Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2015-07-08


 

10 JULI
The East Asia Institute

EAI invites applications for its Fellows Program on Peace, Governance, and Development in East Asia. The Fellows Program targets East Asia-specialized scholars with cutting-edge expertise in political science, international relations, and sociology for an international exchange program with the goal of encouraging interdisciplinary research with a comparative perspective in the study of East Asia.
AnnouncementEAI

 

24 JULI 
The Lush Prize 2015

The prize is for projects, organisations, institutions or individuals focussed on ending the use of animal testing or for research into non-animal tests, or promoting the use of non-animal tests.
The Lush Prize

 

31 JULI
The Alexander von Humboldt Foundation’s Sofja Kovalevskaja Award

The award is granted to young exceptionally promising researchers from abroad in recognition of outstanding academic achievements. The award is designed to enable them to embark on academic careers in Germany by establishing their own junior research groups at research institutions in Germany.
The Alexander von Humboldt Foundation

 

1 AUG
The Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

The Prize is awarded annually to one young scientist for outstanding life science research for which he/she was awarded a doctoral degree in the previous two years. The topic of the entrant's thesis research must be in one of the following categories: Cell and Molecular Biology, Genomics and Proteomics, Ecology and Environment, Translational Medicine.
Science/AAAS

 

1 AUG
The Harry Frank Guggenheim Foundation

The foundation welcomes proposals from any of the natural and social sciences and the humanities that promise to increase understanding of the causes, manifestations, and control of violence and aggression. Highest priority is given to research that can increase understanding and amelioration of urgent problems of violence and aggression in the modern world. Applicants for a research grant may be citizens of any country.
The Harry Frank Guggenheim Foundation

 

10 AUG
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2015

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen

 

14 AUG
Jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Stipendiet med syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv.
UtlysningBankinstitutens Arbetsgivareorganisation

 

14 AUG 
Mexican Government Excellence Scholarship Program for Foreign Students

The Excellence Scholarships for International Students, Special programs are granted only for the following programs: Visiting Professors, High-Level Conferences, Genaro Estrada Scholarship for specialists in Mexica Studies, Artist Residencies, Media Residencies, Improving the quality of Mexican Secondary and Higher Education’s Institutions. 
AMEXID

 

15 AUG
Passivhuscentrum Västra Götaland

Passivhuscentrum Västra Götaland bjuder in till exjobbstävling, där priset till bästa arbete är 10 000 kr. Studenter som under perioden ht 2013 till vt 2015, har eller ska skriva en kandidateller masteruppsats inom arkitektur, ingenjörsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap eller kommunikation är välkomna att delta.
UtlysningPassivhuscentrum Västra Götaland

 

15 AUG
Västsvenska Kulturfonden

Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc.
Västsvenska Kulturfonden

 

15 AUG
Jernkontoret

Stipendier för bergshistorisk forskning.
Jernkontoret

 

19 AUG 
Adolf Lindgrens stiftelse

Stipendier till studerande som ej fyllt 30 år och som är födda och bosatta i Örebro län eller folkbokförda i länet sedan minst 5 år. Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier.
Adolf Lindgrens stiftelse

 

20 AUG 
AFA Försäkring - (skisser och ansökningar)

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. En projektskiss innehåller uppgifter om projektidén och beräknat anslag. När den har blivit bedömd och om den blir godkänd, har du möjlighet att komma in med en fullständig ansökan.
AFA Försäkring

 

20 AUG
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

21 AUG 
Läromedelsförfattarpris - Lärkan och Lärkungen

Priset är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller i digital form. Det delas ut pris i fem kategorier: Förskola/Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium samt Universitet/Högskola. I varje kategori delas 50 000 kr ut.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

 

27 AUG
AFA Försäkring
- Post doc
AFA utlyser ett post doc-stöd på 2 000 000 kronor inom hälsoområdet för postdoktorala studier och forskning.
AFA Försäkring

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som ej fyllt 30 år och som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.  Ansökningstid 15 maj  - 31 augusti.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

31 AUG
Försäkringskassan

Projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Försäkringskassan välkomnar ansökningar inom följande tre områden: Åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro / Funktionsnedsättning och innanförskap / Ekonomiskt utsatta barnhushåll.
Försäkringskassan

 

