Till startsida

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2014-08-22


 

 

25 AUG
Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

Rambidrag inom infektion och antibiotika.
Vetenskapsrådet

 

25 AUG
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 • Nytt pris inom växtodling! Akademiens Håstadiuspris ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet.
 • Föreslå mottagare av stipendium till landsbygdsutvecklare.
 • Bertebos Prize 2015 - pristagare ska ha bedrivit forskning av hög kvalitet och praktisk nytta inom livsmedelsområdet.

KSLA

 

27 AUG
RJ Sabbatical – humanities and social sciences

With RJ Sabbatical, researchers in mid-career can obtain up to two years' funding to complete their research and write syntheses.
Riksbankens Jubileumsfond

 

29 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

30 AUG
Aroseniusfonden - Forskningsanslag

Aroseniusfonden stödjer forskning och information om hemofili, von Willebrands sjukdom, andra blödningsrubbningar och genterapi. Forskare eller forskargrupp kan ansöka.
Aroseniusfonden

 

31 AUG 
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från gymnasium (eller motsvarande) i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg. Ansökningsperiod: 15 maj t o m 31 aug.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien
- Stipendier och forskningsanslag

 • Generell kungörelse för Biologiska vetenskaper
 • Generell kungörelse för Humaniora
 • Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper
 • Generell kungörelse för Tekniska vetenskaper
 • Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond. Inom ämnena medicin, naturvetenskap och humaniora.
 • Stiftelsen Torsten Amundsons fond - Utdelas för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma.

Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendier till forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 7 – 31 aug.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

31 AUG
Spädbarnsfonden

Forskningsbidrag eller stipendier till forskning som rör spädbarns hälsa eller spädbarnsdöd.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG 
Försäkringskassan - Forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser projektbidrag omfattande ca 8 miljoner kr under år 2014 för forskning inom följande tre områden:

 • Hur sjukfall kan förebyggs och avslutas 
 • Funktionsnedsättning och innanförskap 
 • Jämställt nyttjande av föräldraförsäkringen 

Försäkringskassan

 

1 SEPT
MoRE - Mobility for Regional Excellence

Region Västra Götaland invites highly experienced researchers from all nations to submit research proposals. The research should be in the area of Sustainable transport solutions, Life science, Green chemistry, Marine environment and the maritime sector, Urban development, Material sciences, Sustainable production, Information and communication technologies and/or Energy. 
Region Västra Götaland

 

1 SEPT 
Stora FM-priset!

Prissumman på 100 000kr går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna, eller på motsvarande akademisk nivå. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen (Facility Management).
ISS Facility Services AB

 

1 SEPT
Torsten Söderbergs Stiftelse

Medel till ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”. Ansökningsperiod: 11 aug - 1 sept.
Torsten Söderbergs Stiftelse

 

1 SEPT
Svenska Föreningen för IT och Juridik

Bidraget utgår till täckande av kostnader för spridning (i vid mening) av forskningsresultat, t.ex. examensarbeten och forskningsrapporter. Det kan handla om bl.a. tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för publicering på Internet.
ADBJ

 

1 SEPT 
Margareta Biörnstads fond - kulturmiljövård

Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands.
Kungl Vitterhetsakademien

 

1 SEPT 
Kungl Vitterhetsakademien - Gästföreläsaranslag

Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.
Kungl Vitterhetsakademien

 

1 SEPT 
Kungl Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare för att stimulera kontakterna med västeuropa. Stipendierna gäller de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält.
Kungl Vitterhetsakademien

 

1 SEPT
Svensk Fjärrvärme  - årets Exjobb 2014

Två pris för Årets Exjobb, inom fjärrvärmebranschen, på vardera 20.000 kr. Tävlingarna gäller för två kategorier, antingen inom teknik/naturvetenskap eller inom marknad/samhällsvetenskapliga områden.
Svensk Fjärrvärme

 

1 SEPT 
Alzheimerfonden

Behöriga att söka anslag i den här kategorin är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

1 SEPT 
Capio forskningsstifelse

Stiftelse stödjer patientnära forskning och annan betydelsefull forskning för stora folkhälsogrupper. Forskningen ska syfta till fördjupad kunskap om hur vårdinsatser kan minska patienters lidande och öka livskvaliteten. 
Capio forskningsstifelse

 

1 SEPT 
Stiftelsen Sävstaholm - Doktorandstöd

Bidrag till forskarstuderandes avhandlingsarbete med vetenskaplig inriktning som fokuserar barn, ungdomar eller vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 SEPT
Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning.
Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning

 

1 SEPT
Gustafsbergsstiftelsen

Sökanden skall vara under 25 år och född och uppväxt i landskapet Bohuslän (Obs! Församlingarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa, Brunnsbo, Bäckebol och Rödbo ligger i landskapet Bohuslän).
Gustafsbergsstiftelsen

 

1 SEPT 
Delegationen för militärhistorisk forskning

Ett stipendium för disputerade forskare med historisk inriktning inom området militärhistoria, säkerhetspolitik och försvar. Stipendiet uppgår till 100 000 SEK. Stipendiet är tänkt att möjliggöra forskningsförberedande arbete (exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller forskning.
UtlysningDelegationen för militärhistorisk forskning

 

