Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2016-04-20De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

21 APRIL
Cancerfonden

 • Forskarmånader för kliniskt verksamma
 • Forskningsprojekt
 • Planeringsgrupp

Cancerfonden
 

 

 

22 APRIL
Stiftelsen Gerda Boëthius Minnesfond

Ett eller flera stipendier för vetenskapliga undersökningar inom konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Zornmuseet

 

22 APRIL 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Medel för forskning inom området radioaktivt avfall. Förslag till forskningsprojekt önskas inom områden för uppkomst, hantering, mellanlagring och slutförvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.
Strålsäkerhetsmyndigheten

 

22 APRIL 
Japan Society for the Promotion of Science

International Prize for Biology. The research field of the 2016 Prize: Biology of Biodiversity.
Japan Society for the Promotion of Science

 

22 APRIL
Greta och Einar Askers Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning. Utlysning

 

 

22 APRIL
I.S.E.O. Summer School

An international summer course focused on the most topical economic discussion. The 13th edition of this prestigious course will be focused on "Looking forward: new challenges and opportunities for the World Economy": this macro theme will be analyzed by each lecturer using his particular approach and studies.Post graduate students, young economists, researchers, lecturers and teaching assistants can be eligible for the I.S.E.O Summer School 2016.
I.S.E.O INSTITUTE

 

25 APRIL
The Swedish Fulbright Commission
- the Academic Year 2017-18
Grants are available for graduate study at universities in the United States for master’s, doctoral or nondegree programs for the 2017-18 academic year. Grantees will receive cash awards of SEK 25,000 - 200,000 from the Fulbright Commission and will be eligible for additional financial aid from U.S. universities.
AnnouncementThe Swedish Fulbright Commission

 

25 APRIL 
Svenska Dyslexistiftelsen - Resestipendier 2016

Upp till 100.000 SEK, i form av resestipendium, som stöd för nordiska forskare som nyligen disputerat (doktorsexamen de senaste fem åren) med en avhandling relaterad till läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi för vistelse en till sex månader vid en forskningsinstitution utanför hemlandet. 
Svenska Dyslexistiftelsen

 

27 APRIL 
NordForsk

NordForsk launches a call for proposals within the programme "Gender in the Nordic Research and Innovation Area".
NordForsk

 

28 APRIL 
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

28 APRIL
Handelsrådet

 • Doktorandstipendium - doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar.
 • Post doc-stipendium - nydisputerade doktorer som i sitt avhandlingsarbete studerat handel i något avseende, och/eller har för avsikt att fördjupa sig mera i handelsrelaterade frågor.

Handelsrådet

 

 

29 APRIL
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Institutets verksamhetsområde är främst humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med koppling till i första hand Turkiet, i andra hand övriga delar av östra Medelhavsområdet eller andra kulturellt, historiskt eller språkligt anknytande regioner.

 • Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
 • Mindre stipendium för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet
 • Stipendium för forskning eller forskningsanknutna studier i turkiska språk/turkologi

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
 

 

30 APRIL 
Asia Exchange scholarships

The application round for Asia Exchange scholarships for autumn 2016 is now open! Asia Exchange wishes to encourage students to study abroad in Asia. Scholarships are awarded twice a year up to 5 students and are worth of 500 € each.
Announcement
 

30 APRIL
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Bidrag till forskning och utvecklingsarbete inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning.
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

30 APRIL 
Anton Nyströms stipendium

Stipendium till forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige i vid bemärkelse, dess historia och pedagogik, sociologiska perspektiv och folkbildningens insatser inom musik, teater, litteratur, bibliotek, museer mm liksom dess nordiska och internationella relationer.
Utlysning Stockholms Arbetareinstitutsförening

 

30 APRIL 
Södermalms Arbetarinstituts stipendier

Stipendierna är avsedda för forskare som bedriver eller har bedrivit forskning kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.
UtlysningStockholms Arbetareinstitutsförening

 

30 APRIL
Elna Bengtssons Fond

Anslag till vetenskaplig forskning om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och stadsmiljöer.
Elna Bengtssons Fond

