Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2016-09-22


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

22 SEPT
The Swedish Foundation for Strategic Research 

SSF calls for proposals for the 2016 INGVAR CARLSSON AWARD, ICA-7
A programme for postdocs returning to Sweden from abroad
to establish an independent research career. 
SSF

 

22 SEPT
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder.
UtlysningStiftelsen Promobilia

 

22 SEPT
Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö.

Forskning och utveckling efterfrågas utifrån FoU-programmets satsningar i fyra teman där även samtliga underteman är öppna för ansökningar i årets utlysning. FoU-programmets övergripande ansats är att utveckla kultur arvsarbetet för en hållbar utveckling.
Riksantikvarieämbetet

 

22 SEPT
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Ansökningssystem är öppet 160822-160922.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

22 SEPT
STIFTELSEN BIRGIT OCH BIRGER WÅHLSTRÖMS MINNESFOND FÖR DEN BOHUSLÄNSKA HAVS- OCH INSJÖMILJÖN

Stiftelsen utdelar medel för vetenskaplig undervisning eller forskning till fromma för den bohuslänska havs- och insjömiljön. Med detta avses omgivande hav, kustvatten samt insjöar och vattendrag i eller omkring Bohuslän. Stiftelsens utdelningsmedel, som för innevarande år uppgår till cirka 370 000 kr, fördelas som projektstöd.
Utlysning
 

 

23 SEPT
The Mexican Government

Scholarships to Swedish students, there are two scholarships available. Annuncement Ambassy of Mexico in Sweden

 

23 SEPT
Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande

 • SCIF:s stora pris på 100 000 kr går till en erfaren fortfarande aktiv forskare, som genom åren har producerat högkvalitativ forskning inom idrottsvetenskap.
 • SCIF:s lilla pris på 50 000 kr till en yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning inom idrottsvetenskapen. Utlysning

 

26 SEPT 
STINT - Joint China-Sweden Mobility

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

28 SEPT
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Bidrag för internationalisering och mobilitet mellan Sverige och Sydafrika.
Forte

 

29 SEPT
Cancerfonden

Två Fellowships i pankreascancerforskning.
Cancerfonden

 

29 SEPT
STINT - Postdoctoral Transition Grants

Syftet med programmet Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation är att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc-period som omfattat minst ett år utomlands i uppbyggandet och vidareutvecklingen av deras internationella nätverk.
STINT

 

29 SEPT
Swedish Foundations’ Starting Grant

The Erling-Persson Family Foundation, the Kempe Foundations, Ragnar Söderberg Foundation and Riksbankens Jubileumsfond are launching a call for young researchers. We address the researchers, based in Sweden, that have been scored among the best in Europe but have not received funding from the ERC’s Starting Grant call due to budget restraints.
Swedish Foundations’ Starting Grant

 

29 SEPT
Lantmännens Forskningsstiftelse

Stiftelsen finansierar forskningsprojekt inom följande fokusområden:
Lantbruk och maskin / Energi och gröna material / Livsmedel och förpackningar.
Lantmännen

 

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2016

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Projektbidrag - Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor.
 • Stipendier - Stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, företrädesvis kopierats, vid högskolor och universitet. Stipendierna erhålls för redan utförda insatser.
 • Pris - Det årliga priset utdelas till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.

Lars Salvius-föreningen

 

30 SEPT 
Stiftelsen San Michele

Bostad till förmånlig hyreskostnad på Villa San Michele, Capri, år 2017 för forskare, konstnär, konsthantverkare, musiker, tonsättare, sångare, författare eller journalist.
Stiftelsen San Michele

 

30 SEPT 
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik.
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

 

30 SEPT
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Ett forskningsstipendium på 40.000 kr. Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas.
Utlysning RSMH

 

30 SEPT
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium

Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet? I så fall kan du söka Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000 kr. Stipendiet delas ut till en eller flera författare, debutanter eller erfarna, som avser att skriva en svensk kursbok för blivande sjuksköterskor, psykologer, socionomer, förskollärare, lärare, pedagoger eller andra närliggande professionsyrken.
Förlaget Natur & Kultur

 

30 SEPT
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom området geriatrik och åldersforskning. Ansökningar tas emot under september månad.
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken. Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Viking Olov Björk’s scholarship

A scholarship in applied biomaterial research of 275 000 SEK. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.
Announcement30 SEPT 
Svensk biblioteksförening - Forskningsinitierande stöd

