Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2016-10-19


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.22 OKT
Percy Falks stiftelse

Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Utlysning

 

23 OKT
Centrum för rättvisa

Midander-Lönnstipendium utdelas till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.
Centrum för rättvisa

 

23 OKT
Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

 1. Frida och A O Ringqvists minnesfond - Stipendiet kan sökas av den som är folkbokförd i Karlstads eller Söderköpings kommuner och studerar handel eller ekonomi vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.
 2. Ingeborg och Henric Bäckströms fond - Du ska vara heltidsstuderande på universitet/högskola vid svensk eller utländsk undervisningsanstalt och ha gymnasieexamen från Karlstad.
 3. Donation till förmån för tidigare elever vid Tingvallagymnasiet samt Sundsta-Älvkullegymnasiet - vara tidigare elev vid någon av skolorna och har fortsatt studierna vid ett universitet eller högskola i Sverige eller utomlands.

Utlysning 1Utlysning 2Utlysning 3Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

 

 

23 OKT 
Stiftelsen för Konrad och Helfrid Johanssons fond för medicinsk forskning vid Göteborgs Universitet

Sökanden ska vara registrerad forskare vid Göteborgs universitet, ha disputerat högst 5 år från ansökningsdatum och ha minst ett arbete publicerat i vetenskaplig tidskrift.  Den som önskar komma ifråga ska senast 23 oktober 2016 sända per mail komplett ansökan som 1 pdf-fil till: anne.berg.2@gu.se

 

24 OKT
Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond

Två stipendier à 12 000 kr till student inom grundläggande utbildning eller forskarutbildning vid Göteborgs universitet. Sökande skall härstamma från Lysekil och genomgått gymnasieutbildning där.
Utlysning
 

25 OKT
Essay Competition for students

Preply.com would like to announce the start of the Essay Competition for students on a topic “The Impact of IT-Innovations on Educational Process”, which provides students with opportunity to receive a scholarship. Describe your vision of the future and win $2,000 for your education.
Preply.com

 

25 OKT
Näringslivets Skattedelegations mediapris

Syftet med priset är att stärka skattejournalistikens roll, inspirera till kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor och göra frågor om skatter mer begripliga och intresseväckande genom att pedagogiskt analysera, belysa och beskriva skatter och deras påverkan på samhälle, företag och individ.
Näringslivets Skattedelegation

 

 

27 OKT 
Sahlgrenska akademin - Stiftelsen Hilda Johanssons Minne

Resestipendier (England eller Frankrike) för legitimerade läkare.
Utlysning

 

28 OKT
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

30 OKT
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Ansökningsperiod: 15 sept -  30 okt.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

30 OKT
Svenska Sällskapet för Gynekologisk onkologi

SSGO utlyser med stöd av Roche AB ett årligt stipendium på 100000 kronor. Stipendiet syftar till att stödja klinisk forskning inom Gynekologiska tumörsjukdomar.
Svensk Onkologisk Förening

 

31 OKT
The Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000. The VREF

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - Göteborgsforskning

1 september - 31 oktober är det åter tid att söka Ahrenbergs årliga stipendier på sammanlagt ca 1,5 Mkr för Göteborgsforskning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 vill Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond genom dessa stipendier stimulerar forskare bosatta i Göteborg till vetenskaplig forskning om staden och dess invånare under de senaste hundra åren.
UtlysningStiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Senator Emil Possehls stipendiefond
Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 OKT
The Snorri Sturluson Fellowships

The fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning.  Sökande får inte ha fyllt 25 år under innevarande år.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ansökningstid: 1 oktober till den 31 oktober.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

31 OKT
Statens tjänstepensionsverk

SPV förvaltar tre stiftelser; SPV:s samfond, Juris doktor H Cavallis pensionsfond och Filéen-Westzynthius samfond. Om du lever under svåra ekonomiska förhållanden och har varit statligt anställd eller är efterlevande till någon som har varit statligt anställd, kan du ansöka om ekonomiskt stöd  från stiftelserna.
Statens tjänstepensionsverk

