Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2016-02-12De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

13 FEB
The University of Gothenburg Study Scholarship

The scholarship is intended for fee-paying applicants who have applied at universityadmissions.se, with a last application date of 15 January, and been offered an admission to a Master’s Programme offered by the University of Gothenburg, starting autumn semester 2016. The application period: February 1 – February 13, 2016.
Section of Admissions
 

 

15 FEB
DinEl Miljöfonden

Har du en idé till ett miljöprojekt men saknar finansiering? Det finns 1 miljon kronor i Miljöfondens pott nästa år och alla kan söka – såväl privatpersoner som företag och organisationer.
Göteborg Energi DinEl Miljöfond

 

15 FEB
Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond

Anslag för psykiatrisk forskning.
Utlysning

 

15 FEB
Alliance Française

Stipendium för högskole- och universitetsstudier i Frankrike. Svenska studenter bosatta i Frankrike och disputerade svenska studenter kan inte söka. Studenten kan inte söka stipendium för att endast följa språkstudier eller åka på studiebesök, för redan påbörjad kurs, ej heller för avslutad kurs. Obs! Även stipendier för lärare med undervisning i franska.
Alliance Française

 

15 FEB
Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond

Anslag för psykiatrisk foskning.
Utlysning

 

 

15 FEB
Letterstedtska föreningen

Anslag utdelas bl a till anordnande av nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer, tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse.
Letterstedtska föreningen

 

15 FEB 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Anslag och resebidrag för främjande av forskning inom beteskultur, vallkultur och fröodling eller för studier inom vallodling, vallfoderberedning och vallfoderutnyttjande.
KSLA

 

 

15 FEB 
Vitalis stipendium

Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som med stöd av digitalisering och nytänkande utvecklar användarnära innovationer.
Vitalis

 

16 FEB
Demensfondens forskningsstipendier

Fonden delar ut stipendier för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information.
Demensförbundet

 

17 FEB
Doktorandutbyte med UC Berkeley – Bo Samuelssons PhD Exchange Programme

Universitet kan nominera 4–8 doktorander för utbyte. Antalet platser kan variera. Berkeley avgör vilka doktorander som antas.
International Centre

 

17 FEB
Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien

Anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner, till exempel arkiv, bibliotek och museer. Programmet vänder sig till alla samhällets minnesinstitutioner som förvaltar samlingar vilka kan komma till användning för forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap.
Riksbankens Jubileumsfond

 

18 FEB
Stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne

Stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne delar 2016 ut ett stipendium på upp till 40 000 kr till stipendiat inom miljövetenskaplig forskning vid Chalmers eller Göteborgs universitet. Nu finns möjlighet att nominera kandidater.
Utlysning

 

 

18 FEB
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2016) eller avser att studera (ht 2016) vid svenskt universitet eller högskola. 
Ekmanstiftelserna

 

18 FEB 
Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse

Stipendium lämnas i form av en veckas fri vistelse för forskning vid Sigtunastiftelsens anläggning. Med forskning jämställs vetenskapliga seminarier och publicering av forskningsresultat. Stipendiat skall som regel vara doktorand eller längre kommen forskare med anknytning till universitetsinstitution.
Ekmanstiftelserna

 

18 FEB
Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Fondens målsättning med detta anslag är att genom en kraftfull satsning under en begränsad tid skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde. Detta innefattar även stöd till nationellt samordnade interventions­studier samt registerforskning.
Hjärt-Lungfonden
 

 

19 FEB
Svenskt vatten utveckling

Den projektverksamhet som SVU stöder ska till övervägande del vara inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar.  
Svenskt vatten
 

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond  - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län. Stipendier utgår för pågående studier vid universitet och högskolor (grund- och avancerad utbildning), yrkeshögskoleutbildningar eller motsv utbildningar. Ansökningsomgången börjar den 28 november.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

21 FEB
KVA - Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond

År 2016 ledigförklaras stipendier och anslag för forskning inom astronomi, inom ämnesområdet ”Fysik och astrofysik kring svarta hål och deras omgivningar”.
Utlysning
KVA

 