Syftet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. De som söker ska vara disputerade. Sökanden behöver inte vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Svensk biblioteksförening

 

30 SEPT
Swedish Institute - Third Country Participation in the Baltic Sea region

TCPBSR funding aims to promote economically, environmentally and socially sustainable growth in the Baltic Sea Region and its vicinity and thereby contribute to greater integration.
Swedish Institute

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

VoK delar årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri).
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

30 SEPT
Bo Rydins stiftelse

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Forskningsanslag och Stipendier för bästa examensarbete.
Bo Rydins stiftelse

 

30 SEPT 
Direkthandelns Förening

Nominering till "Årets Kvinnliga Entreprenör 2016". Priset syftar till att belöna och uppmärksamma goda exempel samt lyfta fram kvinnliga entreprenörer som inspirerar andra till att utveckla sitt företagande.
Direkthandelns Förening

 

30 SEPT
STINT - Korea-Sweden Research Cooperation

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad.
STINT

 

30 SEPT 
Academy Research Fellowships on Society’s Big Questions

The call concerns five positions as Academy Research Fellows for young researchers in all disciplines within the social sciences and law.
AnnouncementKungl. Vitterhetsakademien

 

30 SEPT
Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna, företrädesvis forskning kring artros och då i synnerhet forskning kring sjukgymnastik och rehabilitering.
Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT 
Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

Fonden har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärtsjukdom och lungsjukdom.
Riksförbundet HjärtLung

 

30 SEPT
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap.
MSB

 

30 SEPT
Cancer- och Allergifonden

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Medel från fonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
Cancer- och Allergifonden

 

30 SEPT
Pia Ståhls Stiftelse

I år välkomnar stiftelsens ansökningar med inriktning mot barn och ungdomars utveckling, företrädesvis genom föreningsverksamhet, samt forskningsprojekt inom området barn och ungdomars hälsa.
Pia Ståhls Stiftelse

 

30 SEPT
Reumatikerförbundet

Anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Det är en fördel med brukarmedverkan i projekten.
Reumatikerförbundet

 

30 SEPT
Greta Bergs Minnesstiftelse – fondmedel för syn- och/eller hörselskadade

Fonden fördelar medel till:

 • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
 • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade
 • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Utlysning
 

 

30 SEPT 
Årets uppfinnarkvinna 2016

Känner du någon uppfinnarkvinna som bör uppmärksammas eller är du kanske rentav själv den personen? Ta chansen att nominera henne till Årets uppfinnarkvinna 2016. Förutom 75000 kronor i stipendium innebär priset ära och mycket god publicitet vilket kan vara till stor hjälp i kommersialiserings- och marknadsföringssammanhang.
Svenska Uppfinnareföreningen

 

30 SEPT
Selma och Fritz Kreiskys stiftelse

Stipendiet tilldelas manlig eller kvinnlig studerande som är inskriven vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och bedriver studier på läkarprogrammet.
Sahlgrenska akademins Studentkår

 

30 SEPT
NHR-fonden - Anslag för neurologisk forskning 2017

Fonden skall stödja medicinsk forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar. Fonden skall också stödja socialt och beteendevetenskaplig forskning- och utvecklingsarbete inom området. klinisk anpassad forskning som direkt kommer våra medlemmar till gagn prioriteras.
NHR-fonden

 

30 SEPT
Johan Janssons Stiftelse

Stiftelsen utdelar årligen anslag till olika projekt inom muskuloskeletal tumörforskning.
Johan Janssons Stiftelse

 

1 OKT
StudySoup - Future Innovator Scholarship Programare

StudySoup offering a $2,000 scholarship each semester to outstanding students who exemplify one or more of StudySoup’s core values: Be a Knight, Make an Impact, Succeed Together. You may have mentored a fellow student, organized a fundraiser for charity, or gone on a humanitarian trip abroad.
StudySoup

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet - 2016 års uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2015/2016. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
UtlysningSpritmuseum

 

1 OKT
HRFs hörselforskningsfond

Fonden stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation. Inbjudna att söka är forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation att ansöka.
Hörselforskningsfonden

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar för år 2017 ut drygt 3 miljoner kronor för forskning om effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet. Vi ser gärna sökande från forskare i utbildningsvetenskap. Samtidigt delar IFAU ut drygt 3 miljoner för forskning om arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt.
UtlysningIFAU

 