1 SEPT
Delegationen för militärhistorisk forskning

Ett stipendium för personer med minst kandidatexamen verksamma inom ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museer). Stipendiet är avsett för att genomföra ett projekt med ett militärhistoriskt perspektiv. Stipendiesumman uppgår till högst 80 000 SEK, beroende på projektets karaktär och tillgängligheten av medel. 
UtlysningDelegationen för militärhistorisk forskning

 

1 SEPT
Energimyndigheten
- Energi, IT och Design
25 miljoner kr till en andra utlysning för forskning och utveckling inom området Energi, IT och Design. Programmet stödjer utvecklingen av forskning som kombinerar energieffektivisering, beteendestudier, design och IT-utveckling. 
Energimyndigheten

 

1 SEPT
Energimyndigheten - samverkansprogrammet Elektra

Programmets syfte är att finansiera industrirelevanta forskningsprojekt för att vidmakthålla och vidareutveckla goda elkrafttekniska forskningsmiljöer på universitet och högskolor.
Energimyndigheten

 

1 SEPT 
Delta i ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

Tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU. Årets tema är Människohandel (Trafficking). Det vinnande bidraget på EU-nivå belönas med 20 000 euro.
Brottsförebyggande rådet

 

1 SEPT 
Radiumhemmets forskningsfonder

Anslag till forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen. Forskningsnämnderna har beslutat att följande principer skall gälla vid bedömning av ansökan:

 • Klinisk patientnära cancerforskning
 • Ett väl sammanhållet projekt
 • Tydlig redovisning av forskarens totalbudget

Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 SEPT 
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond

Stipendier att användas till att på friställd tid bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros


 

1 SEPT
Nordiska kulturfonden
Fonden stödjer nordiska konst- och kulturprojekt både i och utanför Norden.
Nordiska kulturfonden

 

1 SEPT
Stiftelsen Skandinaviska Enskilda Bankens Skånska Stipendiefond

Bidrag till personer som vid skola i Skåne avlagt examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet/högskolor i Sverige och som dessutom bedrivit studier i ekonomi eller teknik vid universitet/högskolor och uppnått 180 hp.
SEB Stiftelser

 

1 SEPT 
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Fonden stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Om du representerar kvalificerade forskningsmiljöer- eller forskargrupper knutna till svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut kan du söka bidrag från forskningsfonden.
Länsförsäkringar

 

1 SEPT
Strålsäkerhetsmyndigheten

Bidrag till tjänster som forskare inom ämnesområdena strålningsbiologi och radioekologi.
Strålsäkerhetsmyndigheten

 

2 SEPT
Vetenskapsrådet - Internationell postdok

Internationell postdok (gäller samtliga ämnesområden) kan sökas av dig som enskild forskare med svensk doktorsexamen eller examen från European University Institute (EUI). Ansökningsperiod: 28 juli - 2 sept.
Vetenskapsrådet

 

2 SEPT
Forska Utan Djurförsök - Forskningsanslag 2015

Är du forskare? Har du idéer om hur fler djurförsök kan ersättas med celler, datormodeller eller andra tekniker? Då kan du söka anslag från oss.
Forska Utan Djurförsök

 

 

2 SEPT 
Kaleido -  stipendium för unga konsthantverkare

Alla som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, samt är bosatta och verksamma i Sverige.
Kaleido

 

2 SEPT 
VINNOVA - Innovationstävlingar 2014 - Planeringsbidrag

Projekt som får finansiering av VINNOVA ska skapa tävlingar där de deltagande projekten följer uppsatta regler och tävlar om ett eller flera pris.Tävlingarna ska leda till att skapa innovativa tjänster eller produkter. Företag, offentliga organisationer och ideella organisationer och föreningar, som söker lösningar utanför den egna organisationen.
VINNOVA

 

3 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Industridoktorand

Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand, i samverkan mellan näringsliv och akademi.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

 

3 SEPT 
Studieförbundet Bilda - Mellanösternstipendium 2015

Kan sökas av personer som visar på ett aktivt folkbildningsengagemang i freds- och rättvisefrågor, eller som i förhållande till freds- och rättvisefrågor arbetat med någon form av skapande eller kulturell verksamhet.
Studieförbundet Bilda

 

5 SEPT 
Direkthandelns Förening - Academic Award

Academic Award är en uppsatstävling öppen för alla studenter, lärare och forskare. Uppsatsens ämne skall ha anknytning till direkthandel.
UtlysningDirekthandelns Förening

 

5 SEPT 
Pris från Tuuli Forsgrens Minnesfond

Akademiska discipliner som arbetar med ämnen som rör de inhemska minoritetsgrupperna finnar, tornedalsfinnar och samer kan nominera
studenter på grundnivå och avancerad nivå, vilka i sina examensarbeten på ett nytt och intresseväckande sätt belyst aspekter som rör de nämnda grupperna i historia och nutid.
Utlysning

 

8 SEPT 
AFA Försäkring - Kronisk smärta -  skiss

AFA utlyser ett 3-årigt FoU-program om kronisk smärta med 30 miljoner kronor. Utlysningen riktas till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.
AFA Försäkring

 

8 SEPT 
Brandforsk

Anslag till brandforskning. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, enskilda företag samt bransch- och intresseorganisationer kan söka anslag från Brandforsk.
Brandforsk

 

9 SEPT
Instituionen för globala studier - Minor Field Studies (MFS)

Sidas MFS-program är avsett att ge svenska högskolestuderande en möjlighet att genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland och skriva en uppsats inom ett område som belyser aspekter på utvecklingsfrågor.
Instituionen för globala studier