 

31 OKT
GIS-västs nationella stipendium

Stipendiet delas ut årligen och syftar till att uppmuntra, stimulera och belöna nytänkande och samhällsnytta inom geodataområdet. GIS-väst vill genom detta, öka spridningen och nyttjandet av geodata inom olika samhällsfunktioner kopplat till universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv.
GIS-väst

 

31 OKT
Föreningen De Blindas Vänner

Forskning och utveckling  - Verksamhet som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
Föreningen De Blindas Vänner

 

31 OKT
The Global Change Award

The award is an innovation challenge by H&M Foundation. We are looking for game changing ideas that can make fashion circular – and help protect our planet. Apply with your idea on how to make fashion circular for a chance to the €1 million grant.
The Global Change Award

 

 

31 OKT
Apotekarsocieteten

 • Stipendier för examensarbete utomlands
 • Stipendier för deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning, företrädesvis för doktorander
 • Post doc stipendier

Apotekarsocieteten

 

31 OKT
Energimyndigheten
70 miljoner kronor inom Nationella regionalfondsprogrammet och projektet Coacher för energi och klimat (CEK).
Energimyndigheten

 

1 NOV
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna.
Landstinget Dalarna

 

1 NOV
Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Stiftelse har till ändamål att inom landet främja forskning kring vägbyggnad.
Utlysning
 

 

1 NOV
Saleducks stipendium

Stipendiet kommer att ge unga talanger möjligheten till praktisk erfarenhet inom online marknadsföring genom en betald praktikplats (Amsterdam) samt ett stipendium på 3000€.
Saleducks

 

1 NOV
JAK Medlemsbank

JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
UtlysningJAK Medlemsbank

 

1 NOV
2017 års Carina Ari stipendier för unga dansare

Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst upp till 30 års ålder, både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning.
Carina Aris Minnesfond

 

1 NOV
Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Stiftelsen har til formål at understøtte trængende, i Sverige boende personer, som er danskfødte, børn af danskfødte eller er/har været gift med en danskfødt person, samt at støtte humanitære og/eller kulturelle formål, som tjener danske interesser i Sverige.
Danmarks Ambassade i Sverige

 

1 NOV
Emma Berglunds Fond

Du som studerar på universitets- och högskolenivå eller folkhögskola i Västra Götalandsregionen och vill förbättra Dig genom studier utomlands är välkommen att söka. Du fyller i år 18 men inte 26 år.
Utlysning
 

 

 1 NOV
Konstnärliga fakulteten - Wallenberg resebidrag

Resebidrag till forskare och forskarstuderande vid konstnärliga fakulteten. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.
Utlysning
 

1 NOV
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

 • Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning skall understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel- och kalkningsmedel i Sverige.
 • Stiftelsen SLO-fonden skall verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.

KSLA

 

 

1 NOV
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hälsofrämjande insatser riktade till romer. Bidraget kan sökas av organisationer inom det civila samhället som har romsk språk- och kulturkompetens.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 

 

1 NOV
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - Extra Utlysning

BRO utlyser forskningsbidrag ur Bröstcancerfonden. Medel delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete samt resestipendier.
BRO

 

1 NOV
Robotdalen Innovation Award 2017

The award is directed at entrepreneurs, innovators, start-ups as well as graduate and postgraduate students from all over the world who have ideas, concepts or solutions with commercial potential and breakthrough technology, addressing the following fields of robotics and automation:

 • Industrial robotics and automation – especially solutions for small- and medium sized companies
 • Service robotics (B2B)
 • Health robotics – Technologies for an independent life

Robotdalen

 

1 NOV
Energimyndigheten

Medel för forsknings- och innovationsprojekt med bred inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader.
Energimyndigheten

 

 