1 OKT 
Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja forskning vid svensk medicinsk fakultet rörande ämnena barnets infektionssjukdomar och pediatrisk immunologi. Till förverkligande av detta ändamål skall stiftelsen årligen utdela stipendier för studier inom ämnet barnmedicin till studerande eller forskare på svensk medicinsk läroanstalt/fakultet. Svenska Försäkringsföreningen

 

1 OKT 
Skyltfonden

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel. Skyltfonden tar gärna emot ansökningar som bland annat handlar om lösningar som skyddar cyklister från (allvarliga) skador vid omkullkörning eller projekt som syftar till att höja säkerheten för vintercyklister.
Trafikverket

 

1 OKT 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål  och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen.  För att ansökan avseende examensarbete ska behandlas krävs att arbetet inte är påbörjat innan styrelsens beslut över inlämnade ansökningar.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 OKT 
Stiftelsen för Njursjuka - Forskningsstipendium

Stiftelsen delar ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för Njursjuka

 

1 OKT
Centralförbundet för Socialt Arbete

Medel utdelas till forskning inom socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

1 OKT
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Fondens syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen.
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

 

1 OKT
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 OKT 
Kungl. Musikaliska akademien

Stipendier för musikforskning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT 
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter. Av studerande prioriteras sökande som utbildar sig och forskar på magister- och doktorandnivå. 
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Stiftelsen Stig Thunes fond

Vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar. Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi ser gärna att arbetsterapeuter, kuratorer, fysioterapeuter sjuksköterskor och dietister och psykologer söker anslag från denna stiftelse.
Reumatikerförbundet

 

1 OKT
Brottsofferfonden

Stöd till forskningsprojekt som fokuserar på brottsoffer, viktimologisk forskning, omfattar olika discipliner som till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och medicin. Även inom andra ämnen, till exempel ekonomi och media, finns behov av brottsofferforskning.
Brottsoffermyndigheten

 

1 OKT
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp

Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet. Tema för året är: Metoder att förebygga och behandla fysiska och psykiska funktionshinder hos barn. Ansökningstid 1 september – 1 oktober. UtlysningKungl. stiftelser

 

1 OKT 
The Beagle Freedom Prize

Beagle Freedom Project will award $250,000 in grants to applicants whose goal is to replace the common use of dogs and other animals in research, testing, and/or education with a non-animal approach, such as in-vitro and in-silico methodologies, amongst others.
BFP

 

1 OKT 
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

 

1 OKT
Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet

Stipendier för studentutbyte med The University of The West lndies, Mona Campus i Kingston, Jamaica. Studierna på Jamaica ligger på Fil-kand/masternivå och omfattar heltidsstudier. Stipendiet/bidraget uppgår till c:a 25000 kr och täcker resa samt normala hyreskostnader.
Utlysning

 

 

1 OKT 
Stiftelsen Karl Staaffs fond

Stiftelsen ger i enlighet med testamentena ekonomiskt stöd dels till vissa aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.
Stiftelsen Karl Staaffs fond

 

1 OKT
Fondet för Dansk-Svensk Samarbejde

Fonden stöder forskningsprojekt och studier som syftar till att öka förståelsen mellan länderna inom kultur och andra områden.
Fondet för Dansk-Svensk Samarbejde

 

1 OKT 
The Boehringer Ingelheim Fonds

BIF awards PhD fellowships to outstanding junior scientists who wish to pursue an ambitious PhD project of approximately 3 years in basic biomedical research in an internationally leading laboratory.
BIF

 

1 OKT
Kulturfonden för Sverige och Finland

 • Aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning.
 • Vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 OKT
IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsen skall främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området.
IDO-stiftelsen

 

1 OKT
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande

SFUB delar ut stipendier till lärare, skolledare och övrig högskoleutbildad pedagogisk personal för studieresor utomlands.
SFUB

 

 

1 OKT
 Humtankpriset

Priset ska gå till en akademiker som särskilt förtjänstfullt synliggjort humanioras betydelse i offentligheten.
Humtankpriset

 

1 OKT
Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet

Stiftelsen delar i första hand ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling. Vid årets ansökningsomgång kan man söka projektanslag och/eller post doktorstöd från stiftelsen.
Svenska Läkaresällskapet

 

1 OKT 
The Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences

Nominations of candidates for the Scheele Award 2017.  The Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences has since 1961 bestowed the Scheele Award on prominent scientists in the field of drug research or related disciplines.
The Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences

 

 

1 OKT
Nordiska Akvarellmuseets kortstipendium

Yrkesverksamma konstnärer kan ansöka om ett 7-dagars kortstipendium; en veckas vistelse i en av museets gästateljéer.
Nordiska Akvarellmuseet
 

 

2 OKT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

2 OKT 
Institutionen för språk och litteraturer

SPL erbjuder en utbytestermin för en student i Dar es Salaam. Student som ska skriva sin masteruppsats prioriteras högre vid urval, därefter magister och kandidat. Student vid SPL prioriteras högre än studenter vid andra institutioner.
SPL

 

3 OKT 
Naturvetenskapliga fakulteten - Sabbaticalprogrammet

Inom sabbaticalprogrammet utlyses nu medel för sabbaticalvistelser under 2017 och 2018. Utlysningen omfattar 6 miljoner kronor. Programmet är öppet att söka för fakultetens alla tillsvidareanställda forskare och lärare, och fakulteten uppmanar kvinnor att söka.
Naturvetenskapliga fakulteten

 

3 OKT
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. Ansökningsperiod: 15 aug - 1 okt.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

 

3 OKT
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Projekt ska involvera minst tre nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Projekt ska ha ett konstnärligt och kulturellt innehåll.
Nordiska kulturfonden

 

3 OKT 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Intresseanmälan

Forskningsutlysning: Samhällelig resiliens. MSB avser att under fem års tid med start juli 2017 finansiera forskning som studerar samhällelig resiliens. Satsningen kommer att finansieras med 20 miljoner kronor.
MSB

 

3 OKT 
TT:s Fotostipendium

Stipendiet riktar sig till unga nordiska fotografer som är 30 år eller yngre och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
TT Nyhetsbyrån

 

3 OKT
Njurfonden

Bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Njurfonden utlyser nu 3 miljoner kronor till viktigt njurforskning för 2016. Dessutom finns möjlighet att söka medel ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond som i år utlyser 100 000 kr för forskning som rör transplantationer med levande givare.
Njurfonden

 

3 OKT
Estrid Ericsons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

3 OKT 
Wenner-Gren Stiftelserna

Anslag och stipendier för disputerade forskare:

 • Reseanslag för konferensresor och kurser
 • Symposieanslag för anordnande av symposier/konferenser
 • Gästforskarstipendier
 • Sabbatsstipendier
 • Stipendier för postdoktoral utbildning i Sverige för utländska postdoktorer

Wenner-Gren Stiftelserna

 

3 OKT 
Insamlingsstiftelsen för MS Forskning

Insamlingsstiftelsen stöder forskning om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis multipel skleros.
Utlysning

 

5 OKT 
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar.
Stiftelsen Promobilia

 

5 OKT 
NordForsk 

In its fourth call for proposals, NordForsk’s Nordic Health and Welfare Programme invites applications that utilise Nordic register data to answer research questions addressing grand societal challenges relating to health and welfare. A total of NOK 67 million is available for research projects.
NordForsk

 

5 OKT
Stiftelsen Skogssällskapet - Steg 1

Stiftelsen utlyser medel för forskning, kunskapsutveckling, kommunikation och kunskapsspridning. Ansökan om medel till anslagskategorierna ”Forskning och kunskapsutveckling” och ”Kommunikation och kunskapsspridning” sker i två steg.
UtlysningStiftelsen Skogssällskapet

 

6 OKT
Rotary International Student House

RISH scholarship for foreign guest students. If you are enrolled in higher education in Gothenburg since at least one year, and are required to pay tuition fees, you may apply for a RISH scholarship of ca 10 000 SEK. 
GFS

 

6 OKT
Svenska Innovationspriset

Vi söker Sveriges häftigaste innovation 2016 - och landets största innovationsfrämjare. Vet du vem som är Sveriges största innovationsfrämjare - eller vet du vilka som skapat Sveriges mest innovativa produkt/tjänst i år? Då är det dags att nominera till årets upplaga av Svenska Innovationspriset!
Veckans Affärer

 

9 OKT
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens universitets- och högskolestipendier för läsåret 2016/17

Stipendium kan tilldelas studerande på grundnivå/avancerad nivå
vid Göteborgs universitet, som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län och är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet. Sökande skall vara mindre bemedlad och inge goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.
Utlysning Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
 

 

10 OKT
Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Anslag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling.
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

 

 

