Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2015-10-09


 

12 OKT
Emelle Fond - Forskningsanslag

Fonden stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län.
Utlysning
 

12 OKT
Sahlgrenska akademin - Dr Reinhard Marcuses fond

Forskningsbidrag med inriktning på sjukdomar i ögats gula fläck. Av särskilt intresse är forskning om möjliga samband mellan nutritionens och fettoxidationsprodukters inverkan på ögonsjukdomar.
Utlysning

 

14 OKT
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige.
SLFF

 

14 OKT 
NordForsk

Call: Nordic Graduate Education Courses - eScience Tools and Techniques
NordForsk

 

15 OKT 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga studerande kvinnor högst 35 år och som har påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning. Doktorander, helt utan ekonomiskt stöd eller lön, kan också söka. Ansökningstid: 15 aug – 15 okt.
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

 

15 OKT
Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 OKT
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området.
Stiftelseansökan.se

 

15 OKT
Ottarfonden

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

15 OKT 
Interior-Deluxe.com

Interior-Deluxe.com is awarding a need-based scholarship of $1,500 to college students.
The contests's terms and conditions

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Stiftelsen utdelar anslag en gång om året till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

15 OKT
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Stiftelsen beviljar ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 OKT 
Föreningen L´Amitié Franco-Suédoise

Föreningen erbjuder ett rum - "Chambre Linné" - att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån.
Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Mer information

 

15 OKT
Svenskt Vatten Utveckling

Den projektverksamhet som SVU stödjer ska syfta till att utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar. SVU eftersträvar verksamhet inom hela det kommunala VA-området: Dricksvatten, Ledningsteknik, Avloppsvatten, Ekonomi och Organisation samt Utbildning och Information.
Svenskt Vatten

 

15 OKT 
The Heineken Prizes

The Heineken Prizes for scientists and scholars recognise and reward unique achievement in the fields of biochemistry and biophysics, medicine, environmental sciences, history and cognitive science.
The Heineken Prizes

 

15 OKT 
Barndiabetesfonden

Fonden utlyser minst 6 miljoner kr år 2015 till forskning vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.
Barndiabetesfonden

 

15 OKT
Strokefonden

Projekten, som prioriteras vid höstens ansökningstillfälle, berör den patientnära forskningen inom omvårdnad och rehabilitering, med fokus på stroke.
Strokefonden

 

15 OKT
Fonden för Exportutveckling

Stipendium för studie- och forskningsprojekt gällande metodutveckling inom internationell marknadsföring samt projekt som utvecklar och stärker svensk export. Sökande kan då även vara praktikant vid handelskammare i utlandet, konsulat eller Exportrådskontor.
Fonden för Exportutveckling

 

15 OKT
Henning och Ida Perssons Forskningsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning avseende folksjukdomar, företrädesvis cancer.
Stiftelsen Henning och Ida Perssons Forskningsstiftelse

 

 

16 OKT 
Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB
 
Ett stipendium för yngre forskare. Stipendiet kan delas mellan flera. Stipendiet skall främja forskning inom ämnena "barnets infektionssjukdomar" respektive "pediatrisk immunologi".
Svenska Försäkringsföreningen

 

16 OKT 
Stiftelsen Skogssällskapet

Medel för forskning, kunskapsutveckling, kommunikation och kunskapsspridning omfattande 18 miljoner kronor från Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser utlyses.
Stiftelsen Skogssällskapet

 

21 OKT
Uppsala universitet- Borgströms-Hedströms stipendier

1 600 000 kr resp.  60 000 kr utdelas som understöd till främjande av genetisk forskning, företrädesvis inom humangenetik. Understöd tilldelas i första hand svenska forskare för forskning i eller utom Sverige inom ämnesområdet humangenetik, i andra hand till utländsk forskare för forskning i Sverige.
UtlysningUppsala universitet
 

 

22 OKT
Percy Falks stiftelse
för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer
Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer. Tillgängligt belopp för utdelning är 2 500 000 kr. 
Utlysning

 

 

23 OKT 
Midander-Lönnstipendium

Stipendium på 25 000 kr till den som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter. Uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt med mera, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.
Centrum för rättvisa

 

 

23 OKT 
Stiftelsen Konrad och Helfrid Johanssons fond för medicinsk forskning vid Göteborgs Universitet

Stipendium till en därav förtjänt och behövande yngre här i riket bosatt medicinsk forskare, som avlagt medicine kandidatexamen eller jämförbar examen och genom stipendiet skall beredas tillfälle att göra en insats för bekämpande av en folksjukdom.
Utlysning

 

26 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Sveriges advokatsamfund

 

28 OKT
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

 

28 OKT
Nominera till Humtankpriset

Humtankpriset ska gå till en akademiker som särskilt förtjänstfullt lyft fram humaniora i offentligheten.
Humtank

 

30 OKT
VÅGA SE - KONSTKLUBB

 • Konststipendium 1 - Valfri konstform. Stipendiaten får 10.000 kronor samt möjlighet till en utställning i Stockholm.
 • Konststipendium 2 - Grafik. 25.000 kronor delas ut till två stipendiater som sedan gör en grafisk upplaga till konstklubben.

