Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2015-11-20


 

23 NOV
Utbilningsvetenskapliga fakulteten - Forskningsvistelse vid utländskt lärosäte

Bidraget skall göra det möjligt för disputerade lärare/forskare med tillsvidareanställning vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.
Utlysning

 

27 NOV
Handelns Utvecklingsråd

I höstutlysningen 2015  uppmuntras till ansökningar inom ramen för ämnesområdet Butiken – en marknadsplats i förändring, samt ansökningar inom ramen för en Öppen kategori.
Handelns Utvecklingsråd

 

27 NOV
Stiftelsen Barnavärn

Stipendium till den som utbildar sig inom spädbarnsvården med inriktning barnavård.Sökanden ska vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun och genomgå eller ha genomgått utbildning de senaste tre åren från ansökningsdagen.
Utlysning

 

30 NOV
The 2016 Dan David Prize

 1. The Past Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization whose ongoing, groundbreaking research is making a significant contribution to the field of Social History.
 2. The Present Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization whose achievements are making a significant impact in the fight to eradicate poverty.
 3. The Future Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization who has significantly contributed to the development of the field of Nanoscience and its multifaceted applications in medicine, material sciences and technologies.

Dan David Prize

 

30 NOV
Nominera Årets student

För examensarbete som med hög akademisk kvalitet har praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling inom något av följande områden:

 • utvecklande av innovativ energiteknik
 • systemanalyser som identifierar områden med stor och kostnadseffektiv potential att reducera växthusgaser
 • nytänkande inom energi och hållbar utveckling med stor bäring på att bromsa klimatförändringar.

Sweco

 

30 NOV
Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Fonden stöder i första hand forskning inriktad mot reumatiska sjukdomar. Medel utdelas även för forskningsprojekt kring polio och dess följder samt till allergiforskning. Anslag utgår för forskning i Sverige men kan även beviljas för forskares studier utomlands.
Kungliga stiftelser

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling. Stiftelsen stödjer verksamheter som,

 • Arbetar långsiktigt med utbildning och undervisning som kan bidra till en vitalare demokrati.
 • Bidrar till undervisning, utbildning och andra allmännyttiga projekt som i sin tur bidrar till en positiv samhällsutveckling.
 • Speciellt ges hänsyn till projekt som går att utvärdera och vars effekter kan följas upp.

Stiftelsen CHELHA

 

1 DEC
Postdoktor i rättsvetenskap
Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel till nydisputerade forskare för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Stiftelsen välkomnar även forskare som ännu ej är verksamma i Sverige att söka. Ansökningsperiod: 22 okt – 1 dec 2015 .
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap

Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi

Stiftelsen utlyser för tredje året forskningsanslag till akademiskt yngre forskare som samarbetar i projekt och bildar nyskapande mindre forskningsmiljöer. Ansökningsperiod: 22 okt – 1 dec.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2016/17

Nu ges möjlighet för doktorander att söka stipendier för ett Fellowship vid Hong Kongs mest framstående forskarinstitutioner för 2016/17. Stipendierna ges för tre år, uppgår till ca 2600 USD per månad, plus ett årligt resebidrag och erbjuds inom ett flertal ämnesområden. Sammanlagt 230 stipendier delas ut.
Research Grants Council

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Stöd till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte är att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Stipendierna för vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande (endast för examensarbeten på kandidat-, magister och mastersnivå).
Japanstiftelsen

 

1 DEC
The Japan Foundation Fiscal Year 2016

The Japan Foundation har flera olika program för att främja japansk kultur, japanska språket och intellektuellt utbyte med Japan. Många av programmen riktar sig till organisationer, men vissa är ämnade för enskilda personer. Sista ansökningsdag – 30 oktober, 19 november samt 1 december 2015 – beror på vilket program som söks.
Japanska Ambassaden i Sverige

 

1 DEC
Majblommans forskningsbidrag

Majblomman delar ut forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.
Majblomman

 

1 DEC
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 

Resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige. Behöriga att söka dessa stipendier är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation.
Utlysning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

 

2 DEC
Stiftelsen Ymer-80

Stipendier delas ut till yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden. Preliminärt står cirka 150 000 kronor till förfogande för utdelning.
Polarforskningssekretariatet

5 DEC
Anders Sandrews Stiftelse

Filmstipendium - Stipendiet är ett utbildningsstipendium och skall inte ses som ett produktionsstöd. Den sökande skall vara under 35 år.
Anders Sandrews Stiftelse

 

