Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2016-08-18


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

23 AUG
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF is allocating SEK 30 million for a programme for Industrial Doctoral Students during 2016. Each grant in the programme provides funding for one industry doctoral student’s research and postgraduate studies, in collaboration between industry and academia.
SSF

 

28 AUG
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2016

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteratur-vetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

31 AUG
Spädbarnsfonden

Forskning om spädbarns hälsa eller spädbarnsdöd. Bidrag  till forskning som tar fram kunskap för att förhindra att ofödda och nyfödda barn dör. Bidrag går också till forskning för att förbättra omhändertagandet av drabbade föräldrar.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

31 AUG
Stiftelsen Torsten Amundsons fond

Stipendier och anslag utdelas för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG 
Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kr, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Stiftelsen Claes Adelskölds medalj- och stipendiefond

Stipendier kan endast sökas för praktiska ingenjörsstudier utomlands.
Stipendiat skall vara svensk medborgare, högst 30 år gammal, äga erforderliga kunskaper i något av engelska, tyska eller franska språken och ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet i sin gren av ingenjörsyrket.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien

Generell kungörelse för Biologiska vetenskaper. 
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien

Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Nominera till Dyrssenpriset 2016

Priset utdelas för bästa examensarbete inom det marina området på masternivå (Stora Dyrssenpriset) och kandidatnivå (Lilla Dyrssenpriset). Examensarbetet bör ha anknytning till ett universitet eller en högskola i Sverige.
Svenska Havsforskningsföreningen

 

31 AUG
Familjen Janne Elgqvists Stiftelse

Anslag till forskning inom kardiologi och ålderssjukdomar.
Handelsbanken

 

31 AUG
AFA Försäkring - Skiss

AFA Försäkring utlyser ett FoU-program för forskning om HKS (hjärt- och kärlsjukdomar) med 50 mnkr. Utlysningen riktar sig till väl etablerade forskargrupper inom området.
AFA Försäkring

 

31 AUG
Försäkringskassan - Forskningsmedel

Försäkringskassan välkomnar ansökningar inom de tre områdena "Åtgärder för att minska sjukfrånvaron", "Funktionsnedsättning och delaktighet" samt "Ekonomiskt utsatta barnhushåll".
Försäkringskassan

 

31 AUG
Hakon Swenson Stiftelsen

Den forskning stiftelsen finansierar ska hålla hög akademisk kvalitet och samtidigt bidra till praktiskt och relevant kunskap som driver handeln framåt. För närvarande är forskningsprojekt inom multikanal- och e-handel respektive förpackningar särskilt intressanta.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

1 SEPT
Mistra - Smarta material för en hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om smarta material och hur dessa kan bidra till en hållbar utveckling samt till lösandet av betydelsefulla miljöproblem.
Mistra

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage.  Information: Ulla.Berglindh@ped.gu.se
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

1 SEPT
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Som regel utgår dock ej anslag till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder (t.ex. cancerfonden, hjärt-lungfonden eller diabetesfonden). Sökande som ännu inte har etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan är prioriterade.
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

 

1 SEPT
The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2017

The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2017. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support.
Announcement
 

1 SEPT
Forska Utan Djurförsök

Anslag till nya projekt inför 2017. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål att ersätta djurförsök och möjligheterna att nå dessa, dels till projektets vetenskapliga kvalitet.
Forska Utan Djurförsök

 

1 SEPT
Europe and Global Challenges

The funding initiative addresses the future challenges facing Europe in respect of climate change, migration, demographic change, and economic uncertainties. The aim is to inspire scholarly interest in such challenges beyond mere cooperation at the European level, and to promote collective supranational action on a global scale. Beside European scholars, the project must involves researchers from at least one further region of the world.
Volkswagenstiftung

 

1 SEPT 
Radiumhemmets forskningsfonder

Radiumhemmets forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 SEPT
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond

Stipendier  till att på friställd tid bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

