Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2015-05-08


 

11 MAJ
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

Bidrag ges i första hand till pedagoger, kulturarbetare, konst- och musikstuderande med hemort i Göteborg.
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond
 

12 MAJ 
Vetenskapsrådet - Infrastruktur

Utlysningarna öppnar 26 mars.

 • Infrastruktur av nationellt intresse
 • Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster

Vetenskapsrådet

 

12 MAJ
Polarforskningssekretariatet

Ett lärarstipendium för deltagande i en svensk polarforskningsexpedition i Arktis. Stipendiet vänder sig till högstadie- och gymnasielärare som gör betydelsefulla insatser för att främja naturvetenskap i skolan och som har ett intresse och engagemang för forskning i polarområdena.
Polarforskningssekretariatet

 

13 MAJ
Statens tjänstepensionsverk -  tävlingen Guldkanten

Tävlingen lyfter fram bra exempel på enkel, tydlig och nytänkande information om pensioner. Det kan exempelvis vara pensionsbesked, webbplatser, bloggar, broschyrer, kampanjer, brev eller filmer. Det kan också vara personer som har gjort en bra insats inom pensionsområdet.
SPV

 

15 MAJ
Johnny Ludvigsson-pris 2015

Nominera till Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige 2015.
Utlysning

 Annoncement

 

 

15 MAJ 
Svenska kyrkan
- kulturstipendier
Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Stipendierna kan sökas varje år under perioden 15 mars-15 maj.
Svenska kyrkan

 

15 MAJ 
Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsen lämnar varje år bidrag till jur.kand. och jur.stud. som bl.a. ska studera vid utländska universitet. Fondens ändamål är dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar. Bidraget uppgår normalt till 5 000–15 000 kr. Närmare upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av fondens sekreterare, e-post: thomas.pettersson@svjt.se

 

15 MAJ
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
- SSMF:s Stora Anslag
SSMF utlyser ett 4-årigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag. Ansökan görs elektroniskt fr o m 15 april tom den 15 maj 2015.
Utlysning SSMF

 

15 MAJ
Rettigs Konstnärsstipendium

Nytt stipendium att söka för konstnärer som arbetar med samtidens frågor. Stipendiesumman är 50 000 kronor och tilldelas en konstnär som är verksam i Sverige och som i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Stipendiaten får även ett erbjudande om att genomföra en utställning på Länsmuseet Gävleborg. Ansökningar ska vara stipendiejuryn tillhanda senast den 15 maj 2015 och innehålla en beskrivning av konstnärskapet i form av text och foton. Ansökan skickas i digital form till: lansmuseetgavleborg@xlm.se
Utlysning

 

15 MAJ
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

RJ ledigförklarar medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska forskningsinstituteten i Aten, Istanbul och Rom.  Medel beviljas för att möjliggöra vetenskapligt arbete inom RJ:s hela verksamhetsområde, det vill säga humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. 
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

15 MAJ
SciLifeLab National projects 2015

SciLifeLab welcomes applications for the Swedish Genomes and Biodiversity programs. The projects focus on two areas: human whole genome sequencing to study the genetic basis of disease, and biodiversity.
Announcement SciLifeLab

 

 

15 MAJ
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship - Research Students

Forskningsstudier i Japan under ett och ett halvt eller två år för dem som har en akademisk examen och vars forskning har någon koppling till Japan. Intresseanmälan skall göras direkt till Japanska Ambassaden, så fort som möjligt men senast i mitten av maj 2015. Ansökan senast 2 juni.
Japanska Ambassaden

 

15 MAJ
Ljunggrenska tävlingen för unga musiker 2015

Behörig att söka är den som studerar eller har studerat vid svensk musikhögskola eller operahögskola samt svensk medborgare som studerar vid musikhögskola/operahögskola eller motsvarande utomlands.
Högskolan för scen och musik
 

 

17 MAJ
Reumatikerförbundet

Anslag till forskningsprojekt med huvudinriktning artros. Anslaget är ettårigt men intentionen är att satsningen fortsätter de närmaste åren. Totalt kommer 1,5 miljoner att fördelas 2015. 
UtlysningReumatikerförbundet

 

18 MAJ 
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen ger stöd främst till för Sverige betydelsefull forskning inom ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska tillämpningar. Anslag kan ges till enskild forskare eller institu­tionellt drivet projekt. Projektmedel kan utgå i form av postdocstipendium. Det skall framgå av ansökan om den inne­fat­tar ett sådant stipendium.
Carl Tryggers Stiftelse