 

 

30 APRIL
Svenska Spels forskningsråd

Stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer. Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag.
Utlysning
 

 

30 APRIL 
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionshinder. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär.
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

30 APRIL
Sveriges Ingenjörer - Miljöfonden

Miljöfondens ändamål är att stödja och främja forskning, projekt och studier som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde. 2016 års stipendier har fortsatt prioritet på "Smarta Elnät" och "Mindre gifter, renare varor".
Sveriges Ingenjörer

 

30 APRIL
Stiftelsen Vårstavi

Stipendium för psykoterapeutisk forskning. Tänkbar mottagare har formell grundutbildning i psykoterapi, psykologi eller psykiatri, med en adekvat forskarutbildning.
Stiftelsen Vårstavi

 

 

30 APRIL
Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond

För att ansöka om detta stipendium, ska du gå förskollärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet med inriktning F-3 eller fritidshem. Du ska, på förskolärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet med inriktning F-3 eller fritidshem, ha läst minst 30 högskolepoäng (hp).
Göta Studentkår

 

 

30 APRIL
Harald och Tonny Hagendahls minnesfond

Anslag till forskning om den klassiska antiken. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete.
Utlysning


 

 

1 MAJ
Stiftelsen Natur & Kultur

Arbetsstipendier om vardera 100 000 kr. Stipendierna kan sökas av "forskare, journalister, författare och liknande". Syftet är att sprida kunskap och bidra till ett samtal om pågående forskning.
Natur & Kultur

 

1 MAJ
Stiftelsen Natur & Kultur 

Stipendier om vardera 100 000 kr för folkbildande böcker som bidrar till det offentliga samtalet. Det kan handla om reportage, debatt, essä eller liknande.
Natur & Kultur

 

1 MAJ
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt. Disputerade forskare vid högskola, universitet eller annan akademisk forskningsmiljö kan ansöka.
MUCF

 

1 MAJ 
JAK Medlemsbank

JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
JAK Medlemsbank

 

1 MAJ
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

SLFF:s forskningsråd har till uppgift att dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

 

1 MAJ
Estrid Ericsons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

1 MAJ
The Lilly Lorénzen Scholarship

The scholarship is open to Minnesota residents who plan to carry out scholarly or creative studies in Sweden. Applicants must have a working knowledge of the Swedish language, a serious desire to make a contribution to American-Swedish cultural exchange, and demonstrable achievement in the selected field of study.
American Swedish Institute

 


1 MAJ
Sahlgrenska akademins resestipendium

Som student vid Sahlgrenska akademins utbildningsprogram kan du ansöka om resestipendium ur Axel Lennart Larssons donationsfond och Landénska donationsfonden. Resestipendium kan tilldelas studenter som förlägger examensarbetet utomlands under minst 4 veckor.
Sahlgrenska akademin

 

2 MAJ
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas. Vi ser gärna stipendiet som en "igångsättningshjälp" till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant ide. Utlysning RSMH

 

2 MAJ
Kurslitteraturpriset 2016

Kurslitteraturpriset är en utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Förstapriset om 150 000 kr delas ut till en bok som förväntas förnya lärandet för en stor målgrupp. Har du en bokidé, ett manus eller färdig bok utgiven 2016? I så fall kan du vara med och tävla!
Studentlitteratur AB

 

2 MAJ 
Travel Scholarships to the Faroe Islands

These scholarships will be given as supplements to travelling expenses and will be awarded to non-Faroese students who are engaged in studies or research projects related to Faroese matters. These include students pursuing higher education, Joint Nordic Master students, research students (Ph.D.) and other visiting students (e.g. students participating in the Faroese Summer Institute).
University of the Faroe Islands

 

 

3 MAJ 
ARQ Stiftelsen för Arkitektur - Doktorander

Bidrag till lic/doktorandstudier för praktikrelevanta projekt inom de prioriterade FoU-områdena samt för spridning av forskningsresultat kan ges.
Stiftelsen för Arkitektur

 