22 FEB
Ellen Fries stiftelse till svensk kvinnlig forskare för historisk forskning

Till svensk kvinna för vetenskaplig historisk forskning vid svenskt eller utländskt universitet, arkiv eller bibliotek. Berättigad att söka stipendium är kvinna, som antingen avlagt filosofie kandidat eller licentiatexamen, i båda fallen med överbetyg i historia, eller som genom utgivande av något historiskt arbete visat duglighet för vetenskaplig historisk forskning.
Uppsala universitet

 

22 FEB
E och C Bergströms stipendiestiftelse

Till behövande studerande. Företräde för studerande med namnet Bergström av den släkt med samma namn som bruksinspektoren Ejnar Oliver Bergström tillhörde samt studerande med namnet Kraft av den släkt med samma namn, som donator, bruksinspektorens änka Carolina Bergström tillhörde. Stipendium till sökande som styrkt släktskap utgår till studerande vid samtliga rikets universitet och högskolor.
Utlysning Uppsala universitetet

 

22 FEB 
Anderssons i Taflebord stipendiestiftelse

Till flitig och behövande studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust eller som har förälder bosatt där, med företräde för sökande från Tegneby församling.
Utlysning Uppsala universitet

 

 

22 FEB 
E Ohnés stipendiestiftelse

I första hand till släkting i rakt nedstigande led till kyrkoherden i Börstil, J.E.Arpi, som studerar vid något av rikets universitet.
Utlysning Uppsala universitet

 

 

22 FEB
Andrejs Berzins donationsfond

Till svensk eller utländsk forskare vid samtliga universitet och högskolor i Sverige för främjande av historisk forskning och skriftlig dokumentation av det lettiska folkets nationella liv före slutet av 1200-talet och från 1914 till 21 juni 1940.
Uppsala universitet

 

23 FEB 
Vetenskapsrådet 

 • Grants for NOS-HS workshops 2016 - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning - Klinisk behandlingsforskning
 • Olof Palmes gästprofessur - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Kerstin Hesselgrens gästprofessur - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Tage Erlanders gästprofessur - Naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Internationell postdok -  Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning,Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap
 • Konferensbidrag - Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning,Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Vetenskapsrådet

 

 

24 FEB
Udda bidrag ur Berghaus

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt till gagn för universitetets studenter. Bidrag beviljas endast till ändamål inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
UtlysningFil fak:s stipendier
 

 

26 FEB
Postdoc i Japan

Stiftelsen för Strategisk Forskning deltar i ett utbytesprogram med JSPS  med syftet att uppmuntra unga doktorer till ett forskarutbyte med ledande japanska forskargrupper. Programmet sträcker sig ett till två år. Sökande måste vara svensk medborgare, eller ha permantent uppehållstillstånd i Sverige.
SSF

 

26 FEB
Ericssons forskningsstiftelse

Stipendier åt forskare och studerande inom svenska universitet och högskolor för civilingenjörs-examen eller motsvarande utbildning, som vill bedriva forskning på de områden av elektrotekniken, vilket är av intresse för bolagets verksamhet. Stipendier kan exempelvis ges till studenter som vill göra sitt exjobb utomlands, huvudsakligen är det dock doktorander och doktorer som utgör målgruppen för stipendierma.
Ericssons forskningsstiftelse

 

26 FEB 
Riksarkivet

Bidrag till historisk och arkivvetenskaplig forskning ur Stiftelsen Riksarkivets samfond, Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond och Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond.
Riksarkivet

 

28 FEB 
Dr Per Håkanssons stiftelse 

Dr P Håkanssons forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food). 
UtlysningDr Per Håkanssons stiftelse

 

28 FEB
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2016

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel. 
UtlysningHandelshögskolan

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

Föreningen delar årligen ut anslag för forskning samt forskningsstipendier. Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi.
Föreningen Margarethahemmet

 

28 FEB 
Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner

Ett resestipendium om 10 000 kr till enskild person som stöd för projektarbete inom ramen för verksamhetsområdet för Svenska
Forskningsinstitutet i Istanbul.
FSIV

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

 

28 FEB
Scandinavian Photo

Planerar du ett spännande projekt? Bli en av våra stipendiater 2016 och dela på 100.000kr! Stipendiet är uppdelat i fyra olika kategorier; Foto, Film, Expeditions/äventyrs/action, Öppen kategori. Med stipendiet vill vi uppmuntra kreativitet och ge stipendiaterna en chans att ta sitt drömprojekt till nästa nivå.
Scandinavian Photo
 