1 SEPT 
Svenska föreningen för IT och juridik

Bidrag till spridande av forskningsresultat inom området juridik och IT. Bidraget utgår till täckande av kostnader för spridning (i vid mening) av forskningsresultat, t.ex. examensarbeten och forskningsrapporter. Det kan handla om bl.a. tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för publicering på Internet.
Svenska föreningen för IT och juridik

 

1 SEPT
Västsvenska Kulturfonden - Kompetensutvecklingsstipendier

Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc.
Västsvenska Kulturfonden

 

1 SEPT
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 SEPT
Stora FM-priset

Prissumman går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen.
ISS

 

1 SEPT 
Capios Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till syfte att främja patientnära klinisk forskning samt forskning som befrämjar hälsa i befolkningen.
UtlysningCapios Forskningsstiftelse

 

1 SEPT 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendieansökningar från forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 1 augusti – 1 september 2016.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 SEPT 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia. Ansökningsperiod: 10 augusti - 1 september 2016.
Torsten Söderbergs Stiftelse

 

1 SEPT
Gustafsbergsstiftelsen

Stipendier för studier. Sökanden skall vara under 25 år och född och uppväxt i landskapet Bohuslän (Obs! Församlingarna Öckerö, Torslanda, Björlanda, Säve, Backa, Brunnsbo, Bäckebol och Rödbo ligger i landskapet Bohuslän. Övriga Göteborg tillhör Västergötland.).
Gustafsbergsstiftelsen

 

1 SEPT 
PsykoterapiStiftelsens resestipendium

Stipendiet är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare.
PsykoterapiStiftelsen

 

1 SEPT 
Årets avhandling i hematologi

Alla handledare uppmanas att nominera avhandlingar som försvarats mellan 1/7 2015 och 30/6 2016 till priset Årets avhandling.
Svensk Förening för Hematologi

 

1 SEPT
Svensk Lungmedicinsk Förening

SLMF utlyser ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige.
Svensk Lungmedicinsk Förening

 

1 SEPT 
Delegationen för Militärhistorisk Forskning - ABM stipendium 2016

Ett stipendium för personer med minst kandidatexamen verksamma inom ABM-sektom (arkiv, bibliotek, museer). Stipendiet är avsett för att genomföra ett projekt med ett militärhistoriskt perspektiv. Stipendiesumman uppgår till högst 80 000 SEK.
Delegationen för Militärhistorisk Forskning

 

1 SEPT 
Delegationen för Militärhistorisk Forskning - stipendium 2016

1-2 stipendier för disputerade forskare med historisk inriktning inom området militärhistoria, säkerhetspolitik och försvar. Stipendiesumman per stipendium uppgår till högst 100 000 SEK. Stipendiet är tänkt att möjliggöra forskningsförberedande arbete ( exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller forskning. Företräde ges till yngre, nydisputerade forskare, som inte tidigare åtnjutit postgraduerat stöd. Sökande ska ha disputerat före ansökningstillfället.
Delegationen för Militärhistorisk Forskning

 

1 SEPT
Nordic Cancer Union Research Grant

NCU provides funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries. Researchers working in two Nordic countries or more must be involved in the project.
NCU

 

 

1 SEPT
Stiftelsen SEB Skånska Stipendiefond

Stipendier till personer som vid skola i Skåne avlagt examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet och högskolor i Sverige och som dessutom bedrivit studier i ekonomi eller teknik vid universitet och högskolor och uppnått 180 hp.
Stiftelseansökan.se


 

 

2 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Resestipendier

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

2 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien - Gästföreläsare

Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. 
Kungl. Vitterhetsakademien

 

5 SEPT 
Mistra - Genomgripande samhälls-förändringar för att nå tuffa klimatmål

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industrin och andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om hur Sverige ska kunna omvandlas på bara några decennier till ett samhälle som inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och i mycket begränsad omfattning använder fossila bränslen.
Mistra

 

