Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 

 ► MISSA INTE  ADLERBERTSKA STIPENDIER!

 


Uppdaterad 2016-05-26De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

29 MAJ
STIPENDIUM I SJÖRÄTT OCH SJÖFÖRSÄKRING

Stiftelsen Dispaschören Kaj Pineus Forskningsfond har till ändamål att understödja forskning och utbildning i sjörätt och sjöförsäkring. Nu tas ansökningar om stipendium emot. Särskilt prioriteras ansökningar om bidrag till resekostnader för forskning eller utbildning och ansökningar om bidrag för genomförande av forskningsuppgift inom fondens ämnesområden.
Utlysning
 

 

 

30 MAJ
FormSwift Startup Scholarship for College Students

FormSwift’s 2015 Summer Scholarship asked college students across the country to come up with a sample business plan for one of five categories: Bakery, Restaurant, Salon, Personal Training and Trucking. We chose the best sample business plan for each category, and one scholarship winner. International students, including students from a college or graduating from a high school outside the United States, are also eligible to apply. 
FormSwift

 

31 MAJ 
TravelBird Stipendium

Vinnaren av stipendiet kommer att erhålla en kompensation på
€3 000 samt kvalificera för en praktikplats på TravelBirds huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, under 3-6 månader. Studenten ges möjligheten att jobba för ett växande startupföretag och tillhandahålla
yrkeserfarenhet och relevant kunskap om branschen i en internationell miljö.
TravelBird

 

31 MAJ
Cataluyna Literària Fundació Privada - Humanistic Essay Prize

Subject of the 2016 Competition: The welfare state and the human dissatisfaction. 
Announcement

 

 

31 MAJ
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

KMA delar ut forskningsanslag för främjande av medicinsk forskning rörande synskador.
KMA

 

31 MAJ 
Fondazione Famiglia Rausing

Stiftelsen delar ut bidrag till svenska forskare för avancerad humanistisk forskning i Italien speciellt inom arkeologi, historia, filologi och estetiska discipliner.
Svenska institutet i Rom

 

31 MAJ
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet.
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse

 

31 MAJ
Cathrine Everts stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling, främst rörande cancer.
Cathrine Everts stiftelse

 

31 MAJ 
Forte Programme Grants in Strategic Research Fields 2016

The call for proposals concerns five prioritised research areas, and the aim is to contribute to a long-term development of knowledge and competence.
Forte

 

31 MAJ
SWEA Los Angeles - 2017 års Filmstipendium

Stipendiets ändamål är att stödja en svensk filmskapare, kvinna eller man med bas i Sverige, att under tre månader praktisera och utveckla befintliga kunskaper i ny miljö och under nya förhållanden i filmstaden Los Angeles.
SWEA Los Angeles

 

31 MAJ
Röstfonden

Anslag kan ges till olika former av arbete inom röstområdet. Röstfonden delar även ut pris för bästa examensarbete inom röstområdet och lokalföreningar kan söka medel för anordnande av symposier, kurser, inbjudande av föreläsare mm.
Röstfonden

 

31 MAJ
Bromanska stiftelsen för forskning och företagande

Stiftelsen för forskning och företagande utlyser genom Handelshögskolan årligen stipendier för forskning rörande entreprenörskap. Stipendierna är riktade både till yngre forskare, som nyligen har avlagt doktorsexamen (inom sex år), och till ”seniora” forskare.
Handelshögskolan

 

 

1 JUNI
Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2016

Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 

1 JUNI
Zalando stipendiet

Skriv en strukturerad analys på 1500 – 2000 ord inom ämnet “Hur kommer e-handeln att influera modeindustrin i framtiden?”.
Stipendiet är öppet att söka för alla studenter som är registrerade vid ett svenskt universitet eller högskola, har en passion för mode och inspirerande idéer för e-handelns framtida utveckling. Oavsett om du studerar företagsekonomi, marknadsföring, mode eller något helt annat, välkomnar vi dina mest kreativa och innovativa idéer.
Zalando

 

1 JUNI
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Utbildningsstöd och resestipendier för studerande. Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning.
KSLA