 

29 FEB
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning

2016 års stipendium för diabetesforskning utlyses till unga forskare (post doc) vid svenska universitet. 80.000 kr finns i stipendiefonden för resestipendium och stipendium för post doc period (0-3 år efter disputation).
Rolf Lufts Stiftelse

 

29 FEB
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Anslag till anställning som doktorand (er) inom området forskning rörande personer med fysisk rörelsenedsättning.
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

29 FEB
F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa

Syftet med stipendiet är att stödja sådan vetenskaplig forskning som ur olika ämnes- och tidsperspektiv kan förväntas bidra till ökad allmän kunskap om och förståelse för svensk bryggerinäring; dess verksamhet, betydelse och förutsättningar.
Utlysning

 

 

29 FEB
Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation 2016

Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at the University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies. The extent of the studies should be at least three months.
Announcement Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation

 

29 FEB 
Kycklingstipendiet 2016

Stipendiet kan sökas av studenter eller personer som varit verksamma inom Pr, reklam, formgivning, design, illustration, film etc. max 3 år – oavsett yrkesroll.
Guldägget

 

29 FEB
Eduard Magnus Musikfond m.fl.

Stipendier för vidareutbildning i sång, instrument och tonsättning samt till aktiva och tidigare aktiva medlemmar ur Gbg Symfonikerna. Sökande skall ha avslutat sin musikaliska grundutbildning och vara verksam i Göteborgs musikliv.
Utlysning (Annons Metro 8/2-16)

 

 

29 FEB
Göteborgs Byggmästareförening

Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen SEK 100.000:- till stipendiet "Byggmästaren" i avsikt att befrämja byggmästeriyrket. Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri.
Göteborgs Byggmästareförening

 

29 FEB
Wendelapriset

Pris för bästa socialreportage i svensk press eller i bokform.
Utlysning
Wendelas vänner

 

29 FEB 
Stiftelsen Tysta Skolan

Stiftelsen har till ändamål att med anslag och stipendier stödja habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning. Välkommen med din ansökan till kategorierna: Audiologisk forskning samt Habilitering/Rehabilitering.
Stiftelsen Tysta Skolan

 

29 FEB 
STROKE-Riksförbundet

Forskningsbidrag, cirka 2,3 miljoner kr ur Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond och Kjellgrens fond. Projekten skall vara fokuserade på stroke.
STROKE-Riksförbundet

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

 • Internationellt stipendium - Studierna skall leda till en examen på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
 • Spetsstipendium Kultur - sökande skall vara antagen vid en konsthögskola eller liknande.
 • Spetsstipendium Lärare - kan sökas av studerande som genomgår lärarutbildning.

Ansökningar  tas emot från och med 1 nov 2015. Sökande bör vara mellan 20 och 28 år.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Student Scholarship from Unplag - Write an awesome essay on plagiarism

To boost your original writing skills, we'd be happy to give away $2.000 to the one who will create the most engaging essay on one of the topics mentioned in the Essay Requirements section.
Unplag

 

1 MARS
The Quarry Life Award

The Quarry Life Award is an international research competition for the promotion and education about biodiversity in quarries. Develop your project proposal around one of the following topics.

 • Habitat and Species Research
 • Biodiversity Management
 • Education and Raising Awareness
 • Beyond Quarry Borders (NEW)
 • Student Class Project (primary, secondary and undergraduate students)

The Quarry Life Award

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Stipendier för forskare och forskarstuderande för studier utomlands inom human nutrition och stipendier för gästforskare.
UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Fonden delar ut bidrag till forskning som kan öka kunskapen om celiaki. För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.
Svenska Celiakiförbundet

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet. Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

 

1 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer lektorer (ej vik lektorer) vid institution som räknas till humanistiska, samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde.
Utlysning AnnoncementFil fak:s stipendier

 

1 MARS 
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter för aktivt deltagande i musikterapikonferenser, studieresor eller kurser samt för egenterapi under musikterapiutbildningen. 
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 MARS
Stipendier för musikforskning

Medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 MARS
Svenska Byggnadsarbetareförbundet - Kulturstipendier

Stipendierna kan fås för vidareutveckling inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, till exempel litteratur, bildkonst och musik. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma, exempelvis journalistisk verksamhet.
Byggnads

