Till startsida

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2014-09-26


 

29 SEPT
Stiftelsen Vägverkets jubileumsfond

Stipendium för ökad säker cykel och gång. Studier av innovativa förslag och projekt som kan underlätta för säker cykling och gång har möjlighet att belönas med stipendium. Utlysningen vänder sig till forskare, studenter eller andra personer som är verksamma inom vägtransportsystemet.
Trafikverket

 

29 SEPT 
Riksbankens Jubileumsfond

RJ utlyser tre Flexit-anställningar inom inom humaniora eller samhällsvetenskap och företag och organisationer utanför universitetsvärlden.
Riksbankens Jubileumsfond

 

29 SEPT 
Carmen och Bertil Regnérs Stiftelse

Stiftelsen skall med stipendium till enskilda vetenskapsmän verksamma vid svenska vetenskapliga institutioner främja forskning rörande ögonsjukdomar och dessas uppkomstmekanismer.
Utlysning
 

30 SEPT
Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

Ändamålet med stiftelsen är att främja naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, i första hand inom SCA´s verksamhetsområden såsom hygienprodukter, mjukpapper, skogsbruk, skogsindustri, processteknik, energiteknik och miljöteknik.
SCA

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Lars Salvius-priset - utdelas till den som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.
 • Stipendierna ges till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.
 • Projektbidragens syfte är att stärka den externa forskningskommunikativa processen, bl a den som åsyftas i universitetens ´tredje uppgift´, t ex genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet.

Lars Salvius-föreningen

 

30 SEPT
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier. Studierna skall var yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Ansökningsperiod: 15 aug - 30 sept.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

30 SEPT 
Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

Forskningsfonden stöder vetenskaplig forskning om hjärtsjukdomar och lungsjukdomar, speciellt inom rehabilitering och prevention. Medel från forskningsfonden ges företrädelsevis till patientnära forskning som förbättrar livsvillkoren och livskvalitén för berörda målgrupper.
Riksförbundet Hjärtlung

 

30 SEPT 
Njurfonden - en miljon kronor för njurforskning!

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Projekten skall ha medicinsk karaktär och bedrivas i Sverige.
Njurfonden

 

30 SEPT 
Nilsson-Ehle-donationerna

Teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning. Endast stipendier till projekt med direkt anknytning till studiet av det genetiska materialets uppbyggnad, funktion, evolution eller praktiska utnyttjande kommer att beviljas.
Kgl. Fysiografiska Sällskapet i Lund

 

30 SEPT
Birgit and Hellmuth Hertz' Foundation

Postdoktorsstipendier till yngre forskare för vidareutbildning och forskning vid välrenommerat utomnordiskt universitet. Stipendium är öppet för sökande inom ämnesområdena naturvetenskap, medicin eller teknik.
Kgl. Fysiografiska Sällskapet i Lund

 

30 SEPT
Makarna Cederström-Wallengrens Stipendiefond 

Ca tio stipendier för en arbetsvistelse på San Michele. Stipendiet utgår för närvarande (år 2013) med 6.000 kronor i resebidrag samt tre veckors fri bostad på San Michele (för en person).
Villa San Michele

 

30 SEPT 
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken.
SEB

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT 
Svensk Biblioteksförening

Syftet med det forskningsinitierande stödet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. De som söker ska vara disputerade. 
Svensk Biblioteksförening

 

30 SEPT 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Snslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Forskningspris i Idrottsvetenskap

Två pris (100 000 kr resp. 50 000 kr)för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.
Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande

 

30 SEPT
IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning

Stiftelsen utlyser ett antal resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under våren 2015.
Apotekarsocieteten

 

30 SEPT
Reumatikerförbundet

Anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna.
Reumatikerförbundet

 

30 SEPT 
Japan World Exposition Commemorative Fund

Stöd till projekt som är av allmänt intresse, främjar internationell förståelse och har koppling till Japan. Kan endast sökas av ej vinstdrivande organisationer -- inte privatpersoner.
Japanska Ambassaden i Sverige

 

30 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Sydkorea

Bidrag för forskningssamarbete med Sydkorea.  Projekt inom bioteknik, materialteknik samt informations och kommunikationsteknik prioriteras.
SSF

 

30 SEPT 
Folkhälsomyndigheten - medel till spelpreventivt arbete

Syftet är att att utveckla och utvärdera förebyggande metoder som motverkar spelproblem avseende spel om pengar. Projekt som genomförs i samverkan mellan universitet, högskolor, FoU-enhet och kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser eller ideella organisationer prioriteras.
Folkhälsomyndigheten

 

30 SEPT
Selma och Fritz Kreiskys stiftelse

Stipendiet tilldelas manlig eller kvinnlig studerande som är inskriven vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och bedriver studier på läkarprogrammet.
Sahlgrenska akademins Studentkår

 

30 SEPT
Johan Janssons Stiftelse

Bidrag till forskningsprojekt  inom området muskuloskeletal tumörforskning i väst Sverige.
Johan Janssons Stiftelse

 

30 SEPT
Lori Lindahls stipendium

Stipendiet är avsett att stödja forskarutbildning inom forskningsområdena vårdvetenskap och medicinsk rehabilitering.
Utlysning
 