 

20 MAJ
Wahlgrenska stiftelsen - Stipendier till medieforskare

Ett antal stipendier om vardera 75 000 kr. Ansökningar från yngre forskare med väl avgränsade projekt prioriteras. De kan gälla studier av massmediernas — såsom press, radio och TV eller datormedier av olika slag — villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia, nutid eller framtid.
Wahlgrenska stiftelsen

 


20 MAJ
SveaPriset

Vi efterlyser de smarta idéerna för eHälsa som kan bidra till
effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården,
omsorgen och socialtjänsten. Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor. Förslagen kan komma från organisationer, grupper, studenter eller andra nytänkare.
SveaPriset

 

20 MAJ
Hjärt-Lungfonden

 • Forskarmånader / Forskartjänst - bidrag till ett begränsat antal fleråriga tjänster för forskare med docent-kompetens.
 • Projektbidrag - bidrag till enskilda forskningsprojekt som kan sökas för en projekt­period om ett till tre år och för ändamål som specificerats i ansökan.
 • Utlandsstipendium - stipendier för forskning vid erkänd utländsk institution. Dessa stipendier tilldelas företrädesvis disputerade forskare för perioder om 6-12 månader.

Hjärt-Lungfonden

 

20 MAJ
Ekhagastiftelsen

Ekhagastiftelsen stödjer forskning inom ekologiskt lantbruk och biologisk medicin.
Ekhagastiftelsen

 

22 MAJ
Stiftelsen Dispaschören Kaj Pineus Forskningsfond

Stipendium  i sjörätt och sjöförsäkring.  Särskilt prioriteras ansökningar om bidrag till resekostnader för forskning eller utbildning och ansökningar om bidrag för genomförande av forskningsuppgift inom fondens ämnesområden.
Utlysning
 

22 MAJ
Nominera till Gunnar Svedbergs pris!

Priset delas ut till en student som har verkat för Göteborgs universitets studenters bästa på universitetet och gärna ökat samverkan mellan studenter i universitetets olika verksamheter. Alla, både studenter och anställda, på Göteborgs universitet har rätt att nominera.
GUS
 

 

 

26 MAJ
Nordic Energy Research

Call for tenders – Nordic perspectives on the use of advanced sustainable jet fuels for aviation.
Nordic Energy Research

 

27 MAJ
Ragnar Söderberg Fellowship in Medicine 2015

This call for proposals for a 5-year grant is addressed to promising young researchers with innovative ideas and proven scientific excellence. Researchers with a doctoral degree awarded during 2009–2010 are eligible to apply.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

28 MAJ
The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research - Mistra Financial Systems

Financial systems will play a crucial part in the shift to a more circular economy. Mistra is therefore offering funding for a new research programme on the financial systems’ possibilities and limitations, and on the changes needed to enable these systems to contribute to sustainable development of society. The main applicant and the proposed programme host must be a Swedish institution.
Mistra
 

 

29 MAJ
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen utlyser ett forskarprogram som syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning. Sökande ska vara disputerad med läkarexamen, verksam vid klinik på svenskt sjukhus eller verksam inom den svenska primärvården samt ha forskaranknytning till svenskt universitet.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 


31 MAJ
Sök stipendium till Handelshögskolans MBA-program i Stockholm 2016!

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag inbjuds härmed att nominera en till två toppkandidater till ett stipendium för att delta i ”SSE MBA Executive Format” på Handelshögskolan i Stockholm med start i januari 2016. Stipendiet täcker alla kostnader för utbildningen, 465. 000 kronor + moms.
Stockholm School of Economics

 

31 MAJ 
Adlerbertska stipendierna för studenter på Lärarprogram

Behörig att söka är den som är antagen och heltidsstuderande på något av nedanstående program vid Göteborgs universitet och har påbörjat lägst termin två och har minst 30 godkända högskolepoäng: Lärarprogrammet (LP01)/ Förskollärarprogrammet (LP11)/ Grundlärarprogrammet (LP11)/ Ämneslärarprogrammet (LP11)/ Yrkeslärarprogrammet (LP11) eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Ansökningsomgången öppnar den 5 maj.
Lärarutbildningsnämnden

 

 