 

9 SEPT
Barncancerfonden

 • Projektanslag
 • Ovanliga barncancersjukdomar
 • Planeringsanslag
 • Kliniska forskarmånader
 • Medfinansiering av EU-projekt
 • Implementeringsanslag

Barncancerfonden

 

10 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Strategisk mobilitet

Varje bidrag inom programmet täcker en forskares, eller motsvarande persons, lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

10 SEPT
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Utveckling av hjälpmedel för att underlätta för funktionshindrade ingår i forskningsområdet.
Stiftelsen Promobilia

 

10 SEPT
Internetfonden

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar Internetutvecklingen i Sverige.  Ansökningsperiod:  12 augusti - 10 september 2014.
Internetfonden
 

 

12 SEPT
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom området geriatrik och åldersforskning. Ansökningsperiod: 25 aug - 12 sept 2014. 
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

 

12 SEPT
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsen utlyser nu stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier ((6-12 mån) i USA och Kanada för läsåret 2015/2016. Ansökningsavgift är 300 SEK.
Sverige-Amerika Stiftelsen

 

 

12 SEPT
Erik Allardt Fellowship

Helsinki Collegium for Advances Studies offers a residential fellowship for one or two scholars having an affiliation with a university in Sweden for the academic year 2015-2016. Candidates may come from any discipline within the humanities and social sciences.
Announcement

 

14 SEPT 
The Bertil Edlund Scholarship
and The Henry and Barbara Gooss Scholarship
Scholarships at the Swedish-American Chamber of Commerce in New York. An Ideal Applicant Profile:

 • A recent graduate of, or a final year business student at, a leading Swedish university
 • Strong interpersonal and communicative skills
 • Business-related work experience
 • Strong written and verbal communication skills in both English and Swedish
 • International experience is considered a key qualification

SACC New York
 

15 SEPT 
Handelsbanken- Forskningsstiftelserna

Browaldhstipendier, Anslag för forskarutbyte och spridning av forskningsresultat, Wallanderstipendier. Samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Ansökningsperiod: 11 aug - 15 sept  2014.
Handelsbanken

 

15 SEPT 
Letterstedtska föreningen

 • Gemensam utdelning - anslagen till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land,anordnande av konferenser av nordiskt intresse
 • Nationell utdelning - svenska sökande kan inge ansökan om anslag för studieresor till andra nordiska länder.

Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barnhuset delar årligen ut 3,8 miljoner kronor  till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Ansökningsperiod: 9 juni - 15 sept 2014.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

15 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 2500:- till uppsatsskrivare på C- och D-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheterm, religionsfrihet, civilkurage.
UtlysningStiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

15 SEPT
Åhlén-stiftelsen

Anslag till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. Ansökningsperiod:1 juli -15 sept.
Åhlén-stiftelsen

 

 

15 SEPT 
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd lämnar stöd till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning. Forskning av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskadorna prioriteras.
UtlysningCAN

 


15 SEPT 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 • resestipendier till doktorsavhandlingar och examensarbeten som behandlar frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor
 • ett resestipendium som avser stödja studier av den Interparlamentariska unionens (IPU) arbete för att främja fred, nedrustning och samarbete mellan stater under perioden 1915-28 med fokus på Theodor Adelswärds insatser däri.

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

För att stimulera forskning inom området samhällsskydd och beredskap arrangerar MSB varje år en uppsatstävling bland Sveriges högskolestudenter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

15 SEPT 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Anslag till vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn: Pilotprojekt, Resebidrag, Publiceringsbidrag.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

15 SEPT 
Magn. Bergvalls Stiftelse

Anslag beviljas i storleksordningen 5.000 - 100.000 kr till svenska vetenskapsmän.
Magn. Bergvalls Stiftelse

 

15 SEPT
Institutionen för socialt arbete - Adlerbertska stipendierna

Stipendier utdelas till: boende, resor, utlandspraktik/studier samt  internationella mastern.
Institutionen för socialt arbete

 

15 SEPT
Wallenberg resebidrag 2014

Stipendium för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Bidragen söks hos respektive fakultet.
Fakulteternas utlysningar

 

15 SEPT 
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Fonden ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.
Kungliga stiftelser

 

15 SEPT 
The Brain Prizen

The Prize recognizes highly original and influential advances in research on the nervous system. If several researchers have contributed significantly to this achievement, more than one individual may receive the Prize. Nominees can be of any nationality but the research for which they are nominated must have been conducted in Europe or in collaboration with researchers in Europe.
Grete Lundbeck European Brain Research Foundation

 

15 SEPT 
The Canon Foundation in Europe

15 Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers in all fields. Canon Fellows from Europe are free to choose their host institutes and hosts in Japan.
Canon Foundation

 

 

15 SEPT 
Sveriges Geologiska Undersökning - forskningsbidrag för 2015

SGU utlyser medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området.
SGU

 

15 SEPT
Naturvårdsverket

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden. Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk och ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs.
Naturvårdsverket

 

 

15 SEPT 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Internationella resestipendier. Syftet är att stödja det internationella engagemang som finns inom kultursektorn i regionen, samt utveckla samarbeten med regioner utanför Sverige.
Västra Götalandsregionen

 

 