10 OKT 
Halmstads Handelsförening 

Stipendium för eftergymnasiala studier med inriktning på handel och ekonomi. Stipendium kan endast tilldelas sökande född eller uppvuxen i Halmstads Kommun.
Halmstads Handelsförening
 

 

12 OKT
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE. Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare.
SLFF

 

15 OKT 
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

Du som vill ägna dig åt kultur, utbildning eller forskning i Belgien - sök ett stipendium från Petra och Karl Erik Hedborgs stiftelse. Våra stipendier är tillgängliga för dig med Belgien som intresseområde.
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

 

15 OKT
Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 OKT
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år och minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning, klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig. Ansökningsperiod: 15 augusti t.o.m. 15 oktober.
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

 

15 OKT
STROKE-Riksförbundet - Forskningsbidrag

Projekten, som prioriteras vid höstens ansökningstillfälle, berör den patientnära forskningen inom omvårdnad och rehabilitering, med fokus på stroke.
STROKE-Riksförbundet

 

15 OKT 
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

15 OKT
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området. 
Stiftelseansökan.se

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Stiftelsen utdelar anslag en gång om året till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

15 OKT 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena. De utgår med maximalt SEK 30.000:- , i undantagsfall med högre belopp.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 OKT 
Anders Walls Landsbygdsstipendium

Stipendiet skall stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–30-årsåldern, till insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

16 OKT
Stiftelsen Samariten

Stiftelsen främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården. Ansökningsperiod: 15 sept-16 okt.
Stiftelsen Samariten

 

16 OKT
Nordiska Afrikainstitutet

The aim of the scholarship programme is to offer a 1-month stay at the Nordic Africa Institute. Master students, PhD candidates and postdoctoral researchers pursuing Africa-oriented studies/research in Social Sciences and Humanities and affiliated to universities and research centers in Sweden, Finland and Iceland are eligible candidates.
Nordiska Afrikainstitutet

 

17 OKT 
Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden utlyser minst 7 miljoner kronor 2016 till forskning i Sverige vars mål är att förebygga, bota och lindra diabetes hos barn och ungdomar.
Barndiabetesfonden
 

 

18 OKT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF lanserar ett nytt ramprogram för Systembiologi för att stimulera interdisciplinära samarbetsprojekt. Med ökad kunskap om komplexa biologiska system kan alltifrån grödor till läkemedel och biotekniska produkter förbättras.
SSF

 

18 OKT 
KVA-fonden

Medel kan sökas för följande aktiviteter förlagda vid Lovéncentret:

 • Gästforskarprogram i upp till 12 månader. Sökande ska vara forskarstuderande eller på högre nivå
 • Anordnande av internationella forskarskolor på minst doktorandnivå

Lovéncentret

 

18 OKT
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Sveriges advokatsamfund

 

22 OKT
Percy Falks stiftelse

Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Utlysning

 

23 OKT
Centrum för rättvisa

Midander-Lönnstipendium utdelas till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.
Centrum för rättvisa

 

23 OKT
Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

 1. Frida och A O Ringqvists minnesfond - Stipendiet kan sökas av den som är folkbokförd i Karlstads eller Söderköpings kommuner och studerar handel eller ekonomi vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.
 2. Ingeborg och Henric Bäckströms fond - Du ska vara heltidsstuderande på universitet/högskola vid svensk eller utländsk undervisningsanstalt och ha gymnasieexamen från Karlstad.
 3. Donation till förmån för tidigare elever vid Tingvallagymnasiet samt Sundsta-Älvkullegymnasiet - vara tidigare elev vid någon av skolorna och har fortsatt studierna vid ett universitet eller högskola i Sverige eller utomlands.

Utlysning 1Utlysning 2Utlysning 3Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

 

24 OKT
Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond

Två stipendier à 12 000 kr till student inom grundläggande utbildning eller forskarutbildning vid Göteborgs universitet. Sökande skall härstamma från Lysekil och genomgått gymnasieutbildning där.
Utlysning
 

25 OKT
Essay Competition for students

Preply.com would like to announce the start of the Essay Competition for students on a topic “The Impact of IT-Innovations on Educational Process”, which provides students with opportunity to receive a scholarship. Describe your vision of the future and win $2,000 for your education.
Preply.com

 

