksbankens Jubileumsfond

 

19 FEB
Formas - Targeted call - Sustainable building and planning

Formas announces the availability of annual funding of SEK 25 million over a three year period for research in the area of planning, construction, administration and management of the built environment including all scale categories: regions, cities, city districts, quarters, infrastructure, buildings and structures.  Funding can be awarded to researchers at Swedish universities, university colleges or research institutes.
Formas

 

19 FEB 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Sveriges advokatsamfund

 

20 FEB
Fortum Innovation Challenge

Submit your idea for the next generation of smart energy solutions -
win a trip to Silicon Valley and a paid internship at Fortum.
Fortum Fortum Innovation Challenge

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stiftelsen delar ut stipendier till "behövande, skötsamma och särskilt begåvade" studerande som är födda i Kronobergs län.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

20 FEB
Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation

The Grants Committee of the Philosophical Faculties hereby advertise funds from the Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation. Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies.
Announcement

 

23 FEB
Nordic College of Caring Science - Forsknings- og reisestipend

Stiftelsen ger ekonomisk stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar til kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.
NCCS

 

23 FEB
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
- Intresseanmälan
Utlysning -  Prognoser och förvarning för extrema solstormar.
MSB

 

24 FEB
Udda bidrag ur Berghaus

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt till gagn för universitetets studenter. Bidrag beviljas endast till ändamål inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
Utlysning
 

 

26 FEB
Vetenskapsrådet - Ämnesövergripande utlysningar
Utlysningarna öppnar för ansökan 22 januari.

 • Bidrag inom rådsprofessorprogrammet
 • International Career Grant
 • Internationell postdok
 • Konferensbidrag

Vetenskapsrådet

 

26 FEB
The Swedish Foundation for Strategic Research
- Postdoc Japan
The postdoctoral fellowship programme covers a one to two-year stay in Japan at an academic institution funded by JSPS. SSF has the opportunity to select and nominate maximum five candidates to JSPS, who makes the decision on fellowships.
SSF

 

26 FEB 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utlysning - Skydd av samhällsviktig verksamhet - Intresseanmälan.
MSB

 

26 FEB
AFA Försäkring - skisser och ansökningar

AFA stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsas ca 150 miljoner kr på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting.
AFA Försäkring

 

27 FEB
Administrativt pris

Priset kan sökas av en person eller grupp vid Göteborgs universitet som har genomfört ett administrativt förbättringsarbete av innovativ karaktär. Förbättringen ska ha bidragit till förbättring av administrationen.
Utlysning

 

27 FEB
Brandskyddsföreningens stipendiefond

Fonden har till ändamål att främja kunskap om brandskydd i samhället samt om räddningstjänst inom kommun och industri, genom stipendium till stöd för enskilda personers studier och forskning. Fonden ska även kunna ge bidrag till publicering av rapporter och föredrag.
Brandskyddsföreningen
 

 

28 FEB
Foyen Advokatfirma

Stipendier i entreprenadrätt respektive miljörätt. Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom något av de rättsområdena, så uppmuntrar vi dig starkt att söka respektive stipendium.
Foyen Advokatfirma

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium på 15 000 kr till en ung person som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser. 
Centre for Retailing

 

28 FEB 
Göteborgs Byggmästareförening

Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri ( = teknik, design, miljö, ekonomi, organisation, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen).
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB
Wendelapriset 2015

Pris för bästa socialreportage i tryckt svensk press eller i bokform.
Wendelapriset

 

28 FEB
Dr Per Håkanssons stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi. 2015 års forskningsstöd på upptill 3 000 000 kronor kommer att delas ut till yngre forskare vid svenska universitet.
UtlysningDr Per Håkanssons stiftelse

 

28 FEB 
Göteborgs Byggmästareförening

Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri.
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB 
Scandinavian Photo

