Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2015-02-27


 

28 FEB
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Fonden delar ut anslag till vetenskaplig forskning och undervisning vid universitet och högskola. Forskare från Sahlgrenska, Göteborgs universitet samt Chalmers tekniska högskola har olika blanketter som finns tillgängliga på ansökningssidan. Forskare som inte är verksamma vid dessa institutioner väljer blanketten “Forskning övrigt”. Vetenskapsfonden delar även ut medel till studerande ungdomar. De som faller inom denna kategori väljer blanketten “Privatpersoner studerande”.
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
 

 

28 FEB
Foyen Advokatfirma

Stipendier i entreprenadrätt respektive miljörätt. Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom något av de rättsområdena, så uppmuntrar vi dig starkt att söka respektive stipendium.
Foyen Advokatfirma

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium på 15 000 kr till en ung person som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser. 
Centre for Retailing

 

28 FEB 
Göteborgs Byggmästareförening

Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri ( = teknik, design, miljö, ekonomi, organisation, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen).
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB
Wendelapriset 2015

Pris för bästa socialreportage i tryckt svensk press eller i bokform.
Wendelapriset

 

28 FEB
Dr Per Håkanssons stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi. 2015 års forskningsstöd på upptill 3 000 000 kronor kommer att delas ut till yngre forskare vid svenska universitet.
UtlysningDr Per Håkanssons stiftelse

 

 

28 FEB 
Scandinavian Photo

Planerar du ett spännande projekt? Bli en av våra stipendiater 2015 och dela på 100.000kr! Stipendiet är som tidigare uppdelat i fyra olika kategorier; Foto-, Film-, Expeditions/äventyrs/action- samt Bloggprojekt.
Scandinavian Photo

 

28 FEB
Ellen Keys Stiftelse Strand

Vistelsestipendium på Ellen Keys Strand - sökanden skall vara kvinna över 25 år. Företräde ges åt dem, som styrelsen tror kunna uppskatta, vårda och akta Strands atmosfär och egenart och som tillika söker en rofylld miljö för egen utveckling, förkovran och studier, främst inom ämnes- och intresseområden som omfattades av Ellen Key.
Ellen Keys Stiftelse Strand

 

28 FEB
Lions Cancerfond Väst

Stiftelsen har ändamålet att stödja klinisk forskning, d v s patientnära forskning, inom cancerområdet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin samt andra sjukhus och andra sjukvårds-inrättningar i Västsverige.Var och en som är knuten till någon sjukvårdsinrättning eller medicinsk forskningsinstitution i Västsverige och som är behörig till forskarstudier, eller redan är disputerad, kan söka anslag ur fonden.
UtannonseringLions Cancerfond Väst

 

28 FEB
Stiftelsen Tysta Skolan - audiologiska forskningsanslag

Anslag kan utgå inom de medicinska, pedagogiska, psykologiska, psykosociala och tekniska områdena till

 • Forskningsprojekt inklusive teknisk utrustning
 • Stipendium för doktorand
 • Studieresor som avser forskning

Stiftelsen Tysta Skolan

 

28 FEB
Vitalis stipendium

Stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg. Stipendiet skall premiera personal inom vård & omsorg som genom nytänkande utvecklar användarnära innovationer.
Vitalis

 

28 FEB
Strokefonden

Fonden delar ut 2 500 000 kr till forskning. Projekten måste ha fokus på stroke.
Strokefonden

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

Föreningen delar årligen ut anslag för forskning samt forskningsstipendier. Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi.
Föreningen Margarethahemmet

 

1 MARS
Right Livelihood Award

An award for the people and their work and struggles for a better future. The Laureates come from all walks of life: they are farmers, teachers, doctors, or simply, concerned citizens.
Right Livelihood Award Foundation

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

Stiftelsen delar årligen ut cirka 10 stipendier på mellan 50.000 – 100.000 kr till högskole- och universitetsstuderande utomlands. Gemensamt för alla stipendier är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Under 2015 avser stiftelsen att utlysa följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum 
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare

UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
Skyltfonden

Alla projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan söka medel från Skyltfonden.
Trafikverket

 

1 MARS
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendier till forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Anslag utdelas två gånger per år. Ansökningar skall ha kommit stiftelsen tillhanda under perioderna 1 februari – 1 mars eller 1 augusti – 1 september. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar upptas ej till prövning.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 MARS
Nordkurs
- Sommarkurser i Norden
Varje år anordnas sommarkurser (2-4 veckor) i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Du som blir antagen till en kurs får ett stipendium för att täcka en del av resekostnaderna.
Nordkurs

 

1 MARS 
NordVulk fellowship program

For young Nordic researchers who are interested in working with local experts on research related to petrology and geochemistry of volcanic rocks. Candidates are required to hold a degree in geosciences.
NordVulk

 

1 MARS
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

Anslag till  forskare och kliniker inom barnmedicinens och barnkirurgins område.
SEB

 

1 MARS
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen stöder svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV-infektion och AIDS. Maximalt beviljat belopp per ordinarie ansökan är 150 000 kronor.
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

 

1 MARS 
Folke Bernadotte Stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och fostran av barn och ungdom med cerebral pares och andra neuromuskulära rörelsehinder. Projektanslag/personliga forskarstipendier.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 MARS
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 MARS
Vaartoe/CeSam:s Vetenskapliga Pris 2015

Priset går till en person som har författat ett enskilt betydelsefullt verk inom forskning med samisk tematik, som gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik eller som har verkat för att sprida kunskap om det samiska samhället.
Umeå universitet