3 MAJ
NordForsk - Call for proposals for joint Nordic-Russian research activities

The Nordic-Russian Cooperation Programme in Higher Education and Research opens a call for proposals for joint Nordic-Russian research activities for existing Nordic Centres of Excellence and research projects funded by NordForsk. The aim is to enhance Nordic-Russian cooperation.
NordForsk
 

 

4 MAJ
IRC - Industrial Research Centres

The Swedish Foundation for Strategic Research announces SEK 400 million in a national call for proposals for long term problem and application driven Industrial Research Centres that meet the highest international scientific standards. The call aims to stimulate truly collaborative research between industry, research institutes, and academia.
SSF

 

5 MAJ
Svenska Lantbruksveckans fond

Fonden främjar de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.
KSLA

 

 

6 MAJ 
Nominering till Hasselbladstiftelsens utlysning för kvinnliga forskares vidaremeritering 2016

Sökande forskare ska vara anställd vid Göteborgs universitet och ha genomfört en post-doc. Maximalt sex år får ha gått sedan disputation (undantaget föräldraledighet). Ansökan ska vara prefekt tillhanda senast 6 maj.
Mer information
Hasselbladstiftelsen

 

 

6 MAJ
Kungl. Musikaliska akademien - Nationella stipendier

För instrumentalister, sångare, dirigenter, instrumenttekniker och kompositörer. Studenter som påbörjat andra året på en masterutbildning i musik vid någon av landets musikhögskolor är välkomna att söka.
Kungl. Musikaliska akademien

 

 

10 MAJ
SSF - Big Data och Beräkningsvetenskap

SSF presenterar en helt ny utlysning, Big Data och Beräkningsvetenskap! Programmet utformas som ett rambidrag på 200 miljoner kronor. Utvalda projekt får 4 till 7 miljoner kronor utdelat årligen under en femårsperiod.
Utlysning Annoncement
SSF

 

10 MAJ 
Johnny Ludvigsson-prize

Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes. The prize winner should be a Nordic citizen (of Denmark, Finland,
Iceland, Norway, or Sweden).
AnnouncementThe Swedish Child Diabetes Foundation

 

11 MAJ
Hjärt-Lungfonden

 • Forskarmånader / Forskartjänst 
 • Projektbidrag
 • Projektbidrag barnkardiologi - Nationella samordningsprojekt
 • Utlandsstipendium

Hjärt-Lungfonden
 

 

13 MAJ
Centrum för global HRM

För att främja forskning inom området utlyser CGHRM planeringsbidrag. Detta i syfte att förbättra forskares förutsättningar att skriva välutvecklade ansökningar till forskningsråden. Utlysningen vänder sig till forskare vid högskolor och universitet i Sverige och avser fyra planeringsbidrag för utformning av forskningsansökningar inom ämnesområdet global HRM.
Centrum för global HRM

 

 

13 MAJ
American Dental Society of Sweden - Forskningsstipendium

Stipendiet, som utdelas årligen, kan sökas av personer som forskar eller undervisar inom odontologi för deltagande vid internationella vetenskapliga kongresser.
ADSS

 

 

14 MAJ 
The Alfred Toepfer Nature Heritage Scholarship

Young professional in protected areas and graduated students (under 35) can apply. This scholarship aims to provide a field tour to an European protected area to investigate about:

 • Biodiversity and Climate Change – impacts and challenges for Protected Areas
 • Sustainable Development in Protected Areas – social and economic benefits for all
 • Opportunities for Health and Well-being in Protected Areas
 • Parks for People – strategies to involve people in Protected Areas.