Planerar du ett spännande projekt? Bli en av våra stipendiater 2015 och dela på 100.000kr! Stipendiet är som tidigare uppdelat i fyra olika kategorier; Foto-, Film-, Expeditions/äventyrs/action- samt Bloggprojekt.
Scandinavian Photo

 

28 FEB
Ellen Keys Stiftelse Strand

Vistelsestipendium på Ellen Keys Strand - sökanden skall vara kvinna över 25 år. Företräde ges åt dem, som styrelsen tror kunna uppskatta, vårda och akta Strands atmosfär och egenart och som tillika söker en rofylld miljö för egen utveckling, förkovran och studier, främst inom ämnes- och intresseområden som omfattades av Ellen Key.
Ellen Keys Stiftelse Strand

 

28 FEB
Lions Cancerfond Väst

Lions Cancerfond Väst stödjer patientnära cancerforskning vid sjukhusen i Västsverige, dvs Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och alla övriga sjukhus i västra Sverige. 
Lions Cancerfond Väst

 

28 FEB
Stiftelsen Tysta Skolan - audiologiska forskningsanslag

Anslag kan utgå inom de medicinska, pedagogiska, psykologiska, psykosociala och tekniska områdena till

 • Forskningsprojekt inklusive teknisk utrustning
 • Stipendium för doktorand
 • Studieresor som avser forskning

Stiftelsen Tysta Skolan

 

28 FEB
Vitalis stipendium

Stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg. Stipendiet skall premiera personal inom vård & omsorg som genom nytänkande utvecklar användarnära innovationer.
Vitalis

 

1 MARS
Right Livelihood Award

An award for the people and their work and struggles for a better future. The Laureates come from all walks of life: they are farmers, teachers, doctors, or simply, concerned citizens.
Right Livelihood Award Foundation

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

Stiftelsen delar årligen ut cirka 10 stipendier på mellan 50.000 – 100.000 kr till högskole- och universitetsstuderande utomlands. Gemensamt för alla stipendier är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Under 2015 avser stiftelsen att utlysa följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum 
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare

UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
Skyltfonden

Alla projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan söka medel från Skyltfonden.
Trafikverket

 

1 MARS
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendier till forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Anslag utdelas två gånger per år. Ansökningar skall ha kommit stiftelsen tillhanda under perioderna 1 februari – 1 mars eller 1 augusti – 1 september. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar upptas ej till prövning.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 MARS
Nordkurs
- Sommarkurser i Norden
Varje år anordnas sommarkurser (2-4 veckor) i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Du som blir antagen till en kurs får ett stipendium för att täcka en del av resekostnaderna.
Nordkurs

 

1 MARS 
NordVulk fellowship program

For young Nordic researchers who are interested in working with local experts on research related to petrology and geochemistry of volcanic rocks. Candidates are required to hold a degree in geosciences.
NordVulk

 

1 MARS
The Hasselblad Foundation - stipends and grants in photography

 • The Victor Fellowships
 • The Grez-sur-Loing stipend
 • The San Michele stipend

Hasselblad Foundation

 

1 MARS
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

Anslag till  forskare och kliniker inom barnmedicinens och barnkirurgins område.
SEB

 

1 MARS
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen stöder svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV-infektion och AIDS. Maximalt beviljat belopp per ordinarie ansökan är 150 000 kronor.
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

 

1 MARS 
Folke Bernadotte Stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och fostran av barn och ungdom med cerebral pares och andra neuromuskulära rörelsehinder. Projektanslag/personliga forskarstipendier.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 MARS
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 MARS
Vaartoe/CeSam:s Vetenskapliga Pris 2015

Priset går till en person som har författat ett enskilt betydelsefullt verk inom forskning med samisk tematik, som gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik eller som har verkat för att sprida kunskap om det samiska samhället.
Umeå universitet

 