5 SEPT
Mistra - Geopolitik och hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om förutsättningarna för hållbar utveckling i ett förändrat geopolitiskt landskap, delvis framdrivet av globala klimatförändringar i samspel med nya demografiska förhållanden och migrationsmönster.
Mistra

 

5 SEPT
Alzheimerfonden

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

5 SEPT
Brandforsk

Inför denna omgång ser vi gärna ansökningar inom två områden som styrelsen vill prioritera, nämligen: ”Brandsäkerhet och höga trähus” respektive ”Erfarenheter från incidenter med lycklig utgång”. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, enskilda företag samt bransch- och intresseorganisationer kan söka anslag.
Brandforsk

 

5 SEPT
Kaleido Konsthantverk

Stipendiet består av en kostnadsfri utställningsperiod (i mars 2017) med tillhörande vernissagekort, annonser, pressutskick etc. Alla som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, samt är bosatta och verksamma i Sverige kan ansöka.
Kaleido Konsthantverk

 

5 SEPT 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
 
IDPP utlyser ett antal MFS-stipendier om vardera 27.000 kr.
IDPP

 

8 SEPT
Internetfonden

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Ansökningsperiod: 8 augusti - 8 september 2016.
Internetfonden

 

8 SEPT
STINT - Joint Japan-Sweden Research Collaboration

Syftet med Joint Japan-Sweden Research Collaboration är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT
 

 

9 SEPT 
Barncancerfonden

Projektanslag /Ovanliga barncancersjukdomar / Planeringsanslag / Kliniska forskarmånader / Medfinansiering av EU-projekt / Implementeringsanslag
Barncancerfonden

 

14 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Strategisk mobilitet, 2016 – personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Programmet förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt.
SSF

 

15 SEPT
Schwarzman Scholars

Designed to prepare the next generation of global leaders, Schwarzman Scholars is the first scholarship created to respond to the geopolitical landscape of the 21st Century. Whether in politics, business or science, the success of future leaders around the world will depend upon an understanding of China’s role in global trends. The program will give the world’s best and brightest students the opportunity to develop their leadership skills and professional networks through a one-year Master’s Degree at Tsinghua University in Beijing – one of China’s most prestigious universities. The program is open to those aged between 18 and 28 with strong English language skills. 
The Schwarzman Scholars

 

15 SEPT 
Hedeliusstipendier, Forskarutbyte och spridning samt Wallander- och Browaldhstipendier

 • Hedeliusstipendier - student som avser att bedriva forskarutbildning inom de ekonomiska vetenskaperna vid välrenommerat utländskt universitet.
 • Forskarutbyte och spridning - nationellt och internationellt samarbete mellan forskare samt spridning av forskningsresultat.
 • Wallanderstipendier -  finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna.
 • Browaldhstipendier - finansiera en yngre ekonomisk forskare av hög internationell klass som rekryterats i internationell konkurrens.

Ansökningsperiod: 8 augusti 2016 - 15 september 2016.
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Begreppet humanistisk avser även ämnesområden som faller inom universitetens samhällsvetenskapliga, juridiska eller teologiska fakulteter.
Stiftelsen

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

Anslag till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Rådet lämnar stöd till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning. Systembolaget har uppdragit åt rådet att i årets ansökningsomgång, med beaktande av sedvanliga krav på vetenskaplig kvalitet, prioritera:

 1. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning.
 2. Klinisk/patientnära forskning.
 3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning.

UtlysningCAN

 

15 SEPT 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Resestipendier till doktorander för materialinsamling utomlands och resestipendier till studerande för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå. För stiftelsen relevanta ämnesområden är frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsen utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2017/2018.
UtlysningSverige-Amerika Stiftelsen

 

15 SEPT
Åhlén-stiftelsen

Anslag beviljas till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. Forskningen skall bedrivas vid etablerad forskningsinstitution. Sökanden skall vara disputerad. Ansökningsperiod:1 juli till 15 september.
Åhlén-stiftelsen

 

15 SEPT
IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

 • Resestipendier för i första hand doktoranders deltagande i vetenskapliga kongresser eller liknande.
 • Minst ett post doc stipendium om max 300 000 kr för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen.