15 SEPT 
Adlerbertska fonden för specialpedagogiska programmet och speciallärarprogrammet

De som kan erhålla stipendium måste vara klara med alla kurser inom programmet från tidigare terminer med godkänt resultat.
Utbildningsvetenskapliga fakulteten


15 SEPT 
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond

Stiftelsen utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.
Diabetesfonden

 

 

15 SEPT
Konkurrensverkets uppsatstävling

Uppsatstävling  för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på C-, D- och masternivå. Uppsatserna skickas in av institutionsföreståndaren eller handledaren.
Konkurrensverket

 

15 SEPT 
Wifstavarfs AB:s stipendiefond, läsåret 2014/2015

Stipendier till studerande som är födda i landskapet
Jämtland eller Bergs kommun, som har bott i landskapet respektive kommunen i minst 15 år, och som studerar vid landets högskoleutbildningar.
Utlysning

 

 

15 SEPT 
Åke Wibergs Stiftelse

 • Medicinsk forskning - Stiftelsen ger anslag till medicinsk forskning genom anslag till självständiga gruppledare som disputerat under de senaste tio åren.
 • Humaniora och Samhällsvetenskap - Stiftelsen ger anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Åke Wibergs Stiftelse

 

15 SEPT 
Barncancerfonden - Forskningsanslag

 • Resor
 • Symposier
 • Gästföreläsare
 • Metodikstudier
 • Forskarutbildningskurser

Barncancerfonden

 

15 SEPT 
VIEW Conference

Contest to celebrate the creative power of technology at the service of society. If you have made a movie, a short, a music video or an advertising using 2D/3D animation and/or VFX focusing on current social themes during 2013 and 2014. We are interested in receiving your work of art. Topics: Best Gameplay/Best Art Design/Best Architecture/Best Music.
VIEW Conference

 

15 SEPT 
Helsingborgfirmaet Evers & CO's fond for svenske videnskapsmænds studier i Danmark

Stipendier för kortare tids studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm.  För 2014/2015 finns 5 stipendier á 3.000 DKK.
Föreningen Norden

 

15 SEPT 
Göteborgs Läkaresällskap

Inbjudan att nominera pristagare till Göteborgs Läkaresällskaps stora pris 2015 och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare 2015 för framstående forskning inom det medicinska området.
Göteborgs Läkaresällskap

 

15 SEPT 
Wera Ekströms stiftelse för pediatrisk forskning

Anslag inom det pediatriska forskningsområdet i första hand med inriktning på de sjukdomstillstånd som drabbar ämnesomsättningen.
SEB

 

17 SEPT 
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

BFUFs utlysning av forskningsmedel 2014 har temat innovation i besöksnäringen. BFUF söker intressanta forskningsprojekt som kan stärka kunskapen om produkt- och tjänsteinnovation, tjänstedesign och användardriven innovation och som kan vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
BFUF

 

17 SEPT
The Swedish Childhood Cancer Foundation

Call for proposals of research projects in medical engineering relevant for children with cancer 2014.
The Swedish Childhood Cancer Foundation

 

18 SEPT 
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningssystem är öppet 140818-140918 för anslagsansökan 2014. 
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundet

 

18 SEPT
SCIF:s pris i idrottsvetenskap

Priset utdelas till forskare som under de senaste åren publicerat forskning som uppfyller följande:

 • är av högsta kvalitet
 • är starkt relaterad till fysik aktivitet och idrott
 • är av stor betydelse svensk idrott eller idrottshistoria

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande

 

19 SEPT
Erik Philp-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola.
Erik Philp-Sörensens Stiftelse

 

19 SEPT
Håkan Frisinger  Stipendier 2014

Håkan Frisingers Stipendium för transportmedelsforskning delas ut årligen till person som gjort framstående forskningsinsatser inom nämnda område. Ni erbjuds härmed, att komma med förslag på kandidat(er) till stipendiet.
Utlysning

 

 

20 SEPT
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse

Anslag till bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens område.
SEB Institutioner & Stiftelser

 

 

20 SEPT 
Jerringfonden

Fonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet.
Jerringfonden

 

22 SEPT 
The J. O. Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

22 SEPT
Energimyndigheten - Strategiska innovationsområden 

Nu öppnar VINNOVA, Energimyndigheten och Formas utlysningen inom satsningen Strategiska innovationsområden, som gör det möjligt att etablera ett strategiskt innovationsprogram. Utlysningen görs i två steg där skiss ska vara inlämnad senast 22 september 2014 och ansökan ska vara kompletterad till den 3 februari 2015. Energimyndigheten

 

 

22 SEPT 
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Forskningsfonden utlyser medel till en stark forskningsmiljö för forskning inom området "Oskyddade trafikanter”.
UtlysningLänsförsäkringar

 

22 SEPT 
AFA Försäkring

Post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom arbetsmiljöområdet.
AFA Försäkring

 

24 SEPT
Riksantikvarieämbetet - FoU-medel - anslagsår 2015

Riksantikvarieämbetets FoU-program  för kulturmiljöområdet utlyses för ansökningar.
Riksantikvarieämbetet

 

25 SEPT
UGOT Challenges - Call for Proposals
University of Gothenburg will invest 300 million SEK in research under the theme "global societal challenges" over the next years. The call is open to all researchers at the university.
UGOT Challenges

 

25 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning -  Ingvar Carlsson Award

Syftet med Ingvar Carlsson Award är att ge hemvändande postdoktorer möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.
SSF

 

27 SEPT
Ragnar Söderbergs stiftelse

 • Ekonomi - Årets utlysning i ekonomi vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.
 • Rättsvetenskap - medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.