7 DEC
Riksidrottsförbundet - Forskningsbidrag

RF välkomnar ansökningar till projekt som är aktivitetsnära och har
fokus på elitidrott. Ansökan om forskningsmedel ska komma från ett specialidrottsförbund (SF) och tydligt visa på samverkan med en disputerad forskare (vetenskapligt ansvarig).
UtlysningRiksidrottsförbundet

 

 

8 DEC
Bo Linderoth-Olsons fond

Nämnden för Bo Linderoth-Olsons fond ledighetsförklarar härmed de disponibla medlen ur denna fond att nyttjas för studier i romanska språk gällande utbildning på avancerad nivå eller för bidrag för resor i vetenskapligt syfte på forskarnivå under läsåret 2016.
Utlysning

 

10 DEC
Disponent Bernhard Hays stipendiefond

Behörig sökande är med studentexamen eller motsvarande, från Per Brahegymnasiet, Jönköpings kommun, avgången elev med goda betyg i ämnena matematik, fysik och kemi - och som dessutom under minst ett år studerat vid svenskt universitet, högskola eller dylikt, där hon/han inskrivits höstterminen två år tidigare eller vid senare tidpunkt.
Utlysning
 

 

11 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Konsul Th C Berghs stiftelse delar i år ut anslag på 1 miljon kr till svenska allergiforskare i form av forskningsanslag eller stipendier. Ett särskilt anslag på 100.000 kr tilldelas en forskare som disputerat 2014/15.
UtlysningKonsul Th C Berghs stiftelse

 

15 DEC
AFA Försäkring - Inlämning av skiss

FoU-program för forskning om ett hållbart arbetsliv. Det treåriga programmet omfattar 30 miljoner kronor. Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.
AFA Försäkring

 

15 DEC
The Gruber Foundation

The foundation invites nominations on behalf of individuals whose achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience would make them suitable candidates for recognition through the 2016 Gruber International Prize Program. Each prize, which is accompanied by a $500,000 unrestricted monetary award, is designed both to recognize groundbreaking work in each field and to inspire additional efforts that effect fundamental shifts in knowledge and culture. Recipients are selected by a committee of distinguished experts in each field.
The Gruber Foundation

 

15 DEC
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB avser att under fem års tid, med start 2016, finansiera ett eller två forskningsprojekt inom området ett resilient betalningssystem. Denna utlysning gäller steg 1, intresseanmälan. Utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor.
MSB

 

16 DEC
The Hilti 2016 mobile app competition

Every year Hilti organizes an IT competition to help solve some of the industry’s most pressing problems. Students and graduates from all over the world join the competition to both prove themselves and to kick-start their careers.
Hilti

 

18 DEC
Mistra  - Smart mobilitet och tillgänglighet

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om mobilitet och tillgänglighet. Syftet med Mistras initiativ är att bidra till att mobilitet och tillgänglighet utvecklas i en riktning som driver på en hållbar samhällsutveckling.
Mistra

 

31 DEC 
Avfall Sverige

Stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen - Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län. Observera att ingen begränsning finns i fråga om vilket ämnesområde doktorandstudierna bedrives.
UtlysningKungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
- Doktorandstipendier
Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Visst försteg kan ges konkurrenskraftiga ansökningar som bygger på projekt med västsvensk anknytning.
UtlysningKungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
E H Hügoths stiftelse

Stiftelsen delar ut bidrag för högre studier i lantbrukets ekonomi, marknadsföring och förvaltning samt anslag för främjande av för lantbruket betydelsefull försöksverksamhet. Anslag beviljas i huvudsak till examensarbeten och studieresor samt till mindre och väl avgränsade arbeten och resor inom ett befintligt doktorandarbete.
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendier

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. 2016 års stipendier kommer i första hand  att ges till projekt som avser värdegrund och bemötande inom äldrevården, men ansökningar som avser helt andra frågeställningar och håller hög vetenskaplig kvalitet kan också komma ifråga.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Postdoc-bidrag

Ett postdoc-bidrag inom området äldres villkor och åldrande, omfattande ett års lön. Bidragsformen syftar till att ge yngre nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Fokus i den planerade forskningen bör ligga på äldres hälsa, levnadsvillkor eller deltagande. Det kan också vara fråga om vård och omsorg av äldre och/eller bemötandefrågor, liksom om psykisk funktionsförmåga.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Föreningen De Blindas Vänner - Forskning och utveckling

Verksamhet som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
Föreningen De Blindas Vänner

 

31 DEC
Märta Lundqvist Stiftelse 2015/2016

Ansökan om bidrag kan sökas för medicinsk forskning vid svenska universitet på den mänskliga hjärnans område. 
Utlysning Advokatfirman Kjällgren