 

1 MARS
Lars och Astrid Albergers stiftelse

Bidrag till forskning eller annan vetenskaplig verksamhet med anknytning till säkerhetspolitik och säkerhet i vid bemärkelse. Med säkerhet menas allt ifrån militär verksamhet till krishantering i samband med extraordinära händelser som exempelvis cyberattacker, grov brottslighet, miljöbekämpning.
Kungl Krigsvetenskapsakademien

 

1 MARS
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

 • Reseanslag till konferenser/studieresor
 • Projektanslag/personliga forskarstipendier
 • Stipendier för dokumentationen gällande specialpedagogiska insatser för elever med rörelsehinder

Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 MARS
Svenska Byggnadsarbetareförbundet  -  Kulturstipendier

Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. De kan fås för vidareutveckling inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, t ex litteratur, bildkonst och musik.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

1 MARS
Sweden-Japan Foundation och Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Sweden-Japan Foundation:s stipendier är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel och för Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation:s stipendier tillkommer samhällsvetenskap, humaniora och journalistik samt att även organisationer är berättigade att söka. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag.
Utlysning SJFSweden-Japan Foundation
Utlysning SJSFScandinavia-Japan Sasakawa Foundation

 

1 MARS
Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner

Resestipendium för projektarbete i Turkiet, Väst- och Centralasien 2015.
Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner
 

 

2 MARS
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Anslag för forskning inom följande områden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
Åforsk

 

2 MARS
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Forskningsanslag - Stiftelsen stöder klinisk och klinisk experimentell forskning, företrädesvis i södra Sverige (Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland).
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

 

2 MARS
Statens institutionsstyrelse

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i SiS forskningsprogram om vård och behandling av utsatta ungdomar och missbrukare. Särskilt efterlyses studier om ensamkommande flyktingbarn, traumatisering, familjearbete, missbruk bland ungdomar samt interventioner för att minska förekomst av hot och våld inom tvångsvården. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet.
SiS

 

2 MARS
Svensk Presshistorisk förening

Två mediehistoriska stipendier om vardera 25.000 kr. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.
Svensk Presshistorisk förening

 

2 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer  lektorer (ej vik lektorer) vid institution som räknas till humanistiska, samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde.
Utlysning
 

2 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser medel som bidrag till täckande av doktoranders kostnader för resor och logi i anslutning till arbetet med avhandlingar vars ämnen faller inom området svensk folklig kultur.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

 

2 MARS 
Sahlgrenska akademin - Resebidrag till internationella kongresser ur donationsmedel 2015

Resebidrag kan beviljas doktorander, d v s vid Sahlgrenska akademin i Göteborg antagna forskarstuderande, samt nyligen disputerade forskare.
Sahlgrenska akademin

 

 

2 MARS
Skandinaviska Forskningsstiftelsen för  Åderbråck och Vensjukdomar

Forskningsanslag kan sökas för forsknings- och utvecklingsarbete
inom sviktande venfunktion på människa, särskilt i de nedre extremiteterna. Anslaget omfattar totalt 200.000 SEK och kan
sökas helt eller i delar.
UtlysningSFÅV

 

2 MARS
The Swedish Fulbright Commission - Hildeman Fellowship 

Application of Swedish candidates - Once the host univeristy and field are determined, the Fellowship announcement is distributed to universities, relevant research centers and institutions in Sweden to find the best applicants. The basic eligibility criteria for the scholar are Swedish citizenship and a doctoral degree, but the host department may specify other requirements. The Commission will award the Swedish scholar a grant of SEK 125 000, round-trip travel between the United States and Sweden, a baggage allowance, as well as accident and sickness insurance provided by the U.S. Department of State. 
The Swedish Fulbright Commission

 

2 MARS
Nominera till CANs drogforskningspris

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN delar årligen ut ett pris (25 000 kr)  till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.
UtlysningCAN

 

3 MARS
Hakon Swenson Stiftelsens och Handelns Utvecklingsråds uppsatspris

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.
Utlysning
Handelns Utvecklingsråd

 

3 MARS
Venture Cup – affärsidétävling
- Moment Affärsidé & Moment Pitch
Har du en affärsidé? Testa den i Venture Cup. Genom att skicka in en affärsidé eller en videopitch får du feedback från experter och har även möjlighet att få upp till 10 000 kronor.
Venture Cup

 

3 MARS
Eugen Schaumans fond 

Stipendier till finlandssvenskar och rikssvenska medborgare "främst för rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska gemenskapen på rättens område".
UtlysningÅbo akademi

 

 

3 MARS
Babybag 

All personal inom vårdkedjan förvård-förlossning-eftervård och neonatalvården är välkomna att söka Babybagstipendium.
Babybag

 

4 MARS 
Nordic Centres of Excellence in Arctic Research

The call is open to international consortia of researchers and research groups from various sectors, including institutions of higher education, e.g., universities and other research institutions, and other organisations with a strong research focus. The programme will invite cross-disciplinary, high quality and innovative NCoE proposals on topics relevant to a responsible development of the Arctic region.
NordForsk

 

4 MARS
Riksarkivet

 • Stiftelsen Riksarkivets samfond för vetenskapligt ändamål - bidrag till vetenskapligt ändamål såsom utgivning av Svenskt diplomatarium och andra historiska handlingar samt till arkivvetenskapliga och historiska studier och studieresor.
 • Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond - bidrag till stöd för svenskt arkivväsen i vidaste mening, svensk folkminnesvård och humanistisk forskning med anknytning till svenska arkiv och museer.
 • Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond - bidrag till historisk och arkivvetenskaplig forskning inom det svenska arkivväsendet.