Apotekarsocieteten

 

15 SEPT 
Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. 
Utlysningar

 

15 SEPT
ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten. Årets tema är organiserad brottslighet. I Sverige är det Brå som har ansvaret för att nominera det svenska bidraget. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning på Brå. Det vinnande svenska bidraget får en prissumma på 20 000 kr och representerar Sverige i den europiska tävlingen.
Brottsförebyggande rådet

 

15 SEPT
Diabetesfonden

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet. För verksamhetsår 2017 utlyses forskningsanslag om 17,5 MKR. Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag.
Diabetesfonden

 

15 SEPT
The L’Oréal-UNESCO For Women in Science Sweden-priset

Priset ska främja, lyfta och uppmuntra kvinnors möjligheter inom forskning och hållbar utveckling genom att belöna dem tidigt i karriären inom områdena medicin, naturvetenskap, teknik och matematik. Prissumman om 150.000 kr vardera kommer ges till forskare som disputerat för upp till fyra år sedan och som är affilierade till ett lärosäte i Sverige.
Sveriges unga akademi

 

15 SEPT 
Naturvårdsverket

Utlysning av medel för ”Processer för ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten”.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT
Naturvårdsverket

Utlysning av medel för ”Förvaltning av ekosystem i ett föränderligt klimat”.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT 
Naturvårdsverket - Miljölagstiftningen som styrmedel

Naturvårdsverket inbjuder forskare att söka medel för forskningsprojekt i storleksordningen 2-5 miljoner kronor fördelat på 1-3 år.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT 
Folkhälsomyndigheten

Projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017. Bidragen ska skapa förutsättningar för en ökad användning av effektiva metoder och arbetssätt i det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i Sverige och vara ett led i att uppnå målen i regeringens ANDT-strategi.
Folkhälsomyndigheten

 

15 SEPT
The Abel Prize 2017

Calls for nominations for the Abel Prize 2017. The prize is meant to recognize contributions of extraordinary depth and influence to the mathematical sciences.
The Norwegian Academy of Science and Letters

 

15 SEPT
VINNOVA - SWElife utlysning inom diabetes 2016

Bidrag kan sökas för samverkansprojekt med syfte att effektivisera strukturer och processer som kan leda till bättre och effektivare prevention eller behandling inom diabetesområdet, samt stärkt forskning och utveckling inom diabetesområdet i Sverige i den globala konkurrensen.
VINNOVA

 

15 SEPT
The Brain Prize - Call for Nominations

The prize is awarded to one or more scientists who have distinguished themselves by an outstanding contribution to European neuroscience.
The Brain Prize


15 SEPT
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Resebidrag, Projekt, Publiceringsbidrag. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.
KSLA

 

 

15 SEPT 
Magn. Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.
Magn. Bergvalls Stiftelse

 

15 SEPT
Åke Wibergs stiftelse

Medicin - anslag till medicinsk forskning genom anslag till självständiga gruppledare som disputerat under de senaste tio åren.
Humaniora & Samhällsvetenskap - anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.
Åke Wibergs stiftelse

 

15 SEPT
Centrum för idrottsforskning - Forskningsbidrag år 2017

Ansökan kan avse projektbidrag, lönemedel till doktorander, lönemedel till nydisputerade samt bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Ansökan ska ha klar idrottsrelevans och CIF välkomnar ansökningar till projekt som är tvärvetenskapliga liksom projekt som har fokus på samverkan nationellt och internationellt.
CIF

 

15 SEPT
Sveriges Geologiska Undersökning - Forskningsbidrag 2017

SGU har ansvar för att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.
SGU


15 SEPT 
Konkurrensverket

Uppsatstävling för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.
Konkurrensverket

 

 