1 MARS
Lars och Astrid Albergers stiftelse

Bidrag till forskning eller annan vetenskaplig verksamhet med anknytning till säkerhetspolitik och säkerhet i vid bemärkelse. Med säkerhet menas allt ifrån militär verksamhet till krishantering i samband med extraordinära händelser som exempelvis cyberattacker, grov brottslighet, miljöbekämpning.
Kungl Krigsvetenskapsakademien

 

1 MARS
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

 • Reseanslag till konferenser/studieresor
 • Projektanslag/personliga forskarstipendier
 • Stipendier för dokumentationen gällande specialpedagogiska insatser för elever med rörelsehinder

Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 MARS
Svenska Byggnadsarbetareförbundet  -  Kulturstipendier

Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. De kan fås för vidareutveckling inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, t ex litteratur, bildkonst och musik.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

1 MARS
Sweden-Japan Foundation och Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Sweden-Japan Foundation:s stipendier är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel och för Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation:s stipendier tillkommer samhällsvetenskap, humaniora och journalistik samt att även organisationer är berättigade att söka. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag.
Sweden-Japan Foundation
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
 

 

2 MARS
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Anslag för forskning inom följande områden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
Åforsk

 

2 MARS
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Forskningsanslag - Stiftelsen stöder klinisk och klinisk experimentell forskning, företrädesvis i södra Sverige (Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland).
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

 

2 MARS
Statens institutionsstyrelse

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i SiS forskningsprogram om vård och behandling av utsatta ungdomar och missbrukare. Särskilt efterlyses studier om ensamkommande flyktingbarn, traumatisering, familjearbete, missbruk bland ungdomar samt interventioner för att minska förekomst av hot och våld inom tvångsvården. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet.
SiS

 

2 MARS
Svensk Presshistorisk förening

Två mediehistoriska stipendier om vardera 25.000 kr. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.
Svensk Presshistorisk förening

 

2 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer  lektorer (ej vik lektorer) vid institution som räknas till humanistiska, samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde.
Utlysning
 

2 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser medel som bidrag till täckande av doktoranders kostnader för resor och logi i anslutning till arbetet med avhandlingar vars ämnen faller inom området svensk folklig kultur.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

 

3 MARS
Hakon Swenson Stiftelsens och Handelns Utvecklingsråds uppsatspris

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.
Utlysning
Handelns Utvecklingsråd
 

 

4 MARS 
Nordic Centres of Excellence in Arctic Research

The call is open to international consortia of researchers and research groups from various sectors, including institutions of higher education, e.g., universities and other research institutions, and other organisations with a strong research focus. The programme will invite cross-disciplinary, high quality and innovative NCoE proposals on topics relevant to a responsible development of the Arctic region.
NordForsk

 

5 MARS
Energimyndigheten - Batterifondsprogrammet

Energimyndigheten utlyser 50 miljoner kronor inom Batterifondsprogrammet. Programmet är ett forsknings- och utvecklingsprogram med inriktning mot teknikområdena batterieråteranvändning/-återvinning och fordonsbatterier.
Energimyndigheten

 

5 MARS
Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Utlysning - Klimatanpassning och naturolyckor.
MSB

 

10 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna - Gästforskarstipendier

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige. Svensk forskare som är värd för utländsk forskare kan ansöka. Den utländska seniora forskaren skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

10 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna - Reseanslag

Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Kan sökas av svensk forskare som vid ansökningstillfället avlagt doktorsexamen, inte fyllt 40 år och är verksam inom landet samt  utländsk disputerad forskare som vid ansökningstillfället vistats i Sverige i mer än 1 år och inte fyllt 40 år.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

10 MARS 
The Dan David Prize - Scholarships

The Dan David Prize awards scholarships to registered doctoral and post-doctoral researchers, studying at recognized universities throughout the world, doing research in one of the selected fields for the year in which the application is being made, and whose research has been approved.
The Dan David Prize

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning. Stiftelsen prioriterar klinisk patientnära forskning.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

 