The EUROPARC Federation

 

15 MAJ
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
- SSMF:s Stora Anslag
Etableringsstöd till yngre forskare. SSMF utlyser härmed anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande
driftskostnadsanslag. Ansökningsperioden pågår från 15 april till 15 maj.
UtlysningSSMF

 

15 MAJ
Svenska kyrkan

Kulturstipendier inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Kulturtipendierna ska uppmuntra till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer, eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare. Ansökningsperiod: 15 mars -15 maj 2016.
Svenska kyrkan

 

15 MAJ
Barncancerfonden

Reseanslag / Symposier / Gästföreläsare / Metodikstudier / Forskarutbildningskurser
Barncancerfonden

 

15 MAJ
Internationaliseringsrådet vid Sahlgrenska akademin

Stimulansmedel för internationalisering vid Sahlgrenska akademin. Sökande person ska vara anställd vid Sahlgrenska akademin eller formellt vara knuten till någon utbildning vid fakulteten.
Utlysning
 

16 MAJ 
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

 

18 MAJ
Ragnar Söderberg Fellowship in Medicine 2016

This call for proposals for a 5-year grant is addressed to promising young researchers with innovative ideas and proven scientific excellence. Researchers with a doctoral degree awarded during 2010–2011 are eligible to apply.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

20 MAJ 
Statens tjänstepensionsverk - Guldkanten

Guldkanten delas ut till någon som gjort en viktig insats inom pensionsinformationsområdet.  Bidragen kan exempelvis vara pensionsbesked, webbplatser, bloggar, broschyrer, kampanjer, brev eller filmer.
Statens tjänstepensionsverk

 

20 MAJ 
Wahlgrenska stiftelsen

Stipendier till medieforskare. Ansökningar från yngre forskare med väl avgränsade projekt prioriteras. De kan gälla studier av massmediernas — såsom press, radio och TV eller datormedier av olika slag — villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro.
Wahlgrenska stiftelsen

 

20 MAJ
Ekhagastiftelsen

Stiftelsen stödjer forskning inom ekologiskt lantbruk och biologisk medicin.
Ekhagastiftelsen

 

22 MAJ 
Skolforskningsinstitutet

Forskningsmedel för praktiknära forskning inom skola och förskola. Det totala belopp som fördelas i samband med 2016 års utlysning är ca 18 miljoner kronor. Ett grundläggande villkor för ansökan är att den huvudansökande innehar doktorsexamen vid tidpunkten för ansökan.
Skolforskningsinstitutet

 

 

23 MAJ 
Kostfonden

Kostfonden utlyser medel till en studie av hur kosten kan användas för att sänka och stabilisera blodsockret vid typ 1-diabetes, en sjukdom som cirka 70 000 svenskar har varav många är barn.
Kostfonden

 

30 MAJ
FormSwift Startup Scholarship for College Students

FormSwift’s 2015 Summer Scholarship asked college students across the country to come up with a sample business plan for one of five categories: Bakery, Restaurant, Salon, Personal Training and Trucking. We chose the best sample business plan for each category, and one scholarship winner. International students, including students from a college or graduating from a high school outside the United States, are also eligible to apply. 
FormSwift

 

31 MAJ 
TravelBird Stipendium

Vinnaren av stipendiet kommer att erhålla en kompensation på
€3 000 samt kvalificera för en praktikplats på TravelBirds huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, under 3-6 månader. Studenten ges möjligheten att jobba för ett växande startupföretag och tillhandahålla
yrkeserfarenhet och relevant kunskap om branschen i en internationell miljö.
TravelBird

 

31 MAJ
Cataluyna Literària Fundació Privada - Humanistic Essay Prize

Subject of the 2016 Competition: The welfare state and the human dissatisfaction. 
Announcement

 

 

31 MAJ
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

KMA delar ut forskningsanslag för främjande av medicinsk forskning rörande synskador.
KMA

 

 

31 MAJ 
Fondazione Famiglia Rausing

Stiftelsen delar ut bidrag till svenska forskare för avancerad humanistisk forskning i Italien speciellt inom arkeologi, historia, filologi och estetiska discipliner.
Svenska institutet i Rom

 

 

31 MAJ
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet.
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse

 

 

31 MAJ
Cathrine Everts stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling, främst rörande cancer.
Cathrine Everts stiftelse

 

 

