Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2015-09-18


 

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens Stiftelse

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola.
Erik Philip-Sörensens Stiftelse

 

20 SEPT
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.
Stiftelseansökan.se

 

20 SEPT
Jerringfonden

Stöd till forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med  fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.
Jerringfonden

 

21 SEPT
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Medel utlyses till en stark forskningsmiljö för forskning kring privatpersoners inställning till privatekonomisk risk och val av försäkring, med specifikt fokus på den yngre generationens val och inställning till dessa frågor. Av intresse är också forskning kring hur kundrelationer påverkas i ett alltmer digitaliserat samhälle.
UtlysningLänsförsäkringsbolaget

 

21 SEPT
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Forskningsbidrag för forskning om ömsesidiga försäkringsbolag. Utlysningen är öppen för forsknings- och utvecklingsprojekt med tydlig forskningshöjd och nyhetsvärde inom områden som berör den ömsesidiga associationsformen, då särskilt inom bank- och försäkringsområdet.
Länsförsäkringsbolaget

 

21 SEPT 
J O Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

22 SEPT
Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

NOP-HS and the Swedish Research Council invite proposals for funding of costs incurred in connection with the publication of Nordic scientific publications in humanities and social sciences.
Swedish Research Council

 

22 SEPT 
STIFTELSEN BIRGIT OCH BIRGER WÅHLSTRÖMS MINNESFOND FÖR DEN BOHUSLÄNSKA HAVS- OCH INSJÖMILJÖN

Stiftelsen utdelar medel för vetenskaplig undervisning eller forskning till fromma för den bohuslänska havs- och insjömiljön. Med detta avses omgivande hav, kustvatten samt insjöar och vattendrag i eller omkring Bohuslän.
Utlysning
 

 

22 SEPT 
Uppsala universitet- Stiftelsen Anderssons i Taflebord

Ett stipendium å 50 000 kr ur stiftelsen till flitig, ordentlig och behövande studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust eller som har förälder bosatt där.
UtlysningAnnouncementUppsala universitet

 

22 SEPT 
Uppsala universitet - S Helmfeldts stipendiestiftelse

Två släktstipendier å 47 000 kr till behövande, flitiga studerande som är släktingar till fältmarskalken S. G. Helmfeldt samt ett stipendium å 47 000 kr till behövande, flitig studerande som är släkting till fältmarskalkinnan M. H. Helmfeldt, född von Parr.
Utlysning Announcement Uppsala universitet

 

22 SEPT
Uppsala universitet - Knigges stiftelse

Ett eller flera resestipendier å smlgt 80 000 kr för resor inom Sverige till lärare eller studerande "som lagt god grund uti den allmänna och enskilda hushållningen med de delar, som härtill höra, botanik, matematik och fysik".
Utlysning Announcement Uppsala universitet

 

22 SEPT
Uppsala universitet - Selma Andersons stipendier

Ett eller flera stipendier å sammanlagt 250 000 kr till kvinna som är doktorand eller tagit doktorsexamen vid något av landets universitet samt visat vetenskaplig begåvning. Utdelas för utgivande av vetenskapligt arbete, undersökning eller resa.
Utlysning Uppsala universitet

 

22 SEPT 
Uppsala universitet - Nilsson-Aschans släktstipendier

Stipendier utdelas till vid rikets universitet studerande släktingar till bergsrådet Johannes Laurentius Aschan. 
Utlysning Announcement Uppsala universitet

 

22 SEPT
Alfons Lauris´Stiftelse

Stipendier för forskare/forskarstuderande å sammanlagt 56 000 kr för historisk forskning i vid mening i Lettlands historia efter 1940.
Utlysning Announcement Uppsala universitet

 

22 SEPT
Uppsala universitet - Nissers släktstipendier

Stipendier utdelas till vid rikets universitet eller annan statlig högskola studerande släktingar till överstelöjtnant W A Nisser eller krigsrådet S C Nisser.
Utlysning Announcement Uppsala universitet

 

22 SEPT
Uppsala universitet - Medicinska fakultetens stiftelse för psykiatrisk och neurologisk forskning

Stipendier utdelas till främjande av vetenskaplig forskning inom psykiatri och neurologi, främst beträffande de s.k. funktionella nervsjukdomarna. Berättigad att söka stipendium är svensk medborgare som forskar inom nämnda områden vid de medicinska läroanstalterna i landet.
Utlysning AnnouncementUppsala universitet
 

 

23 SEPT 
Riksantikvarieämbetet - FoU-medel 2015

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 15 miljoner kronor per år. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.
Riksantikvarieämbetet

 

24 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser 300 miljoner i rambidrag inom programmet Materialvetenskap - nya metoder för syntes och process. Nya material har ett brett användningsområde, från smartphones till energieffektiva byggnader.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

24 SEPT 
STINT - South Africa-Sweden Research Cooperation

Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad. Projekten kan vara upp till tre år. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en sydafrikansk part. Parallellt med ansökan till STINT ska en motsvarande ansökan inlämnas av sydafrikansk samarbetspart till National Research Foundation (NRF).
STINT

 

25 SEPT 
Avfall Sverige

Utlysning för utvecklingsprojekt inom avfalls- och återvinningsområdet 2014-2016.
Avfall Sverige

 

25 SEPT 
STINT - Joint China-Sweden Mobility

Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad. Projekten kan vara upp till tre år. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en kinesisk part. Parallellt med ansökan till STINT ska en motsvarande ansökan inlämnas av kinesisk samarbetspart till National Natural Science Foundation of China (NSFC). 
STINT

 

27 SEPT *Application deadline extended to September 27, 2015*
Scholarship at the Swedish-American Chamber of Commerce in New York

The scholarship will allow a young professional to work at the offices of SACC New York for a period of twelve months starting January 2016 and ending December 2016. An Ideal Applicant Profile: A recent graduate of, or a final year business student at, a leading Swedish university.
The Bertil Edlund ScholarshipThe Mikael Ahlström ScholarshipSACC New York

 

28 SEPT
Syskonen Ungerts stiftelse

Stipendier till teologie studerande vid rikets universitet, vilka avse att ingå i Svenska kyrkans tjänst, i första hand de som är födda eller kyrkskrivna i Jönköping.
Utlysning och blankett

 

29 SEPT 
Energimyndigheten

Sista utlysningen i forskningsprogrammet Fjärrsyns nuvarande programperiod.
Energimyndigheten

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser.
Centre for Retailing

 

30 SEPT
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Det årliga priset utdelas till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.
 • Stipendierna ges till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.
 • Projektbidragens syfte är att stärka den externa forskningskommunikativa processen, bl a den som åsyftas i universitetens "tredje uppgift", t ex genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet.

Lars Salvius-föreningen

 

30 SEPT 
Viking Olov Björk’s scholarship

Viking Olov Björk’s scholarship supports research in the intersection between medical technology and its close to clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university.
Announcement
 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningens Stipendium 2015

Stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri).
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT 
Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

Forskningsfonden stöder vetenskaplig forskning om hjärtsjukdomar och lungsjukdomar, speciellt inom rehabilitering och prevention. Medel från forskningsfonden ges företrädelsevis till patientnära forskning som förbättrar livsvillkoren och livskvalitén för berörda målgrupper.
UtlysningRiksförbundet Hjärtlung

 

30 SEPT 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning  framför allt forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov. Ansökningsperiod: 12 aug - 30 sept.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

30 SEPT 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Ansökningsperiod: 3 aug -  30 sept.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Stiftelsen anslår medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken.
Stiftelseansökan

 

30 SEPT
Svensk biblioteksförening

Forskningsinitierande stöd  för att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. De som söker ska vara disputerade. Sökanden behöver inte vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Svensk biblioteksförening

 

30 SEPT 
The Bergman Estate on Fårö

The Bergman Estate on Fårö invites applications for visits to its retreat estate. Applicants must be able to document professional accomplishments and output, provide a description of the project they intend to work with on Fårö. The Bergman Estate is also open to group projects.
The Bergman Estate on Fårö

 

30 SEPT
Bo Rydins stiftelse

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Forskningsanslag, Resebidrag till doktorander och stipendier för bästa examensarbete .
UtlysningBo Rydins stiftelse

 

30 SEPT
Bromanska stiftelsen för forskning och företagande

Six scholarships are intended for scientific research focusing mainly on entrepreneurship. The scholarships are intended for scientific research, mainly focusing upon entrepreneurship in a broad sense, as linked to the research areas at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Both international and locally based applicants are encouraged to apply.
AnnouncementThe School of Business, Economics and Law

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

VoK delar årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse ; energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri.
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT 
Stiftelsen Petersenska hemmet

Villkor för sökande av stipendium: Kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier. Studierna skall var yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och mer än hälften av utbildningstiden skall vara avslutad. Ansökningsperiod: 15 aug - 30 sept.
Stiftelsen Petersenska hemmet

 

30 SEPT 
Cancer- och Allergifonden

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning.
Cancer- och Allergifonden

 

30 SEPT 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Stiftelsen lämnar anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT 
Pia Ståhls Stiftelse

Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning på universitetsnivå, samt främja vård och utbildning av barn och ungdom. Framförallt inriktar sig stiftelsen på projekt i Sveriges södra region.
Pia Ståhls Stiftelse

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT 
Reumatikerförbundet - Forskningsanslag 2016

Anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. 
Reumatikerförbundet

 

30 SEPT 
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland under perioden 1 januari 2016 till 30 juni 2016. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel. Fonden kan däremot inte vara behjälplig med fondmedel i samband med utbytesår eller -termin i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

30 SEPT 
Edwin Jordans Stiftelse för Oftalmologisk forskning

Anslag till vetenskaplig forskning rörande ögonsjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration samt utveckling av nya behandlingsmetoder och framtagande av optiska eller andra hjälpmedel för denna typ av sjukdom.
Utlysning

 

 

30 SEPT
Halmstads Handelsförening

Stipendium för eftergymnasiala studier med inriktning på handel och ekonomi. Stipendium kan endast tilldelas sökande född eller uppvuxen i Halmstads Kommun.
Halmstads Handelsförening

 

30 SEPT
Selma och Fritz Kreiskys stiftelse

Stipendiet tilldelas manlig eller kvinnlig studerande som är inskriven vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och bedriver studier på läkarprogrammet.
Sahlgrenska akademins Studentkår

 

30 SEPT
Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna, företrädesvis cancersjukdomar. 2015  prioriteras forskning kring artros och då i synnerhet forskning kring sjukgymnastik och rehabilitering.
Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Kone Foundation

Funding for people of all nationalities working in Finland, and for Finns working abroad. Foreign nationalities working abroad should have some kind of connection with Finland. Research funding is awarded for humanities, social sciences, environmental research, and artistic research.
Kone Foundation

 

30 SEPT 
The Japan World Exposition Commemorative Fund, Fiscal Year 2016

Projekten skall  bidra till ökad internationell förståelse, vilket omfattar:

 • Projekt som främjar internationellt kulturutbyte och internationell goodwill.
 • Internationella projekt inom områdena vetenskap, utbildning, social välfärd, sjukvård och allmän hälsovård.
 • Internationella projekt med inriktning på bevarande av natur och miljö.

Japanska Ambassaden i Sverige
 

 

1 OKT 
TT:s Fotostipendium 2015

TT:s Fotostipendium riktar sig till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet  - Uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2014/2015. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne - Examensarbeten

Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål (markvård, vattenvård eller växtskydd) och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet utlyser årligen stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
UtlysningSpritmuseum

 

1 OKT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2015

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse. Styrelsen välkomnar särskilt ansökningar för studier som avser ny teknik som enkelt främjar nyttjandet av naturresurser med undantag av fossila bränslen.
Svenska Försäkringsföreningen

 

1 OKT
STINT -  Korea-Sweden Research Cooperation

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

1 OKT
STINT - Postdoctoral Transition Grants

Programmet avser vidareutveckling av de internationella kontakterna efter postdoc-perioden. Det handlar således inte om att finansiera en traditionell postdoc-period utomlands. Projektets varaktighet är upp till tre år. Medlen ska användas för mobilitet, vistelser utomlands och utländska forskares vistelser i Sverige. Sökande ska vara aktiv och anställd vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

1 OKT
Njurfonden

Forskningsbidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Projekten skall ha medicinsk karaktär och bedrivas i Sverige.
Njurfonden

 

1 OKT 
Estrid Ericsons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

1 OKT
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskild forskare till projekt inom alla ämnesområden. För närvarande utdelas c:a 7 miljoner kronor årligen till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade på anslag i storleksordningen 5.000 – 60.000 kronor.
UtlysningStiftelsen Lars Hiertas Minne

 

1 OKT 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om

 • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
 • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

UtlysningIFAU

 

1 OKT 
Skyltfonden

Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Skyltfonden

 

1 OKT 
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Stiftelsen har som uppgift att stödja sådan forskning och kunskapsspridning, som kan öka möjligheterna för dessa att leva och utvecklas så likt sina jämnåriga kamrater som möjligt. Huvudsaklig målgrupp för detta stöd är forskare och praktiker inom områdena vård, skola och omsorg.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 OKT 
Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier.
Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 OKT 
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter. Av studerande prioriteras sökande som utbildar sig och forskar på magister- och doktorandnivå.
Kungliga Musikaliska Akademien

 

1 OKT 
Stiftelsen Hörselforskningsfonden

HRFs hörselforskningsfond stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation.
Hörselskadades Riksförbund

 

1 OKT
Brottsofferfonden

Stöd till forskningsprojekt som fokuserar på brottsoffer, viktimologisk forskning, omfattar olika discipliner som till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och medicin. Även inom andra ämnen, till exempel ekonomi och media, finns behov av brottsofferforskning.
Brottsoffermyndigheten

 

1 OKT 
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Bidrag till forskning om barn och handikapp. Anslag kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Tema för året är: Dolda återkommande eller kroniska funktionshinder hos barn – medicinska och psykologiska konsekvenser.
UtlysningStiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

 

1 OKT 
Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND

Fonden stöder svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV-infektion och AIDS.
Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND

 

1 OKT 
Postdoktorstipendier för utbildning i Sverige

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för utländska disputerade forskare att verka vid svensk vetenskaplig institution. Behörig att ansöka är svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

1 OKT 
Gästforskarstipendier

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige. Behörig att söka är svensk forskare som är värd för utländsk forskare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

1 OKT
Sabbatsstipendier

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

1 OKT
Axel Linders stiftelse

Bidrag lämnas till medicinsk forskning:  t ex Åldrandets sjukdomsproblematik, Demenssjukdomar, Kroniska sjukdomstillstånd, Habilitering och rehabilitering av barn och ungdomarm Detsamma avseende personer som efter oyckshändelser blivit handikappade, Förebyggande och hälsofrämjande insatser.
NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen

 

1 OKT 
Stipendier till musikforskning

Kan sökas av studenter inom master- eller magisterutbildning (inför examensarbeten), doktorander och verksamma forskare inom och utanför högskolan. Ansökan kan avse musikvetenskap, konstnärlig musikforskning, musikpedagogisk forskning eller musikanknuten forskning inom andra discipliner.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander.
Reumatikerförbundet

 

1 OKT
Greta Bergs Minnesstiftelse – fondmedel för syn- och/eller hörselskadade

Fonden fördelar medel till:

 • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
 • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade
 • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Utlysning
 

1 OKT
Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge. Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i tre huvudinriktningar:

 • Hästens hälsa, prestation och välfärd
 • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring
 • Hästens roll för människan, samhället och miljön

Stiftelsen Hästforskning

 

1 OKT
Cancerfonden

 • Klinisk cancerforskartjänst (50%)
 • Postdoktortjänst
 • Senior Investigator
 • Award Junior Investigator Award

Cancerfonden

 

1 OKT 
Västra Götalandsregionen - FoU om mänskliga rättigheter

VG söker forskare till två olika forskningsuppdrag: ett projekt handlar om om funktionshinderrörelsens relation till offentlig sektor och ett projekt om anmälningar till patientnämnderna utifrån ett mänskliga rättigheter-perspektiv.
Västra Götalandsregionen

 

1 OKT 
Nordiska Afrikainstitutet - Studier om Afrika i de nordiska länderna

 • Studiestipendierna avser en månads vistelse vid institutets bibliotek.
 • Stipendier för doktorander - arbeta med doktorsavhandlingen i Uppsala. 

Nordiska Afrikainstitutet

 

1 OKT 
Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål

Ekonomiskt stöd dels till aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.
Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål

 

1 OKT
IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsen skall främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området.
IDO-stiftelsen

 

 

1 OKT 
The Erik Allardt Fellowship

A residential fellowship for scholars with a tenured or long-term position in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Candidates may come from any discipline within the humanities and social sciences and related scholarly fields. Candidates must have held their PhD for at least three years by the time of application.
Swedish Collegium for Advanced Study

 

 

1 OKT
MS-Forskningsfonden

Insamlingsstiftelsen stöder forskning om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis multipel skleros.
MS-Forskningsfonden

 

 

1 OKT 
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande

Stipendier delas huvudsakligen ut till personer med lärarexamen. För att vara berättigad att få stipendium bör man ha varit verksam inom det pedagogiska fältet några år efter examen.
SFUB

 

1 OKT 
NHR-fonden

Fonden skall stödja medicinsk forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar. Fonden skall också stödja socialt och beteendevetenskaplig forskning- och utvecklingsarbete inom området. klinisk anpassad forskning som direkt kommer våra medlemmar till gagn prioriteras.
Neuroförbundet

 

 

2 OKT 
Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförs.bolaget Land och Sjö höst 2015

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.
Svenska Försäkringsföreningen

 

2 OKT 
Stiftelsen för Njursjuka

Stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för Njursjuka

 

2 OKT
Stiftelsen för Arkitekturforskning

Stipendier kan ges för examensarbeten inom Teknik och Design om 50000 kr. Bidrag till studieresor, material och kurser med anknytning till ordinarie grundutbildning ges ej.
Bidrag till lic/doktorandstudier för praktikrelevanta projekt inom de prioriterade FoU-områdena samt för spridning av forskningsresultat kan ges. Bidrag till studieresor, material och kurser utanför ordinarie forskarutbildning ges ej.
ARQ
 

 

4 OKT
MoRE - Mobility for Regional Excellence

Region Västra Götaland invites highly experienced researchers from all nations to submit research proposals. The research should be in the area of Sustainable transport solutions, Life science, Green chemistry, Marine environment and the maritime sector, Urban development, Material sciences, Sustainable production, Information and communication technologies, Energy, Textile/Fashion/Design, Cultural and creative industry, Food production/Green industries and/or Tourism.
Region Västra Götaland

 

5 OKT
Filip Lundbergs stiftelse höst 2015

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, samt utbildnings- och undervisningsverksamhet inom områden med anknytning till eller av intresse för liv-, sjuk- och annan personförsäkringsverksamhet.
Svenska Försäkringsföreningen

 

6 OKT
RISH - Rotary International Student House Scholarship Fund

RISH is a fund that aims to provide financial aid to foreign gueststudents (non-Nordic and non- EU) who are studying at Göteborgs University and Chalmers in Göteborg.
The Association of Student unions in Göteborg (GFS)
 

 

9 OKT
Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stiftelsen utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar. 
Stiftelsen Promobilia

 

9 OKT
Folksam - Forskningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att genom egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälso- främjande vetenskaplig forskning.
Folksam

 

9 OKT 
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens universitets- och högskolestipendier för läsåret 2015/16

Stipendium kan tilldelas studerande på grundnivå/avancerad nivå
vid Göteborgs universitet, som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län och är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet. Sökande skall vara mindre bemedlad och inge goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.
Utlysning Ansökningsblankett Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

12 OKT
Emelle Fond - Forskningsanslag

Fonden stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län.
Utlysning
 

12 OKT
Sahlgrenska akademin - Dr Reinhard Marcuses fond

Forskningsbidrag med inriktning på sjukdomar i ögats gula fläck. Av särskilt intresse är forskning om möjliga samband mellan nutritionens och fettoxidationsprodukters inverkan på ögonsjukdomar.
Utlysning

 

14 OKT
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige.
SLFF

 

14 OKT 
NordForsk

Call: Nordic Graduate Education Courses - eScience Tools and Techniques
NordForsk

 

15 OKT 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga studerande kvinnor högst 35 år och som har påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning. Doktorander, helt utan ekonomiskt stöd eller lön, kan också söka. Ansökningstid: 15 aug – 15 okt.
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

 

15 OKT
Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 OKT
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området.
Stiftelseansökan.se

 

15 OKT
Ottarfonden

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

15 OKT 
Interior-Deluxe.com

Interior-Deluxe.com is awarding a need-based scholarship of $1,500 to college students.
The contests's terms and conditions

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Stiftelsen utdelar anslag en gång om året till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

15 OKT
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Stiftelsen beviljar ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 OKT 
Föreningen L´Amitié Franco-Suédoise

Föreningen erbjuder ett rum - "Chambre Linné" - att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån.
Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Mer information

 

 

15 OKT
Svenskt Vatten Utveckling

Den projektverksamhet som SVU stödjer ska syfta till att utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar. SVU eftersträvar verksamhet inom hela det kommunala VA-området: Dricksvatten, Ledningsteknik, Avloppsvatten, Ekonomi och Organisation samt Utbildning och Information.
Svenskt Vatten

 

15 OKT 
The Heineken Prizes

The Heineken Prizes for scientists and scholars recognise and reward unique achievement in the fields of biochemistry and biophysics, medicine, environmental sciences, history and cognitive science.
The Heineken Prizes


 

15 OKT 
Barndiabetesfonden

Fonden utlyser minst 6 miljoner kr år 2015 till forskning vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.
Barndiabetesfonden

 

 

15 OKT
Strokefonden

Projekten, som prioriteras vid höstens ansökningstillfälle, berör den patientnära forskningen inom omvårdnad och rehabilitering, med fokus på stroke.
Strokefonden

 

 

15 OKT
Fonden för Exportutveckling

Stipendium för studie- och forskningsprojekt gällande metodutveckling inom internationell marknadsföring samt projekt som utvecklar och stärker svensk export. Sökande kan då även vara praktikant vid handelskammare i utlandet, konsulat eller Exportrådskontor.
Fonden för Exportutveckling

 

 

15 OKT
Henning och Ida Perssons Forskningsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning avseende folksjukdomar, företrädesvis cancer.
Stiftelsen Henning och Ida Perssons Forskningsstiftelse

 

 

16 OKT 
Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB
 
Ett stipendium för yngre forskare. Stipendiet kan delas mellan flera. Stipendiet skall främja forskning inom ämnena "barnets infektionssjukdomar" respektive "pediatrisk immunologi".
Svenska Försäkringsföreningen

 

 

16 OKT 
Stiftelsen Skogssällskapet

Medel för forskning, kunskapsutveckling, kommunikation och kunskapsspridning omfattande 18 miljoner kronor från Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser utlyses.
Stiftelsen Skogssällskapet

 

 

22 OKT
Percy Falks stiftelse
för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer
Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer. Tillgängligt belopp för utdelning är 2 500 000 kr. 
Utlysning

 

 

23 OKT 
Midander-Lönnstipendium

Stipendium på 25 000 kr till den som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter. Uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt med mera, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.
Centrum för rättvisa

 

26 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Sveriges advokatsamfund

 

28 OKT
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

30 OKT
VÅGA SE - KONSTKLUBB

 • Konststipendium 1 - Valfri konstform. Stipendiaten får 10.000 kronor samt möjlighet till en utställning i Stockholm.
 • Konststipendium 2 - Grafik. 25.000 kronor delas ut till två stipendiater som sedan gör en grafisk upplaga till konstklubben.

Utlysning

 

 

30 OKT
Stiftelsen Samariten

Stiftelsen  främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.
Stiftelsen Samariten

 

 

31 OKT
Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and researchers in early stages of their career (max 5 years after PhD exam) to apply for grants for short-term study visits. The invitation is continuously open until October 31st, 2015, and the study visit should be carried out before December 31st, 2015.
Volvo Research and Educational Foundations

 

31 OKT
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

31 OKT 
Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Studiebidragen avser företrädesvis postgymnasiala studier inom natur- och samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga ämnen men också högre yrkesinriktade utbildningar. Stifteksen tar bara emot ansökningar under oktober månad. För att söka måste du vara under 30 år.
Ragnhild Frykbergs Stiftelse

 

31 OKT
The Snorri Sturluson Fellowships

The fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT
VOLVO RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATIONS

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000. The study visit should be related to the work program for the VREF supported CoE/project.
VREF

 

31 OKT 
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning. Sökande får inte ha fyllt 25 år under innevarande år. Bidrag lämnas inte till sökande som vill undvika att utnyttja studiemedelssystemet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT
KVA-fonden

Göteborgs universitet delar årligen ut finansiellt stöd för främjande av internationalisering och vetenskaplig förnyelse vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. Medel kan sökas för följande aktiviteter förlagda vid Lovéncentret:

 • Gästforskarprogram i upp till 12 månader. Sökande ska vara forskarstuderande eller på högre nivå
 • Anordnande av internationella forskarskolor på minst doktorandnivå

Lovéncentret

 

31 OKT
GIS-västs nationella GIS-stipendium

Stipendiet kan sökas av student eller studenter på kandidat- och mastersnivå eller högre utbildning som genom akademisk uppsats eller motsvarande har förkovrat sig inom geodataområdet. Inga andra begränsningar finns avseende ämnesområde eller fakultet.
GIS-väst

 

31 OKT 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål

Stiftelsen har beslutat att för forskare bosatta i Göteborg göra riktade utlysningar om 1,5 miljoner kr/år varje år fr o m hösten 2013 t o m hösten 2017 för att stödja vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

 

31 OKT
Apotekarsocieteten
Stipendier kan sökas för aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2016.

 • Stipendier för examensarbete utomlands
 • Stipendier för receptariestuderande
 • Deltagande i forskarkurser, kongresser mm företrädesvis för doktorander med läkemedelsinriktning
 • Post doc stipendier

Apotekarsocieteten


31 OKT
SI Visbyprogrammet – stipendier för utresande svenskar
Stipendium kan sökas av studenter, forskare och andra nyckelpersoner verksamma vid svenska lärosäten, som önskar förlägga en utbildnings- eller forskningsvistelse i något av samarbetsländerna (Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland). Ansökningsperiod: 1 okt - 31 okt 2015.
Svenska institutet

 

1 NOV
Svenska Försäkringsföreningens minnesfond 2015

Stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet. Det är öppet att sökas både av medlemmar och icke medlemmar.
Svenska Försäkringsföreningen

 

1 NOV 
JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi

Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
JAK Medlemsbank

 

1 NOV
Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att inom landet främja forskning kring vägbyggnad. I detta sammanhang avses forskning i en vidare bemärkelse.
Utlysning

 

 

1 NOV
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna somgår universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.
Landstinget Dalarna

 

 

1 NOV 
Emma Berglunds Fond

Du som studerar på universitets- och högskolenivå eller folkhögskola i Västra Götalandsregionen och vill förbättra Dig genom studier utomlands är välkommen att söka. Du fyller i år 18 men inte 26 år.
Utlysning

 

1 NOV
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium.
Malmö Högskola

 

2 NOV
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

RJ ledigförklarar medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska forskningsinstituteten i Aten, Istanbul och Rom. Medel beviljas för att möjliggöra vetenskapligt arbete inom RJ:s hela verksamhetsområde, det vill säga humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

 

2 NOV
Anders Walls landsbygdsstipendium 2016

Stipendiet på 100.000 kr har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.
UtlysningKungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

2 NOV
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 • Stora Gelinstipendiet på 100 000 utdelas till personer som är kliniskt verksamma med transplantationer av bukorgan och som avser att ­utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution.
 • Lilla Gelinstipendiet på 50 000 kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vård­personal som är verksamma inom transplantationsområdet och med patienter som har genomgått en organtransplantation.

Gelinfonden

 

3 NOV
Carina Ari stipendier för unga dansare

Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst upp till 30 års ålder.
Carina Aris Minnesfond

 

 

3 NOV
The Indo-Swedish Research Collaboration

The Swedish Research Council, Formas, Vinnova and the Department of Science and technology, Ministry of Science and technology in India have opened a joint call for networking grants within the two fields antimicrobial resistance and e-Science for life science. Last day for applications is November 3 in Sweden and November 10 in India.
The Swedish Research Council

 

 

5 NOV
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

A postdoctoral fellowship program for the purpose of bringing outstanding young Swedish scientists to study and perform research for one-to-two years at the Broad Institute.
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

12 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen utlyser härmed anslag till forskning och utbildning.

 • Miljö – hållbara produktkedjor
 • Entreprenörskap – utveckling av en levande landsbygd

Familjen Kamprads stiftelse

 

15 NOV
The XVI "Giuseppe Verdi" International Prize

The prize will be granted to an Italian or international scholar, for the development and completion of a research project, chiefly in the field of musicology, and concerning the life and works of Giuseppe Verdi set in their historical and cultural context.
AnnouncementINSV

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst på heltid är kliniskt verksamma. Ansökningsperiod: 15 okt -15 nov.
SSMF

 

15 NOV
Malmberg Scholarship for Study in Sweden

The Malmberg Scholarship will be awarded to financially assist a U.S. resident student or scholar whose work would be enhanced by study and/or research in Sweden for up to one year.
The American Swedish Institute

 

15 NOV
Foundation for the Furtherance of Swedish-Russian Relations

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation, aged 20 to 35 years, to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration. Other fields may include art, music, dance and theatre.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV
The Knut and Alice Wallenberg

Postdoctoral scholarship program at Stanford University. The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to Stanford University for one to two years of postdoctoral study and research. The program is open for all disciplines.
The Knut and Alice Wallenberg

 

15 NOV
The Amelia Earhart Fellowship

The fellowship is awarded annually to women pursuing Ph.D./doctoral degrees in aerospace-related sciences or aerospace-related engineering. The Fellowship of US$10,000, awarded to 35 Fellows around the globe each year, may be used at any university or college offering accredited post-graduate courses and degrees in these fields.
Zonta International

 

15 NOV
Svenska institutet - bidrag till opinionsbildare för studiebesök i USA

Besöket ska vara inriktat på aktuella samhällsfrågor. Stipendierna är avsedda för yrkesverksamma personer, som har utbildning, erfarenhet och de språkkunskaper som behövs för att syftet med besöket ska uppnås. Sökande som bedöms ha möjlighet att påverka expertopinion eller allmän opinion i Sverige ges företräde.
Svenska institutet

 

15 NOV
The Parkinson Research Foundation

The foundation’s primary objective is to support and promote research for development of treatments that can cure or slow down the progression of Parkinson’s and other neurodegenerative disorders.  Grants to individual Ph.D.’s regardless of nationality, but active at a Swedish university. Application period from October 15 to November 15.
The Parkinson Research Foundation

 

 

15 NOV
Prostatacancerförbundet 

Anslag till  forskningsprojekt som stärker och utvecklar kunskapsläget inom forskningsfältet för prostatacancer, inklusive såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen.
Prostatacancerförbundet

 

15 NOV
The Nordic Institute for Theoretical Physics

Applications for post-doctoral fellowships in theoretical physics.
Nordita

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

 

16 NOV
Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice
The Commonwealth Fund's Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice provide a unique opportunity for mid-career health services researchers and practitioners from Australia, Canada, France, Germany, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, and the United Kingdom to spend up to 12 months in the United States, conducting original research and working with leading U.S. health policy experts.
Commonwealth Fund

 

 

16 NOV
Göteborgs Stads kulturstipendier

Sökande skall vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg, ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år.  Obs! Studerande kan inte söka stipendiet.
Göteborgs Stad
 

 

17 NOV
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Framtidens forskningsledare

Programmet syftar till att identifiera och stödja yngre, lovande forskare med ledarskapspotential och ger dem finansiering till att bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft. I programmet ingår också en särskild ledarskapsutbildning.
SSF

 

27 NOV
Handelns Utvecklingsråd

I höstutlysningen 2015  uppmuntras till ansökningar inom ramen för ämnesområdet Butiken – en marknadsplats i förändring, samt ansökningar inom ramen för en Öppen kategori.
Handelns Utvecklingsråd

 

30 NOV
The 2016 Dan David Prize

 1. The Past Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization whose ongoing, groundbreaking research is making a significant contribution to the field of Social History.
 2. The Present Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization whose achievements are making a significant impact in the fight to eradicate poverty.
 3. The Future Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization who has significantly contributed to the development of the field of Nanoscience and its multifaceted applications in medicine, material sciences and technologies.

Dan David Prize
 

 

1 DEC
Postdoktor i rättsvetenskap
Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel till nydisputerade forskare för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Stiftelsen välkomnar även forskare som ännu ej är verksamma i Sverige att söka. Ansökningsperiod: 22 okt – 1 dec 2015 .
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap

Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi

Stiftelsen utlyser för tredje året forskningsanslag till akademiskt yngre forskare som samarbetar i projekt och bildar nyskapande mindre forskningsmiljöer. Ansökningsperiod: 22 okt – 1 dec.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

 

1 DEC
Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2016/17

Nu ges möjlighet för doktorander att söka stipendier för ett Fellowship vid Hong Kongs mest framstående forskarinstitutioner för 2016/17. Stipendierna ges för tre år, uppgår till ca 2600 USD per månad, plus ett årligt resebidrag och erbjuds inom ett flertal ämnesområden. Sammanlagt 230 stipendier delas ut.
Research Grants Council

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Stöd till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte är att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Stipendierna för vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande (endast för examensarbeten på kandidat-, magister och mastersnivå).
Japanstiftelsen

 

 

10 DEC
Disponent Bernhard Hays stipendiefond

Behörig sökande är med studentexamen eller motsvarande, från Per Brahegymnasiet, Jönköpings kommun, avgången elev med goda betyg i ämnena matematik, fysik och kemi - och som dessutom under minst ett år studerat vid svenskt universitet, högskola eller dylikt, där hon/han inskrivits höstterminen två år tidigare eller vid senare tidpunkt.
Utlysning
 

 

11 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen delar i år ut anslag på 1 miljon konor till svenska allergiforskare i form av forskningsanslag eller stipendier.
Konsul Th C Berghs stiftelse

 

31 DEC 
Avfall Sverige

Stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd.
Naturvårdsverket

 

15 JAN
En pris fra Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen skal være et originalt arbeid, ca. 50 000 anslag inkludert mellomrom. Emnet for prisoppgaven er filosofiske og etiske betraktninger rundt menneskets populasjonsvekst; herunder analyser av denne vekstens årsaker og virkninger i forhold til andre arter og øvrig natur. Emnet må gjerne belyses ut fra Zapffes perspektiv. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

31 JAN
Wenner-Gren Fellows

Stipendierna skall ge unga forskare inom alla ämnesområden möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands samt att därefter bedriva forskningsverksamhet i Sverige.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

 • Internationellt stipendium - Studierna skall leda till en examen på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
 • Spetsstipendium Kultur - sökande skall vara antagen vid en konsthögskola eller liknande.
 • Spetsstipendium Lärare - kan sökas av studerande som genomgår lärarutbildning.

Ansökningar  tas emot från och med 1 nov 2015. Sökande bör vara mellan 20 och 28 år.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

 

31 MARS
Borealis Student Innovation Award

International competition for students in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals.  Application period: September 1, 2015  - March 31, 2016.
Borealis
 

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 

 

Till sidans topp