31 AUG
Familjen Janne Elgqvists Stiftelse

Anslag till forskning inom kardiologi och ålderssjukdomar.
Handelsbanken

 

31 AUG
SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag

SLMF utlyser ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige.
Utlysning

 

 

31 AUG
Stiftelsen Torsten Amundsons fond

Anslag utdelas för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma. 
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien

Generell kungörelse för Biologiska vetenskaper
Generell kungörelse för Humaniora
Generell kungörelse för Medicinska vetenskaper
Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper
Generell kungörelse för Tekniska vetenskaper
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

Stipendier och anslag utdelas för forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.
UtlysningKungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 70 000 kr, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.
UtlysningKungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Spädbarnsfonden

Mindre forskningsbidrag eller stipendier till forskning som rör spädbarns hälsa eller spädbarnsdöd. Ansökan ska vara Spädbarnsfonden tillhanda senast den 31/8 varje år.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG
ÅForsk Entreprenörsstipendier
Entreprenörer med koppling till universitetsmiljö (studenter, doktorander, forskare, lärare etc) uppmuntras att söka ÅForsk Entreprenörsstipendier! ÅForsk samarbetar med SISP för att hitta de vassaste stipendiaterna. Stipendierna uppgår till sammanlagt 2 miljoner kronor per år. 
ÅForsk

 

1 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält (i huvudsak humanistisk inriktning).
Kungl. Vitterhetsakademien

 

1 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien - Insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond

För internationell samverkan inom kulturmiljövården.Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

1 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien - Gästföreläsaranslag

Vitterhetsakademien har beslutat att anslå medel till förfogande för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda utländska gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.
UtlysningStiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

1 SEPT (Obs! Ansökningstiden förlängd)
FIL FAK - Bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare

Institutioner inom Handelshögskolans fakultetsområde inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän läsåret 2015/16.
Utlysning
 

1 SEPT
Alzheimerfonden

Vetenskaplig forskning - Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

1 SEPT 
Forska Utan Djurförsök
- Forskningsanslag inför 2016
För att komma i fråga för anslag ska ansökan tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök görs överflödiga. Stöd ges bl.a. till utvecklingen av nya metoder och ny kunskap inom toxikologi, medicinsk forskning, biologisk produktion och andra områden där djurförsök förekommer idag.  
Forska Utan Djurförsök

 

1 SEPT
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

Formas announces a call for funding of 5 million SEK for research syntheses about sustainability aspects within different systems for primary production and subsequent industry production and refining of forest raw materials and biomass (from forestry, agriculture and aquaculture).
Formas

 

1 SEPT 
Stiftelsen Sävstaholm
- Projektbidrag
Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 SEPT
Stora FM-priset 

Priset går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna, eller examensarbete på yrkeshögskola. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen. 
ISS Facility Services AB

 

1 SEPT 
Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF utlyser härmed ett stipendium för personer med minst kandidatexamen verksamma inom ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museer). Stipendiet är avsett för att genomföra ett projekt med ett militärhistoriskt perspektiv.
UtlysningAnsökningsblankettDMF

 

1 SEPT 
Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF utlyser 1–2 stipendier för disputerade forskare med historisk inriktning inom området militärhistoria, säkerhetspolitik och försvar. Stipendiet är tänkt att möjliggöra forskningsförberedande arbete, preliminära studier eller forskning.
UtlysningAnsökningsblankettDMF

 

1 SEPT 
Svensk Fjärrvärme - Årets Exjobb

En tävling om bästa uppsats eller examensarbete inom fjärrvärme och fjärrkyla. Bidraget ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå. Det finns två priser på vardera 20 000 kr. Ett inom teknik/naturvetenskap och ett inom ekonomi/samhälls-vetenskap.
Utlysning Svensk Fjärrvärme

 

1 SEPT 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stiftelsen tar emot stipendieansökningar från forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 SEPT 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap samt i viss utsträckning inom kategorin "övrigt". Ansökningsperiod: 10 aug -1 sept.
Torsten Söderbergs Stiftelse

 

1 SEPT 
ADBJ – Svenska Föreningen för IT och Juridik

Bidrag till spridande av forskningsresultat inom området juridik och IT.
ADBJ

 

1 SEPT 
Alzheimerfonden - Anslag för vetenskaplig forskning

Behöriga att söka anslag i den här kategorin är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