1 JUNI
Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2016

Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 

1 JUNI
Zalando stipendiet

Skriv en strukturerad analys på 1500 – 2000 ord inom ämnet “Hur kommer e-handeln att influera modeindustrin i framtiden?”.
Stipendiet är öppet att söka för alla studenter som är registrerade vid ett svenskt universitet eller högskola, har en passion för mode och inspirerande idéer för e-handelns framtida utveckling. Oavsett om du studerar företagsekonomi, marknadsföring, mode eller något helt annat, välkomnar vi dina mest kreativa och innovativa idéer.
Zalando

 

1 JUNI
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Utbildningsstöd och resestipendier för studerande. Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning.
KSLA

 

1 JUNI
Radiumhemmets forskningsfonder

Bidrag till forskare för deltagande i cancerkongresser. Reseanslag för forskningsanknutet deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning beslutas av en resenämnd utsedd av respektive fonds styrelse.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 JUNI
Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier, projektanslag (högsta belopp 500 000 kr), apparaturanslag (högsta belopp 300 000 kr) och reseanslag (högsta 10 000 kr inom Europa, 15 000 kr utom Europa).
Parkinsonfonden

 

1 JUNI
Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge.
Stiftelsen Hästforskning

 

1 JUNI 
The Boehringer Ingelheim Fonds

PhD fellowships to outstanding junior scientists (max. age: 27 years) who wish to pursue an ambitious PhD project of approximately 3 years in basic biomedical research in an internationally leading laboratory.
The Boehringer Ingelheim Fonds

 

1 JUNI 
Stiftelsen Lantbruksforskning - Projektbidrag

Stiftelsens fyra fokusområden är Livsmedel, Energi & biomassa, Klimat & miljö samtFöretagande. Stiftelsen ställer som krav att flera organisationer samarbetar i varje idéskiss och ansökan.
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

1 JUNI 
Helgo Zettervalls fond

Stipendier kan sökas för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område. Behöriga sökande är bland annat studerande
vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, organisationer och praktiskt verksamma.
Statens fastighetsverk

 

1 JUNI 
Berit Wallenbergs Stiftelse 

Stiftelsen utlyser doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet.Behörig att söka är den som är antagen till forskarutbildning eller har ansökt om forskarutbildning vid svenskt universitet.
Berit Wallenbergs Stiftelse

 

 

1 JUNI
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. 2016 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom landskapsvård.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

 

1 JUNI 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 • Vetenskaplig forskning - anslag lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.
 • Utbildning - anslag lämnas till sökande  för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc.

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

 

7 JUNI 
Centrum för idrottsforskning

CIF gör därmed en extra utlysning till etablering av gränsöverskridande och nyskapande forskningssamarbeten inom idrottsforskning. Syftet är att initiera innovativa projekt genom gränsöverskridande samarbeten mellan lärosäten och/eller forskargrupper inom idrottsforskning.
Centrum för idrottsforskning

 

7 JUNI 
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship – Research Students

Japanska statens stipendieprogram avseende Japan-relaterad forskning i Japan efter avlagd universitetsexamen, omfattande två-tre platser för Sveriges räkning. Den forskning som stipendiet söks för ska relatera till det ämne som är kopplat till den sökandes akademiska examen, samt att relevant mottagaruniversitet där forskningen kan bedrivas ska finnas i Japan.
Japanska Ambassaden
 

 

10 JUNI
Adlerbertska Forskningsstiftelsen 2016

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet. Forskningsuppgiften ska ha koppling till temat ”Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv”. Obs! Handelshögskolan har eget anslag från stiftelsen.
UtlysningAdlerbertska Forskningsstiftelsen
 

 

13 JUNI
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

BFUFs utlysning 2016 har temat: Digitalisering och visualisering av svensk besöksnäring. Resultaten av forskningen ska vara till konkret nytta för besöksnäringens företag, anställda och/eller kunder.
BFUF
 

 

15 JUNI
Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing - stipendium

Stipendiet skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. 2016 riktar sig stipendiet till Författare. Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

15 JUNI
The Holberg Prize 2017

The prize is awarded for outstanding scholarly work in the academic fields of the arts and humanities, social science, law and theology.
Holberg Prize

 