 

1 MARS
Sven och Dagmar Saléns stiftelse

Två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).
Sven och Dagmar Saléns stiftelse

 

1 MARS 
Sahlgrenska akademin - Resebidrag

Vid Sahlgrenska akademin registrerade doktorander samt nyligen disputerade forskare att söka resebidragen. Resebidrag kan beviljas till internationella kongresser under förutsättning att aktivt deltagande planeras ske, d v s som föredragshållare eller ansvarig för posterpresentation.
Utlysning

 

 

1 MARS 
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Forskningsanslag ges företrädesvis till yngre forskare som är i början av sin karriär. Kliniskt relevanta projekt prioriteras, företrädesvis sådana som leder till förbättrad prevention, behandling och vård av HIV-infekterade patienter.
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

 

1 MARS 
Sweden-Japan Foundation

Stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag. Under 2016 kommer studenter att prioriteras.
UtlysningSweden-Japan Foundation

 

1 MARS
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Stipendier för ändamål avsedda att främja utbytet mellan Japan och Sverige. Anslag kan utgå till organisationer, institutioner och enskilda personer. Bidragen skall avse forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora och journalistik.
Utlysning SJSF

 

1 MARS
Filip Lundbergs stiftelse

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, samt utbildnings- och undervisningsverksamhet inom områden med anknytning till eller av intresse för liv-, sjuk- och annan personförsäkringsverksamhet.
Svenska Försäkringsföreningen

 

1 MARS
Ögonfonden

Ögonfonden stödjer vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Ögonforskare med anknytning till svenska lärosäten och kliniker är välkomna att söka forskningsstipendier.
Ögonfonden

 

1 MARS
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF delar ut resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige.
SSMF

 

1 MARS 
Skyltfonden

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel från Skyltfonden.
Trafikverket

 

 

1 MARS 
Stiftelsens Kempe-Carlgrenska Fonden

Fonden delar ut bidrag till utbildning, vård och forskning gällande barn och ungdomar. Vi vänder oss främst till organisationer och forskare men delar även ut musikstipendier till musikhögskolestuderande. 
KC-Fonden

 

1 MARS 
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

Föreningen har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnasjukvårdens område.
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

 

 

1 MARS
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Projektanslag och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

 

1 MARS
Lars och Astrid Albergers stiftelse

Forskning eller annan vetenskaplig verksamhet med anknytning till säkerhetspolitik och säkerhet i vid bemärkelse. Med säkerhet menas allt ifrån militär verksamhet till krishantering i samband med extraordinära händelser som exempelvis cyberattacker, grov brottslighet, miljöbekämpning.
Kungl Krigsvetenskapsakademien

 

1 MARS
Statens institutionsstyrelse

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i SiS forskningsprogram om vård och behandling av utsatta ungdomar och missbrukare, med fokus på vård och behandling under tvång. Särskilt efterlyses studier rörande hot och våld, den fysiska miljöns betydelse samt studier om utfall och uppföljning av vården.
SiS

 

1 MARS 
Tävla med din affärsidé i Venture Cup!

Moment Affärsidé - Skapa ett tydligt värdeerbjudande, beskriv dina kunder samt hur du ska kunna tjäna pengar på din idé.
Venture Cup


 

2 MARS
Skandinaviska forskningsstiftelsen för åderbråck och vensjukdomar

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion, särskilt forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i nedre extremiteterna och som bedrivs med anknytning till universitet belägna i Skandinavien.
Utlysning Venforsk

 

 

2 MARS
ÅForsk - Forskningsanslag

Anslag för forskning inom ändamålsområdena; Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror. Ansökan kan inges av forskare verksamma såväl vid universitet, högskolor och institut som inom industrin.
ÅForsk

 

2 MARS 
Nominera till CANs drogforskningspris

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning delar årligen ut ett pris, 25 000 kr till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. 
CAN

 

3 MARS
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Forskningsinstitutsdoktorand – FID

SSF avsätter 20 miljoner kronor för bidrag som forskningsinstituten söker i konkurrens. Tanken är att programmet ska utlysas varje år. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

3 MARS
Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd

Ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.
Handelns Utvecklingsråd

 

3 MARS
Hjärnfonden -  Forskningsstöd 2016

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Utöver Hjärnfondens öppna forskningsbidrag finns det även riktade anslag att söka.
Hjärnfonden
 