1 SEPT 
Capio forskningsstiftelse

Forskningsstiftelsen stödjer patientnära forskning och annan betydelsefull forskning för stora folkhälsogrupper.
Capio forskningsstiftelse

 

1 SEPT 
Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning.
Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning

 

1 SEPT
Gustafsbergsstiftelsen

Sökanden skall vara under 25 år och född och uppväxt i landskapet Bohuslän (Obs! Församlingarna Öckerö, Torslanda, Björlanda, Säve, Backa, Brunnsbo, Bäckebol och Rödbo ligger i landskapet Bohuslän).
Gustafsbergsstiftelsen

 

1 SEPT 
PsykoterapiStiftelsens resestipendium

Stipendiet, 10 000 kr,  är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare.
PsykoterapiStiftelsen

 

1 SEPT
Årets hematologiska avhandling
Alla handledare uppmanas anmäla sin doktorand! Författaren belönas med Blodcancerförbundets stipendium.
Svensk Förening för Hematologi

 

1 SEPT 
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning.
SSM

 

 

1 SEPT
Vinnova

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svenska spetsområden inom smartare elektroniksystem.
Vinnova

 

1 SEPT
Radiumhemmets forskningsfonder
- Forskningsanslag
Fonderna stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 SEPT
Nordiska kulturfonden

Projektet skall  involvera minst tre nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland) och  präglas av samarbete, utbyte och interaktion.
Nordiska kulturfonden

 

2 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Industridoktorand är ett årligt återkommande SSF-program för samverkan mellan akademi och näringsliv/klinik.  Satsningen gäller personer som ännu ej är antagna till doktorandutbildning.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

2 SEPT
VINNOVA - Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt

Det går att söka för dels Projekt som utvecklar ungdomar att bli aktiva producenter av digitalt material och dels  Framtidsprojekt för att driva förändring. Sökande skall ha en tydlig koppling till skolverksamhet eller en relevant samverkan med skolverksamhet. VINNOVA

 

2 SEPT
Kaleido

Stipendium för unga konsthantverkare. Stipendiet består av en kostnadsfri utställningsperiod (i mars 2016) med tillhörande vernissagekort, annonser, pressutskick etc.  Alla som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, samt är bosatta och verksamma i Sverige.
Kaleido


 

5 SEPT
Radiumhemmets forskningsfonder - Reseanslag

Bidrag till forskare för deltagande i cancerkongresser för resa som påbörjas tidigast 7 dagar efter ansökningstidens utgång.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

7 SEPT 
Brandforsk

Anslag söks för  brandforskning. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, enskilda företag samt bransch- och intresseorganisationer kan söka anslag från Brandforsk.
Brandskyddsföreningen

 

 

9 SEPT 
The Swedish Childhood Cancer Foundation

 • Project grants
 • Rare childhood cancer diseases
 • Planning grants
 • Research months for clinicians
 • Co-financing of EU projects 
 • Implementation grants

The Swedish Childhood Cancer Foundation

 

10 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF har avsatt 15 miljoner kr för en satsning på strategisk mobilitet. Ungefär 15 bidrag kommer att delas ut. Varje bidrag ska täcka en forskares, eller motsvarande persons, lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

10 SEPT 
Institutionen för globala studier - Minor Field Studies (MFS)

Sidas MFS-program är avsett att ge svenska högskolestuderande en möjlighet att genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland och skriva en uppsats inom ett område som belyser aspekter på utvecklingsfrågor.
Institutionen för globala studier

 

10 SEPT 
Internetfonden

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Både privatpersoner och organisationer, till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka.
.SE:s Internetfonden

 

12 SEPT
Tuulis Forsgren Minnesfond

Fonden utdelar pris till i första hand studenter på avancerad nivå som arbetar med finska, meänkieli eller samiska utifrån olika perspektiv och från skilda disciplinutgångspunkter. I andra hand kan även forskarstuderande komma ifråga.
Utlysning

 

 

14 SEPT
Gun och Bertil Stohnes forskningsstipendium

Stipendiet delas ut årligen och har främst som ändamål att stödja en person under forskarutbildning inom området geriatrik och åldersforskning under 1 år. Ansökningsperiod: 24 aug - 14 sept.
UtlysningGun och Bertil Stohnes stiftelse

 

14 SEPT 
Wifstavarfs ABs stipendiefond

Stipendium kan tilldelas studerande som är födda i landskapet Jämtland eller Bergs kommun, som har bott i landskapet respektive kommunen i minst 15 år, och som studerar vid landets högskoleutbildningar. 
Region Jämtland Härjedalen

 

15 SEPT
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Vid detta ansökningstillfälle kan

 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under senaste läsåret har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier.  Stipendierna kan inte sökas av doktoranderna själva.
 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning ansöka om Browaldhstipendier för internationell rekrytering.
 • doktorander kan ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands.