15 SEPT
Sven Svenssons stiftelse

Bidrag till forskning inom svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse

 

16 SEPT
Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond

Sökande ska vara född i landskapet Jämtland eller i Bergs kommun samt ha bott i landskapet respektive kommunen i minst femton år. Högskolestuderande på utbildningslinjer om totalt minst 120 poäng och forskarutbildning kan erhålla stipendium.
UtlysningRegion Jämtland Härjedalen

 

 

18 SEPT
The Bertil Edlund Scholarship

Scholarship available for Swedish business students. The scholarship will allow a young professional to work at the offices of SACC New York for a period of twelve months starting January 2017 and ending December 2017.
AnnouncementACC New York

 

19 SEPT 
Erik Philip-Sörensens stiftelse

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Ansökningsperiod 19/7 - 19/9.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 

19 SEPT
Vägverkets Jubileumsfond

Stipendier till innovativa förslag och projekt på årets tema "Utveckling på gång". Förslagen ska ha potential att ge bättre förutsättningar för gående i städer och på landsbygd. Målgruppen är forskare, studenter eller andra personer som är verksamma inom området. De allra bästa idéerna och projekten kommer att belönas med stipendium, på 50 000-150 000 kr.
Trafikverket

 

20 SEPT 
Palmestipendiet

Kan sökas av enskilda personer (högst 30 år) såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 SEPT
Jerringfonden

Forskningsbidrag till forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet.
Jerringfonden

 

20 SEPT 
Naturvårdsverket

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden. Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk och ska ta fram vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs.
Naturvårdsverket

 

20 SEPT 
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.
Stiftelseansökan.se
 

 

21 SEPT
J O Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

The Perstorp Group

 

22 SEPT
The Swedish Foundation for Strategic Research 

SSF calls for proposals for the 2016 INGVAR CARLSSON AWARD, ICA-7
A programme for postdocs returning to Sweden from abroad
to establish an independent research career. 
SSF

 

22 SEPT
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder.
Stiftelsen Promobilia

 

22 SEPT
Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö.

Forskning och utveckling efterfrågas utifrån FoU-programmets satsningar i fyra teman där även samtliga underteman är öppna för ansökningar i årets utlysning. FoU-programmets övergripande ansats är att utveckla kultur arvsarbetet för en hållbar utveckling.
Riksantikvarieämbetet

 

22 SEPT
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Ansökningssystem är öppet 160822-160922.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

26 SEPT 
STINT - Joint China-Sweden Mobility

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

29 SEPT
Cancerfonden

Två Fellowships i pankreascancerforskning.
Cancerfonden

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2016

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Projektbidrag - Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor.
 • Stipendier - Stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, företrädesvis kopierats, vid högskolor och universitet. Stipendierna erhålls för redan utförda insatser.
 • Pris - Det årliga priset utdelas till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.

Lars Salvius-föreningen

 

30 SEPT 
Stiftelsen San Michele

Bostad till förmånlig hyreskostnad på Villa San Michele, Capri, år 2017 för forskare, konstnär, konsthantverkare, musiker, tonsättare, sångare, författare eller journalist.
Stiftelsen San Michele

 

30 SEPT 
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik.
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

 

30 SEPT
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Ett forskningsstipendium på 40.000 kr. Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas.
Utlysning RSMH

 

30 SEPT
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium

Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet? I så fall kan du söka Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000 kr. Stipendiet delas ut till en eller flera författare, debutanter eller erfarna, som avser att skriva en svensk kursbok för blivande sjuksköterskor, psykologer, socionomer, förskollärare, lärare, pedagoger eller andra närliggande professionsyrken.
Förlaget Natur & Kultur

 

30 SEPT
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom området geriatrik och åldersforskning. Ansökningar tas emot under september månad.
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken. Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Viking Olov Björk’s scholarship

A scholarship in applied biomaterial research of 275 000 SEK. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.
Announcement30 SEPT 
Svensk biblioteksförening - Forskningsinitierande stöd