 

4 MARS
2016 års administrativa pris vid Göteborgs universitet 

Pristet har instiftats för att uppmärksamma initiativ som har bidragit till högre kvalitet och för att stimulera utveckling av universitetets administration. Utöver ära och diplom får mottagaren ett resebidrag på 15 000 kr per person eller max 50 000 kronor. I motprestation förväntas mottagaren bland annat blogga från sin prisresa och föreläsa om sin belönade idé.
Kvalitetsarbete i administrationen

 

7 MARS
The Swedish Fulbright Commission

The Swedish Fulbright Commission is pleased to announce that the host of the 2016-17 Hildeman Fellow will be the University of Massachusetts Amherst. The Program in German and Scandinavian Studies is seeking a dynamic Swedish scholar with experience in the areas of history, immigration, literature, film and media, contemporary history or politics to address The Making of Multicultural Sweden during Spring Semester 2017.
Announcement The Swedish Fulbright Commission

 

7 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagande Ämnet för doktorsavhandlingen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

 

9 MARS
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

 • Gästforskarstipendier vid Grez-sur-Loing, Frankrike, 2016. Stipendierna omfattar fri bostad under den aktuella perioden samt SEK 20.000 för att täcka omkostnader.
 • Skrivarstipendier vid Villa Martinson, Jonsereds herrgård, 2016

KVVS
 

 

10 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna - Gästforskarstipendier

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige. Behörig att söka svensk forskare som är värd för utländsk forskare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

10 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna - Sabbatsstipendier

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

10 MARS
Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är 25–35 år, har en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik/beteendevetenskap? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Utlysning

 

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

 

10 MARS
Vetenskapsrådet

Utlysning av forskningsmedel för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar.
Vetenskapsrådet

 

10 MARS
Resestipendium till ICPSR:s sommarskola 2016

Resestipendiet delas varje år ut till fem-tio doktorander eller nydisputerade forskare för deltagande i ICPSR:s sommarskola.
Svensk Nationell Datatjänst

 

10 MARS
The Dan David Prize

The Dan David Prize awards scholarships to doctoral and post-doctoral researchers, carrying out research in one of the selected fields for the current year (Past-Social History-New Directions, Present-Combatting Poverty, Future-Nanoscience). Registered doctoral and post-doctoral researchers who study at recognized universities throughout the world, and whose research has been approved, are eligible to apply.
The Dan David Prize

 

10 MARS 
American Scandinavian Society Cultural Grant

In order to be considered you must:

 1. Be an artist with ties to at least one of the Scandinavian countries
 2. Be actively engaged in creative work to explore/interpret/promote Scandinavian culture
 3. Show skill, talent, and aspiration in the chosen field of your art
 4. Reside in the Tri State area (NY, NJ, CT)
 5. Be present to personally accept the Cultural Grant at our cultural grant award ceremony this May in New York City

American Scandinavian Society
 

 

11 MARS
ABF Kulturpris 2016

Priset delas ut till en eller flera personer som är, eller har varit, bosatta i Göteborg och gjort besående insatser för kulturen i Göteborg.
Utlysning ABF Göteborg

 

14 MARS
Föreningen Gamla Norrköping  - Humaniststipendium

Stipendium  för studier på högre nivå inom ämnesområden med historisk anknytning. Sökande skall vara född i Norrköping, ha studerat där eller vara studerande vid Linköpings Universitet.
Föreningen Gamla Norrköping

 

15 MARS
Forskarskola neutronspridning

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 120 + 100 miljoner kr för Forskarskola neutronspridning med högsta internationella vetenskapliga nivå.
SSF

 

15 MARS
NordForsk - The Nordic Societal Security Programme

NordForsk, together with the Economic and Social Research Council (ESRC) and the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) is issuing a call for proposals within the Nordic Societal Security Programme.
NordForsk

 

15 MARS
Fondazione Famiglia Rausing 

Ett postdok-stipendium vid Svenska Institutet i Rom inom humanistisk forskning, särskilt de antikvetenskapliga, arkeologiska, historiska, språkvetenskapliga och estetiska disciplinerna.
UtlysningSvenska Institutet i Rom

 