UtlysningHandelsbanken

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

 • Gemensam utdelning - Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
 • Nationell utdelning - Enskilda personer kan inge ansökan om anslag för studieresor till andra nordiska länder.

Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Direkthandelns Förening -  Academic Award

En uppsatstävling öppen för alla studenter, lärare och forskare. Uppsatsens ämne skall ha anknytning till direkthandel. För att deltaga i tävlingen ska uppsatsen minst motsvara en C/D-nivå på 10 poäng eller mer (=15 högskolepoäng) samt vara skriven under studieåret 2014-2015.
Direkthandelns Förening

 

15 SEPT
Systembolagets alkoholforskningsråd

I årets ansökningsomgång prioriteras i första hand samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning. Klinisk/patientnära forskning med relevans för förebyggande av alkoholskador kan prioriteras i andra hand.
CAN

 

15 SEPT 
Mistra - Plast i ett hållbart samhälle

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om plast i ett hållbart samhälle. Syftet med detta initiativ är att titta på den roll och betydelse plast har idag och hur ett framtida samhälle kommer att klara av detta materialbehov på ett mer hållbart sätt.
Mistra

 

15 SEPT
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 • Resestipendier till doktorander vid svenska universitet eller högskolor för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.
 • Resestipendier till studerande vid universitet eller högskola i Sverige för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT 
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsen utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2016/2017.
UtlysningSverige-Amerika Stiftelsen

 

15 SEPT
Wallenberg resebidrag 2015

Stipendium för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Resebidragen söks hos respektive fakultet.
Fakulteternas utlysningar

 

15 SEPT
Naturvårdsverket - Förvaltning av landskap

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel till forskningsstudier om förvaltning av landskap. Forskare välkomnas att söka medel för projekt i storleksordningen 2-6 miljoner kronor mellan 2016-2018.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT
Naturvårdsverket - Styrmedel och konsumtion

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utlyser forskningsmedel till forskning som ökar kunskapen om styrmedel och åtgärder för att minska den svenska konsumtionens negativa påverkan på hälsa och miljö, i Sverige och i andra länder.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT 
Naturvårdsverket - Viltvårdsfonden

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för 2016. Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk och ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT 
Grete Lundbeck European Brain Research Prize

‘The Brain Prize is awarded to one or more scientists who have distinguished themselves by an outstanding contribution to European neuroscience and who are still active in research.
The Brain Prize Academy

 

15 SEPT 
ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

Årets tema är nätbrottslighet ( t ex  dataintrång, hot, utpressning, förtal, internetbedrägerier, sexuell exploatering av barn via internet, hacking och phishing). Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser som syftar till att förebygga, försvåra eller minska nätbrottslighet (cybercrime) kan delta.
Brottsförebyggande rådet

 

15 SEPT
Åhlén-stiftelsen - medicinsk forskning

Anslag beviljas till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. Ansökningsperiod: 1 juli - 15 sept.
Åhlén-stiftelsen

 

15 SEPT 
Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond - Resestipendier

Stipendierna är i första hand avsedda för läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer som är verksamma inom ämnesområdena obstetrik, gynekologi, pediatrik, anestesiologi, psykosomatik och sexuologi samt socialpsykologi. Stipendierna ska användas för vidareutbildning – gärna utomlands.
Allmänna BB:s minnesfond

 

15 SEPT 
Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond - Forskning

Minnesfonden stödjer forskning angående graviditet och förlossning samt den viktiga neonatalperioden. Verksamhetsområden: gynekologi/obstetrik/ pediatrik/anestesiologi/ socialpsykologi, allt med främsta målsättning att förebygga förlossningsskador hos mor och barn.
Allmänna BB:s minnesfond

 