31 MAJ
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas  Arbetsnämnd för synskadade

Forskningsanslag för främjande av medicinsk forskning rörande synskador.
KMA

 

 

31 MAJ 
Fondazione Famiglia Rausing

Bidrag svenska forskare för avancerad humanistisk forskning i Italien  speciellt inom arkeologi, historia, filologi och estetiska discipliner.
Svenska Institutet i Rom

 

31 MAJ
The 2016 Rolex Awards for Enterprise

The awards are open to anyone over 18 years of age, of any nationality, whose ground-breaking project is helping to expand the knowledge of our world and improve the quality of life on the planet. Projects are grouped broadly in the areas of science and health, applied technology, exploration and discovery, the environment, and cultural heritage.
The Rolex Awards

 

1 JUNI
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.
UtlysningMUCF

 

1 JUNI 
Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier, projektanslag (högsta belopp 500 000 kr), apparaturanslag (högsta belopp 300 000 kr) och reseanslag (högsta 10 000 kr inom Europa, 15 000 kr utom Europa).
Parkinsonfonden

 

1 JUNI
Berit Wallenberg Stiftelse

 • Stiftelsen utlyser finansiering av doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid svenska universitet. 
 • Stiftelse utlyser finansiering av större vetenskapliga projekt inom arkeologi eller konstvetenskap och med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material företrädesvis till och med 1800-talets slut.
 • Stiftelse utlyser anslag för mindre vetenskapliga projekt inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Berit Wallenbergs Stiftelse

 

1 JUNI
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning. Stipendierna är avsedda att täcka extraordinära personliga kostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt.
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

 

1 JUNI
Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2015

Priset, 25 000 kr,  tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 

1 JUNI 
Stiftelsen Natur & Kultur 

Nio arbetsstipendier om vardera 100 000 kr för kvalificerat litterärt arbete. Ett projekt som kan komma ifråga för stiftelsens arbetsstipendier ska verka för mellanfolkligt samförstånd, motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet; arbetet ska vara av folkbildande karaktär samt sträva efter att bli en aktiv del i det offentliga samtalet.
Stiftelsen Natur & Kultur

 

1 JUNI
Helgo Zettervalls fond

Stipendier kan sökas för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område. Behöriga sökande är bland annat studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, organisationer och praktiskt verksamma.
Utlysning Statens fastighetsverk

 

1 JUNI
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 • Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.
 • Anslag lämnas till deltagande i kongresser och konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter.
 • Anslag lämnas till sökande för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc. Endast undantagsvis ges anslag till sökande över 28 års ålder.

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

1 JUNI 
Riksföreningen för åldrandeforskning

RÅF utlyser stipendier motsvarande 6 månadslöner om 24 000 svenska kronor med anknytning till temat hälsa och åldrande med fokus på likabehandling. Sökande kan vara verksam t ex inom folkhälsa, socialt arbete eller inom vårdvetenskap.
Utlysning

 

 

1 JUNI 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Utbildningsstöd och resestipendier för studerande ur Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond. Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning.
KSLA

 

1 JUNI
Nominera din kandidat till Guldäpplet 2015

Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring

 • att förnya lärandet med stöd av IT
 • pedagogiskt arbete med egna elever
 • arbete för att inkludera alla elever
 • arbete med att inspirera elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och nationellt verksamhetsfält.

Stiftelsen DIU
 

 

2 JUNI
Stiftelsen Lantbruksforskning

Steg 1 i stiftelsens öppna utlysning 2015. 20 procent av forskningsmedlen garanteras gå till projekt inom fokusområdet företagande. Varje projekt måste bestå av sökande från minst två organisationer och projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas.
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

2 JUNI
Forte

Transnationell utlysning: Ett förlängt arbetsliv och samband mellan hälsa och välbefinnande. Initiativet ingår i den internationella satsningen More Years, Better Lives (MYBL) som är ett så kallat Joint Programming Initiativ (JPI).
Forte

 

2 JUNI
The Novo Nordisk Foundation

Nordic Research Committee hereby invites for applications for basic and clinical research in endocrinology and experimental physiology. The research activities applied for must take place at a university, hospital or other non-profit research institution in Denmark, Finland, Iceland, Norway or Sweden.
The Novo Nordisk Foundation

 

3 JUNI
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
- Forskningsbidrag och Doktorandanställningar
Stiftelsen har beslutat att fr o m 2015 göra tematiska utlysningar. Detta innebär att 2015 års ansökningsomgång behandlar endast ansökningar inom markvård, vattenvård eller växtskydd.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