Utlysning

 

 

30 OKT
Stiftelsen Samariten

Stiftelsen  främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.
Stiftelsen Samariten

 

 

30 OKT 
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Stora forskningsstipendiet, 45 000 kr och Mindre stipendium, 12 000 kr,  för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet. Stipendierna är avsedda för den som ägnar sig åt självständigt vetenskapligt arbete i ett ämne inom främst humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med koppling till i första hand Turkiet, i andra hand övriga delar av östra Medelhavsområdet eller andra kulturellt, historiskt eller språkligt anknytande regioner.
Utlysning 1Utlysning 2Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

 

 

30 OKT 
Utrikespolitiska Institutet

Programmet för forskarutbyte mellan de nordiska utrikespolitiska instituten finansierar kort- eller långvariga forskarvistelser vid ett annat nordiskt utrikespolitiskt institut. Den sökande måste vara forskare eller inneha motsvarande anställning vid ett av de deltagande instituten, samt ha ett forskningsämne som främjas av en vistelse vid ett annat nordiskt institut.
Utrikespolitiska Institutet

 

 

 

31 OKT
Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and researchers in early stages of their career (max 5 years after PhD exam) to apply for grants for short-term study visits. The invitation is continuously open until October 31st, 2015, and the study visit should be carried out before December 31st, 2015.
Volvo Research and Educational Foundations

 

31 OKT
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

31 OKT 
Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Studiebidragen avser företrädesvis postgymnasiala studier inom natur- och samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga ämnen men också högre yrkesinriktade utbildningar. Stifteksen tar bara emot ansökningar under oktober månad. För att söka måste du vara under 30 år.
Ragnhild Frykbergs Stiftelse

 

31 OKT
The Snorri Sturluson Fellowships

The fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT
VOLVO RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATIONS

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000. The study visit should be related to the work program for the VREF supported CoE/project.
VREF

 

31 OKT 
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning. Sökande får inte ha fyllt 25 år under innevarande år. Bidrag lämnas inte till sökande som vill undvika att utnyttja studiemedelssystemet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT
KVA-fonden

Göteborgs universitet delar årligen ut finansiellt stöd för främjande av internationalisering och vetenskaplig förnyelse vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. Medel kan sökas för följande aktiviteter förlagda vid Lovéncentret:

 • Gästforskarprogram i upp till 12 månader. Sökande ska vara forskarstuderande eller på högre nivå
 • Anordnande av internationella forskarskolor på minst doktorandnivå

Lovéncentret

 

31 OKT
GIS-västs nationella GIS-stipendium

Stipendiet kan sökas av student eller studenter på kandidat- och mastersnivå eller högre utbildning som genom akademisk uppsats eller motsvarande har förkovrat sig inom geodataområdet. Inga andra begränsningar finns avseende ämnesområde eller fakultet.
GIS-väst

 

31 OKT 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål

Stiftelsen har beslutat att för forskare bosatta i Göteborg göra riktade utlysningar om 1,5 miljoner kr/år varje år fr o m hösten 2013 t o m hösten 2017 för att stödja vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Apotekarsocieteten
Stipendier kan sökas för aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2016.

 • Stipendier för examensarbete utomlands
 • Stipendier för receptariestuderande
 • Deltagande i forskarkurser, kongresser mm företrädesvis för doktorander med läkemedelsinriktning
 • Post doc stipendier

Apotekarsocieteten

 

31 OKT
SI Visbyprogrammet – stipendier för utresande svenskar
Stipendium kan sökas av studenter, forskare och andra nyckelpersoner verksamma vid svenska lärosäten, som önskar förlägga en utbildnings- eller forskningsvistelse i något av samarbetsländerna (Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland). Ansökningsperiod: 1 okt - 31 okt 2015.
Svenska institutet

 

31 OKT
SI Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Dessa samarbeten ska i sin tur främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionen och dess närområde.
Svenska institutet

 