12 MARS
Vetenskapsrådet
- Gästprofessurer
Utlysningarna öppnar 22 januari.

 • Humaniora och samhällsvetenskap - Kerstin Hesselgrens gästprofessur 
 • Humaniora och samhällsvetenskap - Olof Palmes gästprofessur
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap - Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådet
 

 

13 MARS
Koreanska Sällskapet  - 2015 års stipendium

Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea.
Koreanska Sällskapet

 

14 MARS
Björkstén- Sparrings stiftelse

Stiftelsen stödjer arbete för mänskliga rättigheter och kamp mot antisemitism och rasism i Sverige och andra länder. Bidrag ges för projekt som kan genomföras och utvärderas inom en begränsad tidsperiod.
Björkstén- Sparrings stiftelse

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan ges till:

 1. Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 2. Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 3. Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

 

15 MARS 
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Stiftelsen har till syfte att främja forskning och utveckling och lämna understöd till utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen. Ansökningsperiod: 1 januari - 15 mars 2015.
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

 

15 MARS 
Tessinsällskapet - Stiftelsen Marseillefonden

Stipendier avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller motsvarande examen kan söka. Stipendier utgår inte för utbytesstudier. Ansökningsperiod: 1 januari - 15 mars 2015.
Tessinsällskapet

 

15 MARS 
Natural Light – International Design Competition

VELUX Group and Little Sun invite design students worldwide to create an innovative solar-powered lamp design to bring clean solar light to the world. 
Natural Light

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
SEB

 

15 MARS 
Stiftelsen Siamon

Stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi.  Resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser prioriteras. Doktorander samt forskare på postdoc-nivå ges företräde.
SEB

 

15 MARS
Föreningen Gamla Norrköping - Humaniststipendium

FGN utlyser årligen stipendium att sökas för studier på högre nivå inom ämnesområden med historisk anknytning. Sökande skall vara född i Norrköping, ha studerat där eller vara studerande vid Linköpings Universitet.
Föreningen Gamla Norrköping

 

15 MARS
L´Amitié Franco-Suédoise - Stipendier för gymnasieungdomar och för dem som redan tagit studenten två år tidigare

Föreningen, som grundades redan 1918, har under årens lopp stött utvecklingen av de svenskfranska förbindelserna främst genom att dela ut stipendier för studier i Frankrike. Aktuellt just nu är stipendier, avsedda för gymnasieelever. Kan också sökas av dem som tagit studenten, men studierna måste då påbörjas senast två år efter avlagd studentexamen. Maximalt stipendiebelopp 15 000 SEK. Blankett finns att hämta på Alliance Francaise hemsida www.afstockholm.com. Ansökningar skickas till: Marie-Anne Lindberg Andersson, Möjavägen 12, 132 34 Saltsjö-Boo. För upplysningar kontakta: Marie-Anne Lindberg-Andersson, e-post: marieanne.lindberg.andersson@gmail.com

 

16 MARS
Fulbright Commission -  Summer Leadership Institutes

The Summer Institutes Program for European Student Leaders is offered for students between the ages of 18 and 22. In 2015, these Institutes will focus on two areas: Environmental Stewardship and Social Entrepreneurship and will include an introduction to the local community, as well as American culture and society.
Fulbright Commission

 

17 MARS (inlämning skiss)
ERANET Cofund Smart Cities and Communites

Ett program med fokus på utveckling av smarta och hållbara energi- och transportsystem i städer i Europa.
Formas

 

19 MARS
Vetenskapsrådet - Klinisk behandlingsforskning

Utlysningen öppnar 17 februari. Med klinisk behandlingsforskning menas stora kliniska studier där man kan se patientnytta inom en definierad tidsrymd.