15 MARS
RBU:s forskningsstiftelse

Forskningsstiftelsen stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer funktionshinder, förbättrar funktioner och ökar delaktigheten för barn och ungdomar.
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

 

15 MARS 
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelse har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan beviljas till bl a exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Stiftelsen delar ut anslag till vetenskaplig forskning och undervisning vid universitet och högskola. Vetenskapsfonden delar även ut medel för utbildning. Studerande skall bifoga studieintyg samt beslut från CSN.
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

 

15 MARS
Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Resestipendierna kan sökas av en eller flera personer verksamma inom kultursektorn i Västra Götaland.
Västra Götalandsregionens kulturnämnd

 

15 MARS
Kvinnliga Läkares Klubbs hjälpfond

Stipendium kan sökas av kvinnlig läkare som önskar delta i kongress som bedöms skapa förutsättningar för ett ökat informations- och kunskapsutbyte på områden av särskilt intresse för kvinnliga läkare.
Kvinnliga Läkares Klubbs hjälpfond

 

 

15 MARS 
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Stiftelsen har till syfte att främja forskning och utveckling och lämna understöd till utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen.
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

 

 

15 MARS
Tessinsällskapet

Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike. Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller motsvarande examen kan söka. Stipendier utgår inte för utbytesstudier.
Tessinsällskapet

 

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Stiftelseansökan.se

 

16 MARS
NordForsk

Call for pre-proposals for Nordic Centres of Excellence: Advancing the bioeconomy transition in the Nordic region
NordForsk

 

16 MARS
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) i Göteborg

KVVS utlyser forskningsstipendier från egna fonder/stiftelser och Adlerbertska forskningsstiftelsen. Stipendier ges till juniora och seniora forskare inom olika ämnesområden.
Regelverk stipendier 2016Ansökningsblanketter seniora 2016Ansökningsblanketter juniora 2016 KVVS
 

 

17 MARS
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Sveriges Advokatsamfund

 

20 MARS 
Olof Palmes Minnesfond
- Palmestipendiet
Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitioner. I den mån fonden ger stipendier för studier ska dessa ligga inom något av områdena fred och gemensam säkerhet, internationell förståelse och mänskliga rättigheter. Det som oftast beviljas är stipendium för resor och omkostnader i samband med examensarbete eller fältstudier.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 MARS
Ridderstads Stiftelse - Presshistorisk forskning

Stiftelsen delar varje år ut mellan två och fem miljoner kronor till kvalificerad forskning inom de tre intresseområdena: journalistik, reklam och grafisk teknik.
Ridderstads Stiftelse

 

22 MARS
Fil fak - Gästföreläsare 2016/17

Institutioner vid Naturvetenskapliga fakulteten inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän lå 2016/17.
Utlysning
 

29 MARS
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien - Gästföreläsaranslag

Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.
Vitterhetsakademien

 

29 MARS 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 • Stiftelsen Enboms Donationsfond - forskning i Medelhavsområdet.
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond - forskning i Norden inom det textilhistoriska området.
 • Stiftelsen Gihls Fond - studier vid Svenska Institutet i Rom.
 • Stiftelsen S.B.F. Janssons Minnesfond - studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.
 • Brusewitz donationsfond - bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.
 • Stiftelsen Gellerstedts fornminnesfond -  arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).
 • Stiftelsen Nordins fond - historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.

Vitterhetsakademien

 

 

30 MARS
Stiftelsen Siamon

Stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Bland ansökningarna prioriteras resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser.
Stiftelseansökan.se
 

 

31 MARS
Borealis Student Innovation Award

International competition for students in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals.  Application period: September 1, 2015  - March 31, 2016.
Borealis

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond 
Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 MARS
Rolf Luft Award 2017

The Rolf Luft Foundation invites nominations for the 2017 Rolf Luft Award in Endocrinology and Diabetes research.
AnnouncementThe Rolf Luft Foundation

 

31 MARS
Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium 2016

Stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln. Stipendiet omfattar två delar, dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc. www.sacc-usa.org och dels ett stipendiebelopp om 180 000 kr.
Handelshögskolan

 

31 MARS
Avfall Sverige

Bidrag till utvecklingsprojekt inom avfalls- och återvinningsområdet 2014-2016 inom främst följande områden: Förebyggande och återbruk, Konsumentbeteenden , Råvaror och avsättning.
Avfall Sverige