15 JUNI
The Nils Klim Prize 2017

The prize is awarded to young Nordic scholars under the age of 35 for outstanding contributions to research within the arts and humanities, social sciences, law and theology.
Holberg Prize

 

15 JUNI
Jeanssons Stiftelser 2016

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och disputerat 2010 eller senare.
Utlysning Jeanssons Stiftelser

 

17 JUNI 
GaBi-priset– Pris för bästa doktorsavhandling 2014-2016

Priset instiftades för att stimulera forskning inom området galenisk farmaci och biofarmaci samt stärka life science i Sverige.
Apotekarsocieteten

 

 

18 JUNI
The Phabian Award

Stipendium för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys.
Apotekarsocieteten

 

20 JUNI
Foyen Advokatfirma

Stipendier i entreprenad- och miljörätt. Student vid juristutbildningarna vid något av Lunds, Stockholms, Uppsalas eller Göteborgs universitet, som har skrivit sin avslutande uppsats i miljörätt respektive entreprenadrätt omfattande 15 eller 30 högskolepoäng kan ansöka.
Foyen Advokatfirma

 

20 JUNI
Konsumentverket

Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd bjuder in studenter vid högskolor och universitet till uppsatstävling. Alla deltagande uppsatser ska handla om konsumtionsfrågor. Tre vinnande uppsatser får dela på 50 000 kronor.
Konsumentverket

 

 

22 JUNI
AFA Försäkring

Post doc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom arbetsmiljöområdet.
AFA Försäkring
 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2016

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs Universitet.
Utlysning AnnouncementAndra AP-fonden

 

27 JUNI 
The Second Swedish National Pension Fund's Prize in Finance and Sustainability for 2016

The aim of this Prize is to encourage students to write their candidate or master thesis in the crossroad of finance and sustainability. The Prize can only be awarded to students at Gothenburg University.
Second Swedish National Pension Fund/AP2

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten

 

30 JUNI
Olle Jonson-priset

Tävling för dig som gör examensarbete inom kvalitets-/ verksamhetsutveckling. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet. Tävlingsbidraget skall utgöras av examensarbete eller motsvarande uppsats på högskolenivå omfattande minst 10-poäng (lägst C-nivå).
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet

 

30 JUNI
Alzheimerfonden - Vårdutveckling

Anslag till projekt avsedda att förbättra eller underlätta vård, stimulans eller tillsyn av patienter med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

30 JUNI 
Nytt&Nyttigt - A thesis competition on innovation

The ability to think in new ways, and to transform ideas into something useful for the society, is central to sustainable growth. Therefore, VINNOVA and ESBRI started Nytt&Nyttigt – a thesis competition on the theme of innovation, commercialization and utilization.
Nytt&Nyttigt

 

30 JUNI
CORS - Uppsatspris

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2015 samt vårterminen 2016. Analyserna i uppsatsen måste baseras på data från någon av surveyundersökningarna ESS, ISSP eller SHARE. Två eller fler länder ska jämföras i analyserna.
Comparative Research Center Sweden

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2015 samt vårterminen 2016.
Encell

 

30 JUNI
Adlerbertska stipendier 2016

Adlerbertska stipendier kan sökas av de som studerar vid Göteborgs universitet oavsett utbildningsnivå eller ämne. Stipendierna utdelas främst för resor men det finns också ett mindre antal stipendier för täckande av boendekostnad i Göteborg under studietiden. Ansökningsperiod: 2 maj - 30 juni. 
Adlerbertska stipendier

 

 

30 JUNI
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Forskningsstipendium. Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

 

 

30 JUNI
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom bebyggelsehistorisk forskning.
Brandförsäkringsverkets stiftelse
 

 

 

6 JULI
Söderberg & Partners - Årets finansuppsats 2016

Priset gäller kandidat- och masteruppsatser som skrivits under hösten 2015 och fram t o m juni 2016. Uppsatsen skall belysa området finasiellt sparande för privatpersoner.
Söderberg & Partners
 

 

 