 • Rambidrag klinisk behandlingsforskning (Skiss)

Vetenskapsrådet

 

20 MARS
Olof Palmes Minnesfond

Fonden tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 MARS
FIL FAK - Bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare

Institutioner inom Handelshögskolans fakultetsområde inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän läsåret 2015/16.
Utlysning

 

 

23 MARS
Kungl. Vitterhetsakademien - Aktuella fonder och stiftelser 2015

 • Stiftelsen Enboms Donationsfond -  forskning i Medelhavsområdet.
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond - forskning i Norden inom det textilhistoriska området. 
 • Stiftelsen Gihls Fond - studier vid Svenska Institutet i Rom.
 • Stiftelsen S.B.F. Janssons Minnesfond - studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.
 • Stiftelsen Linds Fond - tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. 
 • Stiftelsen Oscar Montelii Fond - tryckning av arkeologiska arbeten.
 • Stiftelsen Montelius Minnesfond - resestipendier inom nordisk fornforskning. 
 • Stiftelsen Wallenbergsstiftelsens Fond -  resebidrag till yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungl. Vitterhetsakademien

 

23 MARS
Vetenskapsrådet 
 
 Utlysningen öppnar 17 februari.

 • Humaniora och samhällsvetenskap - Projektbidrag
 • Konstnärlig forskning - Projektbidrag
 • Utbildningsvetenskap - Projektbidrag

Vetenskapsrådet

 

26 MARS 
Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

Utlysningarna öppnar 17 februari

 • Projektbidrag 
 • Projektbidrag för unga forskare 
 • Projektbidrag Alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Vetenskapsrådet

 

26 MARS 
Vetenskapsrådet - Utvecklingsforskning

Utlysningen  öppnar 17 februari. Området utvecklingsforskning omfattar svensk forskning av särskild relevans för låg- och medelinkomstländer.

 • Projektbidrag

Vetenskapsrådet

 

31 MARS
Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar

Bidrag till yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige - företrädesvis i de svenska fjälltrakterna - vilkas resultat kan vidga intresset för och höja kunskapen om de av undersökningarna berörda delarna av landet. Även till forskning som främjar svensk turism och sprider kännedom om vår natur och kultur.
Svenska Turistföreningen

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Stipendium utgår endast till fysiska personer för studier, varmed avses studier på gymnasienivå fram till och med en första akademisk examen. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst.
Uppfostringsfonderna

 

31 MARS 
Stiftelsen Bengt Lundqvist minne

Berättigade att söka är forskare och studerande vid samtliga läroanstalter samt organisationer med syfte att främja ungdomars intresse för kemiutbildning.
Svenska Kemistsamfundet

 

31 MARS
Vetenskapsrådet - Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utlysninagrna öppnar 17 februari.

 • Projektbidrag 
 • Projektbidrag för unga forskare
 • Projektbidrag Energiforskning

Vetenskapsrådet

 

31 MARS
Lisa och Johan Grönbergs Stiftelse

Ett antal anslag om 40 000 - 60 000 kr till disputerade forskare. Årets ämne är "patientnära metabol forskning".  Ansökningsperiod: 1-31 mars 2015).
UtlysningSEB

 

31 MARS 
J. Gust. Richert stiftelse

Stipendier till forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. Ansökan står öppen för forskare vid landets högskolor och universitet, där en samverkan företrädesvis sker med näringsliv, institut eller andra organisationer.
SWECO AB

 

31 MARS
Sten-Olof Palm Stipendium 2015

Göteborgs Köpmannaförbund utlyser ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln. Stipendiet omfattar två delar, dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc. i Washington D.C. och dels ett stipendiebelopp om 180 000 kr som avser täcka levnadsomkostnader under praktikperioden.
Handelshögskolan

 

31 MARS
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Stipendier för främjande av vetenskaplig forskning i danskonst. Ansökningar som syftar till spridning av forskningsresultat prioriteras. En kompletterande stipendieform, för den som behöver förlägga sin forskning till Paris, är att under några veckor kostnadsfritt få bo i Carina Aris Hedersbostad.
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

 