Anökningsperiod: 3–27 november 2014.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

29 SEPT
Stiftelsen Vägverkets jubileumsfond

Stipendium för ökad säker cykel och gång. Studier av innovativa förslag och projekt som kan underlätta för säker cykling och gång har möjlighet att belönas med stipendium. Utlysningen vänder sig till forskare, studenter eller andra personer som är verksamma inom vägtransportsystemet.
Trafikverket

 

29 SEPT 
Riksbankens Jubileumsfond

RJ utlyser tre Flexit-anställningar inom inom humaniora eller samhällsvetenskap och företag och organisationer utanför universitetsvärlden.
Riksbankens Jubileumsfond
 

 

30 SEPT
Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

Ändamålet med stiftelsen är att främja naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, i första hand inom SCA´s verksamhetsområden såsom hygienprodukter, mjukpapper, skogsbruk, skogsindustri, processteknik, energiteknik och miljöteknik.
SCA

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Lars Salvius-priset - utdelas till den som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.
 • Stipendierna ges till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.
 • Projektbidragens syfte är att stärka den externa forskningskommunikativa processen, bl a den som åsyftas i universitetens ´tredje uppgift´, t ex genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet.

Lars Salvius-föreningen

 

30 SEPT
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier. Studierna skall var yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Ansökningsperiod: 15 aug - 30 sept.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

30 SEPT 
Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

Forskningsfonden stöder vetenskaplig forskning om hjärtsjukdomar och lungsjukdomar, speciellt inom rehabilitering och prevention. Medel från forskningsfonden ges företrädelsevis till patientnära forskning som förbättrar livsvillkoren och livskvalitén för berörda målgrupper.
Riksförbundet Hjärtlung

 

30 SEPT 
Njurfonden - en miljon kronor för njurforskning!

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Projekten skall ha medicinsk karaktär och bedrivas i Sverige.
Njurfonden

 

30 SEPT 
Nilsson-Ehle-donationerna

Teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning. Endast stipendier till projekt med direkt anknytning till studiet av det genetiska materialets uppbyggnad, funktion, evolution eller praktiska utnyttjande kommer att beviljas.
Kgl. Fysiografiska Sällskapet i Lund

 

30 SEPT
Birgit and Hellmuth Hertz' Foundation

Postdoktorsstipendier till yngre forskare för vidareutbildning och forskning vid välrenommerat utomnordiskt universitet. Stipendium är öppet för sökande inom ämnesområdena naturvetenskap, medicin eller teknik.
Kgl. Fysiografiska Sällskapet i Lund

 

30 SEPT
Makarna Cederström-Wallengrens Stipendiefond 

Ca tio stipendier för en arbetsvistelse på San Michele. Stipendiet utgår för närvarande (år 2013) med 6.000 kronor i resebidrag samt tre veckors fri bostad på San Michele (för en person).
Villa San Michele

 

30 SEPT 
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken.
SEB

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT 
Svensk Biblioteksförening

Syftet med det forskningsinitierande stödet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. De som söker ska vara disputerade. 
Svensk Biblioteksförening

 

30 SEPT 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Snslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Forskningspris i Idrottsvetenskap

Två pris (100 000 kr resp. 50 000 kr)för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.
Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande

 

 

30 SEPT
IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning

Stiftelsen utlyser ett antal resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under våren 2015.
Apotekarsocieteten

 

30 SEPT
Reumatikerförbundet

Anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna.
Reumatikerförbundet

 

30 SEPT 
Japan World Exposition Commemorative Fund

Stöd till projekt som är av allmänt intresse, främjar internationell förståelse och har koppling till Japan. Kan endast sökas av ej vinstdrivande organisationer -- inte privatpersoner.
Japanska Ambassaden i Sverige

 

 

30 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Sydkorea

Bidrag för forskningssamarbete med Sydkorea.  Projekt inom bioteknik, materialteknik samt informations och kommunikationsteknik prioriteras.
SSF

 

 

1 OKT
Hörselforskningsfonden

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation kan ansöka.
HRFs hörselforskningsfond

 

1 OKT
Brottsofferfonden

Brottsofferfonden kan ge projektmedel till forskare, ideella organisationer samt verksamhet i offentlig och privat regi. Målsättningen är att förbättra situationen för brottsoffer genom ökad kunskap och förståelse.
Brottsoffermyndigheten

 

1 OKT 
Stiftelsen för njursjuka

Stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för njursjuka

 

 

1 OKT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2014

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

1 OKT
Skyltfonden

Alla projekt som stärker trafiksäkerheten kan söka medel.
Trafikverket 

 

1 OKT
Wenner-Gren Stiftelserna

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i utlandet (svenska postdoktorer) 
 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Reseanslag - Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser.
 • Externa internationella symposier - anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige.
   