Syftet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. De som söker ska vara disputerade. Sökanden behöver inte vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Svensk biblioteksförening

 

30 SEPT
Swedish Institute - Third Country Participation in the Baltic Sea region

TCPBSR funding aims to promote economically, environmentally and socially sustainable growth in the Baltic Sea Region and its vicinity and thereby contribute to greater integration.
Swedish Institute

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

VoK delar årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri).
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

30 SEPT
Bo Rydins stiftelse

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Forskningsanslag och Stipendier för bästa examensarbete.
Bo Rydins stiftelse

 

30 SEPT 
Direkthandelns Förening

Nominering till "Årets Kvinnliga Entreprenör 2016". Priset syftar till att belöna och uppmärksamma goda exempel samt lyfta fram kvinnliga entreprenörer som inspirerar andra till att utveckla sitt företagande.
Direkthandelns Förening

 

30 SEPT
STINT - Korea-Sweden Research Cooperation

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

30 SEPT 
Academy Research Fellowships on Society’s Big Questions

The call concerns five positions as Academy Research Fellows for young researchers in all disciplines within the social sciences and law.
AnnouncementKungl. Vitterhetsakademien

 

 

30 SEPT
Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna, företrädesvis forskning kring artros och då i synnerhet forskning kring sjukgymnastik och rehabilitering.
Stiftelseansökan.se

 

 

30 SEPT 
Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

Fonden har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärtsjukdom och lungsjukdom.
Riksförbundet HjärtLung

 

 

30 SEPT
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap.
MSB

 

 

30 SEPT
Cancer- och Allergifonden

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Medel från fonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
Cancer- och Allergifonden

 

30 SEPT
Pia Ståhls Stiftelse

I år välkomnar stiftelsens ansökningar med inriktning mot barn och ungdomars utveckling, företrädesvis genom föreningsverksamhet, samt forskningsprojekt inom området barn och ungdomars hälsa.
Pia Ståhls Stiftelse

 

 

30 SEPT
Halmstads Handelsförening

Stipendium för eftergymnasiala studier med inriktning på handel och ekonomi. Stipendium kan endast tilldelas sökande född eller uppvuxen i Halmstads Kommun. Ansökningsperiod:1-30 sept.
Halmstads Handelsförening
 

 

1 OKT
StudySoup - Future Innovator Scholarship Programare

StudySoup offering a $2,000 scholarship each semester to outstanding students who exemplify one or more of StudySoup’s core values: Be a Knight, Make an Impact, Succeed Together. You may have mentored a fellow student, organized a fundraiser for charity, or gone on a humanitarian trip abroad.
StudySoup

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet - 2016 års uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2015/2016. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
UtlysningSpritmuseum

 

1 OKT
HRFs hörselforskningsfond

Fonden stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation. Inbjudna att söka är forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation att ansöka.
Hörselforskningsfonden

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar för år 2017 ut drygt 3 miljoner kronor för forskning om effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet. Vi ser gärna sökande från forskare i utbildningsvetenskap. Samtidigt delar IFAU ut drygt 3 miljoner för forskning om arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt.
UtlysningIFAU

 

1 OKT 
Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja forskning vid svensk medicinsk fakultet rörande ämnena barnets infektionssjukdomar och pediatrisk immunologi. Till förverkligande av detta ändamål skall stiftelsen årligen utdela stipendier för studier inom ämnet barnmedicin till studerande eller forskare på svensk medicinsk läroanstalt/fakultet. Svenska Försäkringsföreningen

 

1 OKT 
Skyltfonden

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel.
Trafikverket

 

1 OKT 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål  och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen.  För att ansökan avseende examensarbete ska behandlas krävs att arbetet inte är påbörjat innan styrelsens beslut över inlämnade ansökningar.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 OKT 
Stiftelsen för Njursjuka - Forskningsstipendium

Stiftelsen delar ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för Njursjuka

 