6 NOV
Svenska Försäkringsföreningen - Skandiadonationen och Svenska Försäkringsföreningens minnesfond

Stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsväsendets område.
Svenska Försäkringsföreningen
 

 

 

7 NOV
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Stora Gelinstipendiet 100 000 kr - Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.
Lilla Gelinstipendiet 50 000 kr - Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
 

 

9 NOV
Hakon Swenson Stiftelsen

Stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet. Den forskning som stiftelsen finansierar ska hålla hög akademisk kvalitet och samtidigt bidra till praktiskt och relevant kunskap som driver handeln framåt.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

9 NOV
Bill and Melinda Gates Foundation

Develop novel platforms to accelerate contraceptive drug discovery
Bill and Melinda Gates Foundation

 

9 NOV
Bill and Melinda Gates Foundation

Accelerate development of new therapies for childhood cryptosporidium infection
Bill and Melinda Gates Foundation

 

10 NOV
Göteborgs universitets interna klimatfond

Anställda och studenter vid Göteborgs universitet ansöka om medel från GU:s interna klimatfond för projekt som bidrar till att minska universitetets klimatpåverkan. Vid detta tillfälle utlyses cirka två miljoner kronor.
Göteborgs universitets interna klimatfond

 

11 NOV
Stiftelsen Skogssällskapet - Wingquists stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja skogsvetenskaplig försöks- och forskningsverksamhet med anknytning till fastigheten Remningstorp i Västergötland.
UtlysningStiftelsen Skogssällskapet


14 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning som avser:

 • Effektivisering av hälso- och sjukvården
 • Integration av nyanlända

Familjen Kamprads stiftelse

 

14 NOV (senast kl 12:00)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen utlyser i höst ett antal MFS-stipendier om vardera 27.000 kr. Sökanden skall vara studerande på grundnivå eller avancerad nivå alternativt göra ditt examensarbete inom lärarutbildningen. Sökanden skall utföra studien i ett land som av OECD:s biståndskommitté definieras som ett utvecklingsland.
IDPP

 

15 NOV
The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford
The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to Stanford University for one to two years of postdoctoral study and research. The program is open for all disciplines.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

15 NOV
Sverker Åstrom Foundation

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation, aged 20 to 35 years, to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration. Other fields may include art, music, dance and theatre.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV
Svenska institutet - studiebesök i USA för opinionsbildare

Bidrag till opinionsbildare från Sverige resp. USA för studiebesök i det andra landet under 2–4 veckor. Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen ska användas för stipendier inom främst politik, förvaltning, massmedia, fackliga och andra organisationer, näringsliv, utbildning och kulturliv.
Svenska institutet

 

15 NOV
ZONTA - The Amelia Earhart Fellowship

Women of any nationality pursuing a Ph.D./doctoral degree who demonstrate a superior academic record in the field of aerospace-related sciences or aerospace-related engineering are eligible to apply.
ZONTA

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

Mitten av NOV
Queen Silvia Nursing Award

Stipendiet omfattar 50 000 kr och ett helt och hållet individuellt anpassat internship där du får möjlighet att träffa de viktigaste och mest innovativa organisationerna i branschen. Andelen äldre i framtidens vård kommer att öka dramatiskt, varför det blir viktigt för dig - oavsett din inriktning som sjuksköterska - att ha kunskap om och insikt i vård och omsorg av just äldre. Ansök med din(a) bästa idé(er) för en förbättrad vård och omsorg med fokus på äldre! För att söka stipendiet skall du vara student på grund, magister- eller specialistutbildningen, inskriven vid ett lärosäte i Sverige.
Swedish Care International AB

 

15 NOV
Familjen Wikanders Stiftelse

Stipendiet främjar den konstnärliga och kulturella verksamheten och utvecklingen i Göteborg. Behöriga att söka är enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom konst och kultur, samt institutioner, muséer, gallerier och liknande för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.
Familjen Wikanders Stiftelse

 