Riksarkivet
 

 

5 MARS
Energimyndigheten - Batterifondsprogrammet

Energimyndigheten utlyser 50 miljoner kronor inom Batterifondsprogrammet. Programmet är ett forsknings- och utvecklingsprogram med inriktning mot teknikområdena batterieråteranvändning/-återvinning och fordonsbatterier.
Energimyndigheten

 

5 MARS
Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Utlysning - Klimatanpassning och naturolyckor.
MSB

 

6 MARS
NVF-stipend 2015

Den norske avdeling av Nordisk vegforum  tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag. Formålet er å støtte studenter og forskere og samtidig gi unge mennesker som arbeider innenfor faget mer internasjonal kunnskap. Stipend tildeles i forbindelse med studier, spesielt for å støtte nordiske studier eller praksis, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesinnrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipend tildeles ikke til kongressreiser.
NVF

 

6 MARS
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet

Stipendier (10 000 kr)  åt utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.
Ekmanstiftelserna

 

6 MARS
Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse

Forskningsbidrag lämnas i allmänhet i form av stipendier ledande till en fri vistelse vid Sigtunastiftelsens anläggningar Stipendiat skall som regel vara doktorand eller längre kommen forskare med anknytning till universitetsinstitution.
Ekmanstiftelserna
 

 

10 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna - Gästforskarstipendier

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige. Svensk forskare som är värd för utländsk forskare kan ansöka. Den utländska seniora forskaren skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

10 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna - Reseanslag

Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Kan sökas av svensk forskare som vid ansökningstillfället avlagt doktorsexamen, inte fyllt 40 år och är verksam inom landet samt  utländsk disputerad forskare som vid ansökningstillfället vistats i Sverige i mer än 1 år och inte fyllt 40 år.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

10 MARS 
The Dan David Prize - Scholarships

The Dan David Prize awards scholarships to registered doctoral and post-doctoral researchers, studying at recognized universities throughout the world, doing research in one of the selected fields for the year in which the application is being made, and whose research has been approved.
The Dan David Prize

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning. Stiftelsen prioriterar klinisk patientnära forskning.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

 

10 MARS
Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Fondens målsättning med detta anslag är att genom en kraftfull satsning under en begränsad tid skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde. Detta innefattar även stöd till nationellt samordnade interventions­studier samt registerforskning. Projektet beviljas ett anslag om 5 miljoner kronor per år under en treårsperiod, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.
Hjärt-Lungfonden

 

10 MARS
Hans Werthén Fonden

Ett 15-tal stipendier (100 - 200 000 kr) inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik  för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad utländsk miljö. Stipendiaten ska vara mellan 25-35 år, ha lägst en akademisk grundexamen men gärna doktorsexamen.
UtlysningIVA - Hans Werthén Fonden

 

12 MARS
Vetenskapsrådet
- Gästprofessurer
Utlysningarna öppnar 22 januari.

 • Humaniora och samhällsvetenskap - Kerstin Hesselgrens gästprofessur 
 • Humaniora och samhällsvetenskap - Olof Palmes gästprofessur
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap - Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådet

 

12 MARS
Study of the U.S. Institutes (SUSI)

SUSIs are intensive, short-term, academic programs providing undergraduate student leaders with a deeper understanding of the U.S. while enhancing leadership skills. They will take place over 5-weeks in June and July 2015, and consist of a series of seminar discussions, readings, group presentations, and lectures. In order to be eligible, students must be between 18-25 years old and must be a Swedish citizen.
UtlysningThe Swedish Fulbright Commission
 

 

13 MARS
Koreanska Sällskapet  - 2015 års stipendium

Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea.
Koreanska Sällskapet

 

13 MARS
Mellqvistska studiestipendiefonden

Stipendiet kan sökas av dig som är född och uppväxt i Karlstad och som studerar vid praktiska eller så kallade lärda skolor, vetenskapliga eller artistiska akademier, utmärkta för sedlighet och flit, samt goda framsteg i studier.
Karlstads kommun

 

 

13 MARS
Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och utveckling av barncancer vården och utbyte av information mellan forskare.
Mary Béves Stiftelse

 

14 MARS
Björkstén- Sparrings stiftelse

Stiftelsen stödjer arbete för mänskliga rättigheter och kamp mot antisemitism och rasism i Sverige och andra länder. Bidrag ges för projekt som kan genomföras och utvärderas inom en begränsad tidsperiod.
Björkstén- Sparrings stiftelse

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan ges till:

 1. Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 2. Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 3. Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

 

15 MARS 
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Stiftelsen har till syfte att främja forskning och utveckling och lämna understöd till utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen. Ansökningsperiod: 1 januari - 15 mars 2015.
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

 

15 MARS 
Tessinsällskapet - Stiftelsen Marseillefonden

Stipendier avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller motsvarande examen kan söka. Stipendier utgår inte för utbytesstudier. Ansökningsperiod: 1 januari - 15 mars 2015.
Tessinsällskapet

 

15 MARS 
Natural Light – International Design Competition

VELUX Group and Little Sun invite design students worldwide to create an innovative solar-powered lamp design to bring clean solar light to the world. 
Natural Light

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
SEB

 

15 MARS 
Stiftelsen Siamon

Stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi.  Resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser prioriteras. Doktorander samt forskare på postdoc-nivå ges företräde.
SEB