1 OKT
Hörselforskningsfonden

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation kan ansöka.
HRFs hörselforskningsfond

 

1 OKT
Brottsofferfonden

Brottsofferfonden kan ge projektmedel till forskare, ideella organisationer samt verksamhet i offentlig och privat regi. Målsättningen är att förbättra situationen för brottsoffer genom ökad kunskap och förståelse.
Brottsoffermyndigheten

 

1 OKT 
Stiftelsen för njursjuka

Stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för njursjuka

 

1 OKT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2014

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

1 OKT
Skyltfonden

Alla projekt som stärker trafiksäkerheten kan söka medel.
Trafikverket 

 

1 OKT
Wenner-Gren Stiftelserna

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i utlandet (svenska postdoktorer) 
 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Reseanslag - Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser.
 • Externa internationella symposier - anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige.
   

Wenner-Gren Stiftelserna

 

1 OKT
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

Stiftelsen utlyser årligen stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur.
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

 

1 OKT 
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden.
UtlysningStiftelsen Lars Hiertas Minne

 

1 OKT 
Svenska Kennelklubben - Agrias och SKKs forskningsfond

Fondens ändamål är att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi, men även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse.
Svenska Kennelklubben

 

1 OKT 
Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i huvudsak Sverige men även Finland. Stiftelsen delar årligen ut cirka 4 miljoner kronor.
Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik

 

1 OKT
Cancerfonden

Anslag för forskare:

 • Klinisk cancerforskartjänst (50%)
 • Postdoktortjänst
 • Senior Investigator
 • Award Young Investigator Award

Cancerfonden

 

1 OKT 
Kulturfonden för Sverige och Finland

Aktivitetsbidrag och Vistelsestipendier. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde.
Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 OKT
Kungl. Musikaliska akademien

 • Stipendier för musikforskning. Stipendierna kan sökas av studenter inom master- eller magisterutbildning (inför examensarbeten), doktorander och verksamma forskare inom och utanför högskolan.
 • Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi.

Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Nordiska Afrikainstitutet

 • Studiestipendierna avser en månads vistelse vid institutets bibliotek. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från Uppsala samt logi på centralt belägna Gästhem Samariten i Uppsala.
 • Stipendierna för doktorander avser en till två månaders vistelse vid institutets bibliotek. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från Uppsala samt logi på centralt belägna Gästhem Samariten i Uppsala.

Nordiska Afrikainstitutet

 

1 OKT
CCAMLR Scientific Scholarship Scheme

CCAMLR:s stipendier delas ut till upp till tre forskare och är värda 30 000 AUD. Stipendierna gör det möjligt för forskare att delta i arbetet inom CCAMLR:s vetenskapliga kommitté och dess arbetsgrupper under två år.
Polarforskningssekretariatet

 

1 OKT
TT:s Fotostipendium

Stipendium till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån

 

1 OKT 
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Bidrag till forskning om barn och handikapp. Kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Tema för år 2014: Utvärdering av interventioner som syftar till att lindra konsekvenser av funktionshinder hos barn.
UtlysningStiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

 

1 OKT 
Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND

Fonden stöder svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV-infektion och AIDS.
Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND

 

1 OKT 
Estrid Ericsons stiftelse

Bidrag till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons stiftelse

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om

 • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
 • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

IFAU

 

1 OKT
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och fostran av barn och ungdom med cerebral pares och andra neuromuskulära rörelsehinder. Detta sker dels genom projektanslag omfattande personallöner, dels genom individuella forskarstipendier/forskarmånader för personal verksam inom vård, habilitering och utbildning av barn och ungdom med ovan nämnda rörelsehinder och för dokumentation av specialpedagogiska insatser inom området.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 OKT 
STINT -  Korea-Sweden Research Cooperation Programme

Syftet med programmet  är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet

2014 års uppsatstävling. Tävlingens teman är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT
Stiftelsen Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål

Ekonomiskt stöd dels till aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.
Stiftelsen Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål

 

1 OKT 
IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsen skall främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området.
IDO-stiftelsen

 

1 OKT 
Neurofonden

NHR-fonden skall stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar.
Neuroförbundet

 

1 OKT 
Stiftelsen hästforskning

Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i tre huvudinriktningar:

 • Hästens hälsa, prestation och välfärd
 • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring
 • Hästens roll för människan, samhället och miljön

Stiftelsen hästforskning

 

1 OKT
STINT - Postdoctoral Transition Grants

Syftet med programmet  är att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc-period som omfattat minst ett år utomlands i uppbyggandet och vidareutvecklingen av deras internationella nätverk.
STINT

 

1 OKT 
Brattåsstiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, även miljöinriktad skogsforskning kan stödjas.
Brattåsstiftelsen

 

1 OKT
Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige 2015

Stiftelsen har till ändamål att finansiellt stödja forskning och utvecklingsverksamhet inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Handelshögskolan

 

1 OKT 
Nämnden för Kultur & Turism i Kungsbacka
Två kulturstipendier á 6 000 kr  till kulturellt utövande ungdomar inom följande kulturområden: Musik /Teater /Dans /Konst med konsthantverk /Fotokonst /Skrivande /Film /Design. Sökande skall vara född och/eller bosatt i Kungsbacka.
Kungsbacka kommun

 

1 OKT 
Emelle Fond

Fonden stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län. Utlysning
 

 

1 OKT
Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Stiftelsen beviljar anslag till internationella vetenskapliga symposier i Sverige.
Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

 

1 OKT 
Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet

Stiftelsen delar i första hand ut anslag till forskningsprojekt och resor som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri).
Svenska Läkaresällskapet

 

1 OKT 
Kulturfonden för Sverige och Finland

Aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Fonden har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.
Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 OKT
Forskningsrådet Formas

 • Medel för anordnande av konferenser och workshops.
 • Medel för informationsprojekt.

Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden:  miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
Formas

 

1 OKT 
Brottsofferfonden

Projektmedel till forskare, ideella organisationer samt verksamhet i offentlig och privat regi. 
Brottsofferfonden

 

1 OKT
Faglitterært forfatterstipend 2014

Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Boka skal være på norsk
Cappelen Damm Akademisk

 

 

1 OKT 
Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration

Syftet med programmet  är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

1 OKT 
Jane och Dan Olssons Stiftelse

Stiftelsens ändamål är

 • att främja medicinsk vetenskaplig forskning i Sverige eller utomlands, bl a rörande barnlöshet och barns hälsa.
 • att främja vetenskaplig forskning rörande sociala och allmännyttiga frågor, t ex forskning för jämlikhet och integration i samhället, forskning som ökar ungdomars möjlighet till utbildning, framtid och livskvalitet
 • att främja vetenskaplig forskning som verkar mot kvinnovåld, rasism, fattigdom och diskriminering i Sverige eller utomlands.

Jane och Dan Olssons Stiftelse


 

1 OKT
Centralförbundet För Socialt arbete

Utbidlningsinsatser som riktas mot barn och ungdom samt äldre har enligt fondernas statuter företräde. Bidrag lämnas till studieresor inom CIF-programmen och andra studieresor, deltagande i konferenser och vidareutbildning inom det sociala området.
CSA
 

 

2 OKT 
Energimyndigheten - energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad genomför tillsammans samverkans­programmet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2). I denna utlysning välkomnas projektansökningar inom programmets alla prioriterade områden.
Energimyndigheten

 

 

2 OKT
Reach for change

Har du en idé som kan göra livet bättre för barn? Då kan vi hjälpa dig att förverkliga den med hjälp av lön, kunskap och nätverk. Reach for Change söker efter sociala entreprenörer som har kraftfulla idéer för utsatta barn och unga, men som befinner sig i en uppstartsfas.
Reach for change
 

 

3 OKT
Eva Bonniers donationsnämnd

Eva Bonniers donationsnämnd invites participation in an open competition for ideas on art and architecture in the urban environment. The competition is open to artists and other relevant professionals.
Eva Bonniers donationsnämnd

 

5 OKT
Folksam - Forskningsstiftelsen

Folksam utlyser forskningsanslag ur sin forskningsstiftelse. Stiftelsen delar ut mellan SEK1.5 och SEK2 miljoner varje år som stöd för olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande vetenskaplig forskning.
Folksam

 

5 OKT 
Nominera till Innovationspriset 2014

 • Kriterier för Innovationspriset: Svenska Innovationspriset ska lyfta fram en innovativ person eller grupp som skapat, utvecklat eller stått bakom en svensk innovation som lyckats kommersiellt.
 • Kriterier för Innovationspriset Student: Studentpriset ska gå till en person eller grupp, med koppling till ett universitet eller högskola, som skapat en innovativ produkt eller verksamhet.

Veckans Affärer

 

6 OKT 
RISH - Rotary International Student House Scholarship Fund

RISH is a fund that aims to provide financial aid to foreign gueststudents (non-Nordic and non- EU) who are studying at Göteborgs University and Chalmers in Göteborg.
GFS

 

7 OKT 
VINNOVA

FRÖN: För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Syftet med utlysningen är att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt genom att stödja utveckling av nya lösningar för offentligt finansierad verksamhet.
VINNOVA

 

9 OKT 
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens universitets- och högskolestipendier

Stipendium kan tilldelas studerande (inte till doktorander), som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län och är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han/hon började i gymnasium inom stiftet.
Utlysning Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

10 OKT
Stiftelsen Promobilia

Totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor på ett sätt som ryms inom stiftelsens stadgar.
Stiftelsen Promobilia

 

10 OKT 
Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land och Sjö

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.
Svenska Försäkringsföreningen

 

10 OKT
Bromanska stiftelsen för forskning och företagande

Två till tre stipendier á 200.000 kr för forskning rörande entreprenörskap. Forskningen skall påbörjas under 2014 med Handelshögskolan i Göteborg som bas och miljö.
Handelshögskolan

 

13 OKT 
Stiftelsen Samariten

Stiftelsen Samariten främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.
Stiftelsen Samariten

 

13 NOV
Göteborgs Stads kulturstipendier

Om du ska ha chans att få ett stipendium ska du

 • vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
 • ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Du ska alltså ha varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.

Göteborgs Stads kulturstipendier

 

14 OKT 
ARQ - Stiftelsen för Arkitekturforskning

 • Stipendier kan ges för examensarbeten inom Teknik och Design om 50000 kr. Samverkan ska ske mellan studenter vid arkitektur och vid tekniskt program.
 • Bidrag till lic/doktorandstudier för praktikrelevanta projekt inom de prioriterade FoU-områdena samt för spridning av forskningsresultat kan ges.

ARQ

 

15 OKT 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse - Matematikprogrammet

 • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
 • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
 • Program för utländska gästforskare

Ansökningsperioden startar den 17 juni och sista ansökningsdag är 15 oktober.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

15 OKT 
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 OKT 
Gunnar Nelkers hedersstiftelse

Anslag till forskare, som arbetar med frågor inom områden med anknytning till den ideella eller försäkringsmässiga verksamheten inom SalusAnsvar.
SalusAnsvar

 

15 OKT 
Fredrika-Bremer-Förbundets Stipendiestiftelse

Studiestipendier till kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år och ha påbörjat minst tredje utbildningsåret på en CSN-berättigad eftergymnasial utbildning, klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen i fall den är två- eller treårig.  Ansökningstid 15 aug – 15 okt 2014.
Fredrika-Bremer-Förbundet

 

15 OKT 
Ottarfonden

Stiftelsen skall stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
RFSU

 

15 OKT 
Föreningen L´Amitié Franco-Suédoise - "Chambre Linné"
Föreningen L´Amitié Franco- Suédoise delar ut stipendiet ”Chambre Linné” till svensk medborgare, som ämnar bedriva postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning. Stipendiet består av ett rum att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden.
Period: vårterminen / ev. höstterminen i 5 månader.
Krav: minst Steg 3 i franska (gymnasiet).
Utlysning
Alliance Française (ansökningsblankett)

 

15 OKT 
Interior-Deluxe.com 

A need-based scholarship of $1,500 to college students.
The contests's terms and conditions

Interior-Deluxe.com

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Anslag till medicinsk forskning, områdena psykiatri och metabolisk forskning.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

15 OKT 
Stiftelsen Lantbruksforskning - idéskiss

Öppen utlysning med fyra fokusområden: Energi & biomassa / Företagande / Klimat & miljö / Livsmedel .
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

15 OKT 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 OKT 
Barndiabetesfonden

Fonden utlyser minst 6 miljoner kr år 2014 till forskning i Sverige vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.
Barndiabetesfonden

 

15 OKT
Filip Lundbergs stiftelse

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, samt utbildnings- och undervisningsverksamhet inom områden med anknytning till eller av intresse för liv-, sjuk- och annan personförsäkringsverksamhet.
Svenska Försäkringsföreningen

 

15 OKT 
Strokefonden

Projekten, som prioriteras vid höstens ansökningstillfälle, berör den patientnära forskningen inom omvårdnad och rehabilitering, med fokus på stroke.
Strokefonden

 

15 OKT
Kungl. Musikaliska akademien

Behörig att söka KMA:s lokala stipendier är den som är antagen och bedriver studier vid svensk musikhögskola eller operahögskola. Ansökan om lokalt KMA-stipendium ska lämnas till Din högskola.
Kungl. Musikaliska akademien

 

15 OKT
Fonden för Exportutveckling

Stipendium för studie- och forskningsprojekt gällande metodutveckling inom internationell marknadsföring samt projekt som utvecklar och stärker svensk export. Sökande kan då även vara praktikant vid handelskammare i utlandet, konsulat eller Exportrådskontor.
Fonden för Exportutveckling

 

15 OKT 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE
Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige.
SLFF

 

15 OKT 
Nordsim

Applications are invited for analytical time at the Nordic ion microprobe facility.
Nordsim

 

15 OKT 
Folke Bernadotteakademien - Fredsmiljonen

Svenska ideella föreningar eller stiftelser kan ansöka om medel från Fredsmiljonen för arbete med nedrustning, konfliktförebyggande, fredsfrämjande och säkerhetspolitiska frågor.
Folke Bernadotteakademien

 

15 OKT
Henning & Ida Perssons Forskningsbidrag

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning avseende folksjukdomar, företrädesvis cancer.
Henning och Ida Perssons Forskningsstiftelse

 

 

15 OKT
Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete

Underlätta för personer från andra länder, särskilt utvecklingsländer, att studera svenska förhållanden och för personer i Sverige att på motsvarande sätt studera förhållanden i omvärlden.
Socialdemokraterna

 

 

15 OKT
Lärarförbundet

Stipendium för studenter som läser till lärare. Kan sökas av Lärarförbundets studerandemedlemmar.
Lärarförbundet
 

 

16 OKT 
NordForsk

Call: Funding for Nordic research projects on the distribution of health and welfare. Researchers and research groups at universities and other research institutions in the Nordic countries are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

16 OKT 
Percy Falk stiftelse 

Anslag till vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Utlysning

 

 

16 OKT 
Stiftelsen Skogssällskapet

13,2 miljoner kr utlyses till forskning inom skog och naturvård. Årets utlysning inriktas mot kunskapsutveckling av skogshushållning och naturvård genom forskning, information och utbildning.
Skogssällskapet

 

17 OKT
S R Rydbergs fond för läkarstuderande

Stipendiet kan sökas av manliga läkarstuderande som tillhör Värmlands nation och har slutbetyg från gymnasium i Värmland. Utlysning

 

 