15 NOV
Handelsrådet och BFUF utlyser medel: Framtidens fysiska mötesplats

Varje projekt ska bestå av minst två parter, som representerar både handel och besöksnäring. Varje projekt ska också innehålla aktörer från både akademi och näring såsom branschorganisationer och företag.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.
Utlysning

 

 

15 NOV
Fonden mot prostatacancer

Fonden stödjer främst forskning kring tidig och säker diagnostik samt mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder.
Prostatacancerförbundet

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst på heltid är kliniskt verksamma.
UtlysningSSMF

 

15 NOV
Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt

I syfte att förnya forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ 4 miljoner kronor under 2016. Anslagen ska gå till projekt med avsikten att förstärka och förnya forskningskommunikation och samverkan i de ämnesområden RJ stöder (humaniora och samhällsvetenskap).
Riksbankens Jubileumsfond

 

15 NOV
KVA - Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma”

Stiftelsen utdelar anslag för grundforskning som bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
KVA

 

15 NOV
Enhet Tandvård Västra Götalandsregionen - Hälsopromotion tandvård

Har du idéer om hur tandhälsan kan förbättras hos personer i olika åldrar? Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, organisationer och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland.
UtlysningVästra Götalandsregionen

 

15 NOV
Svenska Försäkringsföreningen - Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen

 

15 NOV
Anders Walls Stiftelse - Svenska Handelskammaren i Shanghai

Anders Walls Stiftelse delar varje år ut ett stipendium på 150.000 kronor till Svenska Handelskammaren i Shanghai för att utbilda en ung, kreativ affärsbegåvning inom internationell handel och industri. Sökanden skall vara i 25-årsåldern och bör ha avslutat universitets- eller högskoleutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi och marknadsföring/kommunikation.
Anders Walls Stiftelse

 

16 NOV
Forskningsanslag från Sahlgrenska Universitetssjukhusets stiftelser

Utdelning från SUs forskningsstiftelser sker dels till forskarstuderande som är registrerade vid Sahlgrenska akademin och som arbetar inom grupper verksamma vid SU. Vidare ska fonderna gynna framstående unga forskares etablering vid SU, dock inte senare än 5 år efter disputation.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

16 NOV
Kungl. Patriotiska Sällskapet - Understödsfonden

Vetenskap och kultur - Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till symposier, tryck- och produktionskostnader samt utställningar.
Kungl. Patriotiska Sällskapet

 

18 NOV
Stiftelsen Skogssällskapet

 • Stina Werners fond - Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård.
 • Vidfelts fond - Stiftelsen stöder betydelsefull biologisk forskning varvid företräde ges till forskning inom Stora Mosse-området, botanisk eller zoologisk myrforskning och skoglig mykologi.

UtlysningStiftelsen Skogssällskapet

 

 

20 NOV
Parkinson Research Foundation

The foundation’s primary objective is to support and promote research for development of treatments that can cure or slow down the progression of Parkinson’s and other neurodegenerative disorders. In 2017, the foundation will award a total of 1.5 million SEK. This makes the foundation’s grants one of the larger annual private grants within research dedicated to Parkinson’s.
Parkinson Research Foundation

 

29 NOV
Ragnar Söderbergs stiftelse

Call for proposals 2016: 1 November – 29 November:

 • Project in Economic Sciences provides large fundings for small innovative research environments with 3–5 researchers that are cooperating in a collaborative project.
 • Project in Law provides grants for junior researchers with a PhD that have innovative ideas, proven scientific excellence and high ambitions to develop their research.
 • Postdoctoral Fellowship in Law provides grants for postdoctoral fellowships in law, with the possibility for a research stay abroad.