31 OKT
SI Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen 

TLSÖST ska skapa och utveckla nätverk mellan svenska aktörer och länderna i Sveriges närområde. Med TLSÖST riktar sig Svenska institutet till svenska organisationer som vill söka medel för att samarbeta med länder utanför EU för att skala upp ett pågående EU-projekt.
Svenska institutet

 

 

31 OKT 
Global Change Award

GCA  is one of the world’s biggest challenges for early stage innovation and the first such initiative in the fashion industry, initiated by H&M Conscious Foundation. By catalysing green, truly groundbreaking ideas the aim of the annual challenge is to protect the earth’s natural resources by closing the loop for fashion.
Global Change Award

 

1 NOV
Svenska Försäkringsföreningens minnesfond 2015

Stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet. Det är öppet att sökas både av medlemmar och icke medlemmar.
Svenska Försäkringsföreningen

 

1 NOV 
JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi

Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
JAK Medlemsbank

 

1 NOV
Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att inom landet främja forskning kring vägbyggnad. I detta sammanhang avses forskning i en vidare bemärkelse.
Utlysning

 

 

1 NOV
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna somgår universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.
Landstinget Dalarna

 

1 NOV 
Emma Berglunds Fond

Du som studerar på universitets- och högskolenivå eller folkhögskola i Västra Götalandsregionen och vill förbättra Dig genom studier utomlands är välkommen att söka. Du fyller i år 18 men inte 26 år.
Utlysning

 

 

1 NOV
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium.
Malmö Högskola

 

 

1 NOV
Svenska Uppfinnareföreningen

Stipendium för nya smarta vardagshjälpmedel. Genom samarbete mellan Svenska Uppfinnareföreningen och DHRs Bidragsstiftelse utlyses totalt 150 000 kr för året 2015.
Svenska Uppfinnareföreningen

 

2 NOV
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

RJ ledigförklarar medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska forskningsinstituteten i Aten, Istanbul och Rom. Medel beviljas för att möjliggöra vetenskapligt arbete inom RJ:s hela verksamhetsområde, det vill säga humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

2 NOV
Anders Walls landsbygdsstipendium 2016

Stipendiet på 100.000 kr har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.
UtlysningKungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

2 NOV
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 • Stora Gelinstipendiet på 100 000 utdelas till personer som är kliniskt verksamma med transplantationer av bukorgan och som avser att ­utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution.
 • Lilla Gelinstipendiet på 50 000 kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vård­personal som är verksamma inom transplantationsområdet och med patienter som har genomgått en organtransplantation.

Gelinfonden

 

3 NOV
Carina Ari stipendier för unga dansare

Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst upp till 30 års ålder.
Carina Aris Minnesfond

 

3 NOV
The Indo-Swedish Research Collaboration

The Swedish Research Council, Formas, Vinnova and the Department of Science and technology, Ministry of Science and technology in India have opened a joint call for networking grants within the two fields antimicrobial resistance and e-Science for life science. Last day for applications is November 3 in Sweden and November 10 in India.
The Swedish Research Council

 

 

5 NOV
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

A postdoctoral fellowship program for the purpose of bringing outstanding young Swedish scientists to study and perform research for one-to-two years at the Broad Institute.
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

 

8 NOV
Women in Film and Television Anna-priset

Anna-priset är stipendium på minst 75 000 kr som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.  
WIFT

 

 

9 NOV
Stiftelsen Hilda Johanssons minne

Resebidrag för valfria studier i Frankrike eller England (OBS ej Skottland, Wales eller Nordirland). Studierna behöver inte vara medicinrelaterade utan kan röra sig om andra typer av studier. Resebidragen kan enbart sökas av legitimerade läkare.
Utlysning

 

12 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen utlyser härmed anslag till forskning och utbildning.

 • Miljö – hållbara produktkedjor
 • Entreprenörskap – utveckling av en levande landsbygd

Familjen Kamprads stiftelse

 

15 NOV
The XVI "Giuseppe Verdi" International Prize

The prize will be granted to an Italian or international scholar, for the development and completion of a research project, chiefly in the field of musicology, and concerning the life and works of Giuseppe Verdi set in their historical and cultural context.
AnnouncementINSV

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst på heltid är kliniskt verksamma. Ansökningsperiod: 15 okt -15 nov.
UtlysningSSMF

 

15 NOV
Malmberg Scholarship for Study in Sweden

The Malmberg Scholarship will be awarded to financially assist a U.S. resident student or scholar whose work would be enhanced by study and/or research in Sweden for up to one year.
The American Swedish Institute