 

1 JUNI
Radiumhemmets forskningsfonder

Bidrag till forskare för deltagande i cancerkongresser. Reseanslag för forskningsanknutet deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning beslutas av en resenämnd utsedd av respektive fonds styrelse.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 JUNI
Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier, projektanslag (högsta belopp 500 000 kr), apparaturanslag (högsta belopp 300 000 kr) och reseanslag (högsta 10 000 kr inom Europa, 15 000 kr utom Europa).
Parkinsonfonden

 

1 JUNI
Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge.
Stiftelsen Hästforskning

 

1 JUNI 
The Boehringer Ingelheim Fonds

PhD fellowships to outstanding junior scientists (max. age: 27 years) who wish to pursue an ambitious PhD project of approximately 3 years in basic biomedical research in an internationally leading laboratory.
The Boehringer Ingelheim Fonds

 

1 JUNI 
Stiftelsen Lantbruksforskning - Projektbidrag

Stiftelsens fyra fokusområden är Livsmedel, Energi & biomassa, Klimat & miljö samtFöretagande. Stiftelsen ställer som krav att flera organisationer samarbetar i varje idéskiss och ansökan.
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

1 JUNI 
Helgo Zettervalls fond

Stipendier kan sökas för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område. Behöriga sökande är bland annat studerande
vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, organisationer och praktiskt verksamma.
Statens fastighetsverk

 

1 JUNI 
Berit Wallenbergs Stiftelse 

Stiftelsen utlyser doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet.Behörig att söka är den som är antagen till forskarutbildning eller har ansökt om forskarutbildning vid svenskt universitet.
Berit Wallenbergs Stiftelse

 

1 JUNI
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. 2016 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom landskapsvård.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 JUNI 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 • Vetenskaplig forskning - anslag lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.
 • Utbildning - anslag lämnas till sökande  för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc.

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

1 JUNI
Ostronakademiens stipendium

För att främja forskning och utveckling med syfte att öka kunskapen om det svenska ostronet Ostrea edulis, att främja utvecklingen av skonsamma fångstmetoder och/eller främja utvecklingen av metoder för en hållbar odling av ostron, utlyser Ostronakademien ett årligt stipendium om 10 000 kr. 
Ostronakademien

 

1 JUNI
The Novo Nordisk Foundation

Call for nominations for The Novozymes Prize. The purpose of the Prize is to raise awareness of basic and applied biotechnology research.
Announcement

 

 

1 JUNI
Psoriasisfonden

Bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt kring psoriasis och psoriasisartrit. Man kan söka medel som enskild person eller via den institution/organisation man tillhör.
Psoriasisfonden

 

3 JUNI
VINNOVA

Med utlysningen Leda och organisera för ökad innovationsförmåga vill VINNOVA medverka till att organisationer från privat, offentlig och ideell sektor i samverkan med forskare bedriver ett gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete.
VINNOVA

 

3 JUNI 
Bo Linderoth-Olsons fond

Stiftelsen utlyser och beviljar bidrag till studerande i romanska språk vid Göteborgs universitet som avlagt akademisk grundexamen samt visat intresse och förmåga för högre studier i ämnet.
Institutionen för språk och litteraturer

 

5 JUNI
Dagens Medicin - Athenapriset 2016

Pris för framstående insatser inom klinisk forskning. Priset belönar forskning som sker i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringslivet och forskningen ska vara till nytta för patienter och sjukvård.
Dagens Medicin

 

 

7 JUNI 
Centrum för idrottsforskning

CIF gör därmed en extra utlysning till etablering av gränsöverskridande och nyskapande forskningssamarbeten inom idrottsforskning. Syftet är att initiera innovativa projekt genom gränsöverskridande samarbeten mellan lärosäten och/eller forskargrupper inom idrottsforskning.
Centrum för idrottsforskning

 