24 JULI
The Lush Prize 2016

Dags att nominera kandidater för världens främsta prisutdelning inom
djurfri forskning. Forskare och kampanjledare uppmanas nu att
lämna nomineringar till den årliga prisutdelningen som hittills har delat ut över 1 miljon engelska pund till ‘exceptionella’ initiativ inom djurfri forskning.
UtlysningThe Lush Prize
 


 

 

17 AUG
Better Use of Antibiotics Prize

A prize of €1 million will be awarded to the person or team that develops a rapid test to tell whether a patient needs to be treated with antibiotics or not, the European Commission announced today.
European Commission

 

23 AUG
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF is allocating SEK 30 million for a programme for Industrial Doctoral Students during 2016. Each grant in the programme provides funding for one industry doctoral student’s research and postgraduate studies, in collaboration between industry and academia.
SSF

 

28 AUG
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2016

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen
 

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg. Ansökningstid 15 maj -31 aug.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

1 SEPT
Mistra - Smarta material för en hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om smarta material och hur dessa kan bidra till en hållbar utveckling samt till lösandet av betydelsefulla miljöproblem.
Mistra

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage.  Information: Ulla.Berglindh@ped.gu.se
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne
 

 

5 SEPT 
Mistra - Genomgripande samhälls-förändringar för att nå tuffa klimatmål

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industrin och andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om hur Sverige ska kunna omvandlas på bara några decennier till ett samhälle som inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och i mycket begränsad omfattning använder fossila bränslen.
Mistra

 

5 SEPT
Mistra - Geopolitik och hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om förutsättningarna för hållbar utveckling i ett förändrat geopolitiskt landskap, delvis framdrivet av globala klimatförändringar i samspel med nya demografiska förhållanden och migrationsmönster.
Mistra

 

5 SEPT
Alzheimerfonden

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden
 

 

15 SEPT
Schwarzman Scholars

Designed to prepare the next generation of global leaders, Schwarzman Scholars is the first scholarship created to respond to the geopolitical landscape of the 21st Century. Whether in politics, business or science, the success of future leaders around the world will depend upon an understanding of China’s role in global trends. The program will give the world’s best and brightest students the opportunity to develop their leadership skills and professional networks through a one-year Master’s Degree at Tsinghua University in Beijing – one of China’s most prestigious universities. The program is open to those aged between 18 and 28 with strong English language skills. 
The Schwarzman Scholars

 

15 SEPT 
Hedeliusstipendier, Forskarutbyte och spridning samt Wallander- och Browaldhstipendier

 • Hedeliusstipendier - student som avser att bedriva forskarutbildning inom de ekonomiska vetenskaperna vid välrenommerat utländskt universitet.
 • Forskarutbyte och spridning - nationellt och internationellt samarbete mellan forskare samt spridning av forskningsresultat.
 • Wallanderstipendier -  finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna.
 • Browaldhstipendier - finansiera en yngre ekonomisk forskare av hög internationell klass som rekryterats i internationell konkurrens.

Ansökningsperiod: 8 augusti 2016 - 15 september 2016.
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Begreppet humanistisk avser även ämnesområden som faller inom universitetens samhällsvetenskapliga, juridiska eller teologiska fakulteter.
Stiftelsen

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

Anslag till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
Letterstedtska föreningen

 

21 SEPT
J O Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

The Perstorp Group

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2016

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

 

 1 OKT
StudySoup - Future Innovator Scholarship Programare

StudySoup offering a $2,000 scholarship each semester to outstanding students who exemplify one or more of StudySoup’s core values: Be a Knight, Make an Impact, Succeed Together. You may have mentored a fellow student, organized a fundraiser for charity, or gone on a humanitarian trip abroad.
StudySoup

 

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet - 2016 års uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2015/2016. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Spritmuseum


 

31 OKT
The Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000. The VREF

 

 

31 DEC
Berlin Start Up Calling 2016

Visual Meta GmbH erbjuder en chans att förverkliga ditt affärsprojekt. Brainstorma, utveckla, dela din pitch och gör ditt bästa för att
vinna ett förstapris på 7000 euro. Sökande skall vara mellan 18 och 30 år.
Utlysning

 

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.
Avfall Sverige

 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?