3 JUNI
Forskningsprogrammet Vinnvård

Bidrag till fyra nya fellows som ges möjlighet att producera ny forskning, utveckla sitt ledarskap och omsätta forskningserfarenheter till praktik och därmed förbättra vård och omsorg.
Forte

 

3 JUNI
Hjärnfondens postdoc-stipendium

Stipendiet som kan sökas är ett så kallat postdoc-stipendium vilket möjliggör en vidareutbildning för forskaren som meriterar sig för docenttjänst. Stipendiet uppgår till 280 000 kronor och avser forskning på heltid under ett år.
Hjärnfonden

 

 

3 JUNI
VINNOVA

Forsknings- och utvecklingsprojekt - Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport.
VINNOVA

 

4 JUNI
AFA Försäkring - Projektskiss

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. En projektskiss innehåller uppgifter om projektidén och beräknat anslag. När den har blivit bedömd och om den blir godkänd, har du möjlighet att komma in med en fullständig ansökan.
AFA Försäkring

 

5 JUNI
Centrum för global HRM (CGHRM)

 Utlysningen vänder sig till forskare vid högskolor och universitet i Sverige och avser fyra planeringsbidrag för utformning av forskningsansökningar inom ämnesområdet global HRM. 
Utlysning

 

 

7 JUNI
Celgenes stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi 2015

Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar minst ytterligare en disciplin utöver reumatologi. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste sju åren.
Utlysning

 

 

8 JUNI
Sahlgrenska akademin - Adlerbertska stipendier

Sahlgrenska akademin utlyser stipendier ur Adlerbertska stipendiestiftelsen, Adlerbertska studentbostadsstiftelsen och Stiftelsen Rosa och Hildegard Svanströms donationsfond. Dessa stipendier riktar sig till studenter vid Sahlgrenska akademins program på grundnivå, alltså inte masterprogram. Den sökande ska studera på helfart och ha minst en termin kvar – antingen HT 2015 eller VT2016. 
Sahlgrenska akademin
Webbansökan 

 

10 JUNI
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet utom Handelshögskolan, som har ett eget anslag från stiftelsen, se nedan. Forskningsuppgiften ska ha koppling till temat ”Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv”.
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

 

10 JUNI
Handelshögskolan - Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Projektmedel för vetenskaplig forskning inom temat Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv. Forskningsprojektet skall vara knutet tilll någon av Handelshögskolans institutioner eller centrumbildningar. I första hand ska komma ifråga nydisputerade forskare (senaste treårsperioden) eller doktorander som avser att avlägga doktorsexamen under innevarande år - för utveckling av nya forskningsprojekt under kommande år.
Handelshögskolan
 

 

12 JUNI
Svenskt Vatten AB

Den projektverksamhet som Svenskt Vatten Utveckling stödjer ska syfta till att utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar. Det kommunala VA-området: Dricksvatten, Ledningsteknik, Avloppsvatten, Ekonomi och Organisation samt Utbildning och Information.
Svenskt Vatten AB

 

14 JUNI
Athenapriset 2015

Priset belönar forskning som sker i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringslivet och forskningen ska vara till nytta för patienter och sjukvård.
Dagens Medicin

 

15 JUNI 
Call for nomination: Holberg Prize and Nils Klim Prize

 • Holberg Prize - The prize is awarded annually to scholars who have made outstanding contributions to research in the arts and humanities, social science, law or theology.
 • Nils Klim Prize - The prize is awarded to a younger Nordic researcher under the age of 35 who has made an outstanding contribution to research in the arts and humanities, social scienes, law and theology.

Holberg Prize

 

15 JUNI
Anna Ahrenbergs Grez-sur-Loing - Bild- och formkonstnärer

Stipendiet skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. Stipendiet avser två månaders vistelse i Grez-sur-Loing söder om Paris. Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

15 JUNI 
The Swedish Embedded Award  

Priset utdelas för årets bästa nyutvecklade intelligenta system. Alla bidrag skall för sin funktion använda inbyggnadsprocessorer med tillhörande programvaror och får gärna vara baserade på befintliga plattformar. Produkten eller prototypen ska finnas senast den 1 september 2015. Studenter från Sveriges högskolor kan delta. Stipendiet är värt SEK50,000.
The Swedish Embedded Award