25 OKT
Näringslivets Skattedelegations mediapris

Syftet med priset är att stärka skattejournalistikens roll, inspirera till kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor och göra frågor om skatter mer begripliga och intresseväckande genom att pedagogiskt analysera, belysa och beskriva skatter och deras påverkan på samhälle, företag och individ.
Näringslivets Skattedelegation

 

28 OKT
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

30 OKT
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Ansökningsperiod: 15 sept -  30 okt.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

31 OKT
The Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000. The VREF

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - Göteborgsforskning

1 september - 31 oktober är det åter tid att söka Ahrenbergs årliga stipendier på sammanlagt ca 1,5 Mkr för Göteborgsforskning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 vill Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond genom dessa stipendier stimulerar forskare bosatta i Göteborg till vetenskaplig forskning om staden och dess invånare under de senaste hundra åren.
UtlysningStiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Senator Emil Possehls stipendiefond
Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 OKT
The Snorri Sturluson Fellowships

The fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning.  Sökande får inte ha fyllt 25 år under innevarande år.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ansökningstid: 1 oktober till den 31 oktober.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

31 OKT
Statens tjänstepensionsverk

SPV förvaltar tre stiftelser; SPV:s samfond, Juris doktor H Cavallis pensionsfond och Filéen-Westzynthius samfond. Om du lever under svåra ekonomiska förhållanden och har varit statligt anställd eller är efterlevande till någon som har varit statligt anställd, kan du ansöka om ekonomiskt stöd  från stiftelserna.
Statens tjänstepensionsverk

 

31 OKT
GIS-västs nationella stipendium

Stipendiet delas ut årligen och syftar till att uppmuntra, stimulera och belöna nytänkande och samhällsnytta inom geodataområdet. GIS-väst vill genom detta, öka spridningen och nyttjandet av geodata inom olika samhällsfunktioner kopplat till universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv.
GIS-väst

 

31 OKT
Föreningen De Blindas Vänner

Forskning och utveckling  - Verksamhet som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
Föreningen De Blindas Vänner

 

31 OKT
The Global Change Award

The award is an innovation challenge by H&M Foundation. We are looking for game changing ideas that can make fashion circular – and help protect our planet. Apply with your idea on how to make fashion circular for a chance to the €1 million grant.
The Global Change Award

 

1 NOV
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna.
Landstinget Dalarna

 

1 NOV
Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Stiftelse har till ändamål att inom landet främja forskning kring vägbyggnad.
Utlysning
 

 

1 NOV
Saleducks stipendium

Stipendiet kommer att ge unga talanger möjligheten till praktisk erfarenhet inom online marknadsföring genom en betald praktikplats (Amsterdam) samt ett stipendium på 3000€.
Saleducks

 

1 NOV
JAK Medlemsbank

JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
UtlysningJAK Medlemsbank

 

1 NOV
2017 års Carina Ari stipendier för unga dansare

Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst upp till 30 års ålder, både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning.
Carina Aris Minnesfond

 

1 NOV
Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Stiftelsen har til formål at understøtte trængende, i Sverige boende personer, som er danskfødte, børn af danskfødte eller er/har været gift med en danskfødt person, samt at støtte humanitære og/eller kulturelle formål, som tjener danske interesser i Sverige.
Danmarks Ambassade i Sverige

 

 

1 NOV
Emma Berglunds Fond

Du som studerar på universitets- och högskolenivå eller folkhögskola i Västra Götalandsregionen och vill förbättra Dig genom studier utomlands är välkommen att söka. Du fyller i år 18 men inte 26 år.
Utlysning
 

 

9 NOV
Hakon Swenson Stiftelsen

Stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet. Den forskning som stiftelsen finansierar ska hålla hög akademisk kvalitet och samtidigt bidra till praktiskt och relevant kunskap som driver handeln framåt.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

 

10 NOV
Göteborgs universitets interna klimatfond

Anställda och studenter vid Göteborgs universitet ansöka om medel från GU:s interna klimatfond för projekt som bidrar till att minska universitetets klimatpåverkan. Vid detta tillfälle utlyses cirka två miljoner kronor.
Göteborgs universitets interna klimatfond

 

 

11 NOV
Stiftelsen Skogssällskapet - Wingquists stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja skogsvetenskaplig försöks- och forskningsverksamhet med anknytning till fastigheten Remningstorp i Västergötland.
UtlysningStiftelsen Skogssällskapet


14 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning som avser:

 • Effektivisering av hälso- och sjukvården
 • Integration av nyanlända

Familjen Kamprads stiftelse

 