15 SEPT 
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Fonden ger enligt sina stadgar anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.
Kungliga stiftelser

 

15 SEPT
Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten utlyser medel för särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016. Medel kan sökas av idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, landsting, regioner, universitet, högskolor och FoU-enheter. Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag.
Folkhälsomyndigheten

 

15 SEPT 
NordForsk

The Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research, NKJ announces a Call for Networking Activities in 2016-2017. Researchers at research institutions in Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Faroe Islands, Greenland and Åland are eligible to apply.
NordForsk

 

15 SEPT
Magn. Bergvalls Stiftelse - Forskningsanslag

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora, naturvetenskap och medicin”. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.
Magn. Bergvalls Stiftelse

 

15 SEPT
Åke Wibergs stiftelse

 • Medicin - anslag till medicinsk forskning genom anslag till självständiga gruppledare som disputerat under de senaste tio åren.
 • Humaniora & Samhällsvetenskap - anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Åke Wibergs stiftelse


15 SEPT
Institutionen för socialt arbete

 • För studerande vid Institutionen för socialt arbete ledigförklaras ett antal stipendier ur Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen.
 • För studerande vid Institutionen för socialt arbete ledigförklaras ett antal stipendier ur Adlerbertska premiestiftelsen.

Institutionen för socialt arbete

 

15 SEPT
Förvaltningshögskolan

 • För studerande vid Förvaltningshögskolan ledigförklaras ett antal stipendier ur Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen.
 • För studerande vid Förvaltningshögskolan ledigförklaras ett antal stipendier ur Adlerbertska Premiestiftelsen.

Förvaltningshögskolan

 

15 SEPT 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Studerande på specialpedagogiska programmet och speciallärarprogrammet vid Göteborgs universitet kan söka stipendier ur Adlerbertskat Stipendiestiftelsen och Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen.
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

 

15 SEPT 
Diabetesfonden

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.
Diabetesfonden

 

15 SEPT 
Centrum för idrottsforskning

Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2016. Total summa att fördela beräknas bli cirka 18 miljoner kronor. Ansökan kan avse: Projektbidrag/Lönemedel till doktorander/Lönemedel till nydisputerade/Organisationsstöd.
Centrum för idrottsforskning

 

17 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser 300 miljoner kronor i rambidrag inom programmet ”Smarta system”. Smarta system integreras i till exempel självkörande fordon eller avancerade diagnosmetoder inom vården, men används även för att storskaligt reglera elnät, pappersproduktion och trafikflöden.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

17 SEPT
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Forskningsanslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

18 SEPT 
Vägverkets Jubileumsfond

Stipendier till innovativa förslag och projekt på årets tema "Att bo och leva vid en landsväg". Förslagen ska ha potential att förbättra säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter i landsbygd. Målgruppen är forskare, studenter eller andra personer som är verksamma inom området. 
Vägverket

 

 

18 SEPT 
Håkan Frisingers Stipendiet 2015

Håkan Frisingers Stipendium för transportmedelsforskning delas ut årligen till person som gjort framstående forskningsinsatser inom nämnda område.
Utlysning

 

 

18 SEPT 
SCIF - Pris i Idrottsvetenskap 

2015 delar Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande ut två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för utvecklingen av svensk idrott. Nominering av kandidat till SCIF`s Pris i Idrottsvetenskap 2015 kan göras av institution, enskild person eller liknande.
UtlysningKriterierSCIF

 

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens Stiftelse

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola.
Erik Philip-Sörensens Stiftelse

 

 

21 SEPT
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Medel utlyses till en stark forskningsmiljö för forskning kring privatpersoners inställning till privatekonomisk risk och val av försäkring, med specifikt fokus på den yngre generationens val och inställning till dessa frågor. Av intresse är också forskning kring hur kundrelationer påverkas i ett alltmer digitaliserat samhälle.
UtlysningLänsförsäkringsbolaget

 

 

21 SEPT
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Forskningsbidrag för forskning om ömsesidiga försäkringsbolag. Utlysningen är öppen för forsknings- och utvecklingsprojekt med tydlig forskningshöjd och nyhetsvärde inom områden som berör den ömsesidiga associationsformen, då särskilt inom bank- och försäkringsområdet.
Länsförsäkringsbolaget

 

21 SEPT 
J O Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

 