 

15 JUNI
Aroseniusfonden - Forskningsanslag

Fonden stödjer medicinsk forskning och omvårdnadsforskning rörande hemofili, von Willebrands sjukdom, andra blödningsrubbningar och genterapi. Fonden 2015 utlyser härmed:
Ett stipendium för medicinsk forskning på 250 000 kr samt
ett stipendium för omvårdnadsforskning på 100 000 kr,
till stöd för forskning inom ovan nämnda områden.
Förbundet Blödarsjuka i Sverige

 

15 JUNI
SOM-priset

SOM-priset är ett nationellt uppsatspris i form av ett stipendium som varje år tilldelas författaren/författarna till den bästa uppsats som bygger på analyser av SOM-institutets data. Stipendiesumman är 8 000 kronor.
SOM-institutet

 

16 JUNI
Jeanssons Stiftelser 2015

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och disputerat 2009 eller senare. Anslaget är i storleksordningen 200-500 tkr. Ansökningstid: 11 maj till den 16 juni 2015
UtlysningJeanssons Stiftelser

 

 

18 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Stiftelsen prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

 

 

19 JUNI
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

24 JUNI
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship - Undergraduate Students

Stipendium avsett för dem mellan 17 och 21 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald universitetsutbildning i Japan. Sista ansökningsdag är onsdagen den 24 juni 2015 (anmälan minst en vecka innan).  Uppl. tfn 08-579 353 00 (vardagar 9:30-12:30).
Japanska Ambassaden

 

24 JUNI
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship - Specialized Training College Students

Stipendium avsett för dem mellan 17 och 21 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald yrkesutbildning i Japan. Sista ansökningsdag är onsdagen den 24 juni 2015 (anmälan minst en vecka innan). Uppl. tfn 08-579 353 00 (vardagar 9:30-12:30).
Japanska Ambassaden

 

26 JUNI
The Second Swedish National Pension Fund's Prize in Finance and Sustainability for 2015

The Prize,  SEK 20 000,  shall be awarded to the author(s) of the candidate or master thesis that in a meritorious way has written about finance and sustainability. The Prize can only be awarded to students at the University of Gothenburg.
The Second Swedish National Pension Fund

 

26 JUNI
Nytt&Nyttigt – A thesis competition on innovation

The ability to think in new ways, and to transform ideas into something useful for the society, is central to sustainable growth. Therefore, VINNOVA and ESBRI started Nytt&Nyttigt – a thesis competition on the theme of innovation, commercialization and utilization.
Nytt&Nyttigt

 

26 JUNI
MBA-stipendiet 2015

utbildning.se, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Dagens industri, utlyser ett stipendium, en MBA-utbildning på internationellt topprankade Handelshögskolan i Stockholm, värt 465 000 kronor. Nu erbjuder vi dig en unik chans att bli en bättre ledare och höja din kompetens inom affärsutveckling.
utbildning.se

 

30 JUNI
Svenska Institutet - Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: En ekologiskt hållbar region / Hållbar tillväxt för ökat välstånd / Regionens utmaningar. SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 2015.
Svenska Institutet

 

30 JUNI
CORS uppsatstävling 2014-2015

 Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och master-uppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
CORS

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
Encell

 

30 JUNI 
Alzheimerfonden - Vårdutveckling

Anslag till projekt avsedda att förbättra eller underlätta vård, stimulans eller tillsyn av patienter med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar. Under 2015 prioriteras vårdprojekt med stor tillämpningspotential för många eller med stor betydelse för enskild. Bidrag kan sökas av personer eller organisationer som verkar inom demensvården i Sverige.
Alzheimerfonden

 

30 JUNI
Svenska Förbundet för Kvalitet - Olle Jonson-priset

Du som gör examensarbete inom kvalitetsområdet kan vinna 20 000 kr. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet.
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet

 

30 JUNI
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Sök Entreprenörsstipendiet för företagare eller Forskningsstipendiet för forskare inom företagsutveckling med inriktning mot logistik,
innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design. Stipendiernas storlek varierar mellan 50 000 - 500 000 kr.
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

 

30 JUNI
The Promise Prize 2015

A scholarship for the best thesis in e-learning and interactive media. The Prize was founded in order to promote the development of e-learning and interactive media among students, teachers and business. It recognizes and brings deserved attention to outstanding academic work in the field.
Announcement Utlysning
 

 

30 JUNI
Donationsstipendier 2015

FIL FAK:s Donationsstipendier kan sökas av två kategorier studerande:

 1. Studerande som vid ansökningstidens utgång bedrivit universitets-/högskolestudier under minst två terminer och förvärvat minst 60 högskolepoäng (registrerade i Ladok) i ämnen vid institution tillhörande det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
 2. Studerande som vid ansökningstillfället är registrerad som forskarstuderande vid Göteborgs universitet i ämnesområde ingående i filosofisk fakultet.