7 JUNI 
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship – Research Students

Japanska statens stipendieprogram avseende Japan-relaterad forskning i Japan efter avlagd universitetsexamen, omfattande två-tre platser för Sveriges räkning. Den forskning som stipendiet söks för ska relatera till det ämne som är kopplat till den sökandes akademiska examen, samt att relevant mottagaruniversitet där forskningen kan bedrivas ska finnas i Japan.
Japanska Ambassaden

 

8 JUNI 
Hjärnfondens postdoktorala stipendium

Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor avser forskning inom neuroområdet under ett år. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och kan sökas för en period av 12 månader på heltid alternativt utnyttjas minst på halvtid.
UtlysningHjärnfonden

 

8 JUNI 
Journalistfonden

Stipendier för vidareutbildning. Exempel på ämnesområden för vidareutbildning enligt personlig studieplan: journalistik, samhällskunskap i vidaste mening, national-, företags- eller internationell ekonomi, språk och u-landsproblematik. Sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.
Journalistfonden
 

 

10 JUNI
Adlerbertska Forskningsstiftelsen 2016

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet. Forskningsuppgiften ska ha koppling till temat ”Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv”. Obs! Handelshögskolan har eget anslag från stiftelsen.
UtlysningAdlerbertska Forskningsstiftelsen

 

 

10 JUNI
SOM-priset

Priset är ett nationellt uppsatspris i form av ett stipendium som varje år tilldelas författaren/författarna till den bästa uppsats som bygger på analyser av SOM-institutets data. Stipendiesumman är 8 000 kr.
SOM-institutet
 

 

13 JUNI
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

BFUFs utlysning 2016 har temat: Digitalisering och visualisering av svensk besöksnäring. Resultaten av forskningen ska vara till konkret nytta för besöksnäringens företag, anställda och/eller kunder.
BFUF

 

14 JUNI
VINNOVA

VINNOVA finansierar projekt som utvecklar innovativa metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen.
VINNOVA
 

 

15 JUNI
Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing - stipendium

Stipendium för författare i Göteborg: Kontantbelopp och bostad i Grez-sur-Loing.
UtlysningStiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

15 JUNI
The Holberg Prize 2017

The prize is awarded for outstanding scholarly work in the academic fields of the arts and humanities, social science, law and theology.
Holberg Prize

 

15 JUNI
The Nils Klim Prize 2017

The prize is awarded to young Nordic scholars under the age of 35 for outstanding contributions to research within the arts and humanities, social sciences, law and theology.
Holberg Prize

 

15 JUNI
Jeanssons Stiftelser 2016

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och disputerat 2010 eller senare.
Utlysning Jeanssons Stiftelser

 

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

 

15 JUNI
NordForsk

Call: European Research Area Network - Smart Grids Plus
NordForsk

 

17 JUNI 
GaBi-priset– Pris för bästa doktorsavhandling 2014-2016

Priset instiftades för att stimulera forskning inom området galenisk farmaci och biofarmaci samt stärka life science i Sverige.
Apotekarsocieteten

 

18 JUNI
The Phabian Award

Stipendium för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys.
Apotekarsocieteten

 

20 JUNI
Foyen Advokatfirma

Stipendier i entreprenad- och miljörätt. Student vid juristutbildningarna vid något av Lunds, Stockholms, Uppsalas eller Göteborgs universitet, som har skrivit sin avslutande uppsats i miljörätt respektive entreprenadrätt omfattande 15 eller 30 högskolepoäng kan ansöka.
Foyen Advokatfirma

 

20 JUNI
Konsumentverket

Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd bjuder in studenter vid högskolor och universitet till uppsatstävling. Alla deltagande uppsatser ska handla om konsumtionsfrågor. Tre vinnande uppsatser får dela på 50 000 kronor.
Konsumentverket

 

22 JUNI
AFA Försäkring

Post doc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom arbetsmiljöområdet.
AFA Försäkring

 

22 JUNI 
NordForsk

Call: Research projects within the Nordic Neutron Science Programme
NordForsk

 

22 JUNI
NordForsk

Call: Research School within the Nordic Neutron Science Programme
NordForsk

 

 