Wenner-Gren Stiftelserna

 

1 OKT
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

Stiftelsen utlyser årligen stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur.
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

 

1 OKT 
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

 

1 OKT 
Svenska Kennelklubben - Agrias och SKKs forskningsfond

Fondens ändamål är att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi, men även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse.
Svenska Kennelklubben

 

1 OKT 
Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i huvudsak Sverige men även Finland. Stiftelsen delar årligen ut cirka 4 miljoner kronor.
Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik

 

1 OKT
Cancerfonden

Anslag för forskare:

 • Klinisk cancerforskartjänst (50%)
 • Postdoktortjänst
 • Senior Investigator
 • Award Young Investigator Award

Cancerfonden

 

1 OKT 
Kulturfonden för Sverige och Finland

Aktivitetsbidrag och Vistelsestipendier. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde.
Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 OKT
Kungl. Musikaliska akademien

 • Stipendier för musikforskning. Stipendierna kan sökas av studenter inom master- eller magisterutbildning (inför examensarbeten), doktorander och verksamma forskare inom och utanför högskolan.
 • Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi.

Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Nordiska Afrikainstitutet

 • Studiestipendierna avser en månads vistelse vid institutets bibliotek. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från Uppsala samt logi på centralt belägna Gästhem Samariten i Uppsala.
 • Stipendierna för doktorander avser en till två månaders vistelse vid institutets bibliotek. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från Uppsala samt logi på centralt belägna Gästhem Samariten i Uppsala.

Nordiska Afrikainstitutet

 

1 OKT
CCAMLR Scientific Scholarship Scheme

CCAMLR:s stipendier delas ut till upp till tre forskare och är värda 30 000 AUD. Stipendierna gör det möjligt för forskare att delta i arbetet inom CCAMLR:s vetenskapliga kommitté och dess arbetsgrupper under två år.
Polarforskningssekretariatet

 

1 OKT
TT:s Fotostipendium

Stipendium till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån

 

 

1 OKT 
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Bidrag till forskning om barn och handikapp. Kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Tema för år 2014: Utvärdering av interventioner som syftar till att lindra konsekvenser av funktionshinder hos barn.
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

 

 

1 OKT 
Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND

Fonden stöder svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV-infektion och AIDS.
Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND

 

 

1 OKT 
Estrid Ericsons stiftelse

Bidrag till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons stiftelse

 

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om

 • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
 • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

IFAU

 

1 OKT
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och fostran av barn och ungdom med cerebral pares och andra neuromuskulära rörelsehinder. Detta sker dels genom projektanslag omfattande personallöner, dels genom individuella forskarstipendier/forskarmånader för personal verksam inom vård, habilitering och utbildning av barn och ungdom med ovan nämnda rörelsehinder och för dokumentation av specialpedagogiska insatser inom området.
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder


 

1 OKT 
STINT -  Korea-Sweden Research Cooperation Programme

Syftet med programmet  är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet

2014 års uppsatstävling. Tävlingens teman är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT
Stiftelsen Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål

Ekonomiskt stöd dels till aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.
Stiftelsen Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål

 

1 OKT 
IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsen skall främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området.
IDO-stiftelsen

 

1 OKT 
Neurofonden

NHR-fonden skall stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar.
Neuroförbundet

 

1 OKT 
Stiftelsen hästforskning

Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i tre huvudinriktningar:

 • Hästens hälsa, prestation och välfärd
 • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring
 • Hästens roll för människan, samhället och miljön

Stiftelsen hästforskning

 

 

1 OKT
STINT - Postdoctoral Transition Grants

Syftet med programmet  är att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc-period som omfattat minst ett år utomlands i uppbyggandet och vidareutvecklingen av deras internationella nätverk.
STINT


 

 

2 OKT 
Energimyndigheten - energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad genomför tillsammans samverkans­programmet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2). I denna utlysning välkomnas projektansökningar inom programmets alla prioriterade områden.
Energimyndigheten

 

3 OKT
Eva Bonniers donationsnämnd

Eva Bonniers donationsnämnd invites participation in an open competition for ideas on art and architecture in the urban environment. The competition is open to artists and other relevant professionals.
Eva Bonniers donationsnämnd

 

5 OKT
Folksam - Forskningsstiftelsen

Folksam utlyser forskningsanslag ur sin forskningsstiftelse. Stiftelsen delar ut mellan SEK1.5 och SEK2 miljoner varje år som stöd för olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande vetenskaplig forskning.
Folksam

 

5 OKT 
Nominera till Innovationspriset 2014

 • Kriterier för Innovationspriset: Svenska Innovationspriset ska lyfta fram en innovativ person eller grupp som skapat, utvecklat eller stått bakom en svensk innovation som lyckats kommersiellt.
 • Kriterier för Innovationspriset Student: Studentpriset ska gå till en person eller grupp, med koppling till ett universitet eller högskola, som skapat en innovativ produkt eller verksamhet.

Veckans Affärer
 

 

10 OKT
Stiftelsen Promobilia

Totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor på ett sätt som ryms inom stiftelsens stadgar.
Stiftelsen Promobilia

 

10 OKT 
Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land och Sjö

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.
Svenska Försäkringsföreningen

 

13 OKT 
Stiftelsen Samariten

Stiftelsen Samariten främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.
Stiftelsen Samariten

 

13 NOV
Göteborgs Stads kulturstipendier

Om du ska ha chans att få ett stipendium ska du

 • vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
 • ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Du ska alltså ha varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.