1 OKT
Centralförbundet för Socialt Arbete

Medel utdelas till forskning inom socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

1 OKT
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Fondens syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen.
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

 

1 OKT
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 OKT 
Kungl. Musikaliska akademien

Stipendier för musikforskning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT 
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter. Av studerande prioriteras sökande som utbildar sig och forskar på magister- och doktorandnivå. 
Kungl. Musikaliska akademien

 

 

1 OKT
Stiftelsen Stig Thunes fond

Vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar. Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi ser gärna att arbetsterapeuter, kuratorer, fysioterapeuter sjuksköterskor och dietister och psykologer söker anslag från denna stiftelse.
Reumatikerförbundet

 

 

1 OKT
Brottsofferfonden

Stöd till forskningsprojekt som fokuserar på brottsoffer, viktimologisk forskning, omfattar olika discipliner som till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och medicin. Även inom andra ämnen, till exempel ekonomi och media, finns behov av brottsofferforskning.
Brottsoffermyndigheten

 

 

1 OKT
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp

Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet. Tema för året är: Metoder att förebygga och behandla fysiska och psykiska funktionshinder hos barn. Ansökningstid 1 september – 1 oktober. UtlysningKungl. stiftelser

 

2 OKT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

3 OKT 
Naturvetenskapliga fakulteten - Sabbaticalprogrammet

Inom sabbaticalprogrammet utlyses nu medel för sabbaticalvistelser under 2017 och 2018. Utlysningen omfattar 6 miljoner kronor. Programmet är öppet att söka för fakultetens alla tillsvidareanställda forskare och lärare, och fakulteten uppmanar kvinnor att söka.
Naturvetenskapliga fakulteten

 

3 OKT
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. Ansökningsperiod: 15 aug - 1 okt.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

 

 

3 OKT
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Projekt ska involvera minst tre nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Projekt ska ha ett konstnärligt och kulturellt innehåll.
Nordiska kulturfonden

 

 

3 OKT 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Intresseanmälan

Forskningsutlysning: Samhällelig resiliens. MSB avser att under fem års tid med start juli 2017 finansiera forskning som studerar samhällelig resiliens. Satsningen kommer att finansieras med 20 miljoner kronor.
MSB

 

 

3 OKT 
TT:s Fotostipendium

Stipendiet riktar sig till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån

 

3 OKT
Njurfonden

Bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Njurfonden utlyser nu 3 miljoner kronor till viktigt njurforskning för 2016. Dessutom finns möjlighet att söka medel ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond som i år utlyser 100 000 kr för forskning som rör transplantationer med levande givare.
Njurfonden

 

 

3 OKT
Estrid Ericsons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

 

3 OKT 
Wenner-Gren Stiftelserna

Anslag och stipendier för disputerade forskare:

 • Reseanslag för konferensresor och kurser
 • Symposieanslag för anordnande av symposier/konferenser
 • Gästforskarstipendier
 • Sabbatsstipendier
 • Stipendier för postdoktoral utbildning i Sverige för utländska postdoktorer

Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

5 OKT 
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar.
Stiftelsen Promobilia

 

5 OKT 
NordForsk 

In its fourth call for proposals, NordForsk’s Nordic Health and Welfare Programme invites applications that utilise Nordic register data to answer research questions addressing grand societal challenges relating to health and welfare. A total of NOK 67 million is available for research projects.
NordForsk

 

6 OKT
Rotary International Student House

RISH scholarship for foreign guest students. If you are enrolled in higher education in Gothenburg since at least one year, and are required to pay tuition fees, you may apply for a RISH scholarship of ca 10 000 SEK. 
GFS

 

10 OKT
Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Anslag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling.
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

 

12 OKT
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE. Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare.
SLFF

 

15 OKT 
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

Du som vill ägna dig åt kultur, utbildning eller forskning i Belgien - sök ett stipendium från Petra och Karl Erik Hedborgs stiftelse. Våra stipendier är tillgängliga för dig med Belgien som intresseområde.
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