Ragnar Söderbergs stiftelse

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA

 

30 NOV
Dan David Prize 2017

Three prizes of one million US dollars each are granted annually in the fields chosen for the three time dimensions:: Past - Archaeology and natural sciences, Present - Literature and Future - Astronomy.
Dan David Prize

 

30 NOV
Mistra Future Fashion

This is a call for new ideas that contribute to a systemic change of the fashion industry, making it circular and more sustainable. 60,000 € are offered to support new ideas for enabling research to change.
Mistra Future Fashion

 

 

30 NOV
Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond

Stipendiet kan sökas av medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.
STMFF
 

 

1 DEC
Hvitfeldtska gymnasiet - Bertil Settergrens fond

Stipendier för studerande som avlagt avgångsexamen vid Hvitfeldtska
gymnasiet och fortsatt sina studier vid universitetet eller högskola i Sverige. 
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

I första hand sådan klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Japanstiftelsen

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv. Stipendierna riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande.
Japanstiftelsen

 

1 DEC
The 2017 Gunnerus Award in Sustainability Science

This award will be presented to a scholar who has made outstanding contributions to sustainability science within the fields of the natural sciences, social sciences, human sciences, or technological sciences, either through interdisciplinary work or through work within one of these fields.
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

 

1 DEC
The Japan Foundation, Fiscal 2017-2018

Stipendieprogram för att främja japansk kultur, japanska språket och intellektuellt utbyte med Japan. Många av programmen riktar sig till organisationer, men vissa är ämnade för enskilda personer.
Japanska Ambassaden

 

2 DEC
Stiftelsen Ymer-80 - Polarforskning

Stipendier till företrädelsevis yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden.
Utlysning

 

2 DEC
Majblommans Riksförbund

Majblommans forskningsbidrag gör skillnad för den som vill bedriva praxisnära forskning som direkt involverar barn. Majblomman delar ut forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.
Majblommans Riksförbund

 

 

5 DEC
Energimyndigheten

8,5 miljoner kronor inom programmet Spara och Bevara, Energieffektivisering i Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Energimyndigheten

 

 

9 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen skall främja vetenskaplig forskning och har inriktat sig på att stödja den forskning som bedrivs i Sverige inom allergiområdet. 
Konsul Th C Berghs stiftelse

 

15 DEC
Kungliga Vitterhetsakademien

Ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander för läsåret 2017–18. Doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten kan söka.
UtlysningKungliga Vitterhetsakademien

 

15 DEC
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande

SFUB delar ut stipendier till lärare, skolledare och övrig högskoleutbildad pedagogisk personal för studieresor utomlands.
SFUB

 

15 DEC
Forte

Medel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning, till följd av psykiska sjukdomar eller tillstånd och smärttillstånd. Forskningen ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatser som främjar återgång i arbete.
Forte
 

 

31 DEC
Berlin Start Up Calling 2016

Visual Meta GmbH erbjuder en chans att förverkliga ditt affärsprojekt. Brainstorma, utveckla, dela din pitch och gör ditt bästa för att
vinna ett förstapris på 7000 euro. Sökande skall vara mellan 18 och 30 år.
Utlysning

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan

Stiftelsen utlyser ett postdoc-bidrag inom området äldres villkor och åldrande, omfattande ett års lön.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendier 2017

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Stiftelsen kommer under åren 2016 och 2017 att särskilt stödja projekt med inriktning värdegrund och bemötande inom äldrevården.
Stiftelsen Solstickan


31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Forskningsprojekt/resor

Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander inom alla ämnesområden. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Doktorandsstipendier 2017/18

Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
Logistikföreningen Plan

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.
Plan

 

8 JAN
Institut Mittag-Leffler Postdoctoral fellowship grants for 2017/2018

These enable researchers to undertake a short visit to the institute to conduct research projects that fall within one of the following two scientific programmes for this year:

 • fractal geometry and dynamics;
 • tropical geometry, amoebas and polytypes.