 

15 MARS
Föreningen Gamla Norrköping - Humaniststipendium

FGN utlyser årligen stipendium att sökas för studier på högre nivå inom ämnesområden med historisk anknytning. Sökande skall vara född i Norrköping, ha studerat där eller vara studerande vid Linköpings Universitet.
Föreningen Gamla Norrköping

 

15 MARS
L´Amitié Franco-Suédoise - Stipendier för gymnasieungdomar och för dem som redan tagit studenten två år tidigare

Föreningen, som grundades redan 1918, har under årens lopp stött utvecklingen av de svenskfranska förbindelserna främst genom att dela ut stipendier för studier i Frankrike. Aktuellt just nu är stipendier, avsedda för gymnasieelever. Kan också sökas av dem som tagit studenten, men studierna måste då påbörjas senast två år efter avlagd studentexamen. Maximalt stipendiebelopp 15 000 SEK. Blankett finns att hämta på Alliance Francaise hemsida www.afstockholm.com. Ansökningar skickas till: Marie-Anne Lindberg Andersson, Möjavägen 12, 132 34 Saltsjö-Boo. För upplysningar kontakta: Marie-Anne Lindberg-Andersson, e-post: marieanne.lindberg.andersson@gmail.com

 

15 MARS 
American Scandinavian Society Cultural Grant

In order to be considered you must:

 1. Be an artist with ties to at least one of the Scandinavian countries
 2. Be actively engaged in creative work to explore/interpret/promote Scandinavian culture
 3. Show skill, talent, and aspiration in the chosen field of your art
 4. Reside in the Tri State area (NY, NJ, CT)
 5. Be present to personally accept the Cultural Grant at our cultural grant award ceremony this May in New York City

American Scandinavian Society

 

15 MARS
Energimyndigheten

7 miljoner kronor inom forskningsprogrammet Energi, IT och Design. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom några av programmets fokusområden. 
Energimyndigheten

 

 

15 MARS
RBU:s Forskningsstiftelse

Forskningsstiftelsen stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer funktionshinder, förbättrar funktioner och ökar delaktigheten för barn och ungdomar. Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år.
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

 

16 MARS
Fulbright Commission -  Summer Leadership Institutes

The Summer Institutes Program for European Student Leaders is offered for students between the ages of 18 and 22. In 2015, these Institutes will focus on two areas: Environmental Stewardship and Social Entrepreneurship and will include an introduction to the local community, as well as American culture and society.
Fulbright Commission

 

16 MARS
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) i Göteborg

KVVS utlyser forskningsstipendier från egna fonder/stiftelser och Adlerbertska forskningsstiftelsen. Stipendier ges till juniora och seniora forskare inom olika ämnesområden. 
UtlysningRegelverkAnsökningsblankett, juniora forskare Ansökningsblankett, seniora forskareKVVS

 

16 MARS
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) utlyser stipendier i Grez-sur-Loing, Frankrike och Villa Martinson, Jonsereds herrgård: 

 1. Två månadslånga gästforskningstipendier i Grez-sur-Loing, Frankrike. Tidpunkt: September resp. oktober 2015. Ytterligare information i nedanstående annonstext.
  PDF: Gästforskning i Grez-sur-Long, Frankrike
 2. Två månadslånga skrivarstipendier i Villa Martinson, Jonsereds herrgård. Tidpunkt: Maj resp. september månad 2015. Ytterligare information i nedanstående annonstext.
  PDF: Skrivarstipendier i Villa Martinson, Jonsereds herrgårdKVVS

 

 

17 MARS (inlämning skiss)
ERANET Cofund Smart Cities and Communites

Ett program med fokus på utveckling av smarta och hållbara energi- och transportsystem i städer i Europa.
Formas

 

17 MARS
Barncancerfonden (föranmälan)

Projektanslag inom området medicinsk teknik för kliniker, teknikforskare och företag. Syftet är att belysa och lösa problem av medicinteknisk karaktär relevanta för barn med cancer. Även projekt som avser att anpassa befintlig medicinsk teknik till barn kan komma ifråga.
Barncancerfonden

 

19 MARS
Vetenskapsrådet - Klinisk behandlingsforskning

Utlysningen öppnar 17 februari. Med klinisk behandlingsforskning menas stora kliniska studier där man kan se patientnytta inom en definierad tidsrymd.

 • Rambidrag klinisk behandlingsforskning (Skiss)

Vetenskapsrådet

 

19 MARS
Svensk Nationell Datatjänst - ICPSR:s sommarskola 2015

Resestipendiet delas varje år ut till fem-tio doktorander eller nydisputerade forskare för deltagande i ICPSR:s sommarskola. Stipendiet är beräknat att täcka resa och uppehälle för en fyra eller åtta veckor lång vistelse. De personer som erhåller stipendiet kommer även att få kursavgiften betald via SND.
Svensk Nationell Datatjänst

 

19 MARS 
Danish Diabetes Academy - Visiting Scientist Scholarships

With the purpose of fostering collaboration between Danish and International research groups in the diabetes field, Danish Diabetes Academy announces scholarships for the years 2015 and 2016 covering expenses related to international professors/scientists visiting Danish research groups for a period of up to 6 months.
Danish Diabetes Academy

 

20 MARS
Olof Palmes Minnesfond

Fonden tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 MARS
FIL FAK - Bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare

Institutioner inom Handelshögskolans fakultetsområde inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän läsåret 2015/16.
Utlysning
 