1 APRIL 
Stiftelsen Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål

Stöd inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Fondens avkastning får även användas för fördjupade studier i den politiska vetenskapen. Sådana vetenskapliga projekt som erhåller bidrag skall ha intresse ur liberal synvinkel.
Stiftelsen Karl Staaffs Fond

 

1 APRIL 
Public engagement competition 2015

Win a scholarship to complete your bachelor's degree at The New School for Public Engagement in New York City!
The New School

 

1 APRIL 
Anna Lindh-pris och stipendier
Känner du till någon som på ett extraordinärt sätt verkat för de demokratiska principerna? Vi söker  person eller organisation som genom sitt handlande stärkt vårt demokratiska samhälle. 
Anna Lindhs Minnesfond

 

15 APRIL 
Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse

Anslag  för program eller projekt inom de konstnärliga och humanistiska områdena som kan öka kunskapen om vad kulturella aktiviteter för barn och ungdomar kan innebära för integration.
Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse

 

15 APRIL 
Belysningsstiftelsen - projektbidrag - stipendium

Belysningsstiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

23 APRIL 
Cancerfonden

 • Forskarmånader för kliniskt verksamma
 • Forskningsprojekt
 • Planeringsgrupp

Cancerfonden

 

27 APRIL
Fulbright Commission - Graduate Students

Grants for Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Open for all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
Fulbright Commission

 

30 APRIL 
Svenska Diabetesstiftelsen

Anslag kan erhållas till forsknings- och utvecklingsarbete med klinisk anknytning med inriktning på diabetes hos barn och ungdomar.
SEB

 

12 MAJ 
Vetenskapsrådet - Infrastruktur

Utlysningarna öppnar 26 mars.

 • Infrastruktur av nationellt intresse
 • Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster

Vetenskapsrådet

 

26 JUNI
The Second Swedish National Pension Fund's Prize in Finance and Sustainability for 2015

The Prize,  SEK 20 000,  shall be awarded to the author(s) of the candidate or master thesis that in a meritorious way has written about finance and sustainability. The Prize can only be awarded to students at the University of Gothenburg.
The Second Swedish National Pension Fund

 

30 JUNI
Svenska Institutet - Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: En ekologiskt hållbar region / Hållbar tillväxt för ökat välstånd / Regionens utmaningar. SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 2015.
Svenska Institutet

 

30 JUNI
CORS uppsatstävling 2014-2015

 Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och master-uppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
CORS

 

15 AUG
Passivhuscentrum Västra Götaland

Passivhuscentrum Västra Götaland bjuder in till exjobbstävling, där priset till bästa arbete är 10 000 kr. Studenter som under perioden ht 2013 till vt 2015, har eller ska skriva en kandidateller masteruppsats inom arkitektur, ingenjörsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap eller kommunikation är välkomna att delta.
UtlysningPassivhuscentrum Västra Götaland

 

1 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält (i huvudsak humanistisk inriktning).
Kungl. Vitterhetsakademien

 

15 SEPT
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Vid detta ansökningstillfälle kan

 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under senaste läsåret har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier.  Stipendierna kan inte sökas av doktoranderna själva.
 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning ansöka om Browaldhstipendier för internationell rekrytering.
 • doktorander kan ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands.

UtlysningHandelsbanken

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

 • Gemensam utdelning - Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
 • Nationell utdelning - Enskilda personer kan inge ansökan om anslag för studieresor till andra nordiska länder.

Letterstedtska föreningen

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser.
Centre for Retailing

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

1 OKT 
TT:s Fotostipendium 2015

TT:s Fotostipendium riktar sig till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Planeringsbidrag för EU-projekt - Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
 • Stängda utlysningar: Gästforskarbidrag/Konferensbidrag/Publiceringsbidrag/Nätverksbidrag/
  Resebidrag/Utlandsstipendium/Journaliststipendium.

FORTE

 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
Universitets- och högskolerådet

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2014:Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 

 

Till sidans topp