Institut Mittag-Leffler

 

10 JAN
The Volvo Environment Prize 2017

The span of disciplines and activities for which nominations can be made is wide and includes all disciplines which have relevance to the environment. The research of nominees should be based on scientific grounds but must clearly show impacts outside of the specific discipline. The Volvo Environment Prize Foundation

 

12 JAN
Forte

Tillsammans med the Indian Council for Medical Research (ICMR) utlyser Forte medel för samarbetsprojekt om åldrande och hälsa. Utlysningen är öppen för gemensamma ansökningar från forskargrupper i Sverige och Indien.
Forte

 

12 JAN
Anders Sandrew Stiftelse - Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa fram ungdom (under 30 år) som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är prioriterat. Stipendierna är personliga och går ej till projekt. 
Anders Sandrew Stiftelse
 

 

15 JAN
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

15 JAN
Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer 2017

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker ska ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.
UtlysningSWEA

 

15 JAN
Monrad-Krohns legat til fremme av neurologlisk forskning 2017

En pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foresla  kandidater til prisbelønningen. Publikasjoner må være skrevet på et skandinavisk språk, eller norsk, tysk eller fransk for å komme i betraktning. Prisbeløpet er på NOK 32 000.
E-post: unifor@unifor.no
UNIFOR

 

15 JAN
IRIS stipendiet

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Ansökningssystemet öppnar 1 oktober och stänger 15 januari.
IRIS stipendiet

 

15 JAN
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

SSAG ledigförklarar härmed sina stipendier för 2017. SSAG ger stöd till geografisk och antropologisk forskning. Medlen ges i första hand till forskarstuderande och icke-docentkompetenta forskare som är medlemmar i SSAG. Även masterstudenter kan erhålla stöd.
SSAG

 

15 JAN
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK 100 000. Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering".
Utlysning Universitetet i Oslo

 

15 JAN
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Anslag inom områdena humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m) och folkbildningsverksamet. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
Kommuninvest i Sverige AB

Utlysningen av 2017 års forskningsmedel har det övergripande temat Kommunal ekonomi i balans och riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik. 
Kommuninvest i Sverige AB

 

16 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

Stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter.
UtlysningNordiskt Vägforum

 

16 JAN 
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut pedagogiskt
pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden,
se vår webbplats www.nvfnorden.org.
UtlysningNordiskt Vägforum

 

 

20 JAN
Stipendier för studier vid College of Europe - Belgien och Polen
Ettåriga påbyggnadsutbildningar för studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer. Studieplats och stipendium söks på samma formulär.
Svenska Institutet
 

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser ettuppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Nominera till Medtech4Health Innovation Award

Priset vänder sig till personal, kliniker eller verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård med syftet att lyfta fram goda initiativ som kan spridas till andra.
Medtech4Health

 

31 JAN
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse - PROGRAM

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Programmen är stiftelsernas viktigaste anslagsform. De avser att i första hand stödja forskargrupper med examinerade forskare och doktorander vid universitetsinstitutioner. Ansökningsperiod: 1 dec 2016 - 31 januari 2017.
Svenska Handelsbanken AB

 

31 JAN
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstipendium

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna. 
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

 

JAN/FEB ?
Scholarship to study in the Uk in 2017

Final year undergraduate students are eligible to receive the scholarship to study a masters in the UK! Write an original article about a city or a country where you have, or would like to, study abroad. We're looking for well researched, well written content - something that will help other students through their decision making process.
Study Without Borders

 

1 FEB 
Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa. Fonden ger även bidrag till profylaxinriktad forskning av mera grundforskningsbetonad karaktär, förut¬satt att projekten är vetenskapligt högklassiga och ansökningarna är välmotiverade.
Patentmedelsfonden

 

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stiftelsen delar ut individuella stipendier för studier utomlands. Ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt
 

 

9 FEB
Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum

Stiftelsen utlyser två stipendier om vardera 10 000 kr för examensarbete som rör bostadsrätten.
Utlysning

 

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. 
Stiftelsen Markussens studiefond

 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food). 2017 års stipendier kan sökas från mitten av november månad 2016.
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet. Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.
Nordensamtal

 

6 MARS
Mistra - Hållbar konsumtion

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. Forskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp.
Mistra
 

 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?