20 MARS
Ridderstads Stiftelse för historisk grafisk forskning

Bidrag från stiftelsen beviljas i första hand som personligt stipendium avsett att täcka levnadsomkostnader och utgifter i form av resor, material, tjänster etc. förenade med forskningsuppgiften.
Ridderstads Stiftelse

 

23 MARS
Kungl. Vitterhetsakademien - Aktuella fonder och stiftelser 2015

 • Stiftelsen Enboms Donationsfond -  forskning i Medelhavsområdet.
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond - forskning i Norden inom det textilhistoriska området. 
 • Stiftelsen Gihls Fond - studier vid Svenska Institutet i Rom.
 • Stiftelsen S.B.F. Janssons Minnesfond - studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.
 • Stiftelsen Linds Fond - tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. 
 • Stiftelsen Oscar Montelii Fond - tryckning av arkeologiska arbeten.
 • Stiftelsen Montelius Minnesfond - resestipendier inom nordisk fornforskning. 
 • Stiftelsen Wallenbergsstiftelsens Fond -  resebidrag till yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungl. Vitterhetsakademien

 

23 MARS
Vetenskapsrådet 
 
 Utlysningen öppnar 17 februari.

 • Humaniora och samhällsvetenskap - Projektbidrag
 • Konstnärlig forskning - Projektbidrag
 • Utbildningsvetenskap - Projektbidrag

Vetenskapsrådet

 

23 MARS
Svenska Akademien

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2015 ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden:

 • förändring i samtida svenskt språkbruk
 • språkvård i ett mångspråkigt Sverige
 • förhållandet mellan engelska och svenska inom olika samhällsområden
 • svenska språket i IT-samhället
 • språkvård och svenska i skolan

Svenska Akademien

 

24 MARS
Hjärt-Lungfonden - Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare

Hjärt-Lungfonden vill verka för att främja återväxten av yngre forskare genom att bland annat utlysa ett anslag till särskilt lovande yngre forskare. Behöriga att söka är yngre forskare som är knutna till universitet/högskola eller sjukhus i Sverige.  Ansökningsperiod: 2015-02-23 – 2015-03-24.
Hjärt-Lungfonden
 

 

26 MARS 
Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

Utlysningarna öppnar 17 februari

 • Projektbidrag 
 • Projektbidrag för unga forskare 
 • Projektbidrag Alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Vetenskapsrådet

 

26 MARS 
Vetenskapsrådet - Utvecklingsforskning

Utlysningen  öppnar 17 februari. Området utvecklingsforskning omfattar svensk forskning av särskild relevans för låg- och medelinkomstländer.

 • Projektbidrag

Vetenskapsrådet

 

 

26 MARS
Uppsala university - Eric Lette scholarship

Eric Lette scholarshipis hereby announced for spring term 2015 with a total amount of 25 000 SEK. The scholarship is to be used for education within horse riding. Grants are given only to active, full-time students at universities and university colleges in Sweden.
Announcement Utlysning Uppsala university

 

27 MARS
Annastina och Gösta Lexts stiftelse

Bidrag kan sökas av landsarkivtjänstemän (nuvarande och f.d.) eller landsarkivinstitution, för forskning, studier, resor och tryckkostnader. Ansökan görs direkt hos stiftelsen. Kontakt: Malin Juvas, tfn  010-476 78 13, E-post: malin.juvas@riksarkivet.se
Riksarkivet
 

 

30 MARS 
Trygg-Hansas Forskningsstiftelse

Trygg-Hansas Forskningsstiftelse har beslutat att 2015 års anslag ska gå till följande forskningsområden.

 1. Utveckla kunskapen om olycksrisker och effektsamband vid cykling
 2. Utveckla kunskapen om olycksrisker och effektsamband vid drunkningsolyckor och drunkningstillbud
 3. Forskningsprojekt rörande diagnostik och omhändertagande/behandling av barn som skadats på grund av trauma
 4. Utvärdering av effektsamband av åtgärder vid neuropsykiatriska diagnoser

UtlysningTrygg-Hansa

 

31 MARS
Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar

Bidrag till yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige - företrädesvis i de svenska fjälltrakterna - vilkas resultat kan vidga intresset för och höja kunskapen om de av undersökningarna berörda delarna av landet. Även till forskning som främjar svensk turism och sprider kännedom om vår natur och kultur.
Svenska Turistföreningen

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Stipendium utgår endast till fysiska personer för studier, varmed avses studier på gymnasienivå fram till och med en första akademisk examen. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst.
Uppfostringsfonderna

 

31 MARS 
Stiftelsen Bengt Lundqvist minne

Berättigade att söka är forskare och studerande vid samtliga läroanstalter samt organisationer med syfte att främja ungdomars intresse för kemiutbildning.
Svenska Kemistsamfundet

 

31 MARS
Vetenskapsrådet - Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utlysninagrna öppnar 17 februari.

 • Projektbidrag 
 • Projektbidrag för unga forskare
 • Projektbidrag Energiforskning

Vetenskapsrådet

 

31 MARS
Lisa och Johan Grönbergs Stiftelse

Ett antal anslag om 40 000 - 60 000 kr till disputerade forskare. Årets ämne är "patientnära metabol forskning".  Ansökningsperiod: 1-31 mars 2015).
UtlysningSEB

 

31 MARS 
J. Gust. Richert stiftelse

Stipendier till forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. Ansökan står öppen för forskare vid landets högskolor och universitet, där en samverkan företrädesvis sker med näringsliv, institut eller andra organisationer.
SWECO AB

 