 

31 MARS 
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Stipendier för främjande av vetenskaplig forskning i danskonst. Ansökningar som syftar till spridning av forskningsresultat prioriteras. En kompletterande stipendieform, för den som behöver förlägga sin forskning till Paris, är att kostnadsfritt få bo i Carina Aris Hedersbostad.
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

 

31 MARS
FoU-anslag från Richertska stiftelsen

Stipendier delas ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. SWECO AB

 

31 MARS 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

31 MARS 
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

Utbildningsstipendier för studerande inom textil och konfektion. Stipendier kan sökas av studerande eller medarbetare i tekoföretag som genomgår
tekoutbildning på gymnasial-, eftergymnasial- eller högskolenivå.
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

 

 

31 MARS
The Taiwan Scholarship Program 2016

1.Taiwan Scholarship - For international students to undertake degree programs(Master and Doctoral)in Taiwan in any field.
2. Huayu Enrichment Scholarship(HES)- To encourage international students and individuals to undertake Mandarin study in Mandarin training center of Taiwanese university.
Taipei Mission in Sweden

 

31 MARS 
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Stipendium utgår endast till fysiska personer för studier, varmed avses studier på gymnasienivå fram till och med en första akademisk examen. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst.
Uppfostringsfonderna

 

31 MARS
Stiftelsen Bengt Lundqvist minne

Berättigade att söka är forskare och studerande vid samtliga läroanstalter samt organisationer med syfte att främja ungdomars intresse för kemiutbildning.
Svenska Kemistsamfundet


 

 

1 APRIL
Stiftelsen Karl Staaffs fond

Stiftelsen ger i enlighet med testamentena ekonomiskt stöd dels till vissa aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.
Stiftelsen Karl Staaffs fond

 

1 APRIL 
Annastina och Gösta Lexts stiftelse

Stiftelsen förvaltas av Landsarkivet i Göteborg och ger bidrag till arkivforskning med västsvensk inriktning.
Riksarkivet

 

1 APRIL 
Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Ett antal stipendier för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Stipendier ges ej till person för egna studier utomlands. Dock kan examensarbete och dylikt med allmänt exportintresse komma ifråga.
Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

 

 

1 APRIL 
Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Bidrag till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Bidrag kan exempelvis lämnas till fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn- och ungdomsgrupper.
Bidrag lämnas inte till enskilda personer.
Utlysning
 

 

4 APRIL 
Hakon Swenson Stiftelsen

Stiftelsen har till syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet och tar emot ansökningar inom dessa områden. Den forskning som stiftelsen finansierar ska hålla hög akademisk kvalitet och samtidigt bidra till praktiskt och relevant kunskap som driver handeln framåt.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

 

4 APRIL 
Inger Bendix Stiftelse för Medicinsk Forskning

Forskningsstipendier eller forskningsanslag inom områdena reumatologi samt hjärt­ och kärlsjukdomar främst med inriktning på klinisk forskning.
Utlysning
 

5 APRIL 
Tävla med din affärsidé i Venture Cup!

Moment Affärsplan - Syftet är att du ska tänka igenom och analysera alla väsentliga delar i ditt affärskoncept.
Venture Cup

 

15 APRIL
Mellansvenska Handelskammaren

Resestipendier för utlandsstudier och praktik inom ämnesområdena handel och industri. Behöriga att söka är yngre personer som är födda eller uppväxta i Gävle.
Mellansvenska Handelskammaren

 

15 APRIL 
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 APRIL 
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering. RFSU

 

22 APRIL
Stiftelsen Gerda Boëthius Minnesfond

Ett eller flera stipendier för vetenskapliga undersökningar inom konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Zornmuseet

 

25 APRIL
The Swedish Fulbright Commission
- the Academic Year 2017-18
Grants for Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. 
The Swedish Fulbright Commission

 

27 APRIL 
NordForsk

NordForsk launches a call for proposals within the programme "Gender in the Nordic Research and Innovation Area".
NordForsk

 

30 APRIL 
Asia Exchange scholarships

The application round for Asia Exchange scholarships for autumn 2016 is now open! Asia Exchange wishes to encourage students to study abroad in Asia. Scholarships are awarded twice a year up to 5 students and are worth of 500 € each.
Announcement
 

30 APRIL
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Bidrag till forskning och utvecklingsarbete inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning.
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