 

15 OKT
Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 OKT
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år och minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning, klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig. Ansökningsperiod: 15 augusti t.o.m. 15 oktober.
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

 

15 OKT
STROKE-Riksförbundet - Forskningsbidrag

Projekten, som prioriteras vid höstens ansökningstillfälle, berör den patientnära forskningen inom omvårdnad och rehabilitering, med fokus på stroke.
STROKE-Riksförbundet

 

15 OKT 
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

 

15 OKT
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området. 
Stiftelseansökan.se

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Stiftelsen utdelar anslag en gång om året till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

 

15 OKT 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena. De utgår med maximalt SEK 30.000:- , i undantagsfall med högre belopp.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

 

16 OKT
Stiftelsen Samariten

Stiftelsen främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården. Ansökningsperiod: 15 sept-16 okt.
Stiftelsen Samariten

 

18 OKT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF lanserar ett nytt ramprogram för Systembiologi för att stimulera interdisciplinära samarbetsprojekt. Med ökad kunskap om komplexa biologiska system kan alltifrån grödor till läkemedel och biotekniska produkter förbättras.
SSF

 

23 OKT
Centrum för rättvisa

Midander-Lönnstipendium utdelas till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.
Centrum för rättvisa

 

30 OKT
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Ansökningsperiod: 15 sept -  30 okt.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

31 OKT
The Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000. The VREF

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - Göteborgsforskning

1 september - 31 oktober är det åter tid att söka Ahrenbergs årliga stipendier på sammanlagt ca 1,5 Mkr för Göteborgsforskning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 vill Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond genom dessa stipendier stimulerar forskare bosatta i Göteborg till vetenskaplig forskning om staden och dess invånare under de senaste hundra åren.
UtlysningStiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Senator Emil Possehls stipendiefond
Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 OKT
The Snorri Sturluson Fellowships

The fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
 

 

1 NOV
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna.
Landstinget Dalarna

 

15 NOV
Svenska Institutet - Personutbyte mellan Sverige och USA

Bidrag till opinionsbildare från Sverige respektive USA för studiebesök i det andra landet under två till fyra veckor.Besöket ska vara inriktat på aktuella samhällsfrågor i det ena eller båda länderna. Syftet ska vara noggrant definierat. Stipendierna är avsedda för yrkesverksamma personer, som har utbildning, erfarenhet och de språkkunskaper som behövs för att syftet med besöket ska uppnås.
Svenska Institutet

 

16 NOV
Forskningsanslag från Sahlgrenska Universitetssjukhusets stiftelser

Utdelning från SUs forskningsstiftelser sker dels till forskarstuderande som är registrerade vid Sahlgrenska akademin och som arbetar inom grupper verksamma vid SU. Vidare ska fonderna gynna framstående unga forskares etablering vid SU, dock inte senare än 5 år efter disputation.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

1 DEC
Hvitfeldtska gymnasiet - Bertil Settergrens fond

Stipendier för studerande som avlagt avgångsexamen vid Hvitfeldtska
gymnasiet och fortsatt sina studier vid universitetet eller högskola i Sverige. Ansökningsperiod: 1 sept - 1 dec.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

15 DEC
Kungliga Vitterhetsakademien

Ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander för läsåret 2017–18. Doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten kan söka.
UtlysningKungliga Vitterhetsakademien
 

 

31 DEC
Berlin Start Up Calling 2016

Visual Meta GmbH erbjuder en chans att förverkliga ditt affärsprojekt. Brainstorma, utveckla, dela din pitch och gör ditt bästa för att
vinna ett förstapris på 7000 euro. Sökande skall vara mellan 18 och 30 år.
Utlysning

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan

Stiftelsen utlyser ett postdoc-bidrag inom området äldres villkor och åldrande, omfattande ett års lön.
Stiftelsen Solstickan

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser ettuppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet. Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.
Nordensamtal
 

 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?