 

11 JAN
The Swedish Fulbright Commission

For Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.  Applications are welcome from recent postdoctorate scholars to full professor level candidates.
The Swedish Fulbright Commission

 

 

11 JAN
Journalistfonden för vidareutbildning 

Forskning i journalistik – vid högskola eller universitet. Stipendier för journalister som bedriver vetenskaplig forskning inom områdena journalistik och medier. Stipendierna avser enbart forskningsarbete i anslutning till doktorsavhandling eller inom fyra år efter slutförd doktorsexamen. 
Journalistfonden för vidareutbildning

 

12 JAN
Anders Sandrews Stiftelse

Utbildningsstipendium - syftet är att hjälpa fram ungdom som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är prioriterat.  Endast till personer som är under 30 år kan ansöka.
Anders Sandrews Stiftelse

 

12 JAN
Sveriges unga akademi

Nu kan du ansöka om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Som ledamot får du tillgång till en tvärvetenskaplig plattform med några av landets främsta forskare från alla discipliner; från språkhistoria till kärnfysik. Utlysningen är  öppen för framstående, självständiga forskare inom alla discipliner, vars disputation inte ligger längre bort än 2–10 år.
Sveriges unga akademi

 

15 JAN
En pris fra Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen skal være et originalt arbeid, ca. 50 000 anslag inkludert mellomrom. Emnet for prisoppgaven er filosofiske og etiske betraktninger rundt menneskets populasjonsvekst; herunder analyser av denne vekstens årsaker og virkninger i forhold til andre arter og øvrig natur. Emnet må gjerne belyses ut fra Zapffes perspektiv. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Stipendier som beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor.
IRIS-stipendiet

 

15 JAN
LLK Stipendium 2016 

Svenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK delar ut ett stipendium för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri.
SFK

 

15 JAN 
SWEA - Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

Sökande skall:
ha avslutat sin akademiska grundutbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller högskola.
ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande.
Swea

 

15 JAN
SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

Sökanden ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands. Det är mycket viktigt att den sökande har registrerat sitt ämne för doktorsavhandlingen och är i slutskedet av sina forskarstudier. Stipendiet ska vara en hjälp att slutföra avhandlingen.
Swea

 

15 JAN
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Bidrag med syfte att främja humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur samt folkbildningsverksamhet. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
2016 Study of the U.S. Institutes for Scholars
Stipendiet ger möjlighet för svenska forskare/lärare vid universitet/högskolor att delta i en 6-veckors kurs och studieresa i USA med fokus på det amerikanska samhället, kultur, värderingar och institutioner.
UtlysningThe Swedish Fulbright Commission

 

 

15 JAN
Anders Karitz Stiftelse
Stiftelsen har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och kungör härmed att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.
Ansökningsblankett
Utlysning

 

18 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning - Pedagogiskt pris

Priset utdelas för att uppmärksamma och stödja insatser inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Priset är framför allt tänkt att belöna nytänkande och utveckling av arbetssätt, samverkan, forskningsanknytning, internationalisering, mångvetenskap eller annat som utvecklar kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen.
UtlysningNVF

 

18 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning - Forskning och Utveckling
Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-,
vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka 2016
års stipendium. Stipendiet på maximalt 200 000 kronor kan
användas för arbete i Sverige eller utomlands, dock ej till
studieresor.
UtlysningNVF

 

19 JAN
Lennanders stiftelse för främjande av naturvetenskaplig och medicinsk forskning

Stipendier till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat.
Utlysning Announcement Uppsala universitet

 

31 JAN
Wenner-Gren Fellows

Stipendierna skall ge unga forskare inom alla ämnesområden möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands samt att därefter bedriva forskningsverksamhet i Sverige.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

31 JAN
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstipendium

Stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna. Ansökningsomgången börjar den 28 november.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN 
Travel Scholarships for Research on Africa

The scholarships are intended for research and preparation of research projects. Research should concern development issues in Africa and emphasis is placed on the social sciences.
Nordiska Afrikainstitutet

 

31 JAN 
Stockholms Arbetareinstitutsförening

Stipendiet är avsett för den som är behörig att antas som studerande för forskarutbildning vid svenskt universitet, som visat dokumenterad håg och fallenhet för vetenskaplig verksamhet och som ägnar sig eller avser att ägna sig åt forskningsuppgift som har sammanhang med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Föreningen delar även ut bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning som kan sökas löpande.
Utlysning - StipendierUtlysning SkrifterStockholms Arbetareinstitutsförening

 