30 APRIL 
Anton Nyströms stipendium

Stipendium till forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige i vid bemärkelse, dess historia och pedagogik, sociologiska perspektiv och folkbildningens insatser inom musik, teater, litteratur, bibliotek, museer mm liksom dess nordiska och internationella relationer.
Utlysning Stockholms Arbetareinstitutsförening

 

30 APRIL 
Södermalms Arbetarinstituts stipendier

Stipendierna är avsedda för forskare som bedriver eller har bedrivit forskning kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.
UtlysningStockholms Arbetareinstitutsförening

 

30 APRIL
Elna Bengtssons Fond

Anslag till vetenskaplig forskning om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och stadsmiljöer.
Elna Bengtssons Fond

 

 

30 APRIL
Svenska Spels forskningsråd

Stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer. Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag.
Utlysning
 

 

1 MAJ
Stiftelsen Natur & Kultur

Arbetsstipendier om vardera 100 000 kr. Stipendierna kan sökas av "forskare, journalister, författare och liknande". Syftet är att sprida kunskap och bidra till ett samtal om pågående forskning.
Natur & Kultur
 

 

1 MAJ
Stiftelsen Natur & Kultur 

Stipendier om vardera 100 000 kr för folkbildande böcker som bidrar till det offentliga samtalet. Det kan handla om reportage, debatt, essä eller liknande.
Natur & Kultur

 

1 MAJ
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt. Disputerade forskare vid högskola, universitet eller annan akademisk forskningsmiljö kan ansöka.
MUCF

 

3 MAJ 
ARQ Stiftelsen för Arkitektur - Doktorander

Bidrag till lic/doktorandstudier för praktikrelevanta projekt inom de prioriterade FoU-områdena samt för spridning av forskningsresultat kan ges.
Stiftelsen för Arkitektur
 

 

4 MAJ
IRC - Industrial Research Centres

The Swedish Foundation for Strategic Research announces SEK 400 million in a national call for proposals for long term problem and application driven Industrial Research Centres that meet the highest international scientific standards. The call aims to stimulate truly collaborative research between industry, research institutes, and academia.
SSF

 

10 MAJ
SSF - Big Data och Beräkningsvetenskap

SSF presenterar en helt ny utlysning, Big Data och Beräkningsvetenskap! Programmet utformas som ett rambidrag på 200 miljoner kronor. Utvalda projekt får 4 till 7 miljoner kronor utdelat årligen under en femårsperiod.
Utlysning Annoncement
SSF

 

 

10 MAJ 
Johnny Ludvigsson-prize

Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes. The prize winner should be a Nordic citizen (of Denmark, Finland,
Iceland, Norway, or Sweden).
AnnouncementThe Swedish Child Diabetes Foundation
 

 

15 MAJ
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
- SSMF:s Stora Anslag
SSMF utlyser ett 4-årigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag. Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen högst 5 år före ansökningstidens utgång. Ansökningsperioden pågår från 15 april till 15 maj.
SSMF

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2016

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs Universitet.
Utlysning AnnouncementAndra AP-fonden

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten

 

30 JUNI
Olle Jonson-priset

Tävling för dig som gör examensarbete inom kvalitets-/ verksamhetsutveckling. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet. Tävlingsbidraget skall utgöras av examensarbete eller motsvarande uppsats på högskolenivå omfattande minst 10-poäng (lägst C-nivå).
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet

 

17 AUG
Better Use of Antibiotics Prize

A prize of €1 million will be awarded to the person or team that develops a rapid test to tell whether a patient needs to be treated with antibiotics or not, the European Commission announced today.
European Commission

 

15 SEPT
Schwarzman Scholars

Designed to prepare the next generation of global leaders, Schwarzman Scholars is the first scholarship created to respond to the geopolitical landscape of the 21st Century. Whether in politics, business or science, the success of future leaders around the world will depend upon an understanding of China’s role in global trends. The program will give the world’s best and brightest students the opportunity to develop their leadership skills and professional networks through a one-year Master’s Degree at Tsinghua University in Beijing – one of China’s most prestigious universities. The program is open to those aged between 18 and 28 with strong English language skills. Application opens in April 2016.
The Schwarzman Scholars

 

21 SEPT
J O Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

The Perstorp Group

 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?