26 JUNI
MBA-stipendiet 2016

Syftet med MBA-stipendiet är att främja vidareutbildning och höja kompetensnivån bland nästa generations ledare. Stipendiet SSE MBA Executive Format ges till en person som genom sina prestationers hittills och framtida potential förväntas kunna få maximal utväxling av programmet.
Dagens Industri
 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2016

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs Universitet.
Utlysning AnnouncementAndra AP-fonden

 

27 JUNI 
The Second Swedish National Pension Fund's Prize in Finance and Sustainability for 2016

The aim of this Prize is to encourage students to write their candidate or master thesis in the crossroad of finance and sustainability. The Prize can only be awarded to students at Gothenburg University.
Second Swedish National Pension Fund/AP2

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten

 

30 JUNI
Olle Jonson-priset

Tävling för dig som gör examensarbete inom kvalitets-/ verksamhetsutveckling. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet. Tävlingsbidraget skall utgöras av examensarbete eller motsvarande uppsats på högskolenivå omfattande minst 10-poäng (lägst C-nivå).
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet

 

30 JUNI
Alzheimerfonden - Vårdutveckling

Anslag till projekt avsedda att förbättra eller underlätta vård, stimulans eller tillsyn av patienter med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

30 JUNI 
Nytt&Nyttigt - A thesis competition on innovation

The ability to think in new ways, and to transform ideas into something useful for the society, is central to sustainable growth. Therefore, VINNOVA and ESBRI started Nytt&Nyttigt – a thesis competition on the theme of innovation, commercialization and utilization.
Nytt&Nyttigt

 

30 JUNI
CORS - Uppsatspris

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2015 samt vårterminen 2016. Analyserna i uppsatsen måste baseras på data från någon av surveyundersökningarna ESS, ISSP eller SHARE. Två eller fler länder ska jämföras i analyserna.
Comparative Research Center Sweden

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2015 samt vårterminen 2016.
Encell

 

30 JUNI 
Adlerbertska stipendier 2016

Adlerbertska stipendier kan sökas av de som studerar vid Göteborgs universitet oavsett utbildningsnivå eller ämne. Stipendierna utdelas främst för resor men det finns också ett mindre antal stipendier för täckande av boendekostnad i Göteborg under studietiden.
Adlerbertska stipendier
Adlerbert scholarships

 

30 JUNI
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Forskningsstipendium. Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

 

30 JUNI
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom bebyggelsehistorisk forskning.
Brandförsäkringsverkets stiftelse

 

30 JUNI
Promisepriset 2016

Stipendium  för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.
Utlysning
 

1 JULI
Lunds universitet - Stipendium i humanbiologi

Kursen är främst avsedd för studenter som behöver komplettera sin tidigare utbildning för att uppnå särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå. Sökande skall ha Master i biomedicin eller motvarande utbildning.
Utlysning


 

6 JULI
Söderberg & Partners - Årets finansuppsats 2016

Priset gäller kandidat- och masteruppsatser som skrivits under hösten 2015 och fram t o m juni 2016. Uppsatsen skall belysa området finasiellt sparande för privatpersoner.
Söderberg & Partners

 

24 JULI
The Lush Prize 2016

Dags att nominera kandidater för världens främsta prisutdelning inom
djurfri forskning. Forskare och kampanjledare uppmanas nu att
lämna nomineringar till den årliga prisutdelningen som hittills har delat ut över 1 miljon engelska pund till ‘exceptionella’ initiativ inom djurfri forskning.
UtlysningThe Lush Prize

 

1 AUG
Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

The Prize is awarded annually to one young scientist for outstanding life science research for which he/she was awarded a doctoral degree in the previous two years. The topic of the entrant's thesis research must be in one of the following categories: Cell and Molecular Biology, Genomics and Proteomics, Ecology and Environment, Translational Medicine.
American Association for the Advancement of Science

 

 

10 AUG
Stiftelsen Idéer för Live
t
Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet
 

 

16 AUG
The Nordic Green Growth - Research and Innovation Programme

The programme calls for the best Nordic innovation and research projects on green growth, with a total budget of 73 million NOK.
Nordic Innovation
 

 