14 NOV (senast kl 12:00)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen utlyser i höst ett antal MFS-stipendier om vardera 27.000 kr. Sökanden skall vara studerande på grundnivå eller avancerad nivå alternativt göra ditt examensarbete inom lärarutbildningen. Sökanden skall utföra studien i ett land som av OECD:s biståndskommitté definieras som ett utvecklingsland.
IDPP

 

15 NOV
The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford
The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to Stanford University for one to two years of postdoctoral study and research. The program is open for all disciplines.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

15 NOV
Sverker Åstrom Foundation

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation, aged 20 to 35 years, to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration. Other fields may include art, music, dance and theatre.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV
Svenska institutet - studiebesök i USA för opinionsbildare

Bidrag till opinionsbildare från Sverige resp. USA för studiebesök i det andra landet under 2–4 veckor. Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen ska användas för stipendier inom främst politik, förvaltning, massmedia, fackliga och andra organisationer, näringsliv, utbildning och kulturliv.
Svenska institutet

 

15 NOV
ZONTA - The Amelia Earhart Fellowship

Women of any nationality pursuing a Ph.D./doctoral degree who demonstrate a superior academic record in the field of aerospace-related sciences or aerospace-related engineering are eligible to apply.
ZONTA

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

Mitten av NOV
Queen Silvia Nursing Award

Stipendiet omfattar 50 000 kr och ett helt och hållet individuellt anpassat internship där du får möjlighet att träffa de viktigaste och mest innovativa organisationerna i branschen. Andelen äldre i framtidens vård kommer att öka dramatiskt, varför det blir viktigt för dig - oavsett din inriktning som sjuksköterska - att ha kunskap om och insikt i vård och omsorg av just äldre. Ansök med din(a) bästa idé(er) för en förbättrad vård och omsorg med fokus på äldre! För att söka stipendiet skall du vara student på grund, magister- eller specialistutbildningen, inskriven vid ett lärosäte i Sverige.
Swedish Care International AB

 

 

 

15 NOV
Svenska Institutet - Personutbyte mellan Sverige och USA

Bidrag till opinionsbildare från Sverige respektive USA för studiebesök i det andra landet under två till fyra veckor.Besöket ska vara inriktat på aktuella samhällsfrågor i det ena eller båda länderna. Syftet ska vara noggrant definierat. Stipendierna är avsedda för yrkesverksamma personer, som har utbildning, erfarenhet och de språkkunskaper som behövs för att syftet med besöket ska uppnås.
Svenska Institutet

 

15 NOV
Familjen Wikanders Stiftelse

Stipendiet främjar den konstnärliga och kulturella verksamheten och utvecklingen i Göteborg. Behöriga att söka är enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom konst och kultur, samt institutioner, muséer, gallerier och liknande för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.
Familjen Wikanders Stiftelse

 

15 NOV
Handelsrådet och BFUF utlyser medel: Framtidens fysiska mötesplats

Varje projekt ska bestå av minst två parter, som representerar både handel och besöksnäring. Varje projekt ska också innehålla aktörer från både akademi och näring såsom branschorganisationer och företag.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.
Utlysning

 

 

15 NOV
Fonden mot prostatacancer

Fonden stödjer främst forskning kring tidig och säker diagnostik samt mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder.
Prostatacancerförbundet

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst på heltid är kliniskt verksamma.
UtlysningSSMF

 

15 NOV
Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt

I syfte att förnya forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ 4 miljoner kronor under 2016. Anslagen ska gå till projekt med avsikten att förstärka och förnya forskningskommunikation och samverkan i de ämnesområden RJ stöder (humaniora och samhällsvetenskap).
Riksbankens Jubileumsfond

 

15 NOV
KVA - Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma”

Stiftelsen utdelar anslag för grundforskning som bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
KVA

 

16 NOV
Forskningsanslag från Sahlgrenska Universitetssjukhusets stiftelser

Utdelning från SUs forskningsstiftelser sker dels till forskarstuderande som är registrerade vid Sahlgrenska akademin och som arbetar inom grupper verksamma vid SU. Vidare ska fonderna gynna framstående unga forskares etablering vid SU, dock inte senare än 5 år efter disputation.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

16 NOV
Kungl. Patriotiska Sällskapet - Understödsfonden

Vetenskap och kultur - Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till symposier, tryck- och produktionskostnader samt utställningar.
Kungl. Patriotiska Sällskapet

 

18 NOV
Stiftelsen Skogssällskapet

 • Stina Werners fond - Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård.
 • Vidfelts fond - Stiftelsen stöder betydelsefull biologisk forskning varvid företräde ges till forskning inom Stora Mosse-området, botanisk eller zoologisk myrforskning och skoglig mykologi.