31 MARS
Sten-Olof Palm Stipendium 2015

Göteborgs Köpmannaförbund utlyser ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln. Stipendiet omfattar två delar, dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc. i Washington D.C. och dels ett stipendiebelopp om 180 000 kr som avser täcka levnadsomkostnader under praktikperioden.
Handelshögskolan

 

31 MARS
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Stipendier för främjande av vetenskaplig forskning i danskonst. Ansökningar som syftar till spridning av forskningsresultat prioriteras. En kompletterande stipendieform, för den som behöver förlägga sin forskning till Paris, är att under några veckor kostnadsfritt få bo i Carina Aris Hedersbostad.
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

 

31 MARS
Stiftelsen Pause

Stipendium på 50000 kr för studier av åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Stipendiet kan sökas av studenter, doktorander, forskare eller andra som i sitt uppsatsarbete, avhandlingsarbete eller i sitt arbete med arbetsmarknadsfrågor intresserar sig för och vill fördjupa sina kunskaper om åtgärder som kan bidra till att minska ungdomsarbetslöshet i Sverige.
Utlysning Stiftelsen Pause

 

31 MARS
The ESMT Master's in Management Program in Berlin

ESMT’s Master’s in Management is a 22-month, pre-experience program which combines applied work in companies with high-quality coursework and research on the latest business management theories.
Announcement

 

31 MARS
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur Gudrun Malmers stiftelse.
Malmö högskola

 

31 MARS
VINNOVA - Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

En utlysning inom programmet Innovativ IKT. Med satsningen vill VINNOVA stödja skolor, företag, akademi och andra organisationer som tillsammans vill skapa en testmiljö för att utveckla nya, systematiskt prova, utvärdera, och förbättra digitala verktyg och arbetssätt i skolan.
VINNOVA 

 

31 MARS
Swedish National Space Board - Alpach Summer School 2014

SNSB intends to provide travel grants for up to three Swedish participants to the Summer School. The total amount of the financial support is up to 15 000 SEK per person.
Swedish National Space Board

 

31 MARS
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Stiftelsen utlyser en miljon kronor under 2015 till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt inom transplantationsområdet. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige.
Gelinfonden

 

31 MARS
Apotekarsocieteten

 • Stipendier för fort- och vidareutbildning inkl stipendier för farmacevtisk grundutbildning.
 • Stipendier för forskning och vetenskap inkl post doc stipendier och stipendier för examensarbeten utomlands.

Apotekarsocieteten

 

1 APRIL 
Stiftelsen Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål

Stöd inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Fondens avkastning får även användas för fördjupade studier i den politiska vetenskapen. Sådana vetenskapliga projekt som erhåller bidrag skall ha intresse ur liberal synvinkel.
Stiftelsen Karl Staaffs Fond

 

1 APRIL 
Public engagement competition 2015

Win a scholarship to complete your bachelor's degree at The New School for Public Engagement in New York City!
The New School

 

1 APRIL 
Anna Lindh-pris och stipendier
Känner du till någon som på ett extraordinärt sätt verkat för de demokratiska principerna? Vi söker  person eller organisation som genom sitt handlande stärkt vårt demokratiska samhälle. 
Anna Lindhs Minnesfond

 

1 APRIL 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektanslag  - Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

1 APRIL 
Thanks to Scandinavia

2 stipendier – The Sperling Scholarship – till ett belopp av cirka $12 500 vardera – för studier vid Hebrew University i Jerusalem, Israel under ett år. Stipendiet vänder sig i första hand till studenter inom humanistiska, samhällsvetenskapliga samt teologiska områden. Behörig är den som avlagt akademisk examen om minst 120p.
Israels ambassad

 

1 APRIL 
Hasselbladstiftelsen - Grez-sur-Loing-stipendiet

Grez-stipendiet kan sökas av fotografer samt andra yrkesutövare inom fotografi såsom curatorer, teoretiker, kritiker eller skribenter med danskt, norskt eller svenskt medborgarskap, som verkar och bor i eller utanför Skandinavien.
Hasselbladstiftelsen

 

1 APRIL
Karin Sandqvists stiftelse

Stiftelsen kommer under våren 2015 att utdela ett antal resestipendier till svenska ögonforskare och till svenska kliniskt verksamma ögonläkare för utrikes resor. Anvisningar för sökande samt ansökningsblankett rekvireras från Britt-Marie Karlheden via e-postadress: britt-marie.karlheden@stockholmsogonklinik.se

 

1 APRIL
Arbetsrättsliga Föreningen

Föreningen anordnar varje år en uppsatstävling för studenter som har skrivit examensarbeten i arbetsrätt. Prissumman är 10.000 kr. Årets tävling är öppen för dem som skrivit en uppsats under 2014.
Arbetsrättsliga Föreningen

 

1 APRIL 
Svensk-danska kulturfonden

 • Svensk-danska kulturfonden - ändamålet är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. 
 • Danmark Helsingborgfirmaet Evers & CO’s fond for svenske videnskapsmænds studier i Danmark ställer årligen till förfogande stipendier för kortare tids studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm.