17 AUG
Better Use of Antibiotics Prize

A prize of €1 million will be awarded to the person or team that develops a rapid test to tell whether a patient needs to be treated with antibiotics or not, the European Commission announced today.
European Commission

 

 

17 AUG
Swedish Embedded Award

Tävla om att ta fram årets tre bästa nyutvecklade intelligenta inbyggda system i kategorierna:

 • Enterprise, för svenska företag
 • Student, för studenter på svenska högskolor/universitet
 • Micro/Nano, för studenter och företag

Swedish Embedded Award
 

 

18 AUG
Stiftelsen Solstickan - Projektstöd

Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och kunna ge resultat som är användbara för flera. För ansökningar som insändes under åren 2016 och 2017 kommer i första hand stöd att ges till projekt som avser värdegrund och bemötande inom äldrevården.
Stiftelsen Solstickan

 

 

19 AUG
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Ett uppsatsstipendium om 10 000 kr. Uppsatsen skall handla om och ha en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald och vara på högskolenivå.
UtlysningFinansförbundet
 

 

23 AUG
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF is allocating SEK 30 million for a programme for Industrial Doctoral Students during 2016. Each grant in the programme provides funding for one industry doctoral student’s research and postgraduate studies, in collaboration between industry and academia.
SSF

 

28 AUG
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2016

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen
 

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteratur-vetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

31 AUG
Spädbarnsfonden

Forskning om spädbarns hälsa eller spädbarnsdöd. Bidrag  till forskning som tar fram kunskap för att förhindra att ofödda och nyfödda barn dör. Bidrag går också till forskning för att förbättra omhändertagandet av drabbade föräldrar.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

 

31 AUG
Stiftelsen Torsten Amundsons fond

Stipendier och anslag utdelas för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

 

31 AUG 
Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kr, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

 

31 AUG
Stiftelsen Claes Adelskölds medalj- och stipendiefond

Stipendier kan endast sökas för praktiska ingenjörsstudier utomlands.
Stipendiat skall vara svensk medborgare, högst 30 år gammal, äga erforderliga kunskaper i något av engelska, tyska eller franska språken och ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet i sin gren av ingenjörsyrket.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien

Generell kungörelse för Biologiska vetenskaper. 
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien

Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

 

1 SEPT
Mistra - Smarta material för en hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om smarta material och hur dessa kan bidra till en hållbar utveckling samt till lösandet av betydelsefulla miljöproblem.
Mistra

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage.  Information: Ulla.Berglindh@ped.gu.se
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

1 SEPT
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Som regel utgår dock ej anslag till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder (t.ex. cancerfonden, hjärt-lungfonden eller diabetesfonden). Sökande som ännu inte har etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan är prioriterade.
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

 

1 SEPT
The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2017

The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2017. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support.
Announcement
 

 

1 SEPT
Forska Utan Djurförsök

Anslag till nya projekt inför 2017. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål att ersätta djurförsök och möjligheterna att nå dessa, dels till projektets vetenskapliga kvalitet.
Forska Utan Djurförsök

 

1 SEPT
Europe and Global Challenges

The funding initiative addresses the future challenges facing Europe in respect of climate change, migration, demographic change, and economic uncertainties. The aim is to inspire scholarly interest in such challenges beyond mere cooperation at the European level, and to promote collective supranational action on a global scale. Beside European scholars, the project must involves researchers from at least one further region of the world.
Volkswagenstiftung

 

1 SEPT 
Radiumhemmets forskningsfonder

Radiumhemmets forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 SEPT
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond

Stipendier  till att på friställd tid bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

1 SEPT 
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

1 SEPT 
Svenska föreningen för IT och juridik

Bidrag till spridande av forskningsresultat inom området juridik och IT. Bidraget utgår till täckande av kostnader för spridning (i vid mening) av forskningsresultat, t.ex. examensarbeten och forskningsrapporter. Det kan handla om bl.a. tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för publicering på Internet.
Svenska föreningen för IT och juridik

 

1 SEPT
Västsvenska Kulturfonden - Kompetensutvecklingsstipendier

Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc.
Västsvenska Kulturfonden

 