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.
Utlysning
Ansökningsblankett

Riksbyggen

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond

Forskningsanslag till Beteendevetenskaplig och Social forskning samt utvecklingsarbete inom dessa områden. Stöd ges för år 2016 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.
UtlysningStiftelsen Clas Groschinskys minnesfond

 

1 FEB
Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond

Forskningsanslag till medicinsk forskning. Forskningsanslag kommer år 2016 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi 


UtlysningStiftelsen Clas Groschinskys minnesfond

 

2 FEB 
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

8 FEB
Fornminnesföreningen i Göteborgs Forskningsstipendium 2016
Avsikten med stipendiet (25 000 kr) är att främja vetenskaplig arkeologisk och historisk forskning rörande Göteborg och Västsverige. Ansökningar bör i första hand avse: genomförandet av mindre forskningsuppgifter, tryckningsbidrag eller anordnandet av symposier.
Utlysning

 

13 FEB
The University of Gothenburg Study Scholarship

The scholarship is intended for fee-paying applicants who have applied at universityadmissions.se, with a last application date of 15 January, and been offered an admission to a Master’s Programme offered by the University of Gothenburg, starting autumn semester 2016. The application period: February 1 – February 13, 2016.
Section of Admissions
 

 

15 FEB
DinEl Miljöfonden

Har du en idé till ett miljöprojekt men saknar finansiering? Det finns 1 miljon kronor i Miljöfondens pott nästa år och alla kan söka – såväl privatpersoner som företag och organisationer.
Göteborg Energi DinEl Miljöfond

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond  - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län. Stipendier utgår för pågående studier vid universitet och högskolor (grund- och avancerad utbildning), yrkeshögskoleutbildningar eller motsv utbildningar. Ansökningsomgången börjar den 28 november.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

 

26 FEB
Postdoc i Japan

Stiftelsen för Strategisk Forskning deltar i ett utbytesprogram med JSPS  med syftet att uppmuntra unga doktorer till ett forskarutbyte med ledande japanska forskargrupper. Programmet sträcker sig ett till två år. Sökande måste vara svensk medborgare, eller ha permantent uppehållstillstånd i Sverige.
SSF

 

28 FEB 
Dr Per Håkanssons stiftelse 

Dr P Håkanssons forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food). 
UtlysningDr Per Håkanssons stiftelse
 

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

 • Internationellt stipendium - Studierna skall leda till en examen på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
 • Spetsstipendium Kultur - sökande skall vara antagen vid en konsthögskola eller liknande.
 • Spetsstipendium Lärare - kan sökas av studerande som genomgår lärarutbildning.

Ansökningar  tas emot från och med 1 nov 2015. Sökande bör vara mellan 20 och 28 år.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Student Scholarship from Unplag - Write an awesome essay on plagiarism

To boost your original writing skills, we'd be happy to give away $2.000 to the one who will create the most engaging essay on one of the topics mentioned in the Essay Requirements section.
Unplag

 

1 MARS
The Quarry Life Award

The Quarry Life Award is an international research competition for the promotion and education about biodiversity in quarries. Develop your project proposal around one of the following topics.

 • Habitat and Species Research
 • Biodiversity Management
 • Education and Raising Awareness
 • Beyond Quarry Borders (NEW)
 • Student Class Project (primary, secondary and undergraduate students)

The Quarry Life Award

 

 

1 MARS 
ÅForsk - Forskningsanslag

ÅForsk beviljar anslag för forskning inom sina ändamålsområden. Ansökan avseende forskningsanslag, vilken får avse högst tre år, kan inges av forskare verksamma såväl vid universitet, högskolor och institut som inom industrin. ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk


 

 

15 MARS
Forskarskola neutronspridning

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 120 + 100 miljoner kr för Forskarskola neutronspridning med högsta internationella vetenskapliga nivå.
SSF
 

 

31 MARS
Borealis Student Innovation Award

International competition for students in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals.  Application period: September 1, 2015  - March 31, 2016.
Borealis

 

 

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond 
Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

 

25 APRIL
The Swedish Fulbright Commission
- the Academic Year 2017-18
Grants for Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. 
The Swedish Fulbright Commission

 

 

4 MAJ
IRC - Industrial Research Centres

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 400 miljoner kr  till ”Industrial Research Centres” (IRC). Industrin formulerar forskningsproblemet tillsammans med forskargrupper. Projektet ska driva forskning mot något disruptivt eller systemförändrande och inte vidareutveckla existerande teknik.
SSF
 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2016

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs Universitet.
Utlysning AnnouncementAndra AP-fonden
 

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen