Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2017-02-23


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

24 FEB
Stiftelsen Solstickan - Projektstöd

Ansökan skall avse avse värdegrund och bemötande inom äldrevården.
Stiftelsen Solstickan

 

24 FEB
Ericssons forskningsstiftelse

Stipendier åt forskare och studerande inom svenska universitet och högskolor för civilingenjörs-examen eller motsvarande utbildning, som vill bedriva forskning på de områden av elektrotekniken, vilket är av intresse för bolagets verksamhet. Stipendier kan exempelvis ges till studenter som vill göra sitt exjobb utomlands, huvudsakligen är det dock doktorander och doktorer som utgör målgruppen för stipendierma.
Ericssons forskningsstiftelse

 

26 FEB
Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner

Ett resestipendium om 10 000 kr till enskild person som stöd för projektarbete inom ramen för verksamhetsområdet för Svenska  Forskningsinstitutet i Istanbul.
Utlysning
 

 

27 FEB
Postdoctoral fellowships in Japan

The Swedish Foundation for Strategic Research is participating in a joint programme with the  Japan Society for the Promotion of Science
(JSPS) aimed at stimulating young Swedish researchers to  conduct cooperative research activities with leading Japanese research groups. This postdoctoral  fellowship program covers a  one to two year stay in Japan at an academic institution funded by JSPS.
SSF

 

 

27 FEB
STINT - JSPS Postdoctoral Fellowship Program (short-term)

The program gives PhD students close to graduation as well as recently graduated doctors a post-doc scholarship for 1 to 12 months research stay in Japan.
STINT

 

27 FEB
FIL FAK - Udda bidrag ur Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt till gagn för universitetets studenter. Bidrag beviljas endast till ändamål inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
Utlysning


 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food). 2017 års stipendier kan sökas från mitten av november månad 2016.
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB
Stipendiet Byggmästaren

Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen SEK 100.000:- till stipendiet "Byggmästaren" i avsikt att befrämja byggmästeriyrket. Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri.
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

Föreningen delar årligen ut anslag för forskning samt forskningsstipendier. Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi.
Föreningen Margarethahemmet

 

28 FEB
Svenska Rominstitutets vänner

 • Romvännernas stora stipendium - forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.
 • Romvännernas resestipendium för ungdomar - universitetsstuderande inom ämnen knutna till Institutets verksamhetsområden.

Svenska Rominstitutets vänner

 

28 FEB
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2017

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel. Stipendier kan sökas både på kandidat- och masternivå.
Utlysning
 

28 FEB 
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige. För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar eller avser att studera vid svenskt universitet eller högskola.
Ekmanstiftelserna

 

28 FEB 
Fellowship in Memory of Jeanette Bonnier

The Board of Rolf Luft Foundation for Diabetes Research has decided to announce 2017 Fellowship in Memory of Jeanette Bonnier to young researcher (post doc, 0-3 years after dissertation) at all Universities in Sweden. 140 000 SEK is available for travel grants and/or fellowships.
AnnouncementRolf Luft Foundation

 

 

28 FEB
Ögonfonden

Ögonfonden stödjer vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Ögonforskare med anknytning till svenska universitet och lärosäten är välkomna att ansöka om forskningsstipendier och/eller projektanslag.
Ögonfonden

 

 

28 FEB
Wendelapriset

Pris för bästa socialreportage i svensk press eller i bokform. Wendelapriset

 

28 FEB
Riksarkivet

Bidrag till historisk och arkivvetenskaplig forskning ur Stiftelsen Riksarkivets samfond, Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond och Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond.
Riksarkivet

 

28 FEB
Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond för svensk vetenskaplig forskning

Under år 2017 finns ca 50 000 kronor tillgängliga för forskning inom medicin. Stiftelsen prioriterar ansökningar från yngre, odisputerade forskare verksamma i Göteborg. Medlen är i första hand avsedda för viktiga studieresor.
Utlysning

 

28 FEB
Scandinavian Photo

Planerar du ett spännande projekt? Bli en av våra stipendiater 2017 och dela på 100.000kr! Stipendiet är uppdelat i fyra olika kategorier; Foto, Film, Expedition/äventyr/action och Öppen kategori. Med stipendiet vill vi uppmuntra kreativitet och ge stipendiaterna en chans att ta sitt drömprojekt till nästa nivå.
Scandinavian Photo

 

28 FEB
Stiftelsen Tysta Skolan

Stiftelsen har till ändamål att med anslag och stipendier stödja habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.
Stiftelsen Tysta Skolan

 

28 FEB
The Bergman Estate

The Bergman Estate on Fårö is open to artists, scholars and journalists from around the world, as well as people dedicated to democracy and freedom of speech issues. Accom­mo­dation for a work period of no less than three weeks and at the most three months. Applicants with special needs can apply for travel grants.
The Bergman Estate

 

28 FEB 
The Onassis Fellowships Program for International Scholars

The Foundation announces the twenty-third (23rd) annual Fellowships Program for International Scholars starting on October 1st, 2017, addressed to non-Greek nationals, University Professors of all levels, Postdoctoral Researchers and Ph.D. Candidates.
Onassis Foundation

 

 

28 FEB
Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond

Anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund.
Sveriges kristna råd
 

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet. Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.
Nordensamtal

 

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

 • Internationella stipendiet delas ut för studier med fokus på internationell förståelse.
 • Lärarstipendiet kan sökas av studerande som genomgår lärarutbildning och som önskar fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt ämne genom att bedriva en del av sina studier utomlands.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Statens institutionsstyrelse - Projektskisser

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet.
SiS

 

1 MARS
Byggnads kulturstipendium

Kulturstipendium kan fås för vidareutveckling inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, till exempel litteratur, bildkonst och musik. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma, exempelvis journalistisk verksamhet.  Ansökningsperiod: 1 dec-1 mars.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge.

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med.
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum som ett led i sin forskarutbildning.
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare som är villig att arbeta i svenska eller norska forskargrupper.

UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
ÅForsk - Forskningsanslag

ÅForsk beviljar anslag för forskning inom sina ändamålsområden (Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror). Ansökan avseende forskningsanslag, vilken får avse högst tre år, kan inges av forskare verksamma såväl vid universitet, högskolor och institut som inom industrin. Ansökningar från unga forskare med nya och gärna vågade idéer prioriteras.
ÅForsk

 

1 MARS
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.Ansökningsperiod: 1 feb - 1 mars.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 MARS
Skyltfonden

Stöd till projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Skyltfonden

 

1 MARS
Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet. 2017 -  forskning inom medicin.
Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse

 

1 MARS
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi. Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 MARS
Stipendier för musikforskning

Kungl. Musikaliska akademien förfogar över medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 MARS
Svensk-isländska samarbetsfonden

Fonden delar årligen ut resestipendier för bilateralt samarbete mellan dess länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens
områden.
Svensk-isländska samarbetsfonden

 

 

1 MARS
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige.
SSMF

 

 

1 MARS
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen stöder svensk klinisk forskning kring prevention, behandling och vård av HIV-infektion och AIDS.
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

 

1 MARS 
RBU:s forskningsstiftelse

Stiftelsen stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar. Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år. Med forskning menas forskning grundad på vetenskaplig metodik.
Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapliga möten. Detta innebär bland annat att ansökningar för resebidrag eller bidrag för att delta i olika typer av möten prioriteras lågt av stiftelsen.
RBU

 

1 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer och universitetslektorer med förordnanden tills vidare vid institution som räknas till samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde samt professorer, universitetslektorer och "lärare" (följande lärare under förutsättning att de har fil lic examen eller fil dr examen: tidsbegränsade anställningar som universitetslektor, universitetsadjunkter, biträdande universitetslektor och forskarassistent) vid institution som räknas till humanistiska fakultetsområdet.
UtlysningFIL FAK - Lärares resor

 

1 MARS
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Stiftelsen ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2017/2018 två helårsstipendier på 250 000 kr för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

 

1 MARS
Bo Samuelssons doktorandutbyte vid UC Berkeley 2017/18

University of California, Berkeley och Göteborgs universitet har ett samarbetsavtal med syfte att uppmuntra utbyte av lärare, forskare och doktorander. Forskarstuderande motsvarande fyra helårsplatser per läsår kan skickas till Berkeley respektive till GU under minst en, men högst två terminer efter överenskommelse mellan studentens heminstitution och den mottagande institutionen.
International Centre

 

1 MARS
Sahlgrenska akademin - Resebidrag till internationella kongresser ur donationsmedel 2017

Behöriga att söka är doktorander, d v s vid Sahlgrenska akademin i Göteborg antagna forskarstuderande, samt nyligen disputerade forskare, d v s disputerade VT 2016 eller senare.
Utlysning Announcement
 

 

1 MARS
HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård och Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond

Stiftelserna har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom området barnasjukvård och barnahälsovård.
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

 

1 MARS
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Projektanslag och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 MARS
Lars och Astrid Albergers stiftelse

Bidrag till forskning eller annan vetenskaplig verksamhet med anknytning till säkerhetspolitik och säkerhet i vid bemärkelse. Med säkerhet menas allt ifrån militär verksamhet till krishantering i samband med extraordinära händelser som exempelvis cyberattacker, grov brottslighet, miljöbekämpning.
Kungl Krigsvetenskapsakademien

 

1 MARS
Sweden-Japan Foundation

Stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag.
Sweden-Japan Foundation

 

1 MARS
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

SJSF fördelar varje år anslag och stipendier till utbytet mellan Japan och Sverige. Anslag kan gå till organisationer, institutioner och enskilda personer. Bidragen ska avse forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora och journalistik.
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

 

1 MARS
Hasselblad Foundation
Photo Book Grant
- The grants will be awarded to book projects whose initiator(s) is/are based and work in one of the Nordic countries. The grants can be applied for by photographers, artists and curators and will only be awarded to not yet published projects.
Victor Fellowship - a six-month studio residency at the International Studio & Curatorial Program (ISCP), in Brooklyn, New York.
Hasselblad Foundation

 

2 MARS
Hjärnfondens forskningsbidrag

Hjärnfonden stödjer ett antal projekt inom hela det neurovetenskapliga området med 500 000 kr vardera. Ansökningsperiod 2 febr - 2 mars.
Hjärnfonden

 

 

3 MARS
Handelns studentuppsatspris 2017

Studentuppsatspris till studenter vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

3 MARS
Baltic Blue Biotechnology Alliance

Are you a start-up or SME, an academic institution or a student with new product or service development ideas from marine biobased resources?Then don’t miss this opportunity to develop your blue biotech service or product! Make the most of our free mentoring programme.
Baltic Blue Biotechnology Alliance

 

6 MARS
Mistra - Hållbar konsumtion

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. Forskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp.
Mistra

 

6 MARS
Administrativt pris vid Göteborgs universitet

Priset utdelas för administrativ kvalitetsutveckling. En person eller grupp vid Göteborgs universitet som har genomfört ett administrativt förbättringsarbete av innovativ karaktär kan ansöka. Arbetet ska ha bidragit till förbättring av administrationen.
Medarbetarportalen

 

 

7 MARS
Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 1 februari:

 • Proof Of- Concept - Livsvetenskaper (MH, NT)
 • Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse (FI)

Vetenskapsrådet

 

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

 

10 MARS
Resestipendium till ICPSR:s sommarskola 2017

Resestipendiet delas varje år ut till fem-tio doktorander eller nydisputerade forskare för deltagande i ICPSR:s sommarskola.
Svensk Nationell Datatjänst

 

10 MARS
The Dan David Prize

Scholarships to doctoral and post-doctoral researchers, carrying out research in one of the selected fields for the current year:

 • Past - archaeology and natural sciences
 • Present  - literature
 • Future -astronomy

Registered doctoral and post-doctoral researchers who study at recognized universities throughout the world, and whose research has been approved, are eligible to apply.
The Dan David Prize

 

 

10 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagande. Ämnet för doktorsavhandlingen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien


 

10 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Jonseredsstipendium - ett stipendium för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård strax öster om Göteborg.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien

 

10 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna - Gästforskarstipendier

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

10 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna - Sabbatsstipendier

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Wenner-Gren Stiftelserna

 

10 MARS
American Scandinavian Society  - Cultural Grant

Are you a creative artist with Scandinavian roots and interests? In order to be considered you must:

 1. Be an artist with ties to at least one of the Scandinavian countries
 2. Be actively engaged in creative work to explore/interpret/promote Scandinavian culture
 3. Show skill, talent, and aspiration in the chosen field of your art
 4. Reside in the Tri State area (NY, NJ, CT)
 5. Be present to personally accept the Cultural Grant at our cultural grant award ceremony in May in New York City

American Scandinavian Society

 

 

10 MARS
Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och utveckling av barncancer vården och utbyte av information mellan forskare. Det disponibla beloppet för fördelning under år 2017 är cirka 700.000 :- kronor.
Mary Béves Stiftelse

 

 

12 MARS
Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Medel till forskning som kan öka kunskapen om celiaki. För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården.
Svenska Celiakiförbundet

 

13 MARS
Hans Werthén Fonden - Utlandsstipendium

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik.
Utlysning Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

Stiftelse har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan ges till:

 • Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 • Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 • Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Anslag till vetenskaplig forskning och undervisning vid universitet och högskola. Ansökningsperiod 1 januari - 15 mars 2017.
Lundgrenska stiftelserna

 

15 MARS
Svensk-Franska Stiftelsen

Stipendierna för studier eller forskning i Frankrike. Stipendier delas ej ut för praktiktjäntgöring eller liknande.
Svensk-Franska Stiftelsen

 

 

15 MARS
Stiftelsen Marseillefonden

Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller motsvarande examen kan söka. Stipendier utgår inte för utbytesstudier.
Tessinsällskapet

 

 

15 MARS
Wahlgrenska stiftelsen

Tvååriga jubileumsstipendier på temat ”Is the World Becoming a Better Place?” till medieforskare. Behörig sökande är disputerade med färsk doktorsexamen i ämnen som Medie-och kommunikationsvetenskap, Filmvetenskap, Mediehistoria, Kulturvetenskap, Historia, Statsvetenskap, Sociologi, Globala studier, m fl.
Wahlgrenska stiftelsen


 

15 MARS
Svensk-Spanska Stiftelsen

Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får icke vara äldre än 30 år.
Svensk-Spanska Stiftelsen

 

15 MARS
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien - Gästföreläsaranslag

Universitet och högskolor har möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.
Vitterhetsakademien

 

15 MARS
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 • Stiftelsen Enboms Donationsfond - forskning i Medelhavsområdet.
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond - forskning i Norden inom det textilhistoriska området.
 • Stiftelsen Gihls Fond - studier vid Svenska Institutet i Rom.
 • Stiftelsen S.B.F. Janssons Minnesfond - studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.
 • Brusewitz donationsfond - bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.
 • Stiftelsen Linds Fond - tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning.
 • Stiftelsen Oscar Montelii Fond -tryckning av arkeologiska arbeten.
 • Stiftelsen Nordins fond - historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.

Vitterhetsakademien

 

15 MARS
Emelle Fond - Forskningsanslag

Fonden stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området.
Utlysning


 

15 MARS
L´Amitié Franco-Suédoise

Stipendier för studier i Frankrike. Stipendier för gymnasieungdomar och för dem som tagit studenten upp till tre år tidigare.
Utlysning

 

 

15 MARS
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 
Forskningsstipendier för 2017 - Stipendiet är avsett att bestrida olika omkostnader i samband med egen forskning, exempelvis resor för forskning, konferensresor, inköp av smärre forskningsutrustning. Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande skall vara vetenskapligt verksam i göteborgsregionen.
KVVS

 

15 MARS
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

Gästforskarstipendier - Två gästforskarstipendier vid Grez-sur-Loing, Frankrike utlyses för bruk under hösten 2017.
Skrivarstipendier  - Två skrivarstipendier vid Villa Martinson utlyses under 2017. 
KVVS

 

 

15 MARS
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Stiftelsen har till syfte att främja forskning och utveckling och lämna understöd till utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen.
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

 

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Stiftelseansökan.se

 

 

15 MARS
Stiftelsen Barn och Miljö

Stiftelsen ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom miljöområdet. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner, och liknande, med speciell inriktning på barn och ungdom.
Stiftelsen Barn och Miljö

 

 

15 MARS
Hjärt-Lungfonden

Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Nya anvisningar för 2017 kommer under februari.
Hjärt-Lungfonden

 

16 MARS 
The AkzoNobel Chemicals Startup Challenge

AkzoNobel is launching Imagine Chemistry, an exciting opportunity to partner with start-up firms, students, research groups and career scientists from across the world to jointly exploit the knowledge of chemistry and solve several real-life chemistry-related challenges.
The AkzoNobel

 

17 MARS
Ingenjören C M Lericis stipendium 2017-2018

Ett stipendium à 90 000 kr kungöres härmed ledigt för läsåret 2017-2018. Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.
Utlysning Ansökningsblankett

 

20 MARS
Palmestipendiet

Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitioner. I den mån fonden ger stipendier för studier ska dessa ligga inom något av områdena fred och gemensam säkerhet, internationell förståelse och mänskliga rättigheter.
Olof Palmes minnesfond

 

 

20 MARS
Röstfonden - Pris för bästa examensarbete inom röstområdet

Ett stipendium på 5000 kr och tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums Riksstämma. Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insändes av utbildningsansvariga eller handledare. Även studenter kan nominera egen uppsats. Uppsatsen ska vara slutförd och godkänd under vt 2016-ht 2016.
Röstfonden

 

20 MARS
Ridderstads Stiftelse - Presshistorisk forskning

Stiftelsen delar varje år ut mellan två och fem miljoner kronor till kvalificerad forskning inom de tre intresseområdena: journalistik, reklam och grafisk teknik.
Ridderstads Stiftelse

 

21 MARS
Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 15 februari:

 • Bidrag inom rådsprofessorprogrammet (HS, MH, NT, UV)
 • Projektbidrag (HS)
 • Projektbidrag - Forskning om det civila samhället (HS)
 • Projektbidrag - Demokrati (HS)
 • NOS-HS workshops (HS)
 • Tidskriftsbidrag (HS)
 • Projektbidrag Konstnärlig forskning (KF)
 • Projektbidrag (MH)
 • Projektbidrag Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) (MH)
 • Etableringsbidrag (MH)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)

Vetenskapsrådet

 

21 MARS
FIL FAK - Gästföreläsare

Institutioner vid Humanistiska fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän lå 2017/18.
Utlysning
 

 

23 MARS
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar.
Stiftelsen Promobilia

 

26 MARS
Annastina och Gösta Lexts stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till arkivforskning med västsvensk inriktning.
Riksarkivet

 

 

27 MARS
Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och andra Vensjukdomar

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion, särskilt forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i nedre extremiteterna och som bedrivs med anknytning till universitet
belägna i Skandinavien.
Utlysning SFÅV

 

 

27 MARS
Föreningen Gamla Norrköping - Humaniststipendium

Stipendium för studier på högre nivå inom ämnesområden med historisk anknytning. Sökande skall vara född i Norrköping, ha studerat där eller vara studerande vid Linköpings Universitet.
Föreningen Gamla Norrköping

 

29 MARS
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Sveriges Advokatsamfund

 

 

 

30 MARS
Stiftelsen Siamon

Stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Bland ansökningarna prioriteras resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser. Doktorander samt forskare på postdoc-nivå ges företräde.
UtlysningStiftelseansökan

 

 

31 MARS
Borealis Student Innovation Award

An international competition for students from all over the world. Graduates in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals can participate.
Borealis

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Carlssons Stiftelse

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Hos oss har du möjlighet att ansöka om stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst. Uppfostringsfonderna

 

31 MARS
Kronofogden - Forskningsbidrag

Kronofogden välkomnar ansökningar från olika vetenskapliga discipliner. Sökanden kan vara en enskild forskare eller flera forskare i samarbete. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen. Exempel på områden:

 • aspekter av globalisering, exempelvis digitalisering och migration
 • förändrade familjemönster och genusrelaterade mönster
 • konsekvenser av omvälvande livshändelser, exempelvis separation, sjukdom och dödsfall.

UtlysningKronofogdemyndigheten

 

31 MARS 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Forskningsinstitutsdoktorand

SSF avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstitutsdoktorander.
Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi.
SSF

 

31 MARS
Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium 2017

Ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln. Stipendiet omfattar två delar, dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc. och dels ett stipendiebelopp om 200 000 kr som avser täcka levnadsomkostnader under praktikperioden.
Handelshögskolan

 

31 MARS
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

31 MARS
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

Utbildningsstipendier för studerande inom textil och konfektion. Stipendier kan sökas av studerande eller medarbetare i tekoföretag som genomgår
tekoutbildning på gymnasial-, eftergymnasial- eller högskolenivå. Även de som har avslutat sådan utbildning under de senaste två åren är berättigade att söka.
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

 

31 MARS
J. Gust. Richert stiftelse

Anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. Ansökan står öppen för forskare vid landets högskolor och universitet.
SWECO AB

 

31 MARS
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

I första hand beaktas ansökningar inom kemins områden som rör:

 • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
 • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
 • Fortbildning/konferensdeltagande för lärare
 • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Svenska Kemistsamfundet

 

 

31 MARS
Apotekarsocieteten

 • Stipendier för examensarbete utomlands
 • Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning, företrädesvis för doktorander
 • Post doc stipendier
 • Stipendier för dig som läser till apotekare eller receptarie

Apotekarsocieteten

 

31 MARS
Svenska Dyslexistiftelsen - Resestipendier till minne av professor Ingvar Lundberg

Upp till 100.000 SEK som stöd för nordiska forskare som nyligen disputerat  med en avhandling relaterad till dyslexi/läs- och skrivsvårigheter för vistelse en till sex månader vid en forskningsinstitution utanför hemlandet.
Svenska Dyslexistiftelsen


 

 

? APRIL
Anna Lindhs Minnesfond

Stipendier och pris till personer och organisationer som har arbetat eller arbetar i Anna Lindhs anda för mänskliga rättigheter. Alla är välkomna att nominera kandidater.
Anna Lindhs Minnesfond
 

 

1 APRIL 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

1 APRIL
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

 

1 APRIL 
Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen har som ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning.
Svensk-danska kulturfonden

 

1 APRIL
Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stipendier för projekt som kan främja svensk export eller internationalisering. Stipendier ges ej till person för egna studier utomlands. Dock kan examensarbete och dylikt med allmänt exportintresse komma ifråga.
Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

 

1 APRIL 
Brottsofferfonden - Forskningsprojekt

Den forskning som fokuserar på brottsoffer, viktimologisk forskning, omfattar olika discipliner som till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och medicin. Även inom andra ämnen, till exempel ekonomi och media, finns behov av brottsofferforskning. 
Brottsofferfonden

 

1 APRIL
Stiftelsen Karl Staaffs fond

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd dels till vissa aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.
Stiftelsen Karl Staaffs fond
 

 

3 APRIL 
Göteborgsregionens Stiftelse För Reumatologisk Forskning

GSFR utlyser härmed forskningsanslag/forskningsstipendiemånader
inom området reumatologi främst med inriktning på klinisk forskning.
Beloppet för stipendiemånader är för närvarande 20 000 kronor.
Forskningsanslag kan lämnas på högre belopp.
Utlysning GSFR

 

3 APRIL 
Inger Bendix Stiftelse för Medicinsk Forskning

Stiftelsen utlyser forskningsstipendier eller forskningsanslag inom områdena reumatologi samt hjärtoch kärlsjukdomar främst med inriktning på klinisk forskning.
Utlysning
 

 

4 APRIL
Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 1 mars:

 • Projektbidrag (NT)
 • Etableringsbidrag (NT)
 • Etableringsbidrag (UV)
 • Bidrag till forskarskolor (UV)
 • Projektbidrag Utvecklingsforskning (UF)
 • Nätverksbidrag - Swedish Research Links (UF)

Vetenskapsrådet

 

 

4 APRIL 
NordForsk

Call for proposals: Inclusive Education Across Borders: Research projects oriented towards practice and policy.
NordForsk

 

 

4 APRIL 
Venture Cup – the competition for the entrepreneurs of tomorrow

Sweden’s no 1 startup competition. Are you ready to launch? Upload your pitch deck and get the chance to compete in our finals. Besides useful feedback, an awesome network and good publicity, you have an opportunity to win up to 500 000 SEK – no strings attached.
Venture Cup


 

5 APRIL 
Energimyndigheten

50 miljoner kr för forskning och innovation med stor potential för omvälvande utveckling mot ett helt förnybart energisystem. Utlysningen stödjer nydanande forskning och innovation (FoI) inom samhälls‑, humaniora‑, ekonomi-, teknik- och naturvetenskaper.
Energimyndigheten

 

10 APRIL 
Stiftelsen SKAPA

Stiftelsenvill uppmuntra idérika människor genom att  dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset. 
Stiftelsen SKAPA

 

13 APRIL 
Greta och Einar Askers Stiftelse - Forskningsanslag och stipendium

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning.
Utlysning

 

 

14 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius Minnesfond

Stipendier för vetenskapliga undersökningar inom  följande områden: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Zornmuseet

 

14 APRIL
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt inom transplantationsområdet. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige.
Gelinfonden

 

15 APRIL
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 APRIL 
Mellansvenska Handelskammaren i Gävle

Yngre personer som är födda och/eller uppväxta i Gävle är välkomna att söka resestipendier. Stipendierna är avsedda för utlandsstudier/-praktik inom ämnesområden med anknytning till handel och industri.
Mellansvenska Handelskammaren i Gävle

 

18 APRIL
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

 

15 APRIL
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
RFSU

 


18 APRIL
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Ansökningsperiod:1 mars - 18 april.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

 

20 APRIL
Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Stipendium delas i första hand ut till två kategorier av sökande:

 • personer med avklarad akademisk grundexamen som vid utländsk läroanstalt vill studera på högre akademisk nivå (masters- eller doktorsnivå)
 • personer som är engagerade i eget företagande och vill förkovra sig inom sin bransch genom specialstudier av något slag utomlands.

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

24 APRIL
The Fulbright Commission

Grants for Graduate Study in the United States for Academic Year 2018-19. Applications will be accepted in all fields, except medicine (not including Public Health or medical research), dentistry, and veterinary medicine.
AnnouncementThe Fulbright Commission

 

24 APRIL 
ARQ Stiftelsen för Arkitektur 

ARQ finansierar FoU-projekt inom samhällsbyggande, arkitektur och design.
Stiftelsen för Arkitektur

 

28 APRIL 
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

30 APRIL 
Svenska Spels forskningsråd

Medel till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag.
Utlysning Svenska Spels forskningsråd

 

30 APRIL
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionshinder.
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

30 APRIL
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
 

 

1 MAJ
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Forskningsbidrag

SLFF:s forskningsråd kan dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.
UtlysningSLFF

 

1 MAJ
Natur & Kultur

Populärvetenskapliga arbetsstipendier om vardera 100 000 kronor ska främja spridning av forskning och vetenskapliga rön till allmänheten. De fyra arbetsstipendierna kan sökas av forskare, journalister, författare eller liknande.
Natur & Kultur

 

1 MAJ
Natur & Kultur

Natur & Kulturs arbetsstipendier premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut nio arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor.
Natur & Kultur

 

 

2 MAJ
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.
MUCF
 

 

3 MAJ
NordForsk

Call: New instrument for Nordic University Cooperation: Nordic University Hubs. Nordic universities, universities of applied sciences and university colleges that perform research are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

4 MAJ
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Industridoktorand 2017

SSF avsätter 30 milj kr för satsningen på forskarutbildning till doktor eller till, vilket är nytt för i år – licentiat.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

5 MAJ
StudySoup - Women in Technology Scholarship

StudySoup are offering a $1,000 scholarship to women seeking a career in computer science and/or computer programming, a field they are highly underrepresented in.
StudySoup

 

9 MAJ 
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF announces SEK 300 million in a national call for proposals for problem-, challenge- or application-driven research projects that meet the highest international scientific standards.
SSF

 

15 MAJ
Johnny Ludvigsson-prize

The prize winner should be a Nordic citizen and have conducted research in diabetes

 • clinically in children and adolescents and/or
 • epidemiologically on childhood and adolescent diabetes and/or
 • experimentally regarding type 1 diabetes.

The Swedish Child Diabetes Foundation

 

15 MAJ
Svenska kyrkans kulturstipendier

Fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kr inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Ansökningsperiod: 15 mars -15 maj.
Svenska kyrkan
 

 

1 JUNI
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Forskningsbidrag och Doktorandanställningar. 2017 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom markvård, vattenvård eller växtskydd. Ansökningsperiod: 1 mars - 1 juni.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

 

1 JUNI
Rudolf Meidner-priset 2017

Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 

 

6 JUNI
Stiftelsen för Strategisk Forskning

300 miljoner kronor i en nationell utlysning för problem-, utmanings- eller applikationsdrivna forskningsprojekt som uppfyller högsta internationella vetenskapliga standard. Utlysningen ska stimulera tvärvetenskaplig forskning inom cyber- och informationssäkerhet, med relevans för nuvarande eller framtida, svenskbaserad industri och för det svenska samhället.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

15 JUNI
The Holberg Prize - nominate a candidate

 • The Holberg Prize is awarded annually to scholars who have made outstanding contributions to research in the arts and humanities, social sciences, law or theology.
 • The Nils Klim Prize is awarded annually to a younger Nordic researcher who has made an outstanding contribution to research in the arts and humanities, social science, law or theology.

Holbergprisen - Universitetet i Bergen
 

 

20 JUNI
Foyen Advokatfirma - Uppsatsstipendium

Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 hp inom något av rättsområdena,  LOU, entreprenad- och miljörätt kan du söka  stipendium på 15 000 kr.
Foyen Advokatfirma KB

 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2017

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs universitet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension Fund

 

30 JUNI
VANBRUUN AB

Ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.
VANBRUUN AB

 

30 JUNI
Encell Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2016 samt vårterminen 2017.
Encell

 

 

30 JUNI 
LLK Stipendium 2017

Ett stipendium på 15 000 kr  för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet.
Svenska Förbundet för Kvalitet


28 JULI
Research Scholarship by EditnPublish 

Submit your candidature for this golden opportunity where an exceptional essay is rewarded and qualifying scholar gets a chance to announce his/her excellence to the world. The topics for the essay can be chosen from the two options shared below:

 • The World I Come From
 • Intellectual Viability

EditnPublish

 

31 AUG
Konsumentverket

Uppsatstävling för studenter. Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2017 önskar Konsumentverket gärna bidrag som belyser olika aspekter av hållbar konsumtion.
Konsumentverket

 

31 AUG
Hyresgästföreningen - 2017 års uppsats- och avhandlingsstipendium

Ett stipendium på högst 25 000 kr för en kandidat- eller masteruppsats på temat Boende och integration. För en doktorsavhandling, en licentiatavhandling eller ett vetenskapligt paper på samma tema, utdelas ett stipendium på högst 60 000 kr. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2017 till 31 juli 2017.
Utlysning

 

 

21 SEPT 
The J. O. Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

15 OKT
L’Amitié Franco-Suédoise  - Stipendiet ”Chambre Linné”

Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning

 

31 JAN 2018
Brottsoffermyndigheten

En uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Brottsoffermyndigheten

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?