 

1 SEPT
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo.
Stiftelsen Sävstaholm

 

 

1 SEPT
Stora FM-priset

Prissumman går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen.
ISS

 

 

 

2 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Resestipendier

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

2 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien - Gästföreläsare

Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. 
Kungl. Vitterhetsakademien

 

 

5 SEPT 
Mistra - Genomgripande samhälls-förändringar för att nå tuffa klimatmål

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industrin och andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om hur Sverige ska kunna omvandlas på bara några decennier till ett samhälle som inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och i mycket begränsad omfattning använder fossila bränslen.
Mistra

 

5 SEPT
Mistra - Geopolitik och hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om förutsättningarna för hållbar utveckling i ett förändrat geopolitiskt landskap, delvis framdrivet av globala klimatförändringar i samspel med nya demografiska förhållanden och migrationsmönster.
Mistra

 

5 SEPT
Alzheimerfonden

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

 

5 SEPT
Brandforsk

Inför denna omgång ser vi gärna ansökningar inom två områden som styrelsen vill prioritera, nämligen: ”Brandsäkerhet och höga trähus” respektive ”Erfarenheter från incidenter med lycklig utgång”. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, enskilda företag samt bransch- och intresseorganisationer kan söka anslag.
Brandforsk

 

9 SEPT 
Barncancerfonden

Projektanslag /Ovanliga barncancersjukdomar / Planeringsanslag / Kliniska forskarmånader / Medfinansiering av EU-projekt / Implementeringsanslag
Barncancerfonden
 

 

14 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Strategisk mobilitet, 2016 – personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Programmet förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt.
SSF
 

 

15 SEPT
Schwarzman Scholars

Designed to prepare the next generation of global leaders, Schwarzman Scholars is the first scholarship created to respond to the geopolitical landscape of the 21st Century. Whether in politics, business or science, the success of future leaders around the world will depend upon an understanding of China’s role in global trends. The program will give the world’s best and brightest students the opportunity to develop their leadership skills and professional networks through a one-year Master’s Degree at Tsinghua University in Beijing – one of China’s most prestigious universities. The program is open to those aged between 18 and 28 with strong English language skills. 
The Schwarzman Scholars

 

15 SEPT 
Hedeliusstipendier, Forskarutbyte och spridning samt Wallander- och Browaldhstipendier

 • Hedeliusstipendier - student som avser att bedriva forskarutbildning inom de ekonomiska vetenskaperna vid välrenommerat utländskt universitet.
 • Forskarutbyte och spridning - nationellt och internationellt samarbete mellan forskare samt spridning av forskningsresultat.
 • Wallanderstipendier -  finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna.
 • Browaldhstipendier - finansiera en yngre ekonomisk forskare av hög internationell klass som rekryterats i internationell konkurrens.

Ansökningsperiod: 8 augusti 2016 - 15 september 2016.
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Begreppet humanistisk avser även ämnesområden som faller inom universitetens samhällsvetenskapliga, juridiska eller teologiska fakulteter.
Stiftelsen

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

Anslag till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Rådet lämnar stöd till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning. Systembolaget har uppdragit åt rådet att i årets ansökningsomgång, med beaktande av sedvanliga krav på vetenskaplig kvalitet, prioritera:

 1. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning.
 2. Klinisk/patientnära forskning.
 3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning.

UtlysningCAN

 

15 SEPT 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Resestipendier till doktorander för materialinsamling utomlands och resestipendier till studerande för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå. För stiftelsen relevanta ämnesområden är frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

 

15 SEPT
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsen utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2017/2018.
Sverige-Amerika Stiftelsen

 

 

15 SEPT
Åhlén-stiftelsen

Anslag beviljas till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. Forskningen skall bedrivas vid etablerad forskningsinstitution. Sökanden skall vara disputerad. Ansökningsperiod:1 juli till 15 september.
Åhlén-stiftelsen

 

 

15 SEPT
IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

 • Resestipendier för i första hand doktoranders deltagande i vetenskapliga kongresser eller liknande.
 • Minst ett post doc stipendium om max 300 000 kr för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen.