UtlysningStiftelsen Skogssällskapet

 

29 NOV
Ragnar Söderbergs stiftelse

Call for proposals 2016: 1 November – 29 November:

 • Project in Economic Sciences provides large fundings for small innovative research environments with 3–5 researchers that are cooperating in a collaborative project.
 • Project in Law provides grants for junior researchers with a PhD that have innovative ideas, proven scientific excellence and high ambitions to develop their research.
 • Postdoctoral Fellowship in Law provides grants for postdoctoral fellowships in law, with the possibility for a research stay abroad.

Ragnar Söderbergs stiftelse

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA

 

30 NOV
Dan David Prize 2017

Three prizes of one million US dollars each are granted annually in the fields chosen for the three time dimensions:: Past - Archaeology and natural sciences, Present - Literature and Future - Astronomy.
Dan David Prize
 

 

1 DEC
Hvitfeldtska gymnasiet - Bertil Settergrens fond

Stipendier för studerande som avlagt avgångsexamen vid Hvitfeldtska
gymnasiet och fortsatt sina studier vid universitetet eller högskola i Sverige. 
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

I första hand sådan klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Japanstiftelsen

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv. Stipendierna riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande.
Japanstiftelsen

 

 

1 DEC
The 2017 Gunnerus Award in Sustainability Science

This award will be presented to a scholar who has made outstanding contributions to sustainability science within the fields of the natural sciences, social sciences, human sciences, or technological sciences, either through interdisciplinary work or through work within one of these fields.
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

 

15 DEC
Kungliga Vitterhetsakademien

Ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander för läsåret 2017–18. Doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten kan söka.
UtlysningKungliga Vitterhetsakademien
 

 

31 DEC
Berlin Start Up Calling 2016

Visual Meta GmbH erbjuder en chans att förverkliga ditt affärsprojekt. Brainstorma, utveckla, dela din pitch och gör ditt bästa för att
vinna ett förstapris på 7000 euro. Sökande skall vara mellan 18 och 30 år.
Utlysning

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan

Stiftelsen utlyser ett postdoc-bidrag inom området äldres villkor och åldrande, omfattande ett års lön.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendier 2017

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Stiftelsen kommer under åren 2016 och 2017 att särskilt stödja projekt med inriktning värdegrund och bemötande inom äldrevården.
Stiftelsen Solstickan

 

10 JAN
The Volvo Environment Prize 2017

The span of disciplines and activities for which nominations can be made is wide and includes all disciplines which have relevance to the environment. The research of nominees should be based on scientific grounds but must clearly show impacts outside of the specific discipline. The Volvo Environment Prize Foundation

 

15 JAN
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

15 JAN
Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.
SWEA

 

15 JAN
Monrad-Krohns legat til fremme av neurologlisk forskning 2017

En pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foresla  kandidater til prisbelønningen. Publikasjoner må være skrevet på et skandinavisk språk, eller norsk, tysk eller fransk for å komme i betraktning. Prisbeløpet er på NOK 32 000.
E-post: unifor@unifor.no
UNIFOR

 

15 JAN
IRIS stipendiet

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Ansökningssystemet öppnar 1 oktober och stänger 15 januari.
IRIS stipendiet

 

 

15 JAN
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

SSAG ledigförklarar härmed sina stipendier för 2017. SSAG ger stöd till geografisk och antropologisk forskning. Medlen ges i första hand till forskarstuderande och icke-docentkompetenta forskare som är medlemmar i SSAG. Även masterstudenter kan erhålla stöd.
SSAG

 

 

16 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

Stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter.
UtlysningNordiskt Vägforum
 

 

16 JAN 
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut pedagogiskt
pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden,
se vår webbplats www.nvfnorden.org.
UtlysningNordiskt Vägforum
 

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser ettuppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

 

9 FEB
Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum

Stiftelsen utlyser två stipendier om vardera 10 000 kr för examensarbete som rör bostadsrätten.
Utlysning

 

 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food). 2017 års stipendier kan sökas från mitten av november månad 2016.
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet. Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.
Nordensamtal
 

 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2016-09-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?