23 SEPT 
Riksantikvarieämbetet - FoU-medel 2015

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 15 miljoner kronor per år. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.
Riksantikvarieämbetet

 

24 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser 300 miljoner i rambidrag inom programmet Materialvetenskap - nya metoder för syntes och process. Nya material har ett brett användningsområde, från smartphones till energieffektiva byggnader.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

25 SEPT 
Avfall Sverige

Utlysning för utvecklingsprojekt inom avfalls- och återvinningsområdet 2014-2016.
Avfall Sverige

 

29 SEPT 
Energimyndigheten

Sista utlysningen i forskningsprogrammet Fjärrsyns nuvarande programperiod.
Energimyndigheten

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser.
Centre for Retailing

 

30 SEPT
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Det årliga priset utdelas till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.
 • Stipendierna ges till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.
 • Projektbidragens syfte är att stärka den externa forskningskommunikativa processen, bl a den som åsyftas i universitetens "tredje uppgift", t ex genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet.

Lars Salvius-föreningen

 

30 SEPT 
Viking Olov Björk’s scholarship

Viking Olov Björk’s scholarship supports research in the intersection between medical technology and its close to clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university.
Announcement
 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningens Stipendium 2015

Stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri).
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT 
Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

Forskningsfonden stöder vetenskaplig forskning om hjärtsjukdomar och lungsjukdomar, speciellt inom rehabilitering och prevention. Medel från forskningsfonden ges företrädelsevis till patientnära forskning som förbättrar livsvillkoren och livskvalitén för berörda målgrupper.
UtlysningRiksförbundet Hjärtlung

 

30 SEPT 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning  framför allt forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov. Ansökningsperiod: 12 aug - 30 sept.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

30 SEPT 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Ansökningsperiod: 3 aug -  30 sept.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Stiftelsen anslår medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken.
Stiftelseansökan

 

30 SEPT
Svensk biblioteksförening

Forskningsinitierande stöd  för att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. De som söker ska vara disputerade. Sökanden behöver inte vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Svensk biblioteksförening

 

30 SEPT 
The Bergman Estate on Fårö

The Bergman Estate on Fårö invites applications for visits to its retreat estate. Applicants must be able to document professional accomplishments and output, provide a description of the project they intend to work with on Fårö. The Bergman Estate is also open to group projects.
The Bergman Estate on Fårö

 

 

30 SEPT
Bo Rydins stiftelse

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Forskningsanslag, Resebidrag till doktorander och stipendier för bästa examensarbete .
UtlysningBo Rydins stiftelse

 

30 SEPT
Bromanska stiftelsen för forskning och företagande

Six scholarships are intended for scientific research focusing mainly on entrepreneurship. The scholarships are intended for scientific research, mainly focusing upon entrepreneurship in a broad sense, as linked to the research areas at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Both international and locally based applicants are encouraged to apply.
AnnouncementThe School of Business, Economics and Law

 

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

VoK delar årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse ; energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri.
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT 
Stiftelsen Petersenska hemmet

Villkor för sökande av stipendium: Kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier. Studierna skall var yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och mer än hälften av utbildningstiden skall vara avslutad. Ansökningsperiod: 15 aug - 30 sept.
Stiftelsen Petersenska hemmet

 

30 SEPT 
Cancer- och Allergifonden

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning.
Cancer- och Allergifonden

 

1 OKT 
TT:s Fotostipendium 2015

TT:s Fotostipendium riktar sig till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet  - Uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2014/2015. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne - Examensarbeten

Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål (markvård, vattenvård eller växtskydd) och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Spritmuseum

 

1 OKT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2015

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse. Styrelsen välkomnar särskilt ansökningar för studier som avser ny teknik som enkelt främjar nyttjandet av naturresurser med undantag av fossila bränslen.
Svenska Försäkringsföreningen

 

1 OKT
STINT -  Korea-Sweden Research Cooperation

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

1 OKT
Njurfonden

Forskningsbidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Projekten skall ha medicinsk karaktär och bedrivas i Sverige.
Njurfonden
 

 

2 OKT 
Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförs.bolaget Land och Sjö höst 2015

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.
Svenska Försäkringsföreningen

 

4 OKT
MoRE - Mobility for Regional Excellence

Region Västra Götaland invites highly experienced researchers from all nations to submit research proposals. The research should be in the area of Sustainable transport solutions, Life science, Green chemistry, Marine environment and the maritime sector, Urban development, Material sciences, Sustainable production, Information and communication technologies, Energy, Textile/Fashion/Design, Cultural and creative industry, Food production/Green industries and/or Tourism.
Region Västra Götaland

 

5 OKT
Filip Lundbergs stiftelse höst 2015

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, samt utbildnings- och undervisningsverksamhet inom områden med anknytning till eller av intresse för liv-, sjuk- och annan personförsäkringsverksamhet.
Svenska Försäkringsföreningen

 

9 OKT
Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stiftelsen utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar. 
Stiftelsen Promobilia

 

14 OKT
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige.
SLFF

 

15 OKT 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga studerande kvinnor högst 35 år och som har påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning. Doktorander, helt utan ekonomiskt stöd eller lön, kan också söka. Ansökningstid: 15 aug – 15 okt.
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

 

 

15 OKT
Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

16 OKT 
Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB
 
Ett stipendium för yngre forskare. Stipendiet kan delas mellan flera. Stipendiet skall främja forskning inom ämnena "barnets infektionssjukdomar" respektive "pediatrisk immunologi".
Svenska Försäkringsföreningen


26 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Sveriges advokatsamfund
 

 

28 OKT
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

30 OKT
VÅGA SE - KONSTKLUBB

 • Konststipendium 1 - Valfri konstform. Stipendiaten får 10.000 kronor samt möjlighet till en utställning i Stockholm.
 • Konststipendium 2 - Grafik. 25.000 kronor delas ut till två stipendiater som sedan gör en grafisk upplaga till konstklubben.

Utlysning

 

31 OKT
Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and researchers in early stages of their career (max 5 years after PhD exam) to apply for grants for short-term study visits. The invitation is continuously open until October 31st, 2015, and the study visit should be carried out before December 31st, 2015.
Volvo Research and Educational Foundations

 

31 OKT
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

1 NOV
Svenska Försäkringsföreningens minnesfond 2015

Stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet. Det är öppet att sökas både av medlemmar och icke medlemmar.
Svenska Försäkringsföreningen

 

2 NOV
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

RJ ledigförklarar medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska forskningsinstituteten i Aten, Istanbul och Rom. Medel beviljas för att möjliggöra vetenskapligt arbete inom RJ:s hela verksamhetsområde, det vill säga humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond


 

15 NOV
The XVI "Giuseppe Verdi" International Prize

The prize will be granted to an Italian or international scholar, for the development and completion of a research project, chiefly in the field of musicology, and concerning the life and works of Giuseppe Verdi set in their historical and cultural context.
AnnouncementINSV

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst på heltid är kliniskt verksamma. Ansökningsperiod: 15 okt -15 nov.
SSMF


 

15 NOV
Malmberg Scholarship for Study in Sweden

The Malmberg Scholarship will be awarded to financially assist a U.S. resident student or scholar whose work would be enhanced by study and/or research in Sweden for up to one year.
The American Swedish Institute

 

15 NOV
Foundation for the Furtherance of Swedish-Russian Relations

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation, aged 20 to 35 years, to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration. Other fields may include art, music, dance and theatre.
Sverker Åstrom Foundation

 

16 NOV
Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice
The Commonwealth Fund's Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice provide a unique opportunity for mid-career health services researchers and practitioners from Australia, Canada, France, Germany, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, and the United Kingdom to spend up to 12 months in the United States, conducting original research and working with leading U.S. health policy experts.
Commonwealth Fund

 

1 DEC
Postdoktor i rättsvetenskap
Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel till nydisputerade forskare för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Stiftelsen välkomnar även forskare som ännu ej är verksamma i Sverige att söka. Ansökningsperiod: 22 okt – 1 dec 2015 .
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap

Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi

Stiftelsen utlyser för tredje året forskningsanslag till akademiskt yngre forskare som samarbetar i projekt och bildar nyskapande mindre forskningsmiljöer. Ansökningsperiod: 22 okt – 1 dec.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

11 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen delar i år ut anslag på 1 miljon konor till svenska allergiforskare i form av forskningsanslag eller stipendier.
Konsul Th C Berghs stiftelse

 

31 DEC 
Avfall Sverige

Stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

30 JUNI 2016
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 

 

Till sidans topp