UtlysningAnnouncementWebbansökan 

 

30 JUNI
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

 • Entreprenörstipendium - Ansökningar skall röra personer som är entreprenörer med registrerade bolag. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta personer som gör och har gjort framstående insatser inom nyföretagande och företagsutveckling, gärna med inriktning på logistik och ergonomi.
 • Forskningsstipendium - forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.

Jacobssons stiftelse
 

 

5 JULI
Söderberg & Partners - Årets finansuppsats 2015

Priset (100 000 kr) gäller kandidat- och masteruppsatser som skrivits under hösten 2014 och fram t o m juni 2015. Uppsatsen skall belysa området finasiellt sparande för privatpersoner.
Söderberg & Partners

 

24 JULI 
The Lush Prize 2015

The prize is for projects, organisations, institutions or individuals focussed on ending the use of animal testing or for research into non-animal tests, or promoting the use of non-animal tests.
The Lush Prize
 

 

14 AUG
Jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Stipendiet med syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv.
UtlysningBankinstitutens Arbetsgivareorganisation

 

15 AUG
Passivhuscentrum Västra Götaland

Passivhuscentrum Västra Götaland bjuder in till exjobbstävling, där priset till bästa arbete är 10 000 kr. Studenter som under perioden ht 2013 till vt 2015, har eller ska skriva en kandidateller masteruppsats inom arkitektur, ingenjörsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap eller kommunikation är välkomna att delta.
UtlysningPassivhuscentrum Västra Götaland

 

 

15 AUG
Västsvenska Kulturfonden

Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc.
Västsvenska Kulturfonden
 

 

20 AUG 
AFA Försäkring - (skisser och ansökningar)

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. En projektskiss innehåller uppgifter om projektidén och beräknat anslag. När den har blivit bedömd och om den blir godkänd, har du möjlighet att komma in med en fullständig ansökan.
AFA Försäkring

 

20 AUG
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

27 AUG
AFA Försäkring
- Post doc
AFA utlyser ett post doc-stöd på 2 000 000 kronor inom hälsoområdet för postdoktorala studier och forskning.
AFA Försäkring

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som ej fyllt 30 år och som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.  Ansökningstid 15 maj  - 31 augusti.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

1 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält (i huvudsak humanistisk inriktning).
Kungl. Vitterhetsakademien

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.
UtlysningStiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

1 SEPT (Obs! Ansökningstiden förlängd)
FIL FAK - Bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare

Institutioner inom Handelshögskolans fakultetsområde inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän läsåret 2015/16.
Utlysning
 

1 SEPT
Alzheimerfonden

Vetenskaplig forskning - Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

1 SEPT 
Forska Utan Djurförsök
- Forskningsanslag inför 2016
För att komma i fråga för anslag ska ansökan tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök görs överflödiga. Stöd ges bl.a. till utvecklingen av nya metoder och ny kunskap inom toxikologi, medicinsk forskning, biologisk produktion och andra områden där djurförsök förekommer idag.  
Forska Utan Djurförsök

 

1 SEPT
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

Formas announces a call for funding of 5 million SEK for research syntheses about sustainability aspects within different systems for primary production and subsequent industry production and refining of forest raw materials and biomass (from forestry, agriculture and aquaculture).
Formas

 

1 SEPT 
Stiftelsen Sävstaholm
- Projektbidrag
Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 SEPT
Stora FM-priset 

Priset går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna, eller examensarbete på yrkeshögskola. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen. 
ISS Facility Services AB

 

 

2 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Industridoktorand är ett årligt återkommande SSF-program för samverkan mellan akademi och näringsliv/klinik.  Satsningen gäller personer som ännu ej är antagna till doktorandutbildning.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

7 SEPT 
Brandforsk

Anslag söks för  brandforskning. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, enskilda företag samt bransch- och intresseorganisationer kan söka anslag från Brandforsk.
Brandskyddsföreningen

 

10 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF har avsatt 15 miljoner kr för en satsning på strategisk mobilitet. Ungefär 15 bidrag kommer att delas ut. Varje bidrag ska täcka en forskares, eller motsvarande persons, lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

15 SEPT
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Vid detta ansökningstillfälle kan

 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under senaste läsåret har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier.  Stipendierna kan inte sökas av doktoranderna själva.
 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning ansöka om Browaldhstipendier för internationell rekrytering.
 • doktorander kan ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands.