17 OKT
O F Rydbergs fond för juridikstuderande

Stipendiet kan sökas av manlig juridikstuderande som tillhör Värmlands nation och har slutbetyg från gymnasium i Värmland.
Utlysning

 

 

17 OKT
Donation til förmån för tidigare elever vid Tingvallagymnasiet samt Sundsta-Älvkullegymnasiet

19 st stipendier á 23.000 kr till studerande med anknytning till Värmland som studerar vid universitet/högskola i Sverige eller utomlands.
Utlysning

 

20 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. 
Sveriges advokatsamfund

 

20 OKT
Nordic Innovation

Call for proposal for innovative Nordic health and welfare projects. The aim of the call is to unite and strengthen efforts across the Nordics in order to develop a Nordic ecosystem for health innovation.
Nordic Innovation
 

 

21 OKT 
Riksbankens Jubileumsfond - planeringsanslag

RJ utlyser planeringsanslag för forskning om samhällets kunskapsförsörjning. Avsikten är att i slutet av 2014 och i samarbete med flera andra forskningsfinansiärer utlysa fullständiga, fleråriga anslag. 
Riksbankens Jubileumsfond

 

24 OKT 
Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB 2014

Stipendiet skall främja forskning inom ämnena "barnets infektionssjukdomar" respektive "pediatrisk immunologi".
Svenska Försäkringsföreningen

 

24 OKT
Lerums kommun - Greta Bergs Minnesstiftelse 

Fonden fördelar medel till:

 1. forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
 2. organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade
 3. enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Utlysning
 

 

27 OKT 
Riksbankens Jubileumsfond - Humboldtstipendier

Inbjudan av gästforskare från Tyskland. Stipendiet är skattefritt och beräknas så att det täcker ev. avstådda löneförmåner samt rese- och uppehållskostnader m.m. för den tid som avses.
Utlysning

 

27 OKT
Bergliot Kihlberg Anderssons Stipendiefond

Stipendier till studerande vid Göteborgs universitet som härstammar från Lysekil och har genomgått gymnasium där.
Utlysning

 

 

27 OKT
Midander-Lönnstipendiet

Skriver du examensuppsats om fri- och rättigheter? Om du lyckas riktigt bra kan du bli aktuell för Centrum för rättvisas årliga uppsatsstipendium om 25 000 kr.
Centrum för rättvisa

 

31 OKT 
The Snorri Sturluson Fellowships

The  fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT
The Knut and Alice Wallenberg Foundation – MAX IV

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program
"The MAX IV synchrotron radiation facility program". The applicants should have a doctor´s degree from a Swedish University at the time when the post-doc period starts and a connection to a Swedish University or corresponding non-profit research organization.
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

31 OKT 
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stipendier till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning. Sökande får inte ha fyllt 25 år. 8.Bidrag lämnas inte till sökande som vill undvika att utnyttja studiemedelssystemet. Ansökningsperiod 1 sept - 31 okt.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT 
GIS-västs nationella GIS-stipendium

Stipendiet delas ut årligen och syftar till att uppmuntra, stimulera och belöna nytänkande och samhällsnytta inom geodataområdet. GIS-väst vill genom detta, öka spridningen och nyttjandet av geodata inom olika samhällsfunktioner kopplat till universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv.
GIS Väst

 

31 OKT 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål

Anslag för vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Borealis Student Innovation Award

Win up to EUR 5,000 and the networking opportunity of a lifetime with your thesis! Graduates in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering can participate.
Borealis

 

31 OKT 
Apotekarsocieteten - farmacevtisk verksamhet

Stipendier för forskning inkl examensarbeten och postdoc-vistelse utomlands samt för fort- och vidareutbildning.
Apotekarsocieteten

 

31 OKT 
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning - Postdoktjänster

Var och en av de juridiska fakulteterna vid de svenska universiteten inbjuds nominera en till två forskare som innehar en doktorsexamen i juridik från ett svenskt lärosäte vid tidpunkten då postdokperioden startar, examen får inte vara äldre än ett år.
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

 

31 OKT 
Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Studiebidrag företrädesvis till postgymnasiala studier inom natur- och samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga ämnen men också högre yrkesinriktade utbildningar. För att söka måste du vara under 30 år. Ansökningar tas endast emot ansökningar under oktober månad.
Ragnhild Frykbergs Stiftelse

 

31 OKT 
Föreningen De Blindas Vänner

Anslag till Forskning och utveckling - Verksamhetsom syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
Föreningen De Blindas Vänner

 

31 OKT 
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ansökningstid: 1 oktober till den 31 oktober.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

1 NOV
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond - Projektanslag

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

1 NOV
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Research projects and education projects in medicine and health care in areas which are close or include entrepreneurship. Applications have to be approved by the Vice-Chancellor of the University (contact ludde.edgren@gu.se )
Familjen Erling-Perssons stiftelse

 

1 NOV
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur stiftelsen.
Gudrun Malmers stiftelse

 

1 NOV 
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna somgår universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.
Landstinget Dalarna

 

1 NOV 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen beviljar företrädesvis projektanslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

1 NOV 
Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att inom landet främja forskning kring vägbyggnad.
Utlysning

 

 

1 NOV
JAK Medlemsbank

JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
JAK Medlemsbank

 

1 NOV
Eric Kandel Young Neuroscientists Prize 2015

All European neuroscientists under the age of 40, who have demonstrated outstanding and independent scientific creativity and productivity, as documented by multiple and excellent publications in leading scientific journals, are eligible. Candidates must be nominated by the head of their university/research institute or by an internationally renowned neuroscientist. Self-nomination is not possible.
Announcement
 

1 NOV 
Anders Walls landsbygdsstipendium 2015

Stipendiet på 100.000 kr har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.
UtlysningNomineringsblankett
 

1 NOV
The American Chemical Society

Award for encouraging women into careers in the chemical sciences. Nominees for the award may come from any professional setting: academia, industry, government, or other independent facility.
The American Chemical Society

 

1 NOV
Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Stiftelsen har til formål at understøtte trængende, i Sverige boende personer, som er danskfødte, børn af danskfødte eller er/har været gift med en danskfødt person, samt at støtte humanitære og/eller kulturelle formål, som tjener danske interesser i Sverige. 
Danmarks Ambassade i Sverige

 

 

1 NOV
Emma Berglunds Fond

Du som studerar på universitets- och högskolenivå  eller folkhögskola i Västra Götalandsregionen och vill  förbättra Dig genom studier utomlands är välkommen att söka. Du fyller i år 18 men inte 26 år.
Utlysning
 

3 NOV 
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 • Stora Gelinstipendiet 100 000 kr -  till personer som är kliniskt verksamma med transplantationer av bukorgan och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Ej för forskningsändamål.
 • Lilla Gelinstipendiet 50 000 kr - kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet och med patienter som har genomgått en organtransplantation. Ej för forskningsändamål.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 

 

3 NOV
Internationell personalmobilitet

25-30 bidrag för internationell personalmobilitet 2015. Satsningen ska finansiera de resor som inte kan finansieras genom verksamhetens ordinarie budget, men där syftet med resan ligger i linje med institutionens uppdrag och satsningar.  För ansökan krävs anställning vid Göteborgs universitet.
International Centre
 

 

4 NOV 
Carina Ari stipendier för unga dansare

Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst i åldern 16-30 år, både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning.
Carina Aris Minnesfond

 

4 NOV
Minor Field Studies - MFS

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) utlyser ytterligare MFS-stipendier om vardera 27.000 kronor.
Utbildningsvetenskapliga fakulteten 

 

7 NOV 
Riksbankens Jubileumsfond - Nils-Eric Svenssons Fond

RJ utlyser härmed två resestipendier om vardera 100 000 kronor.
Riksbankens Jubileumsfond

 

7 NOV
Stiftelsen Barnavärn

Sökanden ska vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun och genomgå eller ha genomgått utbildning de senaste tre åren från ansökningsdagen. Vidare ska den som genomgått utbildningen vara verksam inom spädbarnsvården.
Utlysning

 

7 NOV 
Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Medlemmar i SFK har möjligthet att söka stipendium á 10 000 kr. Stipendiet vänder sig till person eller grupp som bidragit med en idé, arbetsmodell eller på annat sätt förbättrat den kognitionsmedicinskt inriktade vården i Sverige.
Svensk Förening för Kognitiv Medicin


 

7 NOV
Fond för intern klimatkompensation

Har du idéer om hur klimatpåverkan från universitetets verksamhet skulle kunna minska? Nu kan anställda och studenter söka medel för projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan.
Mer info

 

10 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen utlyser i september bidrag till projektansökningar inom området cancervård. Projekten ska leda till förbättrad vårdkvalitet för patienter med cancer, från vägen till diagnos och genom hela vårdförloppet. Svenska universitet och högskolor kan söka.
Familjen Kamprads stiftelse

 

10 NOV 
Hakon Swenson Stiftelsen

Stiftelsen har till syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet och tar emot ansökningar inom dessa områden. För närvarande är forskningsprojekt inom multikanal- och e-handel respektive förpackningar särskilt intressanta.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

 

11 NOV
NSDs mediapris

Prisets syfte är att stärka skattejournalistikens roll, inspirera till kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor och göra frågor om skatter mer begripliga och intresseväckande genom att pedagogiskt analysera, belysa och beskriva skatter och deras påverkan på samhälle, företag och individ. Förslag till mottagare av stipendiet kan lämnas av envar.
Näringslivets Skatte-Delegation

 

14 NOV
The Nordic Institute for Theoretical Physics

Nordita invites applications for post-doctoral fellowships in theoretical physics 2015-2017.
Nordita

14 NOV
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

15 NOV
Nominering till Årets studentföretagare 2015

En tävling för studenter på kandidatnivå (undergraduate) som jämte studier på universitet eller högskola äger och driver företag.
Ansöknings-/nomineringstiden är 15 april – 15 nov  2014.
Entreprenörskapsforum

 

15 NOV
SFMP - skrivartävling 2014

Skrivartävlingen för medicine studerande/kandidater och AT-läkare. Svenska föreningen för medicinsk psykologi

 

15 NOV
Sverker Åstrom Foundation

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV 
Familjen Wikanders stiftelse

Anslag ges i första hand till i Göteborg boende enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom mottagarens konstnärliga eller kulturella profession men även att ge anslag till i Göteborg verksamma enskilda personer, institutioner, museer, gallerier och liknande för i respektive anslag specifikt angivna syften för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.
Familjen Wikanders stiftelse

 

15 NOV
Svenska institutet - studiebesök i USA för opinionsbildare

Bidrag till opinionsbildare från Sverige resp. USA för studiebesök i det andra landet under 2–4 veckor. Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen ska användas för stipendier inom främst politik, förvaltning, massmedia, fackliga och andra organisationer, näringsliv, utbildning och kulturliv.
Svenska institutet

 

15 NOV 
ZONTA - The Amelia Earhart Fellowship

Women of any nationality pursuing a Ph.D./doctoral degree who demonstrate a superior academic record in the field of aerospace-related sciences or aerospace-related engineering are eligible to apply.
ZONTA

 

15 NOV
Prostatacancerförbundet

Forskningsanslag för 2015.
Utlysning
 

 

15 NOV 
Postdoctoral scholarship program at Stanford University
The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to Stanford University for one to two years of postdoctoral study and research. The program is open for all disciplines of science.
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för kliniskt verksamma läkare. Ansökningsperiod: 15 okt - 15 nov.
UtlysningSSMF

 

15 NOV
Queen Silvia Nursing Award

Ett stipendium för dig som vill vara med och bidra till framtidens utmaningar inom vård och omsorg med särskilt fokus på äldre! Stipendiet kan sökas av sjuksköterskestudenter på grund, magister- eller specialistnivå vid svenska lärosäten.
Swedish Care International

 

15 NOV
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för Medicinsk forskning

Stiftelsen avser att för 2014 dela ut 400.000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Projekt som avser klinisk forskning inom området Inflammatoriska sjukdomar prioriteras.
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond

 

15 NOV
KVA - Stiftelsen ”Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma”

Ett anslag för grundforskning som

 • bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
 • utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.
 • tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

Kungl. Vetenskapsakademien

 

15 NOV
The Malmberg Scholarship

The scholarship will be awarded to financially assist a U.S. resident student or scholar whose work would be enhanced by study and/or research in Sweden for up to one year.
American Swedish Institute
Announcement

 

17 NOV
Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice

The fellowships provide a unique opportunity for mid-career health services researchers and practitioners to spend up to 12 months in the United States, conducting original research and working with leading U.S. health policy experts.
The Commonwealth Fund

 

20 NOV 
The Claude Ake Visiting Chair

The Chair is open to social scientists working at African universities with problems related to war, peace, conflict resolution, human rights, democracy and development on the African continent.
Nordiska Afrikainstitutet

 

27 NOV
Ragnar Söderbergs stiftelse

 • Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi  - vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.
 • Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap -  medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.

Ansökningsperiod: 3–27 november
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA

 

30 NOV 
The Yamaha Music Foundation of Europe

Stipendieprogram för musikstuderande. Sammanlagt 45 stipendier i 31 länder kommer att delas ut till heltidsstudenter 2014/2015. Temat kommer att vara Brass & Woodwind.
Yamaha

 

30 NOV
Dan David Prize 2015

An international prize which annually awards three prizes of US$ 1 million each for achievements having an outstanding scientific, technological, cultural or social impact on our world. Fields are the three Time Dimensions:  Past - Historians and their Sources, Present - The information revolution and Future - Bioinformatics.
Dan David Prize

 

1 DEC
Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s Jubileumssatsning: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap. Projekten inom Jubileumssatsningen skall inkludera minst en forskare från ett utländskt lärosäte. Ansökningsperiod: 15 okt - 1 dec 2014.
Riksbankens Jubileumsfond

 

1 DEC
Bertil Settergrens fond

Stipendiet kan sökas av den som tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet. Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC 
Japanstiftelsen

Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande (endast för examensarbeten på kandidat-, magister och mastersnivå).
Japanstiftelsen

 

1 DEC
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK 100 000. Emnet for prisoppgaven er filosofiske og etiske betraktninger rundt menneskets populasjonsvekst; herunder analyser av denne vekstens årsaker og virkninger i forhold til andre arter og øvrig natur.  Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

3 DEC
Stipendier från Stiftelsen Ymer-80

Stiftelsen som främjar svensk polarforskning, kommer under mars 2015 att dela ut årets stipendier. Dessa delas ut till yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden. Preliminärt står cirka 150 000 kr till förfogande för utdelning.
Polarforskningssekretariatet

 

15 DEC 
Mistra - Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industripartners lämna förslag till ett nytt forsknings- och innovationsprogram om produktdesign för resurseffektivitet.
Mistra

 

20 DEC
 Utvecklingsenheten vid socialförvaltningen i Stockholms stad

Utlysningen gäller en utvärdering av ett standardiserat bedömningsinstrument för initial bedömning inom försörjningsstöd och Jobbtorg Stockholm. Ansökan kan göras av person med forskarexamen, en doktorand eller annan forskningsassistent verksam vid en svensk forskningsinstitution, högskola eller universitet. E-post: laila.vaisanen@stockholm.se
Utlysning
Bilaga 1 Ansökan om medel för forskning och utveckling
Bilaga 2 Underlag för utredning av rätt till ekonomiskt bistånd
Bilaga 3 Jobbtorg - Initial kartläggning
Bilaga 4 Vägen till egen försörjning
Bilaga 5 Förändringsplan
Bilaga 6 Användarmanual för initial bedömning
Bilaga 7 Nya ärenden JTS 2014
Bilaga 8 Antal nya ärenden inom enheterna för ek bist
Bilaga 9 Jobbtorg- antal berörda coacher och chefer
Bilaga 10 Antal socialsekreterare och chefer berörda av Initial bedömning

 

31 DEC
Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier
för genomförda uppsatser eller examensarbeten. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC 
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendier

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Forskningen skall syfta till att öka kunskaperna om sådana fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning eller till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande.
UtlysningStiftelsen Solstickan

 

31 DEC 
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen - Överskottsfonden

 • Stipendier till forskningsprojekt /resor till doktorander vid Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska Högskola eller någon av de övriga högskolorna i Västra Götalands och Hallands län.  Den sökande skall ha slutbetyg från gymnasium i f.d. Göteborgs och Bohus län.
 • Doktorandstipendier - Behörig sökande är den studerande som är antagen till forskarutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska och utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. För närvarande ges enbart stipendier för avslutande av doktorandstudier från 3 månader till 12 månader.

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendier till forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 7 – 31 dec.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

12 JAN 
Fulbright Commission - Visiting Lecturers/Research Scholars

For Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.
Fulbright Commission

 

12 JAN
Anders Sandrews Stiftelse - Utbildningsstipendium

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier till postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år. Teater, dans, film och musik är prioriterat.
Anders Sandrews Stiftelse
 

 

15 JAN 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Fonden skall främja:

 1. humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
 2. naturvetenskaper – inbegripet medicin
 3. konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
 4. folkbildningsverksamhet

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

IRIS-stipendiet

 

17 JAN
Sixten Gemzéus stiftelse

Stipendier  för högre utlandsstudier. Sökande skall ha avlagt en akademisk grundexamen (180 p) eller har motsvarande praktisk utbildning. Dock ges ej stipendier för praktik. Övre åldersgräns är 32 år. Stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelsen kan tilldelas sökande från hela landet. Ansökningsperiod: 18 nov -17 jan.
Gålöstiftelsen


  

31 JAN 
Brottsoffermyndigheten

Uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 juli 2013 och 31 januari 2015.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 • Stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller praktiska yrken såsom hantverk eller handel.
 • Anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesevis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institut har företräde.

Ansökningstid: 1 september 2014 -  31 januari 2015.
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 

31 JAN
Nordiska Afrikainstitutet

Fältarbete i Afrika. Inom ramen för detta stipendieprogram får årligen 20-30 studenter eller forskare vid nordiska universitet bidrag till forskningsresor till Afrika.
Nordiska Afrikainstitutet

 

31 JAN 
Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendium kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.
Stiftelsen C.M. Lerici

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond

Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre boendemiljöer. Projekten som fonden stödjer skall ha direkt anknytning till bostads- och stadsmiljöfrågor.
Riksbyggen

 

1 FEB 
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

Kvalificerade forskare inom juridik, ekonomi eller kultur kan ansöka om anslag för projekt.
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

 

2 FEB 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

15 FEB
Göteborg Energi DinEl Miljöfond

Vill du förverkliga ett miljöprojekt - men saknar pengar? Alla kan ansöka, miljöfonden vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Skicka in din ansökan redan nu så kan du öka dina chanser till att få bidrag ur miljöfonden!
Göteborg Energi DinEl

 

28 FEB
Foyen Advokatfirma

Stipendier i entreprenadrätt respektive miljörätt. Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom något av de rättsområdena, så uppmuntrar vi dig starkt att söka respektive stipendium.
Foyen Advokatfirma

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium på 15 000 kr till en ung person som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

2 MARS
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Anslag för forskning inom följande områden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
Åforsk

 

13 MARS
Koreanska Sällskapet  - 2015 års stipendium

Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea.
Koreanska Sällskapet

 

16 MARS
Fulbright Commission -  Summer Leadership Institutes

The Summer Institutes Program for European Student Leaders is offered for students between the ages of 18 and 22. In 2015, these Institutes will focus on two areas: Environmental Stewardship and Social Entrepreneurship and will include an introduction to the local community, as well as American culture and society.
Fulbright Commission

 

31 MARS
Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar

Bidrag till yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige - företrädesvis i de svenska fjälltrakterna - vilkas resultat kan vidga intresset för och höja kunskapen om de av undersökningarna berörda delarna av landet. Även till forskning som främjar svensk turism och sprider kännedom om vår natur och kultur.
Svenska Turistföreningen

 

27 APRIL
Fulbright Commission - Graduate Students

Grants for Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Open for all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
Fulbright Commission

 

30 JUNI
Svenska Institutet - Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: En ekologiskt hållbar region / Hållbar tillväxt för ökat välstånd / Regionens utmaningar. SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 2015.
Svenska Institutet


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Planeringsbidrag för EU-projekt - Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
 • Stängda utlysningar: Gästforskarbidrag/Konferensbidrag/Publiceringsbidrag/Nätverksbidrag/
  Resebidrag/Utlandsstipendium/Journaliststipendium.

FORTE

 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
Universitets- och högskolerådet

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2014:Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta