Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2015-04-21


 

22 APRIL
Marie Nissers stipendium 2015

Är du intresserad av teknik- eller industrihistoria i allmänhet? Vill du fördjupa dig i energibranschens kulturarv i synnerhet? Då ska du söka Marie Nisser-stipendiet på 60 000 kronor från Vattenfall.
UtlysningVattenfall

 

23 APRIL 
Cancerfonden

 • Forskarmånader för kliniskt verksamma
 • Forskningsprojekt
 • Planeringsgrupp

Cancerfonden

 

23 APRIL
The I.S.E.O Summer School

In order to be eligible for the Summer School, applicants have to be graduate students (or former graduate students) in Economics or Social Sciences with a strong academic background in the field.The I.S.E.O Institute awards talented applicants with private scholarships amounting to 1.500 Euro.
I.S.E.O

 

24 APRIL
Svenska Dyslexistiftelsen - Resestipendier till minne av professor Ingvar Lundberg

Svenska dyslexistiftelsen erbjuder upp till 100.000 SEK, i form av resestipendium, som stöd för nordiska forskare som nyligen disputerat (doktorsexamen de senaste fem åren) med en avhandling relaterad till läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi för vistelse en till sex månader vid en forskningsinstitution utanför hemlandet.
Utlysning Svenska Dyslexistiftelsen

 

24 APRIL
Eric K. Fernströms nordiska pris 2015

Stiftelsen delar varje år ut ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna. Professorer vid de medicinska fakulteterna i Norden kan nominera kandidat.
Utlysning

 

24 APRIL 
Kulturhantverksstipendiet

För dig som är murare och vill lära dig mer. Kulturhantverksstipendiet
ger dig som är intresserad av hantverk möjlighet att lära dig arbeta
med kvalificerade restaureringar av kulturbyggnader. 
Statens fastighetsverk

 

27 APRIL
Fulbright Commission - Graduate Students

Grants for Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Open for all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
Fulbright Commission

 

27 APRIL
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

 • Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
 • Mindre stipendium för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet
 • Stipendium för forskning eller forskningsanknutna studier i turkiska språk/turkologi.

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

 

28 APRIL
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

28 APRIL 
Karlstadskretsen av Fredrika Bremer-Förbundet

Karlstadskretsen av Fredrika Bremer-Förbundet ledigförklarar härmed kretsens Stipendium för kvinnliga läkarstuderande från Värmland. 2015 års utdelning på 100 000 sek fördelas på tio stipendier om 10 000 sek.
Utlysning
 

29 APRIL 
INGENJÖREN C M LERICIS STIPENDIUM 2015-2016

Ett stipendium à 90 000 kr kungöres härmed ledigt för läsåret 2015-2016. Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.
Utlysning
 

29 APRIL 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Forskningsvistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinsson. Två stipendier, vart och ett för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård strax öster om Göteborg. Stipendierna är avsedda för forskare inklusive doktorander som har behov av att ostörda i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom Akademiens verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening.
UtlysningJonseredsstiftelsen
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

 

30 APRIL 
Svenska Diabetesstiftelsen

Anslag kan erhållas till forsknings- och utvecklingsarbete med klinisk anknytning med inriktning på diabetes hos barn och ungdomar.
SEB

 

30 APRIL
Stockholms Arbetareinstitutsförening - Anton Nyströms stipendium för 2015-2016

Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige i vid bemärkelse, dess historia och pedagogik, sociologiska perspektiv och folkbildningens insatser inom musik, teater, litteratur,
bibliotek, museer mm liksom dess nordiska och internationella relationer.
Utlysning

 

 

30 APRIL 
Södermalms Arbetarinstituts stipendier

Två stipendier à 50 000 kr avsedda för forskare som bedriver eller har bedrivit forskning kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.
Utlysning

 

 

30 APRIL 
Nominera forskning om arbetslöshet till SO:s forskningspris

SO:s forskningsråd delar ut ett pris på 75 000 kr till en eller flera forskare som publicerat arbeten kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2014 eller 2013.
Utlysning Arbetslöshetskassornas Samorganisation

 

30 APRIL 
Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen stödjer forskning och utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. I likhet med
tidigare år kommer fonden under 2015 att ge bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt.
UtlysningSunnerdahls Handikappfond

 

30 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boethius minnesfond

Stiftelsen utdelar 2015 ett eller flera stipendium för vetenskapliga undersökningar inom konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Utlysning Zornmuseet

 

30 APRIL 
Sveriges Ingenjörer - Miljöfonden

Miljöfondens ändamål är att stödja och främja forskning, projekt och studier som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde. Under 2015 har Sveriges Ingenjörers Miljöfond följande fokus: Smarta Elnät / Mindre gifter, renare varor.
Sveriges Ingenjörer

 

30 APRIL
Svenska Spels forskningsråd

Forskningsrådet ger stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Medlen kan sökas av doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

 

30 APRIL 
Stig Holmbergs HLR-stipendium

Forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället.
Utlysning

 

 

30 APRIL 
Stiftelsen Vårstavi

Stipendium för psykoterapeutisk forskning. Tänkbar mottagare har formell grundutbildning i psykoterapi, psykologi eller psykiatri, med en adekvat forskarutbildning.
Stiftelsen Vårstavi

 

30 APRIL 
Handelns Utvecklingsråd - Stipendier till handelsforskare

 • Post doc. stipendiet utlyses för doktorer som i början av sin forskarbana vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och sin forskning med inriktning mot områden som är av intresse för handeln. 
 • Doktorandstipendiet utlyses för forskarstuderande som i sin forskarutbildning vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och sin forskning med inriktning mot områden som är av intresse för handeln.

Handelns Utvecklingsråd

 

30 APRIL 
Stiftelsen Vårstavi

Stiftelsen utlyser årligen stipendium för psykoterapeutisk forskning Tänkbar mottagare har formell grundutbildning i psykoterapi, psykologi eller psykiatri, med en adekvat forskarutbildning.
Stiftelsen Vårstavi

 

30 APRIL
Svenska Institutet - Visbyprogrammet

Inom Visbyprogrammet erbjuds stipendium för studenter, forskare eller andra nyckelpersoner verksamma vid ett svenskt lärosäte som önskar förlägga en studie- eller forskningsvistelse i något av våra samarbetsländer.
Svenska Institutet

 

30 APRIL 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

1 MAJ 
The Lilly Lorénzen Scholarship

The scholarship is open to Minnesota residents who plan to carry out scholarly or creative studies in Sweden.
American Swedish Institute

 

1 MAJ 
Reumatikerförbundet - Vårdforskningsstipendium

Reumatikerförbundet delar ut ett årligt vårdforskningsstipendium på
25 000 kr. Stipendiaten kan exempelvis vara sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator som disputerat de senaste åren på forskning inom rörelseorganens sjukdomar.
Reumatikerförbundet

 

1 MAJ
Estrid Ericsons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Stiftelsen delar normalt ut bidrag mellan 3 000 och 10 000 kr.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

1 MAJ
JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi

Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
JAK Medlemsbank

 

1 MAJ 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

SLFF:s forskningsråd har till uppgift att dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

 

1 MAJ
Sahlgrenska akademins resestipendium

Resestipendium kan tilldelas studenter på något av programmen på Sahlgrenska akademin som förlägger sitt examensarbete utomlands.
Sahlgrenska akademin

 

1 MAJ
Travel Scholarships to the Faroe Islands

These scholarships will be given as supplements to travelling expenses and will be awarded to non-Faroese students who are engaged in studies or research projects related to Faroese matters. These include students pursuing higher education, Joint Nordic Master students, research students (Ph.D.) and other visiting students (e.g. students participating in the Faroese Summer Institute).
Fróðskaparsetur Føroya
 

 

4 MAJ 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser  forskningsmedel för forskningsprojekt avsedda att utföras under 2015–2016. Forskningsprojekt önskas inom områden för hantering,
mellanlagring och slutförvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall. Exempel på angelägna områden är deponering, förorenad mark, friklassning, rivningsavfall och driftavfall.
UtlysningStrålsäkerhetsmyndigheten

 

4 MAJ
Stiftelsen Serena Ehrenströms Fond för Kräftsjukdomars Bekämpande och Stiftelsen Torsten och Sara Janssons fond 

Ansökan i fyra ex. om bidrag för cancerforskningsprojekt  insänds till;
Stiftelsen Serena Ehrenströms Fond för Kräftsjukdomars bekämpande, c/o Eva Tengwall, Kvarnstensvägen 5, 433 70 Sävedalen.
Utlysning
 

4 MAJ
Land och Sjö-fonden

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och
studieresor.
Svenska Försäkringsföreningen

 

4 MAJ
Filip Lundbergs stiftelse vår 2015

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, samt utbildnings- och undervisningsverksamhet inom områden med anknytning till eller av intresse för liv-, sjuk- och annan personförsäkringsverksamhet. Svenska Försäkringsföreningen

 

 

6 MAJ
Kungl. Musikaliska akademien - Nationella stipendier

För instrumentalister, sångare, dirigenter, instrumenttekniker och kompositörer. Studenter som påbörjat andra året på en masterutbildning i musik vid någon av landets musikhögskolor är välkomna att söka.
Kungl. Musikaliska akademien
 

 

7 MAJ
The Royal Swedish Academy of Sciences - Post doc to Japan

The Royal Swedish Academy of Sciences announces postdoc-scholarship for 1 to 12 months / 1 to 2 years stay in Japan for research in natural sciences, mathematics, medicine and humanities. Costs for travel and maintenance are covered by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). This scholarship is announced once a year.The Royal Swedish Academy of Sciences
Announcement (standar) Announcement (short term)

 

8 MAJ
Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarships

The scholarships are given each year to three young European professionals working or studying in nature conservation. They should offer a project that is of interest to the EUROPARC Federation and its members across Europe.
AnnouncementGuidelines for award procedureApplication formEUROPARC Federation

 

 

8 MAJ
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2015

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen

 

12 MAJ 
Vetenskapsrådet - Infrastruktur

Utlysningarna öppnar 26 mars.

 • Infrastruktur av nationellt intresse
 • Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster

Vetenskapsrådet

 

13 MAJ
Statens tjänstepensionsverk -  tävlingen Guldkanten

Tävlingen lyfter fram bra exempel på enkel, tydlig och nytänkande information om pensioner. Det kan exempelvis vara pensionsbesked, webbplatser, bloggar, broschyrer, kampanjer, brev eller filmer. Det kan också vara personer som har gjort en bra insats inom pensionsområdet.
SPV

 

15 MAJ
Johnny Ludvigsson-pris 2015

Nominera till Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige 2015.
Utlysning

 Annoncement

 

 

15 MAJ 
Svenska kyrkan
- kulturstipendier
Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Stipendierna kan sökas varje år under perioden 15 mars-15 maj.
Svenska kyrkan

 

15 MAJ 
Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsen lämnar varje år bidrag till jur.kand. och jur.stud. som bl.a. ska studera vid utländska universitet. Fondens ändamål är dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar. Bidraget uppgår normalt till 5 000–15 000 kr. Närmare upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av fondens sekreterare, e-post: thomas.pettersson@svjt.se

 

15 MAJ
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
- SSMF:s Stora Anslag
SSMF utlyser ett 4-årigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag. Ansökan görs elektroniskt fr o m 15 april tom den 15 maj 2015.
Utlysning SSMF

 

15 MAJ
Rettigs Konstnärsstipendium

Nytt stipendium att söka för konstnärer som arbetar med samtidens frågor. Stipendiesumman är 50 000 kronor och tilldelas en konstnär som är verksam i Sverige och som i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Stipendiaten får även ett erbjudande om att genomföra en utställning på Länsmuseet Gävleborg. Ansökningar ska vara stipendiejuryn tillhanda senast den 15 maj 2015 och innehålla en beskrivning av konstnärskapet i form av text och foton. Ansökan skickas i digital form till: lansmuseetgavleborg@xlm.se
Utlysning

 

15 MAJ
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

RJ ledigförklarar medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska forskningsinstituteten i Aten, Istanbul och Rom.  Medel beviljas för att möjliggöra vetenskapligt arbete inom RJ:s hela verksamhetsområde, det vill säga humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. 
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

15 MAJ
SciLifeLab National projects 2015

SciLifeLab welcomes applications for the Swedish Genomes and Biodiversity programs. The projects focus on two areas: human whole genome sequencing to study the genetic basis of disease, and biodiversity.
Announcement SciLifeLab

 

 

15 MAJ
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship - Research Students

Forskningsstudier i Japan under ett och ett halvt eller två år för dem som har en akademisk examen och vars forskning har någon koppling till Japan. Intresseanmälan skall göras direkt till Japanska Ambassaden, så fort som möjligt men senast i mitten av maj 2015. Ansökan senast 2 juni.
Japanska Ambassaden

 

17 MAJ
Reumatikerförbundet

Anslag till forskningsprojekt med huvudinriktning artros. Anslaget är ettårigt men intentionen är att satsningen fortsätter de närmaste åren. Totalt kommer 1,5 miljoner att fördelas 2015. 
UtlysningReumatikerförbundet

 

18 MAJ 
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen ger stöd främst till för Sverige betydelsefull forskning inom ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska tillämpningar. Anslag kan ges till enskild forskare eller institu­tionellt drivet projekt. Projektmedel kan utgå i form av postdocstipendium. Det skall framgå av ansökan om den inne­fat­tar ett sådant stipendium.
Carl Tryggers Stiftelse

 

20 MAJ
Wahlgrenska stiftelsen - Stipendier till medieforskare

Ett antal stipendier om vardera 75 000 kr. Ansökningar från yngre forskare med väl avgränsade projekt prioriteras. De kan gälla studier av massmediernas — såsom press, radio och TV eller datormedier av olika slag — villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia, nutid eller framtid.
Wahlgrenska stiftelsen

 

20 MAJ
The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research - Mistra Financial Systems

Financial systems will play a crucial part in the shift to a more circular economy. Mistra is therefore offering funding for a new research programme on the financial systems’ possibilities and limitations, and on the changes needed to enable these systems to contribute to sustainable development of society. The main applicant and the proposed programme host must be a Swedish institution.
Mistra

 

20 MAJ
SveaPriset

Vi efterlyser de smarta idéerna för eHälsa som kan bidra till
effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården,
omsorgen och socialtjänsten. Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor. Förslagen kan komma från organisationer, grupper, studenter eller andra nytänkare.
SveaPriset

 

 

27 MAJ
Ragnar Söderberg Fellowship in Medicine 2015

This call for proposals for a 5-year grant is addressed to promising young researchers with innovative ideas and proven scientific excellence. Researchers with a doctoral degree awarded during 2009–2010 are eligible to apply.
Ragnar Söderbergs stiftelse
 

 

29 MAJ
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen utlyser ett forskarprogram som syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning. Sökande ska vara disputerad med läkarexamen, verksam vid klinik på svenskt sjukhus eller verksam inom den svenska primärvården samt ha forskaranknytning till svenskt universitet.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 


31 MAJ
Sök stipendium till Handelshögskolans MBA-program i Stockholm 2016!

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag inbjuds härmed att nominera en till två toppkandidater till ett stipendium för att delta i ”SSE MBA Executive Format” på Handelshögskolan i Stockholm med start i januari 2016. Stipendiet täcker alla kostnader för utbildningen, 465. 000 kronor + moms.
Stockholm School of Economics

 

1 JUNI
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.
UtlysningMUCF

 

1 JUNI 
Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier, projektanslag (högsta belopp 500 000 kr), apparaturanslag (högsta belopp 300 000 kr) och reseanslag (högsta 10 000 kr inom Europa, 15 000 kr utom Europa).
Parkinsonfonden

 

1 JUNI
Berit Wallenberg Stiftelse

 • Stiftelsen utlyser finansiering av doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid svenska universitet. 
 • Stiftelse utlyser finansiering av större vetenskapliga projekt inom arkeologi eller konstvetenskap och med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material företrädesvis till och med 1800-talets slut.
 • Stiftelse utlyser anslag för mindre vetenskapliga projekt inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Berit Wallenbergs Stiftelse

 

1 JUNI
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning. Stipendierna är avsedda att täcka extraordinära personliga kostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt.
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

 

1 JUNI
Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2015

Priset, 25 000 kr,  tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 

1 JUNI 
Stiftelsen Natur & Kultur 

Nio arbetsstipendier om vardera 100 000 kr för kvalificerat litterärt arbete. Ett projekt som kan komma ifråga för stiftelsens arbetsstipendier ska verka för mellanfolkligt samförstånd, motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet; arbetet ska vara av folkbildande karaktär samt sträva efter att bli en aktiv del i det offentliga samtalet.
Stiftelsen Natur & Kultur

 

1 JUNI
Helgo Zettervalls fond

Stipendier kan sökas för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område. Behöriga sökande är bland annat studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, organisationer och praktiskt verksamma.
Utlysning Statens fastighetsverk

 

1 JUNI
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 • Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.
 • Anslag lämnas till deltagande i kongresser och konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter.
 • Anslag lämnas till sökande för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc. Endast undantagsvis ges anslag till sökande över 28 års ålder.

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

2 JUNI
Stiftelsen Lantbruksforskning

Steg 1 i stiftelsens öppna utlysning 2015. 20 procent av forskningsmedlen garanteras gå till projekt inom fokusområdet företagande. Varje projekt måste bestå av sökande från minst två organisationer och projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas.
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

 

2 JUNI
Forte

Transnationell utlysning: Ett förlängt arbetsliv och samband mellan hälsa och välbefinnande. Initiativet ingår i den internationella satsningen More Years, Better Lives (MYBL) som är ett så kallat Joint Programming Initiativ (JPI).
Forte

 

3 JUNI
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
- Forskningsbidrag och Doktorandanställningar
Stiftelsen har beslutat att fr o m 2015 göra tematiska utlysningar. Detta innebär att 2015 års ansökningsomgång behandlar endast ansökningar inom markvård, vattenvård eller växtskydd.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

3 JUNI
Forskningsprogrammet Vinnvård

Bidrag till fyra nya fellows som ges möjlighet att producera ny forskning, utveckla sitt ledarskap och omsätta forskningserfarenheter till praktik och därmed förbättra vård och omsorg.
Forte

 

4 JUNI
AFA Försäkring - Projektskiss

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. En projektskiss innehåller uppgifter om projektidén och beräknat anslag. När den har blivit bedömd och om den blir godkänd, har du möjlighet att komma in med en fullständig ansökan.
AFA Försäkring

 

10 JUNI
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet utom Handelshögskolan, som har ett eget anslag från stiftelsen, se nedan. Forskningsuppgiften ska ha koppling till temat ”Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv”.
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

 

 

10 JUNI
Handelshögskolan - Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Projektmedel för vetenskaplig forskning inom temat Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv. Forskningsprojektet skall vara knutet tilll någon av Handelshögskolans institutioner eller centrumbildningar. I första hand ska komma ifråga nydisputerade forskare (senaste treårsperioden) eller doktorander som avser att avlägga doktorsexamen under innevarande år - för utveckling av nya forskningsprojekt under kommande år.
Handelshögskolan
 

 

12 JUNI
Svenskt Vatten AB

Den projektverksamhet som Svenskt Vatten Utveckling stödjer ska syfta till att utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar. Det kommunala VA-området: Dricksvatten, Ledningsteknik, Avloppsvatten, Ekonomi och Organisation samt Utbildning och Information.
Svenskt Vatten AB

 

15 JUNI 
Call for nomination: Holberg Prize and Nils Klim Prize

 • Holberg Prize - The prize is awarded annually to scholars who have made outstanding contributions to research in the arts and humanities, social science, law or theology.
 • Nils Klim Prize - The prize is awarded to a younger Nordic researcher under the age of 35 who has made an outstanding contribution to research in the arts and humanities, social scienes, law and theology.

Holberg Prize

 

15 JUNI
Anna Ahrenbergs Grez-sur-Loing - Bild- och formkonstnärer

Stipendiet skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. Stipendiet avser två månaders vistelse i Grez-sur-Loing söder om Paris. Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond
 

 

16 JUNI
Jeanssons Stiftelser 2015

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och disputerat 2009 eller senare. Anslaget är i storleksordningen 200-500 tkr. Ansökningstid: 11 maj till den 16 juni 2015
UtlysningJeanssons Stiftelser

 

24 JUNI
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship - Undergraduate Students

Stipendium avsett för dem mellan 17 och 21 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald universitetsutbildning i Japan. Sista ansökningsdag är onsdagen den 24 juni 2015 (anmälan minst en vecka innan).  Uppl. tfn 08-579 353 00 (vardagar 9:30-12:30).
Japanska Ambassaden

 

24 JUNI
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship - Specialized Training College Students

Stipendium avsett för dem mellan 17 och 21 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald yrkesutbildning i Japan. Sista ansökningsdag är onsdagen den 24 juni 2015 (anmälan minst en vecka innan). Uppl. tfn 08-579 353 00 (vardagar 9:30-12:30).
Japanska Ambassaden

 

 

26 JUNI
The Second Swedish National Pension Fund's Prize in Finance and Sustainability for 2015

The Prize,  SEK 20 000,  shall be awarded to the author(s) of the candidate or master thesis that in a meritorious way has written about finance and sustainability. The Prize can only be awarded to students at the University of Gothenburg.
The Second Swedish National Pension Fund

 

26 JUNI
Nytt&Nyttigt – A thesis competition on innovation

The ability to think in new ways, and to transform ideas into something useful for the society, is central to sustainable growth. Therefore, VINNOVA and ESBRI started Nytt&Nyttigt – a thesis competition on the theme of innovation, commercialization and utilization.
Nytt&Nyttigt

 

26 JUNI
MBA-stipendiet 2015

utbildning.se, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Dagens industri, utlyser ett stipendium, en MBA-utbildning på internationellt topprankade Handelshögskolan i Stockholm, värt 465 000 kronor. Nu erbjuder vi dig en unik chans att bli en bättre ledare och höja din kompetens inom affärsutveckling.
utbildning.se

 

30 JUNI
Svenska Institutet - Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: En ekologiskt hållbar region / Hållbar tillväxt för ökat välstånd / Regionens utmaningar. SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 2015.
Svenska Institutet

 

30 JUNI
CORS uppsatstävling 2014-2015

 Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och master-uppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
CORS

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
Encell

 

30 JUNI 
Alzheimerfonden - Vårdutveckling

Anslag till projekt avsedda att förbättra eller underlätta vård, stimulans eller tillsyn av patienter med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar. Under 2015 prioriteras vårdprojekt med stor tillämpningspotential för många eller med stor betydelse för enskild. Bidrag kan sökas av personer eller organisationer som verkar inom demensvården i Sverige.
Alzheimerfonden

 

 

30 JUNI
Svenska Förbundet för Kvalitet - Olle Jonson-priset

Du som gör examensarbete inom kvalitetsområdet kan vinna 20 000 kr. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet.
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet

 

30 JUNI
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Sök Entreprenörsstipendiet för företagare eller Forskningsstipendiet för forskare inom företagsutveckling med inriktning mot logistik,
innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design. Stipendiernas storlek varierar mellan 50 000 - 500 000 kr.
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

 

14 AUG
Jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Stipendiet med syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv.
UtlysningBankinstitutens Arbetsgivareorganisation

 

15 AUG
Passivhuscentrum Västra Götaland

Passivhuscentrum Västra Götaland bjuder in till exjobbstävling, där priset till bästa arbete är 10 000 kr. Studenter som under perioden ht 2013 till vt 2015, har eller ska skriva en kandidateller masteruppsats inom arkitektur, ingenjörsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap eller kommunikation är välkomna att delta.
UtlysningPassivhuscentrum Västra Götaland

 

20 AUG 
AFA Försäkring - (skisser och ansökningar)

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. En projektskiss innehåller uppgifter om projektidén och beräknat anslag. När den har blivit bedömd och om den blir godkänd, har du möjlighet att komma in med en fullständig ansökan.
AFA Försäkring

 

20 AUG
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

1 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält (i huvudsak humanistisk inriktning).
Kungl. Vitterhetsakademien

 

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.
UtlysningStiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

 

1 SEPT (Obs! Ansökningstiden förlängd)
FIL FAK - Bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare

Institutioner inom Handelshögskolans fakultetsområde inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän läsåret 2015/16.
Utlysning
 

1 SEPT
Alzheimerfonden

Vetenskaplig forskning - Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

15 SEPT
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Vid detta ansökningstillfälle kan

 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under senaste läsåret har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier.  Stipendierna kan inte sökas av doktoranderna själva.
 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning ansöka om Browaldhstipendier för internationell rekrytering.
 • doktorander kan ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands.

UtlysningHandelsbanken

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

 • Gemensam utdelning - Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
 • Nationell utdelning - Enskilda personer kan inge ansökan om anslag för studieresor till andra nordiska länder.

Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Direkthandelns Förening -  Academic Award

En uppsatstävling öppen för alla studenter, lärare och forskare. Uppsatsens ämne skall ha anknytning till direkthandel. För att deltaga i tävlingen ska uppsatsen minst motsvara en C/D-nivå på 10 poäng eller mer (=15 högskolepoäng) samt vara skriven under studieåret 2014-2015.
Direkthandelns Förening

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser.
Centre for Retailing

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

1 OKT 
TT:s Fotostipendium 2015

TT:s Fotostipendium riktar sig till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet  - Uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2014/2015. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne - Examensarbeten

Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål (markvård, vattenvård eller växtskydd) och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Spritmuseum

 

 

31 OKT
Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and researchers in early stages of their career (max 5 years after PhD exam) to apply for grants for short-term study visits. The invitation is continuously open until October 31st, 2015, and the study visit should be carried out before December 31st, 2015.
Volvo Research and Educational Foundations

 

11 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen delar i år ut anslag på 1 miljon konor till svenska allergiforskare i form av forskningsanslag eller stipendier.
Konsul Th C Berghs stiftelse

 

30 JUNI 2016
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Planeringsbidrag för EU-projekt - Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
 • Stängda utlysningar: Gästforskarbidrag/Konferensbidrag/Publiceringsbidrag/Nätverksbidrag/
  Resebidrag/Utlandsstipendium/Journaliststipendium.

FORTE

 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 

 

Till sidans topp