Apotekarsocieteten

 

19 SEPT 
Erik Philip-Sörensens stiftelse

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Ansökningsperiod 19/7 - 19/9.
Erik Philip-Sörensens stiftelse
 

 

20 SEPT 
Palmestipendiet

Kan sökas av enskilda personer (högst 30 år) såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond
 

 

21 SEPT
J O Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

The Perstorp Group

 

22 SEPT
The Swedish Foundation for Strategic Research 

SSF calls for proposals for the 2016 INGVAR CARLSSON AWARD, ICA-7
A programme for postdocs returning to Sweden from abroad
to establish an independent research career. 
SSF

 

22 SEPT
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder.
Stiftelsen Promobilia

 

22 SEPT
Riksantikvarieämbetet

Anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 15 miljoner kronor per år.
Riksantikvarieämbetet

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2016

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Projektbidrag - Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor.
 • Stipendier - Stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, företrädesvis kopierats, vid högskolor och universitet. Stipendierna erhålls för redan utförda insatser.
 • Pris - Det årliga priset utdelas till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.

Lars Salvius-föreningen

 

30 SEPT 
Stiftelsen San Michele

Bostad till förmånlig hyreskostnad på Villa San Michele, Capri, år 2017 för forskare, konstnär, konsthantverkare, musiker, tonsättare, sångare, författare eller journalist.
Stiftelsen San Michele

 

30 SEPT 
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik.
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

 

30 SEPT
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Ett forskningsstipendium på 40.000 kr. Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas.
Utlysning RSMH

 

30 SEPT
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium

Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet? I så fall kan du söka Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000 kr. Stipendiet delas ut till en eller flera författare, debutanter eller erfarna, som avser att skriva en svensk kursbok för blivande sjuksköterskor, psykologer, socionomer, förskollärare, lärare, pedagoger eller andra närliggande professionsyrken.
Förlaget Natur & Kultur

 

 

30 SEPT
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom området geriatrik och åldersforskning. Ansökningar tas emot under september månad.
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

 

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken. Stiftelseansökan.se

 

 

1 OKT
StudySoup - Future Innovator Scholarship Programare

StudySoup offering a $2,000 scholarship each semester to outstanding students who exemplify one or more of StudySoup’s core values: Be a Knight, Make an Impact, Succeed Together. You may have mentored a fellow student, organized a fundraiser for charity, or gone on a humanitarian trip abroad.
StudySoup

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet - 2016 års uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2015/2016. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Spritmuseum

 

1 OKT
HRFs hörselforskningsfond

Fonden stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation. Inbjudna att söka är forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation att ansöka.
Hörselforskningsfonden

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om

 • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
 • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

IFAU

 

5 OKT 
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar.
Stiftelsen Promobilia

 

15 OKT 
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

Du som vill ägna dig åt kultur, utbildning eller forskning i Belgien - sök ett stipendium från Petra och Karl Erik Hedborgs stiftelse. Våra stipendier är tillgängliga för dig med Belgien som intresseområde.
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

 

 

30 OKT
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Ansökningsperiod: 15 sept -  30 okt.
Stiftelsen Petersenska Hemmet
 

 

31 OKT
The Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000. The VREF

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - Göteborgsforskning

1 september - 31 oktober är det åter tid att söka Ahrenbergs årliga stipendier på sammanlagt ca 1,5 Mkr för Göteborgsforskning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 vill Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond genom dessa stipendier stimulerar forskare bosatta i Göteborg till vetenskaplig forskning om staden och dess invånare under de senaste hundra åren.
UtlysningStiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Senator Emil Possehls stipendiefond
Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 DEC
Berlin Start Up Calling 2016

Visual Meta GmbH erbjuder en chans att förverkliga ditt affärsprojekt. Brainstorma, utveckla, dela din pitch och gör ditt bästa för att
vinna ett förstapris på 7000 euro. Sökande skall vara mellan 18 och 30 år.
Utlysning

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.
Avfall Sverige

 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?