Svensk-danska kulturfonden

 

2 APRIL 
Inger Bendix Stiftelse för Medicinsk Forskning

Forskningsstipendier eller forskningsanslag inom områdena reumatologi samt hjärtoch kärlsjukdomar främst med inriktning på klinisk forskning.
Utlysning

 

7 APRIL
Venture Cup – affärsidétävling
- Moment Affärsplan
Vinn 250 000 kronor för din affärsidé. Skicka in en affärsplan på max 15 sidor där du beskriver ditt koncept. Du får garanterad feedback från experter, tjänster som hjälper dig att komma igång med ditt företag samt chansen att vinna en kvarts miljon kronor.
Venture Cup

 

8 APRIL
Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga

112 000 kronor för forskning vid Göteborgs universitet ”kring och utveckling av hjälpmedel för blinda och synsvaga”.
Utlysning

 

 

8 APRIL 
Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond

2,4 miljoner kronor för forskning vid Göteborgs universitet, ”som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring”.
Utlysning

 

10 APRIL 
Mistra Innovation: Third Call for proposals - 2015-2019

Mistra invites small and medium sized Swedish companies together with academic research organisations to submit proposals for research projects concerning the implementation of discoveries and inventions contributing to the solution of environmental problems and improvements in sustainability.
Mistra

 

10 APRIL 
Hildeman Fellowship in Scandinavian in Area Studies

The Fulbright Commission will award the 2015-2016 Hildeman Fellowship to teach at Augustana College in Rock Island, Illinois during the spring semester of 2016. The Department of German and Scandinavian Studies is seeking a dynamic Swedish scholar with experience in the areas of Immigration to the United States, Gender
and Sexuality in Scandinavia, Swedish Culture Studies, Social Sciences or Swedish History.
AnnouncementThe Fulbright Commission

 

 

10 APRIL
Greta och Einar Askers Stiftelse

Bidrag för kliniska forskning samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning.
Utlysning

 

14 APRIL 
VINNOVA - Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Utlysningen riktar sig till aktörer som i samverkan med deltagare från
näringslivet, offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer vill genomföra projekt inom området IoT.
VINNOVA 

 

15 APRIL 
Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse

Anslag  för program eller projekt inom de konstnärliga och humanistiska områdena som kan öka kunskapen om vad kulturella aktiviteter för barn och ungdomar kan innebära för integration.
Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse

 

15 APRIL 
Belysningsstiftelsen - projektbidrag - stipendium

Belysningsstiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 APRIL 
Thanks to Scandinavia stipendier

Stipendier för studier vid Rothberg International Schools sommarprogram 2015, för studerande från de skandinaviska länderna. Två av dessa stipendier på $ 2500 delas ut till studenter från Sverige. Universitetsstuderande på alla nivåer, som har avslutat åtminstone ett års studier, kan söka.
Israels ambassad

 

15 APRIL 
Hasselbladstiftelsen - Victor-stipendierna 

Från och med 2015 delas ett stipendium ut för sex månaders ateljéstipendium i New York.
Hasselbladstiftelsen

 

 

15 APRIL 
Mellansvenska Handelskammaren

Yngre personer som är födda och/eller uppväxta i Gävle är välkomna att söka resestipendier. Stipendierna är avsedda för utlandsstudier/-praktik inom ämnesområden med anknytning till handel och industri. 
Utlysning Mellansvenska Handelskammaren

 

15 APRIL 
The International Prize for Biology

The prize is awarded to an individual who has made an outstanding contribution to the advancement of basic research in a field of biology. The 2015 year's research field is cell biology.The prize should consist of a medal and a prize of 10 million yen.
Japan Society for the Promotion of Science
 

 

16 APRIL 
Fonden för sigillhistorisk forskning

Svensk sigillhistorisk och heraldisk forskning eller för vård av medeltida sigill. Avkastningen av fonden kan inom ramen for ovan angivna ändamål användas till stipendier, även resestipendier, eller bidrag till viss verksamhet eller visst projekt.
Utlysning
 

 

 

22 APRIL
Marie Nissers stipendium 2015

Är du intresserad av teknik- eller industrihistoria i allmänhet? Vill du fördjupa dig i energibranschens kulturarv i synnerhet? Då ska du söka Marie Nisser-stipendiet på 60 000 kronor från Vattenfall.
UtlysningVattenfall

 

23 APRIL 
Cancerfonden

 • Forskarmånader för kliniskt verksamma
 • Forskningsprojekt
 • Planeringsgrupp

Cancerfonden

 

27 APRIL
Fulbright Commission - Graduate Students

Grants for Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Open for all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
Fulbright Commission

 

28 APRIL
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

30 APRIL 
Svenska Diabetesstiftelsen

Anslag kan erhållas till forsknings- och utvecklingsarbete med klinisk anknytning med inriktning på diabetes hos barn och ungdomar.
SEB

 

30 APRIL
Stockholms Arbetareinstitutsförening - Anton Nyströms stipendium för 2015-2016

Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige i vid bemärkelse, dess historia och pedagogik, sociologiska perspektiv och folkbildningens insatser inom musik, teater, litteratur,
bibliotek, museer mm liksom dess nordiska och internationella relationer.
Utlysning

 

 

30 APRIL 
Södermalms Arbetarinstituts stipendier

Två stipendier à 50 000 kr avsedda för forskare som bedriver eller har bedrivit forskning kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.
Utlysning

 

 

30 APRIL 
Nominera forskning om arbetslöshet till SO:s forskningspris

SO:s forskningsråd delar ut ett pris på 75 000 kr till en eller flera forskare som publicerat arbeten kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2014 eller 2013.
Utlysning Arbetslöshetskassornas Samorganisation

 

30 APRIL 
Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen stödjer forskning och utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. I likhet med
tidigare år kommer fonden under 2015 att ge bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt.
UtlysningSunnerdahls Handikappfond

 

30 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boethius minnesfond

Stiftelsen utdelar 2015 ett eller flera stipendium för vetenskapliga undersökningar inom konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Utlysning Zornmuseet

 

1 MAJ 
The Lilly Lorénzen Scholarship

The scholarship is open to Minnesota residents who plan to carry out scholarly or creative studies in Sweden.
American Swedish Institute
 

 

8 MAJ
Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarships

The scholarships are given each year to three young European professionals working or studying in nature conservation. They should offer a project that is of interest to the EUROPARC Federation and its members across Europe.
AnnouncementGuidelines for award procedureApplication formEUROPARC Federation
 

 

12 MAJ 
Vetenskapsrådet - Infrastruktur

Utlysningarna öppnar 26 mars.

 • Infrastruktur av nationellt intresse
 • Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster

Vetenskapsrådet

 

15 MAJ
Johnny Ludvigsson-pris 2015

Nominera till Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige 2015.
Utlysning

 Annoncement

 

 

15 MAJ 
Svenska kyrkan
- kulturstipendier
Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Stipendierna kan sökas varje år under perioden 15 mars-15 maj.
Svenska kyrkan

 

31 MAJ
Sök stipendium till Handelshögskolans MBA-program i Stockholm 2016!

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag inbjuds härmed att nominera en till två toppkandidater till ett stipendium för att delta i ”SSE MBA Executive Format” på Handelshögskolan i Stockholm med start i januari 2016. Stipendiet täcker alla kostnader för utbildningen, 465. 000 kronor + moms.
Stockholm School of Economics

 

1 JUNI
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.
UtlysningMUCF

 

1 JUNI 
Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier, projektanslag (högsta belopp 500 000 kr), apparaturanslag (högsta belopp 300 000 kr) och reseanslag (högsta 10 000 kr inom Europa, 15 000 kr utom Europa).
Parkinsonfonden

 

1 JUNI
Berit Wallenberg Stiftelse

 • Stiftelsen utlyser finansiering av doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid svenska universitet. 
 • Stiftelse utlyser finansiering av större vetenskapliga projekt inom arkeologi eller konstvetenskap och med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material företrädesvis till och med 1800-talets slut.
 • Stiftelse utlyser anslag för mindre vetenskapliga projekt inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Berit Wallenbergs Stiftelse
 

 

 

12 JUNI
Svenskt Vatten AB

Den projektverksamhet som Svenskt Vatten Utveckling stödjer ska syfta till att utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar. Det kommunala VA-området: Dricksvatten, Ledningsteknik, Avloppsvatten, Ekonomi och Organisation samt Utbildning och Information.
Svenskt Vatten AB

 

26 JUNI
The Second Swedish National Pension Fund's Prize in Finance and Sustainability for 2015

The Prize,  SEK 20 000,  shall be awarded to the author(s) of the candidate or master thesis that in a meritorious way has written about finance and sustainability. The Prize can only be awarded to students at the University of Gothenburg.
The Second Swedish National Pension Fund


26 JUNI
Nytt&Nyttigt – A thesis competition on innovation

The ability to think in new ways, and to transform ideas into something useful for the society, is central to sustainable growth. Therefore, VINNOVA and ESBRI started Nytt&Nyttigt – a thesis competition on the theme of innovation, commercialization and utilization.
Nytt&Nyttigt

 

30 JUNI
Svenska Institutet - Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: En ekologiskt hållbar region / Hållbar tillväxt för ökat välstånd / Regionens utmaningar. SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 2015.
Svenska Institutet

 

30 JUNI
CORS uppsatstävling 2014-2015

 Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och master-uppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
CORS

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
Encell

 

 

14 AUG
Jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Stipendiet med syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv.
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation

 

15 AUG
Passivhuscentrum Västra Götaland

Passivhuscentrum Västra Götaland bjuder in till exjobbstävling, där priset till bästa arbete är 10 000 kr. Studenter som under perioden ht 2013 till vt 2015, har eller ska skriva en kandidateller masteruppsats inom arkitektur, ingenjörsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap eller kommunikation är välkomna att delta.
UtlysningPassivhuscentrum Västra Götaland

 

1 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält (i huvudsak humanistisk inriktning).
Kungl. Vitterhetsakademien

 

15 SEPT
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Vid detta ansökningstillfälle kan

 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under senaste läsåret har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier.  Stipendierna kan inte sökas av doktoranderna själva.
 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning ansöka om Browaldhstipendier för internationell rekrytering.
 • doktorander kan ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands.

UtlysningHandelsbanken

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

 • Gemensam utdelning - Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
 • Nationell utdelning - Enskilda personer kan inge ansökan om anslag för studieresor till andra nordiska länder.

Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Direkthandelns Förening -  Academic Award

En uppsatstävling öppen för alla studenter, lärare och forskare. Uppsatsens ämne skall ha anknytning till direkthandel. För att deltaga i tävlingen ska uppsatsen minst motsvara en C/D-nivå på 10 poäng eller mer (=15 högskolepoäng) samt vara skriven under studieåret 2014-2015.
Direkthandelns Förening

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser.
Centre for Retailing

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

1 OKT 
TT:s Fotostipendium 2015

TT:s Fotostipendium riktar sig till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Planeringsbidrag för EU-projekt - Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
 • Stängda utlysningar: Gästforskarbidrag/Konferensbidrag/Publiceringsbidrag/Nätverksbidrag/
  Resebidrag/Utlandsstipendium/Journaliststipendium.

FORTE

 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2014:Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 

 

Till sidans topp