Göteborgs Stads kulturstipendier

 

15 OKT 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse - Matematikprogrammet

 • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
 • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
 • Program för utländska gästforskare

Ansökningsperioden startar den 17 juni och sista ansökningsdag är 15 oktober.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

15 OKT 
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 OKT 
Gunnar Nelkers hedersstiftelse

Anslag till forskare, som arbetar med frågor inom områden med anknytning till den ideella eller försäkringsmässiga verksamheten inom SalusAnsvar.
SalusAnsvar

 

15 OKT 
Fredrika-Bremer-Förbundets Stipendiestiftelse

Studiestipendier till kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år och ha påbörjat minst tredje utbildningsåret på en CSN-berättigad eftergymnasial utbildning, klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen i fall den är två- eller treårig.  Ansökningstid 15 aug – 15 okt 2014.
Fredrika-Bremer-Förbundet

 

15 OKT 
Ottarfonden

Stiftelsen skall stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
RFSU

 

15 OKT 
Föreningen L´Amitié Franco-Suédoise - "Chambre Linné"
Föreningen L´Amitié Franco- Suédoise delar ut stipendiet ”Chambre Linné” till svensk medborgare, som ämnar bedriva postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning. Stipendiet består av ett rum att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden.
Period: vårterminen / ev. höstterminen i 5 månader.
Krav: minst Steg 3 i franska (gymnasiet).
Utlysning
Alliance Française (ansökningsblankett)

 

15 OKT 
Interior-Deluxe.com 

A need-based scholarship of $1,500 to college students.
The contests's terms and conditions

Interior-Deluxe.com

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Anslag till medicinsk forskning, områdena psykiatri och metabolisk forskning.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

15 OKT 
Stiftelsen Lantbruksforskning - idéskiss

Öppen utlysning med fyra fokusområden: Energi & biomassa / Företagande / Klimat & miljö / Livsmedel .
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

 

15 OKT 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

16 OKT 
NordForsk

Call: Funding for Nordic research projects on the distribution of health and welfare. Researchers and research groups at universities and other research institutions in the Nordic countries are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

16 OKT 
Percy Falk stiftelse 

Anslag till vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Utlysning

 

20 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. 
Sveriges advokatsamfund

 

20 OKT
Nordic Innovation

Call for proposal for innovative Nordic health and welfare projects. The aim of the call is to unite and strengthen efforts across the Nordics in order to develop a Nordic ecosystem for health innovation.
Nordic Innovation
 

 

21 OKT 
Riksbankens Jubileumsfond - planeringsanslag

RJ utlyser planeringsanslag för forskning om samhällets kunskapsförsörjning. Avsikten är att i slutet av 2014 och i samarbete med flera andra forskningsfinansiärer utlysa fullständiga, fleråriga anslag. 
Riksbankens Jubileumsfond

 

24 OKT 
Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB 2014

Stipendiet skall främja forskning inom ämnena "barnets infektionssjukdomar" respektive "pediatrisk immunologi".
Svenska Försäkringsföreningen

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond 

Anslag för vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021. Ansökningsperiod:1 sept-31 okt.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT 
The Snorri Sturluson Fellowships

The  fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT
The Knut and Alice Wallenberg Foundation – MAX IV

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program
"The MAX IV synchrotron radiation facility program". The applicants should have a doctor´s degree from a Swedish University at the time when the post-doc period starts and a connection to a Swedish University or corresponding non-profit research organization.
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

31 OKT 
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stipendier till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning. Sökande får inte ha fyllt 25 år. 8.Bidrag lämnas inte till sökande som vill undvika att utnyttja studiemedelssystemet. Ansökningsperiod 1 sept - 31 okt.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT 
GIS-västs nationella GIS-stipendium

Stipendiet delas ut årligen och syftar till att uppmuntra, stimulera och belöna nytänkande och samhällsnytta inom geodataområdet. GIS-väst vill genom detta, öka spridningen och nyttjandet av geodata inom olika samhällsfunktioner kopplat till universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv.
GIS Väst

 

 

31 OKT 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål

Anslag för vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Borealis Student Innovation Award

Win up to EUR 5,000 and the networking opportunity of a lifetime with your thesis! Graduates in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering can participate.
Borealis

 

31 OKT 
Apotekarsocieteten - farmacevtisk verksamhet

Stipendier för forskning inkl examensarbeten och postdoc-vistelse utomlands samt för fort- och vidareutbildning.
Apotekarsocieteten

 

1 NOV
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond - Projektanslag

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

1 NOV
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Research projects and education projects in medicine and health care in areas which are close or include entrepreneurship. Applications have to be approved by the Vice-Chancellor of the University (contact ludde.edgren@gu.se )
Familjen Erling-Perssons stiftelse

 

1 NOV
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur stiftelsen.
Gudrun Malmers stiftelse

 

1 NOV 
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna somgår universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.
Landstinget Dalarna

 

1 NOV 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen beviljar företrädesvis projektanslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

7 NOV 
Riksbankens Jubileumsfond - Nils-Eric Svenssons Fond

RJ utlyser härmed två resestipendier om vardera 100 000 kronor.
Riksbankens Jubileumsfond

 

10 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen utlyser i september bidrag till projektansökningar inom området cancervård. Projekten ska leda till förbättrad vårdkvalitet för patienter med cancer, från vägen till diagnos och genom hela vårdförloppet. Svenska universitet och högskolor kan söka.
Familjen Kamprads stiftelse
 

 

15 NOV
Nominering till Årets studentföretagare 2015

En tävling för studenter på kandidatnivå (undergraduate) som jämte studier på universitet eller högskola äger och driver företag.
Ansöknings-/nomineringstiden är 15 april – 15 nov  2014.
Entreprenörskapsforum