 

15 NOV
Foundation for the Furtherance of Swedish-Russian Relations

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation, aged 20 to 35 years, to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration. Other fields may include art, music, dance and theatre.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV
The Knut and Alice Wallenberg

Postdoctoral scholarship program at Stanford University. The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to Stanford University for one to two years of postdoctoral study and research. The program is open for all disciplines.
The Knut and Alice Wallenberg

 

15 NOV
The Amelia Earhart Fellowship

The fellowship is awarded annually to women pursuing Ph.D./doctoral degrees in aerospace-related sciences or aerospace-related engineering. The Fellowship of US$10,000, awarded to 35 Fellows around the globe each year, may be used at any university or college offering accredited post-graduate courses and degrees in these fields.
Zonta International

 

15 NOV
Svenska institutet - bidrag till opinionsbildare för studiebesök i USA

Besöket ska vara inriktat på aktuella samhällsfrågor. Stipendierna är avsedda för yrkesverksamma personer, som har utbildning, erfarenhet och de språkkunskaper som behövs för att syftet med besöket ska uppnås. Sökande som bedöms ha möjlighet att påverka expertopinion eller allmän opinion i Sverige ges företräde.
Svenska institutet

 

15 NOV
The Parkinson Research Foundation

The foundation’s primary objective is to support and promote research for development of treatments that can cure or slow down the progression of Parkinson’s and other neurodegenerative disorders.  Grants to individual Ph.D.’s regardless of nationality, but active at a Swedish university. Application period from October 15 to November 15.
The Parkinson Research Foundation

 

15 NOV
Prostatacancerförbundet 

Anslag till  forskningsprojekt som stärker och utvecklar kunskapsläget inom forskningsfältet för prostatacancer, inklusive såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen.
Prostatacancerförbundet

 

15 NOV
The Nordic Institute for Theoretical Physics

Applications for post-doctoral fellowships in theoretical physics.
Nordita

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

 

15 NOV
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för Medicinsk forskning

Stiftelsen avser att för 2015 dela ut 400.000 kr för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Fonden kommer att prioritera projekt som avser klinisk forskning inom området Inflammatoriska sjukdomar.
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond
 

 

 

16 NOV
Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice
The Commonwealth Fund's Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice provide a unique opportunity for mid-career health services researchers and practitioners from Australia, Canada, France, Germany, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, and the United Kingdom to spend up to 12 months in the United States, conducting original research and working with leading U.S. health policy experts.
Commonwealth Fund

 

16 NOV
Göteborgs Stads kulturstipendier

Sökande skall vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg, ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år.  Obs! Studerande kan inte söka stipendiet.
Göteborgs Stad

 

 

16 NOV
The L'Oréal-UNESCO For Women in Science Prize Sweden

Priset ska uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik.
Sveriges unga akademi
 

 

17 NOV
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Framtidens forskningsledare

Programmet syftar till att identifiera och stödja yngre, lovande forskare med ledarskapspotential och ger dem finansiering till att bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft. I programmet ingår också en särskild ledarskapsutbildning.
SSF

 

27 NOV
Handelns Utvecklingsråd

I höstutlysningen 2015  uppmuntras till ansökningar inom ramen för ämnesområdet Butiken – en marknadsplats i förändring, samt ansökningar inom ramen för en Öppen kategori.
Handelns Utvecklingsråd

 

 

27 NOV
Stiftelsen Barnavärn

Stipendium till den som utbildar sig inom spädbarnsvården med inriktning barnavård.Sökanden ska vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun och genomgå eller ha genomgått utbildning de senaste tre åren från ansökningsdagen.
Utlysning

 

30 NOV
The 2016 Dan David Prize

 1. The Past Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization whose ongoing, groundbreaking research is making a significant contribution to the field of Social History.
 2. The Present Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization whose achievements are making a significant impact in the fight to eradicate poverty.
 3. The Future Time Dimension will be awarded to an outstanding individual or organization who has significantly contributed to the development of the field of Nanoscience and its multifaceted applications in medicine, material sciences and technologies.

Dan David Prize
 

 

1 DEC
Postdoktor i rättsvetenskap
Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel till nydisputerade forskare för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Stiftelsen välkomnar även forskare som ännu ej är verksamma i Sverige att söka. Ansökningsperiod: 22 okt – 1 dec 2015 .
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap

Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi

Stiftelsen utlyser för tredje året forskningsanslag till akademiskt yngre forskare som samarbetar i projekt och bildar nyskapande mindre forskningsmiljöer. Ansökningsperiod: 22 okt – 1 dec.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

1 DEC
Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2016/17

Nu ges möjlighet för doktorander att söka stipendier för ett Fellowship vid Hong Kongs mest framstående forskarinstitutioner för 2016/17. Stipendierna ges för tre år, uppgår till ca 2600 USD per månad, plus ett årligt resebidrag och erbjuds inom ett flertal ämnesområden. Sammanlagt 230 stipendier delas ut.
Research Grants Council

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Stöd till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte är att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Stipendierna för vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande (endast för examensarbeten på kandidat-, magister och mastersnivå).
Japanstiftelsen

 

1 DEC
The Japan Foundation Fiscal Year 2016

The Japan Foundation har flera olika program för att främja japansk kultur, japanska språket och intellektuellt utbyte med Japan. Många av programmen riktar sig till organisationer, men vissa är ämnade för enskilda personer. Sista ansökningsdag – 30 oktober, 19 november samt 1 december 2015 – beror på vilket program som söks.
Japanska Ambassaden i Sverige

 

 

10 DEC
Disponent Bernhard Hays stipendiefond

Behörig sökande är med studentexamen eller motsvarande, från Per Brahegymnasiet, Jönköpings kommun, avgången elev med goda betyg i ämnena matematik, fysik och kemi - och som dessutom under minst ett år studerat vid svenskt universitet, högskola eller dylikt, där hon/han inskrivits höstterminen två år tidigare eller vid senare tidpunkt.
Utlysning
 

 

11 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen delar i år ut anslag på 1 miljon konor till svenska allergiforskare i form av forskningsanslag eller stipendier.
Konsul Th C Berghs stiftelse

 

15 DEC
AFA Försäkring - Inlämning av skiss

FoU-program för forskning om ett hållbart arbetsliv. Det treåriga programmet omfattar 30 miljoner kronor. Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.
AFA Försäkring

 

31 DEC 
Avfall Sverige

Stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen - Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län. Observera att ingen begränsning finns i fråga om vilket ämnesområde doktorandstudierna bedrives.
UtlysningKungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
- Doktorandstipendier
Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Visst försteg kan ges konkurrenskraftiga ansökningar som bygger på projekt med västsvensk anknytning.
UtlysningKungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
E H Hügoths stiftelse

Stiftelsen delar ut bidrag för högre studier i lantbrukets ekonomi, marknadsföring och förvaltning samt anslag för främjande av för lantbruket betydelsefull försöksverksamhet. Anslag beviljas i huvudsak till examensarbeten och studieresor samt till mindre och väl avgränsade arbeten och resor inom ett befintligt doktorandarbete.
Stiftelsen Lantbruksforskning
 

 

15 JAN
En pris fra Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen skal være et originalt arbeid, ca. 50 000 anslag inkludert mellomrom. Emnet for prisoppgaven er filosofiske og etiske betraktninger rundt menneskets populasjonsvekst; herunder analyser av denne vekstens årsaker og virkninger i forhold til andre arter og øvrig natur. Emnet må gjerne belyses ut fra Zapffes perspektiv. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Stipendier som beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor.
IRIS-stipendiet

 

15 JAN
LLK Stipendium 2016 

Svenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK delar ut ett stipendium för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri.
SFK

 

 

31 JAN
Wenner-Gren Fellows

Stipendierna skall ge unga forskare inom alla ämnesområden möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands samt att därefter bedriva forskningsverksamhet i Sverige.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

31 JAN
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstipendium

Stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna. Ansökningsomgången börjar den 28 november.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond  - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län. Stipendier utgår för pågående studier vid universitet och högskolor (grund- och avancerad utbildning), yrkeshögskoleutbildningar eller motsv utbildningar. Ansökningsomgången börjar den 28 november.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

 • Internationellt stipendium - Studierna skall leda till en examen på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
 • Spetsstipendium Kultur - sökande skall vara antagen vid en konsthögskola eller liknande.
 • Spetsstipendium Lärare - kan sökas av studerande som genomgår lärarutbildning.

Ansökningar  tas emot från och med 1 nov 2015. Sökande bör vara mellan 20 och 28 år.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Student Scholarship from Unplag - Write an awesome essay on plagiarism

To boost your original writing skills, we'd be happy to give away $2.000 to the one who will create the most engaging essay on one of the topics mentioned in the Essay Requirements section.
Unplag

 

 

31 MARS
Borealis Student Innovation Award

International competition for students in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals.  Application period: September 1, 2015  - March 31, 2016.
Borealis
 

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 

 

Till sidans topp