UtlysningHandelsbanken

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

 • Gemensam utdelning - Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
 • Nationell utdelning - Enskilda personer kan inge ansökan om anslag för studieresor till andra nordiska länder.

Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Direkthandelns Förening -  Academic Award

En uppsatstävling öppen för alla studenter, lärare och forskare. Uppsatsens ämne skall ha anknytning till direkthandel. För att deltaga i tävlingen ska uppsatsen minst motsvara en C/D-nivå på 10 poäng eller mer (=15 högskolepoäng) samt vara skriven under studieåret 2014-2015.
Direkthandelns Förening

 

15 SEPT
Systembolagets alkoholforskningsråd

I årets ansökningsomgång prioriteras i första hand samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning. Klinisk/patientnära forskning med relevans för förebyggande av alkoholskador kan prioriteras i andra hand.
CAN

 

15 SEPT 
Mistra - Plast i ett hållbart samhälle

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om plast i ett hållbart samhälle. Syftet med detta initiativ är att titta på den roll och betydelse plast har idag och hur ett framtida samhälle kommer att klara av detta materialbehov på ett mer hållbart sätt.
Mistra

 

15 SEPT
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 • Resestipendier till doktorander vid svenska universitet eller högskolor för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.
 • Resestipendier till studerande vid universitet eller högskola i Sverige för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.

Årets utlysningsperiod är 15 maj – 15 september 2015.
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne
 

 

 

17 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser 300 miljoner kronor i rambidrag inom programmet ”Smarta system”. Smarta system integreras i till exempel självkörande fordon eller avancerade diagnosmetoder inom vården, men används även för att storskaligt reglera elnät, pappersproduktion och trafikflöden.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

24 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser 300 miljoner i rambidrag inom programmet Materialvetenskap - nya metoder för syntes och process. Nya material har ett brett användningsområde, från smartphones till energieffektiva byggnader.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser.
Centre for Retailing

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Det årliga priset utdelas till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.
 • Stipendierna ges till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.
 • Projektbidragens syfte är att stärka den externa forskningskommunikativa processen, bl a den som åsyftas i universitetens "tredje uppgift", t ex genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet.

Lars Salvius-föreningen

 

1 OKT 
TT:s Fotostipendium 2015

TT:s Fotostipendium riktar sig till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet  - Uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2014/2015. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne - Examensarbeten

Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål (markvård, vattenvård eller växtskydd) och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Spritmuseum

 

 

 

14 OKT
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige.
SLFF

 

30 OKT
VÅGA SE - KONSTKLUBB

 • Konststipendium 1 - Valfri konstform. Stipendiaten får 10.000 kronor samt möjlighet till en utställning i Stockholm.
 • Konststipendium 2 - Grafik. 25.000 kronor delas ut till två stipendiater som sedan gör en grafisk upplaga till konstklubben.

Utlysning

 

31 OKT
Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and researchers in early stages of their career (max 5 years after PhD exam) to apply for grants for short-term study visits. The invitation is continuously open until October 31st, 2015, and the study visit should be carried out before December 31st, 2015.
Volvo Research and Educational Foundations

 

2 NOV
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

RJ ledigförklarar medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska forskningsinstituteten i Aten, Istanbul och Rom. Medel beviljas för att möjliggöra vetenskapligt arbete inom RJ:s hela verksamhetsområde, det vill säga humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

11 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen delar i år ut anslag på 1 miljon konor till svenska allergiforskare i form av forskningsanslag eller stipendier.
Konsul Th C Berghs stiftelse

 

 

30 JUNI 2016
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Planeringsbidrag för EU-projekt - Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
 • Stängda utlysningar: Gästforskarbidrag/Konferensbidrag/Publiceringsbidrag/Nätverksbidrag/
  Resebidrag/Utlandsstipendium/Journaliststipendium.

FORTE

 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 

 

Till sidans topp