 

15 NOV
SFMP - skrivartävling 2014

Skrivartävlingen för medicine studerande/kandidater och AT-läkare. Svenska föreningen för medicinsk psykologi

 

15 NOV
Sverker Åstrom Foundation

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV 
Familjen Wikanders stiftelse

Anslag ges i första hand till i Göteborg boende enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom mottagarens konstnärliga eller kulturella profession men även att ge anslag till i Göteborg verksamma enskilda personer, institutioner, museer, gallerier och liknande för i respektive anslag specifikt angivna syften för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.
Familjen Wikanders stiftelse

 

 

15 NOV
Svenska institutet - studiebesök i USA för opinionsbildare

Bidrag till opinionsbildare från Sverige resp. USA för studiebesök i det andra landet under 2–4 veckor. Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen ska användas för stipendier inom främst politik, förvaltning, massmedia, fackliga och andra organisationer, näringsliv, utbildning och kulturliv.
Svenska institutet

 

15 NOV 
ZONTA - The Amelia Earhart Fellowship

Women of any nationality pursuing a Ph.D./doctoral degree who demonstrate a superior academic record in the field of aerospace-related sciences or aerospace-related engineering are eligible to apply.
ZONTA

 

15 NOV
Prostatacancerförbundet

Forskningsanslag för 2015.
Utlysning
 

 

15 NOV 
Postdoctoral scholarship program at Stanford University
The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to Stanford University for one to two years of postdoctoral study and research. The program is open for all disciplines of science.
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

27 NOV
Ragnar Söderbergs stiftelse

 • Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi  - vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.
 • Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap -  medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.

Ragnar Söderbergs stiftelse

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA


 

30 NOV 
The Yamaha Music Foundation of Europe

Stipendieprogram för musikstuderande. Sammanlagt 45 stipendier i 31 länder kommer att delas ut till heltidsstudenter 2014/2015. Temat kommer att vara Brass & Woodwind.
Yamaha

 

1 DEC
Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s Jubileumssatsning: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap. Projekten inom Jubileumssatsningen skall inkludera minst en forskare från ett utländskt lärosäte. Ansökningsperiod: 15 okt - 1 dec 2014.
Riksbankens Jubileumsfond

 

1 DEC
Bertil Settergrens fond

Stipendiet kan sökas av den som tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet. Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 DEC
Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier
för genomförda uppsatser eller examensarbeten. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC 
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendier

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Forskningen skall syfta till att öka kunskaperna om sådana fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning eller till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande.
Stiftelsen Solstickan

 

15 JAN 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Fonden skall främja:

 1. humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
 2. naturvetenskaper – inbegripet medicin
 3. konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
 4. folkbildningsverksamhet

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

IRIS-stipendiet


  

31 JAN 
Brottsoffermyndigheten

Uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 juli 2013 och 31 januari 2015.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 • Stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller praktiska yrken såsom hantverk eller handel.
 • Anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesevis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institut har företräde.

Ansökningstid: 1 september 2014 -  31 januari 2015.
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 

31 JAN
Nordiska Afrikainstitutet

Fältarbete i Afrika. Inom ramen för detta stipendieprogram får årligen 20-30 studenter eller forskare vid nordiska universitet bidrag till forskningsresor till Afrika.
Nordiska Afrikainstitutet

 

31 JAN 
Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendium kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.
Stiftelsen C.M. Lerici

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond

Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre boendemiljöer. Projekten som fonden stödjer skall ha direkt anknytning till bostads- och stadsmiljöfrågor.
Riksbyggen

 

 

2 FEB 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

15 FEB
Göteborg Energi DinEl Miljöfond

Vill du förverkliga ett miljöprojekt - men saknar pengar? Alla kan ansöka, miljöfonden vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Skicka in din ansökan redan nu så kan du öka dina chanser till att få bidrag ur miljöfonden!
Göteborg Energi DinEl

 

 

28 FEB
Foyen Advokatfirma

Stipendier i entreprenadrätt respektive miljörätt. Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom något av de rättsområdena, så uppmuntrar vi dig starkt att söka respektive stipendium.
Foyen Advokatfirma

 

 

2 MARS
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Anslag för forskning inom följande områden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
Åforsk

 

13 MARS
Koreanska Sällskapet  - 2015 års stipendium

Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea.
Koreanska Sällskapet

 

30 JUNI
Svenska Institutet - Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: En ekologiskt hållbar region / Hållbar tillväxt för ökat välstånd / Regionens utmaningar. SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 2015.
Svenska Institutet


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Planeringsbidrag för EU-projekt - Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
 • Stängda utlysningar: Gästforskarbidrag/Konferensbidrag/Publiceringsbidrag/Nätverksbidrag/
  Resebidrag/Utlandsstipendium/Journaliststipendium.

FORTE

 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 • Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år.
 • Forskningsutbyte Bidragets syfte är att uppmuntra internationellt kunskapsutbyte. Bidraget kan täcka kostnader i samband med forskningsutbyten (boende och resa) och kan sökas för både utländska forskare som besöker svenska institutioner och svenska forskare som besöker institutioner i andra länder.
 • Övriga bidrag - syftet med övriga bidrag är att ge forskare en möjlighet att ansöka om forskningsprojekt av högsta vetenskapliga kvalitet och användarvärde som inte passar in under huvudutlysningen. 

Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
Universitets- och högskolerådet

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2014:Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta